Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0420

Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993, Bulgariassa esiintyvää suu- ja sorkkatautia koskevista suojatoimenpiteistä, päätösten 93/372/ETY ja 92/325/ETY muuttamisesta ja päätöksen 91/536/ETY kumoamisesta

OJ L 191, 31.7.1993, p. 133–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 15/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/420/oj

31993D0420

93/420/ETY: Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993, Bulgariassa esiintyvää suu- ja sorkkatautia koskevista suojatoimenpiteistä, päätösten 93/372/ETY ja 92/325/ETY muuttamisesta ja päätöksen 91/536/ETY kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 191 , 31/07/1993 s. 0133 - 0134
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0076
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 5 s. 0076


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä heinäkuuta 1993,

Bulgariassa esiintyvää suu- ja sorkkatautia koskevista suojatoimenpiteistä, päätösten 93/372/ETY ja 92/325/ETY muuttamisesta ja päätöksen 91/536/ETY kumoamisesta (93/420/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1601/92 (), ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan, 14 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja 16 artiklan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 92/438/ETY (), ja erityisesti sen 18 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/675/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY (), ja erityisesti sen 19 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo, että

suu- ja sorkkatautipesäkkeen esiintyminen on vahvistettu Bulgariassa,

komissio on lähettänyt Bulgariaan valtuuskunnan tutkimaan siellä vallitsevaa tilannetta,

Bulgariassa esiintyvää suu- ja sorkkatautia koskevista suojatoimenpiteistä, päätöksen 93/242/ETY muuttamisesta kolmannen kerran ja päätöksen 93/343/ETY kumoamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyllä komission päätöksellä 93/372/ETY () Bulgaria jaettiin alueisiin tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten,

suu- ja sorkkatautipesäkkeen ilmaantumisen jälkeen Bulgaria on sallinut kehärokotuksen,

direktiivissä 72/462/ETY vahvistetaan kolmansista maista tapahtuvaa elävien eläinten, tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuontia koskevat edellytykset ottaen huomioon Bulgariassa tällä hetkellä vallitseva suu- ja sorkkatautitilanne,

tietyistä Euroopan maista peräisin olevien tiettyjen elävien eläinten ja niistä saatujen tuotteiden tuonnista yhteisöön suu- ja sorkkatautitapauksissa 30 päivänä huhtikuuta 1993 tehdyssä komission päätöksessä 93/242/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 93/397/ETY (), vahvistetaan tietyistä maista ja maiden osista tulevien lähetysten todistuksia ja ennakkotiedoksiantoa koskevat lisäedellytykset,

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja terveystodistuksista naudan- ja siansukuisten kotieläinten tuonnissa Bulgariasta määrätään komission päätöksellä 92/325/ETY (), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 92/526/ETY (),

terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Bulgariasta määrätään komission päätöksellä 92/222/ETY (),

olisi täsmennettävä vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen elävien eläinten ja niistä saatujen tuotteiden tuontia yhteisöön Bulgariasta direktiivin 72/462/ETY ja päätöksen 93/242/ETY mukaisesti,

olisi mukautettava eläviin eläimiin ja tuoreeseen lihaan sovellettavat toimenpiteet ja muutettava niihin sovellettavat terveyttä koskevat vaatimukset ja eläinlääkärintodistukset ottaen huomioon rokotuksen jälkeen toteutettavat lisätoimenpiteet,

tämän vuoksi päätökset 93/372/ETY ja 92/325/ETY on syytä muuttaa,

komission päätöstä 91/536/ETY () sovellettiin aikaisemman suu- ja sorkkatautipesäkkeen ilmaantumisen jälkeen Bulgariassa; tässä päätöksessä olevat edellytykset korvaavat päätöksen 91/536/ETY edellytykset; päätös 91/536/ETY voidaan siten kumota,

ja tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 93/372/ETY seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklaan seuraava:

"3. Nautaeläinten, sikojen, lampaiden, vuohien ja muiden sorkkaeläinten tuontiin 1 kohdassa mainitsemattomilta Bulgarian alueilta sovelletaan komission päätöksen 92/325/ETY(*) 3 artiklassa määrättyjä edellytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksen 93/242/ETY asiaankuuluvien määräysten soveltamista.

