EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980D0391

80/391/ETY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 1980, tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteen hyväksymisestä yhteisön puolesta

OJ L 100, 17.4.1980, p. 27–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 019 P. 231 - 235
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 214 - 217
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 214 - 217
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 002 P. 162 - 165
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 002 P. 162 - 165
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 303 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 303 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 303 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 303 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 303 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 303 - 307
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 303 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 303 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 303 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 002 P. 10 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 002 P. 10 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 83 - 87

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/391/oj

31980D0391

80/391/ETY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 1980, tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteen hyväksymisestä yhteisön puolesta

Virallinen lehti nro L 100 , 17/04/1980 s. 0027 - 0031
Suomenk. erityispainos Alue 2 Nide 2 s. 0162
Ruotsink. erityispainos Alue 2 Nide 2 s. 0162
Kreikank. erityispainos: Luku 11 Nide 19 s. 0231
Espanjank. erityispainos: Luku 02 Nide 6 s. 0214
Portugalink. erityispainos: Luku 02 Nide 6 s. 0214


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä maaliskuuta 1980,

tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteen hyväksymisestä yhteisön puolesta (80/391/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon komission suosituksen,

sekä katsoo, että

yhteisö on päätöksen 75/199/ETY(1) mukaisesti tehnyt tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

yhteisö voi hyväksyä kyseisen yleissopimuksen jälleentuontia samassa tilassa koskevan liitteen, ja

tähän hyväksymiseen on kuitenkin tulliliiton erityisvaatimusten huomioon ottamiseksi liitettävä tiettyjä varauksia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen jälleentuontia samassa tilassa koskeva liite B.3, normia 2 ja suositeltuja käytäntöjä 8, 11, 12 ja 24 koskevilla varauksilla.

Liitteen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää henkilön, jolla on valtuudet ilmoittaa tulliyhteistyöneuvoston pääsihteerille, että yhteisö on hyväksynyt jälleentuontia samassa tilassa koskevan liitteen 1 artiklassa mainituilla varauksilla.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1980.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SANTER

(1) EYVL N:o L 100, 21.4.1975, s. 1

LIITE B.3

JÄLLEENTUONTIA SAMASSA TILASSA KOSKEVA LIITE

JOHDANTO

Tavaroita jälleentuodaan usein maahan, josta ne vietiin, samassa tilassa kun ne vietiin maasta. Useissa tapauksissa tämä jälleentuonti oli ennakoitavissa tavaroita vietäessä, vienti siis tapahtui palautusvarauksella. Eräissä tapauksissa jälleentuonnin syynä oli kuitenkin tavaroiden viennin jälkeen ilmenneet olosuhteet.

Useimpien valtioiden kansallisessa lainsäädännössä on säännöksiä, jotka sallivat näin jälleentuoduille tavaroille vapautuksen tuontitulleista ja -veroista ja vietäessä kannettujen tuontitullien ja -verojen palauttamisen. Tullimenettely, jossa säädetään vapautuksesta ja palauttamisesta, on jälleentuonti samassa tilassa. Tämän menettelyn saamisen ehtona on, että tavaroiden tunnistaminen voidaan varmistaa. Tuontitullien ja -verojen suspendoimisen tai muun tuen tai vientihetkellä myönnetyn summan takia vaadittavat maksut on maksettava.

Tätä liitettä ei sovelleta matkustajien henkilökohtaisten tavaroiden ja yksityiskäyttöön tarkoitettujen kuljetusvälineiden jälleentuontiin.

MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä:

a) "jälleentuonti samassa tilassa" tarkoittaa tullimenettelyä, jonka nojalla tavarat, jotka vietiin niiden ollessa vapaassa liikkeessä tai muodostaessa jalostettuja tuotteita, voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen vapauttamalla ne tuontitulleista ja -veroista, edellyttäen, että niitä ei ulkomailla ole valmistettu, käsitelty tai korjattu. Palauttamisen, peruuttamisen tai tuontitullien ja -verojen suspendoimisen tai muun tuen tai vientihetkellä myönnetyn summan takia vaadittavat maksut on maksettava;

b) "luovutus vapaaseen liikkeeseen" tarkoittaa tullimenettelyä, jonka nojalla maahantuodut tavarat voivat jäädä lopullisesti tullialueelle. Tämä menettely edellyttää, että kaikki vaadittavat tuontitullit ja -verot maksetaan ja vaadittavat tullimuodollisuudet täytetään;

