EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0207

Komission asetus (ETY) N:o 207/93, annettu 29 päivänä tammikuuta 1993, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 25, 2.2.1993, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 37 - 42
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 368 - 373
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 90 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 90 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; Kumoaja 32008R0889 . Latest consolidated version: 03/10/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/207/oj

31993R0207

Komission asetus (ETY) N:o 207/93, annettu 29 päivänä tammikuuta 1993, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 025 , 02/02/1993 s. 0005 - 0010
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0037
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0037


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 207/93,

annettu 29 päivänä tammikuuta 1993,

maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen VI sisällöstä ja mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 7 ja 8 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan ja 4 kohdan säännösten soveltamiseksi olisi laadittava rajoittavia luetteloita mainitun asetuksen liitteessä VI olevaan A, B ja C osaan,

liitteen VI kolmen osan soveltamiseksi on laadittava tiettyjä määritelmiä johdonmukaisuuden takaamiseksi muiden yhteisön säännösten kanssa,

liitteessä VI tarkoitettuja teknologisia ainesosia ja apuaineita saa käyttää ainoastaan elintarvikkeiden valmistusta koskevan lainsäädännön vaatimusten ja elintarvikkeiden hyvän valmistustavan mukaisesti,

liitteessä VI olisi otettava huomioon, että kuluttajat odottavat luonnonmukaisella tuotantotavalla jalostettujen tuotteiden koostuvan pääasiassa luontaisista ainesosista,

liitteessä VI voi kuitenkin esiintyä muita, mieluiten luontaisia, tavanmukaisella menetelmällä jalostetuissa elintarvikkeissa sallittuja teknologisia ainesosia ja apuaineita, jos on osoitettu, että on mahdotonta tuottaa tai säilyttää eloperäisiä elintarvikkeita ilman tällaisia aineita,

mikro-organismeista saatujen entsyymien osalta on vahvistettava, voidaanko näitä neuvoston direktiivissä 90/220/ETY (2) tarkoitettuja, geneettisesti muunnettuja mikro-organismeista saatuja tuotteita käyttää elintarvikkeissa, joiden merkinnät viittaavat luonnonmukaiseen tuotantotapaan; tätä kysymystä tutkitaan yksityiskohtaisesti, kun näiden entsyymien käyttö elintarvikkeissa on hyväksytty asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti,

liite VI on tarkistettava säännöllisesti ottaen huomioon saatu kokemus ja tiettyjen luonnonmukaisesti tuotettujen, maataloudesta peräisin olevien ainesosien tarjonnan kehittyminen yhteisön markkinoilla,

on tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 4 kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamiseksi, jotta sen osalta taataan johdonmukaisuus jäsenvaltioissa, niin kauan kuin tuotteita, joita poikkeus koskee, ei ole otettu liitteessä VI olevaan C osaan, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevan A, B ja C osan sisältö vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevaan A ja B osaan ei tehdä muutoksia, elleivät seuraavat vähimmäisedellytykset täyty:

a) liitteessä VI olevan A osan 1 kohdassa tarkoitettujen elintarvikelisäaineiden osalta: otetaan ainoastaan aineet, joiden osalta on osoitettu, että on mahdotonta tuottaa tai säilyttää näitä elintarvikkeita ilman tällaisia aineita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston direktiivissä 89/107/ETY (3) säädettyjen lisäaineiden hyväksymisen edellytysten soveltamista;

b) liitteessä VI olevassa B osassa tarkoitettujen teknologisten apuaineiden osalta: otetaan ainoastaan aineet, jotka hyväksytään yleisesti elintarvikkeiden jalostuksessa ja joiden osalta on osoitettu, että on mahdotonta tuottaa tai säilyttää näitä elintarvikkeita ilman tällaisia aineita.

3 artikla

1. Niin kauan kuin maataloudesta peräisin oleva ainesosa ei kuulu asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä VI olevaan C osaan, sitä voidaan käyttää mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti, ottaen huomioon seuraavat edellytykset:

a) toimija on ilmoittanut jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki vaaditut todisteet siitä, että kyseinen ainesosa täyttää jonkin mainitun 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä;

b) jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on antanut luvan käyttää ainesosaa enintään kolmen kuukauden ajan, jota voidaan lyhentää, jos havaitaan kyseistä ainesosaa olevan saatavilla yhteisön markkinoilla.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu lupa on annettu, jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle välittömästi seuraavat tiedot:

a) päivä, jona lupa on annettu;

b) kyseisen maataloudesta peräisin olevan ainesosan nimitys;

c) vaaditut määrät ja perustelut näille määrille;

d) pulan syyt ja sen arvioitu kesto.

