EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0885

Neuvoston direktiivi 82/885/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1982, tilalämmittämiseen ja kuuman veden tuottamiseen käytettävien lämmönkehittimien suorituskyvystä uusissa ja olemassa olevissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa sekä lämpöeristyksestä ja kuuman talousveden jakeluputkien eristämisestä uusissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa annetun direktiivin 78/170/ETY muuttamisesta

OJ L 378, 31.12.1982, p. 19–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 88 - 92
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 88 - 92
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 60 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 60 - 64
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2005; Implisiittinen kumoaja 32005L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/885/oj

31982L0885

Neuvoston direktiivi 82/885/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1982, tilalämmittämiseen ja kuuman veden tuottamiseen käytettävien lämmönkehittimien suorituskyvystä uusissa ja olemassa olevissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa sekä lämpöeristyksestä ja kuuman talousveden jakeluputkien eristämisestä uusissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa annetun direktiivin 78/170/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 378 , 31/12/1982 s. 0019 - 0023
Espanjank. erityispainos: Luku 12 Nide 4 s. 0088
Portugalink. erityispainos: Luku 12 Nide 4 s. 0088
Suomenk. erityispainos Alue 12 Nide 2 s. 0060
Ruotsink. erityispainos Alue 12 Nide 2 s. 0060


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 10 päivänä joulukuuta 1982,

tilalämmittämiseen ja kuuman veden tuottamiseen käytettävien lämmönkehittimien suorituskyvystä uusissa ja olemassa olevissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa sekä lämpöeristyksestä ja kuuman talousveden jakeluputkien eristämisestä uusissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa annetun direktiivin 78/170/ETY muuttamisesta (82/885/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 103 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

direktiivissä 78/170/ETY () vaaditaan jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki uudet tilalämmittämiseen tai kuuman talousveden tuottamiseen käytettävät lämmönkehittimet uusissa tai olemassa olevissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa täyttävät suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset,

edellä mainitussa direktiivissä säädetään, että näiden suorituskykyä koskevien vähimmäisvaatimusten noudattaminen olisi varmistettava tarkastuksella kehittimen valmistus- tai asennusvaiheessa,

direktiivissä säädetään lisäksi, että jos lämmönkehittimet tarkastetaan asennusvaiheessa, energiahäviöt eivät saa ylittää jäsenvaltioissa vahvistettua tasoa,

direktiivissä säädetään kuitenkin, että ne laitteet, joita ei voida tarkastaa valmistusvaiheessa, on saatettava myöhempään tarkastukseen sen jälkeen, kun tarkoituksenmukaiset tekniset tutkimukset on tehty,

tutkimusten päätyttyä olisi annettava näitä lämmönkehittimiä koskevat säännökset,

kehittimen, jota ei valmistusvaiheessa ole testattu, osalta nämä tutkimukset pidentävät asennuksen ja paikalla suoritettavan tarkastuksen välistä aikaa,

lisäksi nämä tutkimukset ovat johtaneet käytännesääntöjen suunnitteluun osoittamaan menettelyjä, joita on noudatettava nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta polttavan lämmönkehittimen, joka tarkastetaan asennuksen yhteydessä, suorituskyvyn testauksessa paikan päällä,

sen vuoksi on tarpeen toteuttaa kyseisten kehittimien tarkastukset edellä tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti, mikä muodostaa vähimmän yhteisen perustan yhteisössä; sääntöjä ei sovelleta kiinteän polttoaineen lämmönkehittimiin,

on tarkoituksenmukaista asennuksen yhteydessä suoritettavaan tarkastukseen liittyvien sääntöjen noudattamisen tarkastamiseksi säätää samanlaisesta arvokilvestä kuin valmistusvaiheessa testattavien lämmönkehittimien osalta; tämä kilpi voidaan korvata tarkastuskertomuksella; jos suorituskykyä koskevia vaatimuksia tai energiahäviön tasoja ei noudateta, tarkastuskertomus on toimitettava toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle,

tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutettaviin toimenpiteisiin olisi sisällytettävä toimenpiteet, joihin on ryhdytty jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseksi tämän direktiivin tarkoittamilla aloilla ja niiden pitäisi helpottaa meneillään olevaa yhdenmukaistamis- ja standardointityötä ja ne pitäisi ottaa huomioon näillä aloilla sekä yhteisön tasolla että kansainvälisesti, ja

sen vuoksi direktiiviä 78/170/ETY olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 78/170/ETY seuraavasti:

1. Lisätään ilmaisu "taloudellisesti perusteltu" ilmaisun "suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset" eteen 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa;

2. Korvataan 1 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

"Sähköiset lämmönkehittimet vastuksineen, lämmönkehittimet ja yhteydet kaukolämpöverkostoon jätetään soveltamisalan ulkopuolelle.";

3. Poistetaan 1 artiklan 1 kohdan viimeinen alakohta;

4. Lisätään 1 artiklaan seuraava:

"3 a. Asennusvaiheen aikana tarkastettavien lämmönkehittimien, jotka eivät täytä suorituskyvyn vähimmäisvaatimuksia, on oltava toimivaltaisen hallintoviranomaisen päätöksen mukaisia ja viranomainen voi määrätä kehittimen poistettavaksi käytöstä; näiden vaatimusten noudattaminen varmennetaan arvokilvellä, josta on käytävä ilmi vähintään 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, lukuun ottamatta viimeistä alakohtaa, joka koskee luokitellulla teholla toimivan kehittimen kulutusta.

Viittaus viidennessä alakohdassa tarkoitettuun lämmönsiirtonesteen enimmäislämpötilaan voidaan jättää pois, jos lämpötila on eritelty toisessa asiakirjassa.

Tarkastuslaitoksen on toimitettava käyttäjälle tarkastuskertomus jäsenvaltion vahvistamassa muodossa; tarkastuskertomuksesta on käytävä ilmi erityisesti ne tiedot, jotka on oltava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa arvokilvessä; tarkastuskertomus voi korvata kilven.

Jos tarkastuskertomuksesta ilmenee, että lämmönkehitin ei täytä suorituskyvyn vähimmäisvaatimuksia, tarkastuslaitoksen on toimitettava jäljennös tarkastuskertomuksesta toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle. Lämmönkehittimen ollessa peräisin toisesta jäsenvaltiosta on tarkastuspaikan toimivaltaisen hallintoviranomaisen, omistajan suostumuksella, toimitettava hankkijalle tämän pyynnöstä jäljennös tarkastuskertomuksesta.

3 b. Lämmönkehittimen asennusvaiheen aikainen tarkastus on tehtävä tämän direktiivin liitteenä olevien käytännesääntöjen mukaisesti. Säännöt muodostavat tarkastusmenettelyä koskevan vähimmän yhteisen perustan yhteisössä. Niitä voidaan jäsenvaltioiden päätöksillä täydentää, mutta ei kumota tai muuttaa. Sääntöjä ei sovelleta kiinteän polttoaineen lämmönkehittimiin eikä kondenssikattiloihin.";

5. Korvataan 1 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Asennusvaiheessa tarkastettavista lämmönkehittimistä jäsenvaltiot voivat antaa suorituskyvyn vähimmäisvaatimusten asemesta energiahäviön enimmäistasot käytännesääntöjen 3.1 kohdan mukaisesti.

Sellaisissa tapauksissa sovelletaan 3 a ja 3 b kohdan säännöksiä."