c) "tuontitullit ja -verot" tarkoittaa tulleja ja kaikkia muita tavaroiden maahantuonnissa tai sen yhteydessä kannettavia maksuja, veroja tai muita kuluja, ei kuitenkaan maksuja tai kuluja, joiden määrä vastaa suunnilleen suoritetuista palveluksista aiheutuneita kustannuksia;

d) "vientitullit ja -verot" tarkoittaa tulleja ja kaikkia muita tavaroiden maastaviennissä tai sen yhteydessä kannettavia maksuja, veroja tai muita kuluja, ei kuitenkaan maksuja tai kuluja, joiden määrä vastaa suunnilleen suoritetuista palveluksista aiheutuneita kustannuksia;

e) "tavarat, jotka viedään palautusvarauksella" tarkoittaa tavaroita, jotka tavaranhaltija kuvailee tarkoitetun jälleentuotavaksi ja jotka tulli voi tunnistaa niiden jälleentuonnin samassa tilassa helpottamiseksi.

Huomautus

Palautusvarauksella vietäviä tavaroita voidaan pitää asetettuna tullimenettelyyn, joka tunnetaan nimellä "väliaikainen vienti";

f) "vapaassa liikkeessä olevat tavarat" tarkoittaa tavaroita, joita tullin puolesta voidaan käyttää rajoituksetta;

g) "jalostetut tuotteet" tarkoittaa valmistuksen, käsittelyn tai korjauksen aikana tai tuloksena saatuja tavaroita, jotka on maahantuotu väliaikaisesti sisäistä jalostusta varten;

h) "tavarailmoitus" tarkoittaa tullin määräämässä muodossa annettavaa ilmoitusta, jolla asianomaiset henkilöt osoittavat tavaroihin sovellettavan tullimenettelyn sekä ilmoittavat ne tiedot, jotka tulli vaatii kyseisen menettelyn soveltamiseksi;

i) "henkilö" tarkoittaa sekä luonnollisia että juridisia henkilöitä, ellei asiayhteys muuta edellytä.

PERIAATTEET

1. Normi

Jälleentuonnissa samassa tilassa on noudatettava tämän liitteen määräyksiä.

2. Normi

Kansallisessa lainsäädännössä on mainittava jälleentuonnissa samassa tilassa vaadittavat ehdot ja muodollisuudet.

Huomautus

Jälleentuonnin samassa tilassa edellytyksenä on se, että jälleentuodut tavarat tunnistetaan tulliviranomaisten hyväksymällä tavalla samoiksi tavaroiksi kuin ne, jotka vietiin.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

3. Normi

Jälleentuonti samassa tilassa sallitaan, vaikka ainoastaan osa viedyistä tavaroista jälleentuodaan.

4. Suositeltu käytäntö

Olosuhteiden salliessa jälleentuonti samassa tilassa olisi sallittava, vaikka tavaroiden jälleentuoja on eri henkilö kuin niiden viejä.

5. Normi

Jälleentuontia samassa tilassa ei kielletä sillä perusteella, että tavaroita on käytetty tai ne ovat vahingoittuneet ulkomailla olon aikana.

6. Normi

Jälleentuontia samassa tilassa ei evätä sillä perusteella, että tavarat ovat ulkomailla olon aikana käyneet läpi säilyttämisen tai ylläpidon kannalta välttämättömiä toimenpiteitä sillä edellytyksellä, että niiden arvo ei näiden toimenpiteiden seurauksena ole kasvanut.

7. Normi

Jälleentuontiin samassa tilassa eivät ole oikeutettuja ainoastaan tavarat, jotka on tuotu suoraan ulkomailta, vaan se sallitaan myös tavaroille, jotka ovat eri tullausmenettelyssä.

8. Suositeltu käytäntö

Tuontia koskevia taloudellisia kieltoja ja rajoituksia ei pitäisi soveltaa samassa tilassa jälleentuotuihin tavaroihin, jotka vietäessä olivat vapaassa liikkeessä.

9. Suositeltu käytäntö

Jälleentuontia samassa tilassa ei pitäisi evätä sillä perusteella, että tavarat ovat lähtöisin tietystä maasta.

