EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0046

Komission direktiivi 93/46/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1993, tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY liitteiden korvaamisesta ja muuttamisesta

OJ L 159, 1.7.1993, p. 134–136 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 204 - 206
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 204 - 206
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 294 - 296

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2003; Implisiittinen kumoaja 32003L0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/46/oj

31993L0046

Komission direktiivi 93/46/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1993, tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY liitteiden korvaamisesta ja muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 159 , 01/07/1993 s. 0134 - 0136
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0204
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0204


KOMISSION DIREKTIIVI 93/46/ETY,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 1993,

tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY liitteiden korvaamisesta ja muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja markkinoille saattamisesta 14 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY (1), ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

Yhdistyneiden Kansakuntien huumausainekomission huhtikuussa 1992 tekemän päätöksen toteuttamiseksi on suotavaa sisällyttää Yhdistyneiden Kansakuntien vuonna 1988 hyväksymän yleissopimuksen liitteessä olevaan I taulukkoon merkittyjen aineiden luetteloon safroli, piperonaali ja isosafroli siirtämällä mainitut aineet edellä mainitun direktiivin liitteessä I olevasta 2 luokasta 1 luokkaan ja poistamalla ne liitteestä II ja,

tämä siirto tekee mahdolliseksi sen, että mainittu direktiivi ja 13 päivänä joulukuuta 1990 annettu asetus (ETY) N:o 3677/90 (2) tiettyjen aineiden väärinkäytön estämiseksi toteutettavista toimenpiteistä huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 900/92 (3), sekä täytäntöönpantuna ja muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 3769/92 (4), ovat keskenään sopusoinnussa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 92/109/ETY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteillä I ja II.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1993. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 1993.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 370, 19.12.1992, s. 76

(2) EYVL N:o L 357, 20.12.1990, s. 1

(3) EYVL N:o L 96, 10.4.1992, s. 1

(4) EYVL N:o L 383, 29.12.1992, s. 17

LIITE I

1 LUOKKA

>TAULUKON PAIKKA>

2 LUOKKA

>TAULUKON PAIKKA>

3 LUOKKA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

Top