(*) EYVL N:o L 177, 30.6.1992, s. 52"

2) Lisätään 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa sallia nautaeläinten, lampaiden, vuohien, sikojen ja muiden sorkkaeläinten tuoreen lihan tuontia 1 artiklan 1 kohdassa luetelluilta Bulgarian alueilta.

2. Nautaeläinten, lampaiden, vuohien, sikojen ja muiden sorkkaeläinten tuoreen lihan tuontiin 1 artiklan 1 kohdassa mainitsemattomilta Bulgarian alueilta sovelletaan komission päätöksessä 92/222/ETY(**) vahvistettuja edellytyksiä sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksen 93/242/ETY asiaankuuluvien määräysten soveltamista.

(**) EYVL N:o L 108, 25.4.1992, s. 38"

3) Numeroidaan vastaavasti uudelleen 2, 3, 4 ja 5 artikla.

4) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

"3 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa sallia 1 artiklan 1 kohdassa luetelluilta Bulgarian alueilta peräisin olevista nautaeläimistä, lampaista, vuohista, sioista ja muista sorkkaeläimistä saatujen 2 artiklassa mainitsemattomien tuotteiden tuontia."

2 artikla

Muutetaan päätös 92/325/ETY seuraavasti:

1) Poistetaan 3 artiklan 1 kohdasta ilmaisu "29 päivään elokuuta 1992".

2) Poistetaan 3 artiklan 1 kohdan viimeinen alakohta.

3) Korvataan liitteissä A ja B olevan V jakson 1 kohta seuraavasti:

"1) Bulgaria on ollut viimeisten 12 kuukauden ajan vapaa karjarutosta, tarttuvasta naudan keuhkorutosta, vesicular stomatitis -taudista ja bluetongue -taudista eikä näitä tauteja vastaan ole rokotettu viimeisen 12 kuukauden aikana."

4) Poistetaan liitteissä A ja B olevan V jakson 2 kohdan c alakohdan toinen luetelmakohta.

5) Poistetaan liitteissä A ja B olevasta VI jaksosta ilmaisu "(Viivataan yli, jos tuojana oleva jäsenvaltio ei vaadi tietoja päätöksen 92/325/ETY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti)".

6) Korvataan liitteissä C ja D olevan V jakson 1 kohta seuraavasti:

"1) Bulgaria on viimeisten 12 kuukauden ajan ollut vapaa vesicular stomatitis -taudista, klassisesta sikarutosta, afrikkalaisesta sikarutosta, tarttuvasta sikahalvauksesta (teschenintauti), swine vesicular -taudista ja vesicular exanthema -taudista, näitä tauteja vastaan ei ole rokotettu viimeisten 12 kuukauden aikana, rokottaminen klassista sikaruttoa vastaan on ollut kiellettyä vähintään 12 kuukauden ajan ja klassista sikaruttoa vastaan rokotettujen eläinten tuonti on kiellettyä."

7) Poistetaan liitteissä C ja D olevasta VI jaksosta ilmaisu "(Viivataan yli, jos tuojana oleva jäsenvaltio ei vaadi tietoja päätöksen 92/325/ETY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti)".

3 artikla

Kumotaan päätös 91/536/ETY.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 1993.

Komission puolesta René STEICHEN Komission jäsen

() EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

() EYVL N:o L 173, 27.6.1992, s. 13

() EYVL N:o L 268, 24.9. 1991, s. 56

() EYVL N:o L 243, 25.8.1992, s. 27

() EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1

() EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

() EYVL N:o L 155, 26.6.1993, s. 91

() EYVL N:o L 110, 4.5.1993, s. 36

() EYVL N:o L 173, 16.7.1993, s. 36

() EYVL N:o L 177, 30.6.1992, s. 52

() EYVL N:o L 332, 18.11.1992, s. 21

() EYVL N:o L 108, 25.4.1992, s. 38

() EYVL N:o L 291, 23.10.1991, s. 20

Top