EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0072

Komission direktiivi 91/72/ETY, annettu 16 päivänä tammikuuta 1991, neuvoston direktiivin 79/112/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromien merkitsemisestä elintarvikepakkauksissa olevaan ainesosaluetteloon

OJ L 42, 15.2.1991, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 47 - 48
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 47 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/72/oj

31991L0072

Komission direktiivi 91/72/ETY, annettu 16 päivänä tammikuuta 1991, neuvoston direktiivin 79/112/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromien merkitsemisestä elintarvikepakkauksissa olevaan ainesosaluetteloon

Virallinen lehti nro L 042 , 15/02/1991 s. 0027 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0047
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0047


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 16 päivänä tammikuuta 1991,

neuvoston direktiivin 79/112/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromien merkitsemisestä elintarvikepakkauksissa olevaan ainesosaluetteloon (91/72/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon 18 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/112/ETY kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/395/ETY(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 5 kohdan b alakohdan kolmannen luetelmakohdan,

sekä katsoo, että

eroavuudet aromien merkitsemistä elintarvikepakkausten ainesosaluetteloon koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön välillä ovat omiaan estämään näiden valmisteiden vapaata liikkuvuutta ja voivat siten johtaa eriarvoisten kilpailun edellytysten muodostumiseen,

elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevien kaikkien säädösten pääasiallisena tarkoituksena olisi oltava kuluttajan tiedonsaannin varmistaminen ja kuluttajan suojelu,

käsite "luontainen" tai muu asiallisesti samaa tarkoittava sana on sen vuoksi suojattava,

nämä käsitteet on määritelty elintarvikkeissa sallittuja aromeja ja niiden valmistusaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/388/ETY(3) 9 artiklan 2 kohdassa,

on osoittautunut tarpeelliseksi laajentaa tämä määrittely koskemaan elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä,

neuvoston direktiivin 79/112/ETY 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti on annettu ehdotus tarvittavista toimenpiteistä pysyvälle elintarvikekomitealle, joka ei ole voinut antaa lausuntoa; siten komissio on tehnyt neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä, ja

koska neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut sen käsiteltäväksi, komission on tehtävä päätös ehdotetusta toimenpiteestä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 79/112/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 6 artiklan 5 kohdan b alakohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

- "aromit on merkittävä tämän direktiivin liitteen III mukaisesti".

2) Lisätään liite III seuraavasti:

"LIITE III

Aromien merkitseminen ainesosaluetteloon

1 Aromit on merkittävä joko sanalla "aromi(t)" tai aromin tarkemmalla nimellä tai sen kuvauksella.

2 Sanaa "luontainen" tai muuta asiallisesti samaa tarkoittavaa sanaa voidaan käyttää ainoastaan aromeista, joissa aromiaines sisältää yksinomaan niitä aromiaineita, jotka määritellään aromeista annetun direktiivin 88/388/ETY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa ja/tai niitä aromivalmisteita, jotka määritellään saman direktiivin 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa.

3 Jos aromin nimi sisältää viittauksen kasvi- tai eläintuotteeseen tai näistä olevaan alkuperään, sanaa "luontainen" tai muuta asiallisesti samaa tarkoittavaa sanaa ei voida käyttää, ellei aromiainesta ole erotettu soveltuvin fysikaalisin menetelmin, entsymaattisin tai mikrobiologisin menetelmin tai perinteisin ruoanvalmistusmenetelmin yksinomaan tai lähes yksinomaan siitä elintarvikkeesta tai aromilähteestä, johon viitataan."

2 artikla

1 Jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava lakinsa, säädöksensä ja hallinnolliset määräyksensä siten että:

- sallitaan tämän direktiivin mukaisten valmisteiden pitäminen kaupan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1992;

- kielletään 1 päivästä tammikuuta 1994 alkaen sellaisten aromien pitäminen kaupan, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Näissä jäsenvaltioiden antamissa määräyksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä sellainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä tammikuuta 1991.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 1

(2) EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s. 17

(3) EYVL N:o L 184, 15.7.1988, s. 61

Top