10 Normi

Jälleentuontia samassa tilassa ei evätä sillä perusteella, että tavarat on viety palautusvarauksella.

SAMASSA TILASSA TAPAHTUVAN JÄLLEENTUONNIN MÄÄRÄAIKA

11. Suositeltu käytäntö

Kun kansallisessa lainsäädännössä vahvistetaan määräaikoja, joiden jälkeen jälleentuontia samassa tilassa ei sallita, olisi näiden määräaikojen oltava riittävän pitkiä, jotta voidaan ottaa huomioon erityisolosuhteet eri tapauksissa, joissa jälleentuonti samassa tilassa voidaan sallia, ja niiden ei pitäisi olla lyhyempiä kuin yksi vuosi.

VIENTITULLIEN JA -VEROJEN PALAUTTAMINEN

12. Suositeltu käytäntö

Maksettujen vientitullien ja -verojen palauttamisen olisi tapahduttava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tavarat on jälleentuotu samassa tilassa.

TOIMIVALTAISET TULLITOIMIPAIKAT

13. Normi

Tullitoimipaikat, joissa tavarat voidaan ilmoittaa vapaaseen liikkeeseen, ovat myös toimivaltaisia sallimaan jälleentuonnin samassa tilassa.

14. Normi

Samassa tilassa jälleentuodut tavarat voidaan ilmoittaa eri tullitoimipaikassa kuin siinä, josta ne vietiin.

TAVARAILMOITUS

15. Suositeltu käytäntö

Jälleentuonnissa samassa tilassa käytettävät tavarailmoituslomakkeet olisi yhdenmukaistettava vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa käytettävien lomakkeiden kanssa.

Huomautukset

1. Eräissä maissa palautusvarauksella tehtyä vienti-ilmoitusta voidaan käyttää myös samassa tilassa jälleentuontiin.

2. Kun tavarat viedään Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 1961 tehdyn tavaroiden väliaikaisen maahantuonnin ATA-carnet'ta koskevassa tulliyleissopimuksessa tarkoitetun ATA-carnet'n nojalla, jälleentuonti samassa tilassa tapahtuu tämän carnet'n nojalla.

16. Suositeltu käytäntö

Kirjallista tavarailmoitusta ei pitäisi vaatia jälleentuotaessa samassa tilassa pakkauksia, kontteja, kuormalavoja ja tieliikenteen ajoneuvoja, joita käytetään tavaroiden kansainvälisessä kuljetuksessa, jos tulliviranomaisten hyväksymällä tavalla osoitetaan, että ne olivat vientihetkellä vapaassa liikkeessä.

SAMASSA TILASSA TAPAHTUVAA JÄLLEENTUONTIA KOSKEVAN ILMOITUKSEN TUEKSI ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT

17. Normi

Samassa tilassa tapahtuvaa jälleentuontia koskevan ilmoituksen tueksi tulliviranomaisten on vaadittava ainoastaan ne tositteet, jotka ovat tarpeellisia, jotta menettelyn soveltamiseksi vahvistetut edellytykset täytetään.

Huomautus

Tulliviranomaiset voivat vaatia maasta vietyjen tavaroiden vienti-ilmoituksen, muiden vientiasiakirjojen, kauppalaskujen, sopimusten jne. sekä tavaroiden palauttamisesta käydyn kirjeenvaihdon esittämisen.

18. Suositeltu käytäntö

Kun samassa tilassa jälleentuotavat tavarat vietiin palautusvarauksella, tulliviranomaisten ei yleensä pitäisi vaatia jälleentuonti-ilmoituksen lisäksi muita asiakirjoja kuin vienti-ilmoituksen tai tunnistusasiakirjan, joka annettiin viennin yhteydessä.

Huomautukset

1. Eräissä maissa palautusvarauksella tehty vienti-ilmoitus on ainoa jälleentuotaessa samassa tilassa vaadittava asiakirja.

