EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0019

Neuvoston direktiivi 87/19/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, lääkevalmisteiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/318/ETY muuttamisesta

OJ L 15, 17.1.1987, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 016 P. 88 - 90
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 016 P. 88 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/19/oj

31987L0019

Neuvoston direktiivi 87/19/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, lääkevalmisteiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/318/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 015 , 17/01/1987 s. 0031 - 0033
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 16 s. 0088
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 16 s. 0088


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1986,

lääkevalmisteiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/318/ETY muuttamisesta (87/19/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

lääkevalmisteiden tarkastusta on säännöllisesti mukautettava tieteen ja tekniikan kehitykseen, jotta taattaisiin kansanterveyden turvaamisessa paras mahdollinen taso,

tällaisen parhaan mahdollisen tason saavuttamiseksi terveyden turvaamisessa ei lääketutkimukseen sijoitettuja voimavaroja saisi kuluttaa vanhentuneisiin tai uusintatutkimuksiin, jotka johtuvat jäsenvaltioiden välillä olevista eroavaisuuksista arvioitaessa tieteen tai teknologian yleisesti hyväksyttyjä periaatteita,

eettisistä syistä on tarpeen, että olemassa olevat menetelmät korvataan, niin pian kuin tieteen ja tekniikan kehitys sen sallii, menetelmillä, joissa tarvitaan niin vähän laboratorioeläimiä kuin mahdollista,

sen vuoksi on välttämätöntä ottaa käyttöön nopea menettely direktiivin 75/318/ETY(4), sellaisena se on muutettuna direktiivillä 83/570/ETY(5), liitteessä lueteltujen lääkevalmisteiden tutkimista koskevien vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen varmistaen samalla komission ja jäsenvaltioiden välinen tiivis yhteistyö lääkevalmistealan teknisten kaupan esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevässä komiteassa, ja

lääkkeiden tutkimista koskevia vaatimuksia on myös kyettävä nopeasti muuttamaan samaa menettelyä noudattaen, ottaen huomioon kehityksen tutkimusmenetelmissä ja yhteisön tunnustamissa hyvissä laboratoriotavoissa tai kansainvälisessä lääkevalmistekaupassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 75/318/ETY seuraavasti:

1. Lisätään 2 a, 2 b ja 2 c artiklat seuraavasti:

"2 a artikla

Muutokset, jotka ovat tarpeen liitteen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, annetaan 2 c artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Komissio tekee neuvostolle tarvittaessa ehdotuksen 2 c artiklassa säädetyn menettelyn muuttamiseksi komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan käytöstä annettuja yksityiskohtaisia säännöksiä noudattaen.

2 b artikla

1. Perustetaan lääkevalmistealan kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea", jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

2 c artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi sen puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan sellaisella määräenemmistöllä, joka saadaan, kun jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

c) Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä."

2. Muutetaan liitteessä oleva 1 osa, "Lääkevalmisteiden fysikaalis-kemialliset, biologiset tai mikrobiologiset tutkimukset", seuraavasti:

a) Lisätään A jaksoon kohta seuraavasti:

"4. Koostumuksen, vaikuttavien aineiden ja pakkauksen valinta tulisi selostaa ja perustella farmaseuttista tuotekehitystä koskevassa tieteellisessä aineistossa. Tuotteen yliannostus sekä perustelut sille on ilmoitettava.",

b) Lisätään B jaksoon viides luetelmakohta seuraavasti:

"- kokeelliset tutkimukset, joilla valmistusprosessi on validoitu, jos muuta kuin tavanomaista valmistusmenetelmää on käytetty tai jos se on valmisteen kannalta olennaista.",

c) Korvataan C jakson 2 kohdassa b alakohta seuraavasti:

"b) aineen kuvaukseen, kirjoitettuna samanlaiseen muotoon kuin Euroopan farmakopean kuvauskohdassa on käytetty, tulee tarvittaessa liittää kaikki tarpeelliset perustelut, koskien erityisesti molekyylirakennetta; siinä tulee olla asianmukainen kuvaus synteettisestä valmistusmenetelmästä. Niiden aineiden kuvauksen, jotka voidaan määrittää ainoastaan valmistusmenetelmän mukaan, tulisi olla riittävän yksityiskohtainen kuvaamaan valmistetta, joka on pysyvä sekä koostumukseltaan että vaikutuksiltaan,"