3. Jos jonkin jäsenvaltion komissiolle tai luvan antaneelle jäsenvaltiolle toimittamat tiedot osoittavat ainesosaa olevan saatavilla pulan aikana, jäsenvaltio voi peruuttaa luvan tai lyhentää sen pituutta ja sen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteuttamistaan toimenpiteistä kymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona se sai kyseiset tiedot.

4. Jäsenvaltion pyynnöstä tai komission aloitteesta asia saatetaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa tarkoitetun komitean tutkittavaksi. Edellä tarkoitetussa 14 artiklassa määriteltyä menettelyä noudattaen voidaan päättää luvan peruuttamisesta tai sen pituuden muuttamisesta tai tarvittaessa siitä, että kyseinen ainesosa otetaan edellä tarkoitetun asetuksen liitteessä VI olevaan C osaan.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan viidentenätoista päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 198, 22.7.1991, s. 1

(2) EYVL N:o L 117, 8.5.1990, s. 15

(3) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 27

LIITE

" LIITE VI

JOHDANTO

Tässä liitteessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1. Ainesosat: tämän asetuksen 4 artiklassa määritellyt aineet, ottaen huomioon kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/112/ETY (1) 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut rajoitukset.

(1) EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 1.

2. Maataloudesta peräisin olevat ainesosat:

a) Perusmaataloustuotteet ja niistä saatavat tuotteet, jotka on saatu aikaan pesemällä, puhdistamalla tai mekaanisella- ja/tai lämpö- ja/tai fysikaalisella käsittelyllä, joiden tavoitteena on vähentää tuotteen vesipitoisuutta.

b) Edellä a kohdassa tarkoitetuista tuotteista saatavat tuotteet, jotka on saatu käyttämällä muita elintarvikkeiden jalostusmenetelmiä, jos nämä tuotteet eivät kuulu jäljempänä 5 ja 7 kohdassa määriteltyihin elintarvikelisäaineiden tai aromien ryhmiin.

3. Muusta kuin maataloudesta peräisin olevat ainesosat: muut ainesosat kuin maataloudesta peräisin olevat ainesosat, jotka kuuluvat vähintään yhteen seuraavista ryhmistä:

3.1. Elintarvikelisäaineet, mukaan lukien jäljempänä 5 ja 6 kohdassa määriteltyjen elintarvikelisäaineiden kantaja-aineet

3.2. Aromit, määritelty jäljempänä 7 kohdassa

3.3. Vesi ja suola

3.4. Mikro-organismipohjaiset valmisteet

3.5. Mineraalit, hivenaineet ja vitamiinit

4. Teknologiset apuaineet: elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY (2) 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa määritellyt aineet.

(2) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 27.

5. Elintarvikelisäaineet: direktiivin 89/107/ETY 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyt aineet, jotka kuuluvat mainitun direktiivin tai jonkin laaja-alaisen direktiivin soveltamisalaan direktiivin 89/107/ETY 3 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti.

6. Kantaja-aineet, mukaan lukien kantajaliuottimet: elintarvikelisäaineet, joita käytetään elintarvikelisäaineen liuottamiseen, laimentamiseen, hajottamiseen tai muuttamiseen muilla fysikaalisilla menetelmillä muuttamatta sen teknologista tehtävää sen käsittelyn, levittämisen ja käytön helpottamiseksi.

7. Aromit: elintarvikkeissa sallittuja aromeja ja niiden valmistusaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/388/ETY (3) 1 artiklan 2 kohdassa määritellyt aineet ja tuotteet, jotka kuuluvat mainitun direktiivin soveltamisalaan.

(3) EYVL N:o L 184, 15.7.1988, s. 61.

YLEISET PERIAATTEET

Jäljempänä A, B ja C osa käsittää ainesosat ja teknologiset apuaineet, jotka ovat sallittuja pääosin yhdestä tai useammasta, tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta kasviperäisestä ainesosasta koostuvien elintarvikkeiden valmistuksessa, lukuun ottamatta viinejä.

Viittaus ainesosaan A ja C osassa tai teknologiseen apuaineeseen B osassa ei poista velvollisuutta noudattaa tapaukseen sovellettavaa yhteisön lainsäädäntöä tai elintarvikkeita koskevaa kansallista lainsäädäntöä, joka on perustamissopimuksen mukainen tai, jos tällaista ei ole, hyvää elintarvikkeiden valmistustapaa. Erityisesti lisäaineita on käytettävä direktiivin 89/107/ETY säännösten mukaisesti ja tarvittaessa direktiivin 89/107/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun laaja-alaisen direktiivin säännösten mukaisesti; aromeja on käytettävä direktiivin 88/388/ETY säännösten mukaisesti ja liuottimia elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistuksessa käytettäviä uuttamisliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 13 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/344/ETY (1) säännösten mukaisesti.