2 artikla

Lisätään direktiiviin 78/170/ETY tämän direktiivin liite.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava asennuksenaikaista lämmönkehittimien testausta koskevat toimenpiteet 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 1982.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. FENGER MOELLER

() EYVL N:o C 175, 14.7.1980, s. 12

() EYVL N:o C 300, 18.11.1980, s. 6

() EYVL N:o L 52, 23.2.1978, s. 32

LIITE

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT NESTEMÄISTÄ TAI KAASUMAISTA POLTTOAINETTA POLTTAVAN, MUISSA KUIN TEOLLISUUSRAKENNUKSESSA TILALÄMMITYKSEEN TAI KUUMAN TALOUSVEDEN TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄN LÄMMÖNKEHITTIMEN ASENNUSAIKAISEN SUORITUSKYVYN TESTAAMISEKSI

TESTAUSMENETTELY JA HÄVIÖIDEN MÄÄRITTÄMINEN

1 YLEISTÄ

1.1 Jos lämmönkehittimessä voidaan käyttää erilajisia polttoaineita (nestemäisiä tai kaasumaisia), testi tehdään kaikilla niillä polttoainelajeilla, jotka ovat valmistajan tietojen mukaisia ja testin aikaan saatavilla.

1.2 Savukaasujen poistokanava varustetaan sisäpuolisilla mitta-antureilla ja savukaasun näytteenotolla.

1.3 Jokaisen mittauksen tarkkuuden on oltava sellainen, että jäsenvaltioiden vahvistama tulosten kokonaistarkkuus voidaan saavuttaa.

1.4 Testi on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa ja mieluummin käyttämällä kehittimen nimellistä lämpötehoa. Jos tämä on mahdotonta, olisi käytettävä sitä lähinnä olevaa kuormitusta. Jos lämmönkehitin on suunniteltu toimimaan kahdella tai useammalla kuormituksella, on jäsenvaltioiden pyynnöstä tehtävä myös vähennetty kuormitustesti. Käytetyt kuormitukset on arvioitava luotettavalla menetelmällä.

1.5 Suorituskyky, joko suoralla tai epäsuoralla menetelmänä määriteltynä, on ilmaistava prosentteina perustuen kuormituksessa polttimeen syötetyn polttoaineen lämpöarvoon nettona tai bruttona siten kuin 1.4 kohdassa tarkoitetaan.

2 TESTAUSOLOSUHTEET

2.1 Kehittimen valmistelu

2.1.1 Käyttäjän vastuulla on, valmistajan tai asentajan mahdollisella avulla, tehdä ennen testiä tarpeelliseksi katsomansa kehittimen puhdistaminen, säätäminen ja valmisteleminen. Toimivaltaiset hallintoviranomaiset voivat määrätä sellaisen puhdistuksen pakolliseksi.

2.1.2 Kehittimen tiiviys ja polttoaineen liitäntä on tarkastettava.

2.2 Kehittimen yksilöinti

2.2.1 Ennen testiä on tarkastuslaitoksen, jäljempänä "laitos", kirjattava kaikki tarvittavat tiedot lämmönkehittimen yksilöimiseksi ja ainakin sen tunnusomaiset piirteet tai erityispiirteet, kuten ne, jotka arvokilvessä on ilmoitettu tai kokoonpano- ja käyttöohjeissa käyttäjälle annettu valmistajan, valmistuksen, valmistusvuoden ja lämpöluokituksen osalta.

2.2.2 Laitoksen on tarkastettava tarvittavien edellytysten täyttyminen sen varmistamiseksi, ettei testin aikana tapahdu häiriöitä, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti testin pätevyyteen. Tätä varten sen on erityisesti vaadittava käyttäjää antamaan todistukset tai osoittamaan muilla keinoilla se, että kattilahuoneelle ja koko kattilahuonealueelle määrätyt turvallisuustarkastukset on tehty. Tämä ehto voidaan katsoa täytetyksi jäsenvaltioissa, joissa lämmönkehittimiä ei voida asentaa tai ottaa käyttöön ilman ennakkoturvatarkastuksia. Jos kansallisissa säännöksissä ei edellytetä sellaisia tarkastuksia, laitoksella on oikeus järkevään turvallisten työskentelyolosuhteiden varmistamiseen ennen tarkastuksen tekemistä.

Jos laitos ei ole tyytyväinen edellä tarkoitettujen kohtien täyttämiseen, laitos voi kieltäytyä tekemästä tarkastusta; siinä tapauksessa se laatii erityislausunnon.

