EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0795

82/795/ETY: Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 1982, ympäristöön pääseviä kloorifluorihiilivetyjä koskevien varotoimenpiteiden lujittamisesta

OJ L 329, 25.11.1982, p. 29–30 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 245 - 246
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 245 - 246
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 40 - 41
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 40 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/795/oj

31982D0795

82/795/ETY: Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 1982, ympäristöön pääseviä kloorifluorihiilivetyjä koskevien varotoimenpiteiden lujittamisesta

Virallinen lehti nro L 329 , 25/11/1982 s. 0029 - 0030
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 4 s. 0040
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 3 s. 0245
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 4 s. 0040
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 3 s. 0245


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä marraskuuta 1982,

ympäristöön pääseviä kloorifluorihiilivetyjä koskevien varotoimenpiteiden lujittamisesta (82/795/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1)

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(2)

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3)

sekä katsoo, että

ympäristöön pääsevistä kloorifluorihiilivedyistä 26 päivänä maaliskuuta 1980 annetussa neuvoston päätöksessä 80/372/ETY(4) määrättiin tuotantokapasiteetin nollakasvusta ja kloorifluorihiilivetyjen F-11 ja F-12 käytön rajoittamisesta aerosolien täytön yhteydessä; mainitussa päätöksessä määrättiin toteutettujen toimenpiteiden uudelleentarkastelusta saatavilla olevan tieteellisen ja taloudellisen tietämyksen perusteella,

mainittu uudelleentarkastelu on osoittanut, että yhteisön on tarpeen jatkaa ehkäisevän politiikan noudattamista; jo toteutettuja varotoimenpiteitä on jatkettava ja lujitettava,

päätöksen 80/372/ETY 1 artiklan 1 kohtaa olisi sovellettava kloorifluorihiilivetyjen F-11 ja F-12 tuotantokapasiteetin tarkan ja yhdenmukaistetun määritelmän perusteella; vuoden 1980 kokonaistuotantokapasiteetti on laskettu koko yhteisöä varten tämän määritelmän mukaan,

aihetta koskevan yhteisön politiikan säännöllisten tarkistusten valmistelemiseksi komission olisi koottava ja verrattava kloorifluorihiilivetyjen tuotantoa ja käyttöä koskevia asianmukaisia tilastotietoja,

varotoimenpiteenä olisi rajoitettava kloorifluorihiilivetyjen päästöjä synteettisen vaahdon, jäähdytyksen ja liuotinten alalla; tätä varten olisi toteutettava asianmukaisia toimia,

toimenpiteitä, jotka toteutetaan vuoden 1983 ensimmäisen puoliskon aikana, tarkastellaan uudelleen saatavilla olevan tieteellisen ja taloudellisen tietämyksen perusteella, ja kyseisen uudelleentarkastelun perusteella mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat lisätoimenpiteet toteutetaan mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1983, ja

perustamissopimuksessa ei ole määräyksiä tämän päätöksen tekemiseksi tarvittavista erityisistä toimivaltuuksista, minkä vuoksi on tarpeen soveltaa 235 artiklaa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että päätöksen 80/372/ETY 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan liitteessä annetun tuotantokapasiteettimääritelmän ja vertailuluvun perusteella.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet, joilla helpotetaan komission toimesta tapahtuvaa kloorifluorihiilivetyjen F-11 ja F-12 tuotantoa ja käyttöä koskevan asianmukaisen tilastotiedon säännöllistä keräämistä.

2. Jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä komission kanssa toimissa, joilla pyritään vähentämään kloorifluorihiilivetyhäviöitä ja kehittämään parhaat mahdolliset tekniikat päästöjen rajoittamiseksi synteettisen vaahdon, jäähdytyksen ja liuotinten aloilla.

3 artikla

Toimenpiteitä, jotka toteutetaan päätöksen 80/372/ETY ja tämän päätöksen mukaisesti, tarkastellaan uudelleen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1983 saatavilla olevan tieteellisen ja taloudellisen tiedon perusteella. Tätä varten jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, jollei liikesalaisuuden säilyttämisen tarpeellisuudesta muuta johdu, kaikkien niiden saatavilla olevien selvitysten ja tutkimusten tulokset. Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1983 sellaiset lisätoimenpiteet, jotka ovat mahdollisesti tarpeen tällaisen uudelleentarkastelun perusteella.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 1982.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. A. KOFOED

(1) EYVL N:o C 269, 21.10.1981, s. 5,

(2) EYVL N:o C 125, 17.5.1982, s. 167,

(3) EYVL N:o C 348, 31.12.1981, s. 19,

(4) EYVL N:o L 90, 3.4.1980, s. 45

LIITE

Kloorifluorihiilivetyjen F-11 ja F-12 tuotantokapasiteetin määritelmä ja vertailuluku

1. Tuotantokapasiteetti määritellään kahdenkymmenenneljän tunnin jatkuvan toiminnan täytenä kapasiteettina, joka kerrotaan keskimääräisellä vuosittaisella päivien määrällä, jona laitokset tavanomaisissa huolto- ja turvallisuusoloissa pystyvät toimimaan.

Se ilmoitetaan tonneina vuotta kohti.

2. Yhteisön kokonaistuotantokapasiteetin vertailuluku, joka sisältää kaikki kymmenen yhteisön tuottajaa, on 480 000 tonnia vuodessa, ja se perustuu 332 vuosittaisen työpäivän painotettuun keskiarvoon. Tämä luku sisältää kaikki 26 päivänä maaliskuuta 1980 joko yksinomaan tai kausittain kloorifluorihiilivetyjä F-11 ja F-12 tuottavat tuotantolinjat.

Top