(1) EYVL N:o L 157, 24.6.1988, s. 28.

A OSA - ASETUKSEN (ETY) N:o 2092/90 5 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUT MUUT KUIN MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVAT AINESOSAT

A.1. Elintarvikelisäaineet mukaan lukien kantaja-aineet

>TAULUKON PAIKKA>

A.2. Direktiivin 88/388/ETY mukaiset aromit

Direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa ja c alakohdassa määritellyt aineet ja tuotteet, jotka luokitellaan luontaisten aromiaineiden tai luontaisten aromivalmisteiden ryhmään mainitun direktiivin 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti.

A.3. Vesi ja suola

Juomavesi

Tavanomaisesti elintarvikkeiden jalostuksessa käytetty suola (perusainesosana natriumkloridi tai kaliumkloridi).

A.4. Mikro-organismipohjaiset valmisteet

i) Tavanomaisesti elintarvikkeiden jalostuksessa käytetyt mikro-organismipohjaiset valmisteet, lukuun ottamatta direktiivin 90/220/ETY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja geneettisesti muunnettuja organismeja.

ii) Direktiivin 90/220/ETY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut geneettisesti muunnetut organismit, jos ne on otettu luetteloon 14 artiklassa säädettyä päätöksentekomenettelyä noudattaen.

A.5. Mineraalit (mukaan lukien hivenaineet) ja vitamiinit

Sallittuja ainoastaan, jos laki vaatii niiden käyttöä elintarvikkeissa, joihin ne sisältyvät.

B OSA - ASETUKSEN (ETY) N:o 2092/91 5 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHDASSA TARKOITETUT TEKNOLOGISET APUAINEET JA MUUT TUOTTEET, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVIEN AINESOSIEN JALOSTUKSEEN

>TAULUKON PAIKKA>

Mikro-organismivalmisteet ja entsyymit:

i) elintarvikkeiden jalostuksessa tavanomaisesti teknologisina apuaineina käytetyt mikro-organismipohjaiset ja entsymaattiset valmisteet, lukuun ottamatta direktiivin 90/220/ETY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja geneettisesti muunnettuja mikro-organismeja;

ii) direktiivin 90/220/ETY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut geneettisesti muunnetut mikro-organismit, jos ne on otettu luetteloon 14 artiklassa säädettyä päätöksentekomenettelyä noudattaen.

C OSA - ASETUKSEN (ETY) 2092/91 5 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT MAATALOUDESTA PERÄISIN OLEVAT AINESOSAT, JOITA EI OLE TUOTETTU LUONNONMUKAISESTI

C.1. Jalostamattomat kasvituotteet ja niistä 2 määritelmän a kohdassa tarkoitetuilla menetelmillä saadut tuotteet:

C.1.1. Syötävät hedelmät ja siemenet

Kookospähkinät

Parapähkinät

Acajoupähkinät

Taatelit

Ananakset

Mangot

Papaijat

Villiluumut

Kaakao

Passionhedelmät

Kolapähkinät

Maapähkinät

Cynorrhodonit (ruusunmarjat)

Tyrnimarjat

Mustikat

Vaahterasiirappi

Kvinoa

Revonhäntä

Piparjuuren siemenet

Kurpitsan siemenet

Männyn siemenet

Retiisin siemenet

C.1.2. Syötävät mausteet ja yrtit

Kaikki tuotteet, lukuun ottamatta timjamia

C.1.3. Viljakasvit

Hirssi

Villiriisi (Zizania plauspra)

C.1.4. Öljysiemenet ja -hedelmät

Seesaminsiemenet

C.1.5. Muut

Levät, mukaan lukien merilevät

C.2. Kasvituotteet, jalostettu 2 määritelmän b kohdassa tarkoitetuilla menetelmillä:

C.2.1. Siemenet ja öljyt, myös puhdistetut mutta ei kemiallisesti muunnetut, jotka on saatu muista kuin seuraavista kasveista:

oliivi

auringonkukka

C.2.2. Sokerit: tärkkelykset

Ruoko- ja juurikassokeri

Tärkkelykset, joita ei ole kemiallisesti muunnettu

Kuivatusta riisijauho- tai -tärkkelystaikinasta tehty paperi

Gluteeni

C.2.3. Muut

Sitruunamehu

Muista käyttämällä saaduista juomista kuin viinistä saatu viinietikka

C.3. Eläintuotteet

Hunaja

Gelatiini

Maitojauhe ja rasvaton maitojauhe

Syötävät vesieliöt, jotka eivät ole peräisin vesiviljelystä."

Top