2. Tulliviranomaiset voivat tunnistaa tavarat vietäessä toteutettujen tunnistustoimenpiteiden perusteella.

PALAUTUSVARAUKSELLA VIEDYT TAVARAT

a) Tavarat, jotka viedään palautusvarauksella

19. Suositeltu käytäntö

Tulliviranomaisten olisi tavaranhaltijan pyynnöstä sallittava, että tavarat voidaan viedä palautusvarauksella, ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden jälleentuonnin samassa tilassa helpottamiseksi.

b) Toimivaltaiset tullitoimipaikat palautusvarauksella vientiin

20. Normi

Tullitoimipaikat, joiden kautta tavaroita voidaan viedä lopullisesti, ovat myös toimivaltaisia sallimaan viennin palautusvarauksella.

c) Palautusvarauksella vietävien tavaroiden tulli-ilmoitus

21. Suositeltu käytäntö

Tavaroiden vienti-ilmoituslomakkeet, joita käytetään vietäessä tavaroita palautusvarauksella, olisi yhdenmukaistettava lopullisesti vietävien tavaroiden tulli-ilmoituslomakkeiden kanssa.

Huomautus

Vienti palautusvarauksella voi tapahtua myös ATA-carnet'n nojalla kansallisen tulliasiakirjan sijasta.

d) Palautusvarauksella tapahtuvaa vientiä koskevan ilmoituksen tueksi esitettävät asiakirjat

22. Normi

Palautusvarauksella tapahtuvaa vientiä koskevan ilmoituksen tueksi tulliviranomaisten on vaadittava ainoastaan ne asiakirjat, joita he pitävät välttämättöminä toimenpiteen valvonnan kannalta sekä sen varmistamiseksi, että kaikkia asiaankuuluvien rajoitusten tai muiden säännösten soveltamiseen liittyviä vaatimuksia on noudatettu.

e) Palautusvarauksella vietyjen tavaroiden tunnistaminen

23. Normi

Määriteltäessä palautusvarauksella vietyihin tavaroihin toteutettavia tunnistustoimenpiteitä on tulliviranomaisten otettava huomioon tavaraluokka ja verohyöty.

Huomautus

Palautusvarauksella vietyjen tavaroiden tunnistamiseksi tulliviranomaiset voivat kiinnittää tullimerkintöjä (sinettejä, merkkejä, rei'itettyjä tunnuksia jne.), tai käyttää merkkejä, numeroita tai muita merkintöjä, jotka on pysyvästi kiinnitetty tavaroihin, tai laatia tavarankuvauksia tai kaavakuvia, tai ottaa valokuvia tai näytteitä.

f) Palautusvarauksella viedyille tavaroille myönnettävät helpotukset

24. Suositeltu käytäntö

Palautusvarauksella viedyille tavaroille olisi myönnettävä suspensio mahdollisista vientitulleista ja -veroista.

Huomautus

Tavaranhaltijaa voidaan vaatia asettamaan vakuus sellaisten maksujen maksamiseksi, jotka erääntyvät, jos tavaroita ei jälleentuoda samassa tilassa vahvistetun määräajan kuluessa.

25. Normi

Tulliviranomaisten on asianomaisen henkilön pyynnöstä sallittava, että vienti palautusvarauksella muutetaan lopulliseksi vienniksi, jollei tapauksessa sovellettavista edellytyksistä ja muodollisuuksista muuta johdu.

Huomautukset

1. Maksamatta jätetyt vientitullit ja -verot erääntyvät.

2. Yleensä palautusvarauksella viemisen takia saamatta jääneet tullien ja verojen palauttamiset tai vapautukset myönnetään.

26. Suositeltu käytäntö

Kun samaa tavaraa säännöllisesti viedään palautusvarauksella ja jälleentuodaan samassa tilassa, tulliviranomaisten olisi tavaranhaltijan pyynnöstä sallittava, että ensimmäisen viennin yhteydessä tehtävä palautusvarauksella tapahtuvaa vientiä koskeva ilmoitus kattaa seuraavat tavaran jälleentuonnit ja viennit tietyn ajan kuluessa.

Huomautus

Tulliviranomaiset voivat kirjata seuraavat jälleentuonnit ja viennit tavaroiden vienti-ilmoitukseen leimalla tai sopivalla hyväksymismerkinnällä.

JÄLLEENTUONTIA SAMASSA TILASSA KOSKEVAT TIEDOT

27. Normi

Tulliviranomaisten on varmistettava, että kaikki jälleentuontia samassa tilassa koskevat tiedot ovat kaikkien asianosaisten henkilöiden helposti saatavissa.

Top