EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1534

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1534/93, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1993, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

OJ L 151, 23.6.1993, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 203 - 203
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 203 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 15/03/1995; Implisiittinen kumoaja 395R0558

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1534/oj

31993R1534

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1534/93, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1993, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 151 , 23/06/1993 s. 0022 - 0022
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0203
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0203


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1534/93,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 1993,

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä 3 päivänä joulukuuta 1982 annetun asetuksen (ETY) N:o 3626/82 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1970/92 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo, että

yleissopimuksen liitettä I ja II on muutettu Australian pyynnöstä CITES:in sihteeristön 15 päivänä syyskuuta 1992 ilmoittaman postimenettelyn seurauksena, ja nämä muutokset ovat tulleet voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1993; näin ollen tämän yleissopimuksen osapuolina olevien jäsenvaltioiden hyväksymät muutokset olisi sisällytettävä asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä A olevaan liitteeseen I ja II, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaa yleissopimusta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä A oleva liite I ja II seuraavasti:

1) lisätään 10 kohtaan määritelmä seuraavasti:

"°504 yleissopimuksen määräykset eivät koske solukkoviljelmiä ja pullotettuja taimiviljelmiä."

2) korvataan 12 kohta seuraavasti:

"12. Kun minkään liitteessä I olevan kasvilajin tai ylemmän luokitteluyksikön kohdalle ei ole lisätty huomautusta, tämä tarkoittaa sitä, että niiden hybridejä on kohdeltava yleissopimuksen III artiklan määräysten mukaisesti; toisin sanoen yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta ylemmästä luokitteluyksiköstä keinollisesti lisättyä hybridiä voidaan pitää kaupan, jos sitä koskee todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja että yleissopimuksen määräykset eivät koske näiden hybridien siemeniä ja siitepölyä (mukaan lukien siitepölyrykelmät), leikkokukkia, solukkoviljelmiä ja pullotettuja taimiviljelmiä."

3) lisätään seuraavien lajien ja ylempien luokitteluyksiköiden jälkeen merkki "°504"

"FLORA

ORCHIDACEAE

Cattleya skinneri °504

Cattleya trianea °504

Didiciea cunninghamii °504

Laelia jongheana °504

Lealia lobata °504

Lycaste skinneri var. alba = 392 °504

Paphiopedilum spp. °504

Peristeria elata ° 504

Phragmipedium spp. °504

Renanthera imschootiana °504

Vanda coerulea °504."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 1993.

Komission puolesta

Yannis PALEOKRASSAS

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 384, 31.12.1982, s. 1

(2) EYVL N:o L 201, 20.7.1992, s. 1

Top