3. Muutetaan liitteessä oleva 2 osa, "Toksikologiset ja farmakologiset tutkimukset", seuraavasti:

a) Lisätään johdantokohdan jälkeen kohta seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden tulee huolehtia, että turvallisuutta koskevat tutkimukset suoritetaan niiden hyvien laboratoriotapojen periaatteiden mukaisesti, jotka on yhteisön oikeudessa tunnustettu vaarallisten aineiden tutkimusten alalla tai näiden puuttuessa, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön suosittelemien periaatteiden mukaisesti.",

b) Korvataan 1 luvun B jakson 1 kohdan teksti seuraavasti:

"1. Kerta-annoksen toksisuus

Akuutilla tutkimuksella tarkoitetaan sellaisten toksisten reaktioiden laadullista ja määrällistä tutkimista, jotka voivat johtua lääkevalmisteen sisältämän vaikuttavan aineen tai aineiden kerta-annostelusta samassa suhteessa ja fysikaalis-kemiallisessa muodossa, jossa ne ovat kyseisessä lääkevalmisteessa.

Akuutti toksisuustutkimus on suoritettava kahdella tai useammalla tunnettua rotua edustavalla nisäkäslajilla, paitsi jos yhden lajin käyttämistä voidaan pitää perusteltuna. Normaalisti tulee käyttää vähintään kahta eri annostelureittiä, joista yhden on oltava sama tai samanlainen kuin ihmisille käytettäväksi esitetty toisen varmistaessa aineen systeemisen imeytymisen.

Tämän tutkimuksen tulee kattaa havaitut oireet, mukaan lukien paikallisreaktiot. Tutkijan tulee vahvistaa koe-eläinten havainnointiaika riittäväksi kudos- ja elinvaurioiden ja palautumisen osoittamista varten, siten, että sen pituuden tulee olla yleensä 14 päivää, ei kuitenkaan vähempää kuin seitsemää päivää, mutta ilman, että eläinten kärsimyksiä pidennetään. Ruumiinavaus tulisi tehdä eläimille, jotka kuolevat havainnointijakson aikana, kuten myös kaikille eläimille, jotka säilyvät hengissä havainnointiajan loppuun asti. Histopatologisten tutkimusten suorittamista tulisi harkita kaikista elimistä, joissa ruumiinavauksessa esiintyy makroskooppisia muutoksia. Tutkimuksessa käytetyistä eläimistä tulisi saada suurin mahdollinen määrä tietoa. Kerta-annoksen toksisuustutkimukset tulisi suorittaa siten, että akuutin toksisuuden merkit tulevat esiin ja kuolintapa arvioidaan niin pitkälle kuin kohtuullisesti on mahdollista. Sopivilla lajeilla tulisi hankkia kvantitatiivinen arvio likimääräisestä letaaliannoksesta ja tietoja annosvaikutussuhteesta, mutta suurta tarkkuustasoa ei edellytetä.

Nämä tutkimukset voivat antaa viitteitä äkillisen yliannostuksen todennäköisistä vaikutuksista ihmisessä ja voivat olla hyödyllisiä suunniteltaessa toksisuustutkimuksia, jotka edellyttävät toistettua annostelua sopivilla eläinlajeilla.

Kun on kyse vaikuttavien aineiden yhdistelmästä, on tutkimus suoritettava siten, että siinä tarkastetaan esiintyykö toksisuuden lisääntymistä tai uudenlaisia toksisia vaikutuksia."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 1 päivään heinäkuuta 1987 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1986.

Neuvoston puolesta

G. SHAW

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 293, 5.11.1984, s. 4

(2) EYVL N:o C 36, 17.2.1986, s. 152

(3) EYVL N:o C 160, 1.7.1985, s. 18

(4) EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 1

(5) EYVL N:o L 332, 28.11.1983, s. 1

Top