EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0883

81/883/ETY: Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1981, päätöksen 77/190/ETY muuttamisesta yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen tiedottamisen ja neuvottelujen osalta

OJ L 324, 12.11.1981, p. 19–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 31 - 33
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 31 - 33
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 50 - 52
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 50 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 26/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/883/oj

31981D0883

81/883/ETY: Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1981, päätöksen 77/190/ETY muuttamisesta yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen tiedottamisen ja neuvottelujen osalta

Virallinen lehti nro L 324 , 12/11/1981 s. 0019 - 0021
Suomenk. erityispainos Alue 12 Nide 2 s. 0050
Espanjank. erityispainos: Luku 12 Nide 4 s. 0031
Ruotsink. erityispainos Alue 12 Nide 2 s. 0050
Portugalink. erityispainos: Luku 12 Nide 4 s. 0031


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä lokakuuta 1981,

päätöksen 77/190/ETY muuttamisesta yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen tiedottamisen ja neuvottelujen osalta (81/883/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen tiedottamiseen ja neuvotteluihin sovellettavasta yhteisön menettelystä 4 päivänä toukokuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/491/ETY () ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon 26 päivänä tammikuuta 1977 tehdyn päätöksen 77/190/ETY () direktiivin 76/491/ETY täytäntöönpanosta,

sekä katsoo, että

markkinarakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi on tehtävä muutoksia päätöksen 77/190/ETY liitteessä olevaan kyselylomakkeeseen 3, ja

hankintaehtojen muutokset saattavat edellyttää, että jäsenvaltioihin maahantuotujen öljytuotteiden määriä koskevat tiedot eritellään sen mukaan, ovatko tuotteet yhteisöstä vai sen ulkopuolelta,

ON ANTANUT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 77/190/ETY liitteessä oleva taulukko 3 tämän päätöksen liitteessä olevalla taulukolla.

2 artikla

Komissio voi hankintaehtojen muuttuessa ja arvioidakseen markkinatilannetta määrätä, että taulukossa 3 määrätyt tiedot eritellään sen mukaan, ovatko tuotteet yhteisöstä vai sen ulkopuolelta.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 1981.

Komission puolesta

Étienne DAVIGNON

Varapuheenjohtaja

()()

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukkoa 3 koskevia huomautuksia

MAAHANTUOTUJEN ÖLJYTUOTTEIDEN HINNAT

Jokainen riveistä 1 P7 koskee tietyn kolmannesta maasta tai yhteisön toisesta jäsenvaltiosta maahantuodun öljytuotteen tietoja kyseiseltä neljännesvuodelta, lukuun ottamatta raakaöljyä, joka on kauttakulkumatkalla toisiin jäsenvaltioihin tai jonka määräpaikkana on kolmas maa.

Öljytuotteilla tarkoitetaan aineita, joiden kansainvälisillä markkinoilla tai jokaisessa jäsenvaltiossa sovellettavat tekniset eritelmät kuuluvat rivien 1 P7 jonkin nimikkeen alle.

Maahantuodulla kokonaismäärällä tarkoitetaan konossementeissa olevien määrien ja jokaisen tuotteen maahantuontiin liittyvistä vastaavista asiakirjoista saatujen määrien kokonaismääriä ilmaistuna tonneissa ja pyöristettynä lähimpään tuhanteen tonniin.

Keskimääräisillä hinnoilla neljännesvuoden keskimääräisiä määrien mukaisesti painotettuja hintoja. Maahantuontihinta lasketaan vapaasti purkaussatamassa tai vapaasti rajalla eli siitä hetkestä alkaen, jolloin tuotteet tulevat ilmoituksen tekevän valtion tullilainsäädännön alaiseksi. Maahantuontiarvoihin kuuluvat fob-hinta, kuljetuskustannukset, vakuutusten kokonaismäärä sekä tietyt purkaustoimintoihin liittyvät kustannukset. Tuontihintoihin ei lueta tuotteita mahdollisesti koskevia tulleja ja veroja eikä mitään kustannusosia, jotka vaikuttavat tuotteisiin niiden satamassa purkamisen tai rajan ylittämisen jälkeen.

Hintavaihtelulla tarkoitetaan hintamerkintöjä, jotka esitetään vaihteluvälin muodossa ottamalla hintasarjan kahta rajadesiiliä edustavat luvut.

Keskimääräiset hinnat ja hintavaihtelu ilmaistaan US-dollareina tonnilta; ne lasketaan virallisten markkinavaluuttakurssien mukaan (). Luvut pyöristetään lähimpään US-senttiin. Neljännesvuoden keskimääräinen valuuttakurssi ilmoitetaan taulukon 3 alareunassa.

Maahantuotujen öljytuotteiden määriä ja hintoja koskevat tiedot on merkittävä eriteltyinä liiketoimen mukaisesti (tytäryhtiöt ja muut yhtiöt) ja tarvittaessa alkuperän mukaisesti (ETY tai sen ulkopuolinen maa).

Jäsenvaltiot toimittavat taulukon 3 komissiolle viimeistään seuraavina päivämäärinä:

P tiedot 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta väliseltä ajalta vuosittain seuraavan toukokuun 15 päivänä;

P tiedot 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta väliseltä ajalta vuosittain seuraavan elokuun 15 päivänä;

P tiedot 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta väliseltä ajalta vuosittain seuraavan marraskuun 15 päivänä;

P tiedot 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseltä ajalta vuosittain seuraavan vuoden helmikuun 15 päivänä.

() Julkaistaan päivittäin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

() EYVL N:o L 140, 28.5.1976, s. 4

() EYVL N:o L 61, 5.3.1977, s. 34

Top