2.3 Koekäyttö

2.3.1 Ennen testiä laitos voi tehdä koekäytön tarkastusta varten asennettujen mittauslaitteiden toiminnan tarkastamiseksi ja säätämiseksi ennakkoon. Laitoksen on tarkastettava, että kaikki mitat ovat tarkkuudeltaan vaadittua tasoa. Etenkin, jos laitos päättää käyttää tiettyjä mittalaitteita, jotka ovat osana asennuksen tavanomaista laitteistoa, sen on varmistauduttava, että ne täyttävät toivottavat ehdot tarkkuudesta ja luotettavuudesta.

2.3.2 Käyttäjän vastuulla on tehdä, valmistajan tai asentajan avustamana ja kehittimen omistajan luvalla, kehittimen lopulliset säädöt, jotka voivat olla tarpeen ja antaa erilaisiin ohjeisiin lisäselvityksiä parhaiden testausolosuhteiden luomiseksi.

2.4 Testi

2.4.1 Ainoastaan laitos on vastuussa testaustoimenpiteistä.

2.4.2 Testi on suoritettava muuttumattomissa olosuhteissa polttoainesyötön ja polttoilmamäärän pysyessä vakiona.

2.4.3 Testin kuluessa laitoksen on tehtävä 3 kohdassa edellytetyt pakolliset mittaukset ja 4 kohdassa edellytetyt vapaaehtoiset mittaukset. Sen on laadittava 5 kohdassa tarkoitettu seloste.

3 POLTTOKAASUHÄVIÖIDEN MÄÄRITTÄMINEN

3.1 Vapaan lämpöhäviön mittaus

Jos suorituskyky määritellään epäsuoralla menetelmällä, laitoksella on oikeus mitata polttokaasujen hiilidioksidi- tai happiprosentti.

Sen on sovellettava kaavaa, joka lisättynä polttokaasujen ja polttoilman välisellä lämpötilaerolla yhdistyy tarkoitusta vastaaviksi vakioiksi. Jäsenvaltion, jonka toimivallan alaisuudessa tarkastusta suorittava laitos on, tulee olla julkaissut kaavan ja vakiot tai vahvistanut standardin.

Virallisten määräysten tai standardin puuttuessa lämpöhäviöt voidaan laskea polttoaineen ominaisuuksista, sen lämpöarvosta ja ilman ylimäärästä käyttämällä taulukoita, joissa annetaan polttokaasujen ominaislämpö ja jotka on julkaissut 12. maailman kaasukongressi (doc. IGU/E/17/73).

Edellä tarkoitettua menettelyä ei sovelleta kondenssikattiloihin.

3.2 Polttokaasujen tilavuuden mittaaminen

Laitoksen on tehtävä tämä mittaus, jos kehitin käyttää nestemäistä polttoainetta tai nestekaasua syötettynä nestemäisessä muodossa; mittaus on tehtävä tarkoitusta vastaavaa koetta käyttämällä; tulos on ilmaistava sopimuksen mukaisina savunumeroina (0 P9).

4 MUITA TARKASTUKSIA (VAPAAEHTOISIA)

4.1 Häkäjäljet

Laitos valtuutetaan tarkastamaan, etteivät kehittimen polttokaasut sisällä häkää sellaisia määriä, että 3.1 kohdan mukaisesti tehdyt mittaustulokset olisivat kyseenalaisia.

4.2 Lämmönkehittimen ulkopinnasta tapahtuvat häviöt

Jäsenvaltioissa, joissa ei ole määräyksiä, teknisiä ohjeita tai muita säännöksiä tästä asiasta, laitos voidaan valtuuttaa arvioimaan lämpöhäviöt valmistajan antamien tietojen tai testin aikana havaittujen pintalämpötilojen perusteella.

5 TESTAUSSELOSTE

Testin jälkeen laitoksen on laadittava seloste jäsenvaltion säätämässä muodossa ja ilmoitettava siinä kehittimen olennaisimmat ominaisuudet, tehdyt mittaukset sekä häviöiden ja lämmönkehittimien suorityskyvyn laskemiseen käytetty kaava.

Top