EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0008

Neuvoston direktiivi 94/8/EY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1994, direktiivin 78/660/ETY muuttamisesta ecuina ilmaistujen rahamäärien tarkistamista koskevilta osin

OJ L 82, 25.3.1994, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 121 - 122
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 181 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 14 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; Kumoaja 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/8/oj

31994L0008

Neuvoston direktiivi 94/8/EY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1994, direktiivin 78/660/ETY muuttamisesta ecuina ilmaistujen rahamäärien tarkistamista koskevilta osin

Virallinen lehti nro L 082 , 25/03/1994 s. 0033 - 0034
Suomenk. erityispainos Alue 17 Nide 1 s. 0121
Ruotsink. erityispainos Alue 17 Nide 1 s. 0121


NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/8/EY,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 1994,

direktiivin 78/660/ETY muuttamisesta ecuina ilmaistujen rahamäärien tarkistamista koskevilta osin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun neljännen neuvoston direktiivin 78/660/ETY (1), ja erityisesti sen 53 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

direktiivin 78/660/ETY 11 ja 27 artiklassa ja direktiivin 83/349/ETY (2) 6 artiklassa, jossa viitataan ensin mainittuun direktiiviin, sekä direktiivin 84/253/ETY (3) 20 ja 21 artiklassa säädetään taseen loppusummalle ja nettoliikevaihdolle ecuina ilmaistut raja-arvot, joiden alittuessa jäsenvaltiot voivat myöntää eräitä poikkeuksia näiden direktiivien säännöksistä,

direktiivin 78/660/ETY 53 artiklan 2 kohdan mukaan neuvosto komission ehdotuksesta arvioi joka viides vuosi kyseisessä direktiivissä ecuina ilmaistut rahamäärät ja tarvittaessa muuttaa niitä yhteisön talouskehityksen ja rahaolojen kehityksen perusteella,

tähän päivään mennessä neuvosto on direktiivin 78/660/ETY 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti muuttanut kaksi kertaa kyseisiä rahamääriä direktiivillä 84/569/ETY (4) ja 90/604/ETY (5),

kolmas viisivuotiskausi päättyi 24 päivänä heinäkuuta 1993 ja kyseisten rahamäärien tarkistaminen on siten perusteltua, ja

viiden viimeisen vuoden aikana ecu on osittain menettänyt reaaliarvoaan; yhteisön talouskehityksen ja rahaolojen kehityksen perusteella ecuina ilmaistujen rahamäärien lisääminen on välttämätöntä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Muutetaan direktiivin 78/660/ETY 11 artikla seuraavasti:

- korvataan ensimmäisessä luetelmakohdassa sanat "taseen loppusumma: 2 000 000 ecua" sanoilla "nettoliikevaihto: 2 500 000 ecua",

- korvataan toisessa luetelmakohdassa sanat "nettoliikevaihto: 4 000 000 ecua" sanoilla "nettoliikevaihto: 5 000 000 ecua".

2. Muutetaan direktiivin 78/660/ETY 27 artikla seuraavasti:

- korvataan ensimmäisessä luetelmakohdassa sanat: "taseen loppusumma: 8 000 000 ecua" sanoilla "taseen loppusumma: 10 000 000 ecua",

- korvataan toisessa luetelmakohdassa sanat "taseen loppusumma 16 000 000 ecua" sanoilla "taseen loppusumma 20 000 000 ecua".

3. Edellä tehty ecuina ilmaistujen rahamäärien muuttaminen muodostaa direktiivin 78/660/ETY 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viisivuosittaisen tarkistuksen.

2 artikla

Ecun vasta-arvo kansallisessa valuutassa lasketaan 21 päivänä maaliskuuta 1994 kurssin mukaan, sellaisena kuin se on julkaistuna Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden, jotka aikovat käyttää hyväkseen direktiivin 78/660/ETY 11 ja 27 artiklassa, sellaisena kuin direktiivi on muutettuna tällä direktiivillä, säädettyä valintaoikeutta, on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säädökset voimaan direktiivin julkaisemisen jälkeen. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuissa kysymyksissä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Y. PAPANTONIOU

(1) EYVL N:o L 222, 14.8.1971, s. 11. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/605/ETY (EYVL N:o L 317, 16.11.1990, s. 60).

(2) EYVL N:o L 193, 18.7.1983, s. 1

(3) EYVL N:o L 126, 12.5.1984, s. 20

(4) EYVL N:o L 314, 4.12.1984, s. 28

(5) EYVL N:o L 317, 16.11.1990, s. 57

Top