EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0007

Komission direktiivi 94/7/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1994, luottolaitosten vakavaraisuussuhteista annetun neuvoston direktiivin 89/647/ETY teknisestä mukauttamisesta monenkeskisten kehityspankkien määritelmän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 89, 6.4.1994, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 004 P. 223 - 223
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 004 P. 223 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2000; Kumoaja 300L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/7/oj

31994L0007

Komission direktiivi 94/7/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1994, luottolaitosten vakavaraisuussuhteista annetun neuvoston direktiivin 89/647/ETY teknisestä mukauttamisesta monenkeskisten kehityspankkien määritelmän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 089 , 06/04/1994 s. 0017 - 0017
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 4 s. 0223
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 4 s. 0223


KOMISSION DIREKTIIVI 94/7/EY,

annettu 15 päivänä maaliskuuta 1994,

luottolaitosten vakavaraisuussuhteista annetun neuvoston direktiivin 89/647/ETY teknisestä mukauttamisesta monenkeskisten kehityspankkien määritelmän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuussuhteista 18 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/647/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/30/ETY (2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

komissio on antanut neuvostolle ehdotuksen Euroopan investointipankin (EIP) perussäännön muuttamiseksi siten, että EIP:n johtokunta voi perustaa Euroopan investointirahastoja (EIR),

direktiivin 89/647/ETY 2 artiklan 1 kohdan seitsemännessä luetelmakohdassa määritellään `monenkeskiset kehityspankit` luettelonomaisesti,

Euroopan investointirahastot sisältävät samat keskeiset ominaisuudet kuin nämä pankit; tämä uusi monenkeskinen rahoituslaitos on luonteeltaan ja jäsenistöltään eurooppalainen; se muodostaa uuden ja ainutlaatuisen yhteistyörakenteen Euroopassa, jonka tarkoituksena on myötävaikuttaa sisämarkkinoiden vahvistamiseen, taloudellisen elpymisen tukemiseen Euroopassa ja taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen; näistä syistä Euroopan investointirahastot olisi sisällytettävä direktiivissä 89/647/ETY esitettyyn määritelmään `monenkeskiset kehityspankit`,

tämän direktiivin säännökset ovat komissiota direktiivin 89/647/ETY 9 artiklan 2 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti avustamaan määrätyn komitean ominaisuudessa toimivan pankkialan neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset, ja

tämä direktiivi koskee Euroopan talousaluetta (ETA) ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 99 artiklassa määrättyä menettelyä on noudatettu direktiiviä laadittaessa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 89/647/ETY 2 artiklan 1 kohdan seitsemännessä luetelmakohdassa esitetty määritelmä "monenkeskiset kehityspankit" sisältää Euroopan investointirahastot.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kuuden kuukauden kuluessa Euroopan investointipankin johtokunnan Euroopan investointirahastoista tekemästä päätöksestä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuissa kysymyksissä.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 maaliskuuta 1994.

Komission puolesta

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 386, 30.12.1989, s. 14

(2) EYVL N:o L 110, 28.4.1992, s. 52

Top