EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979D0639

79/639/ETY: Komission päätös, tehty 15 päivänä kesäkuuta 1979, neuvoston päätöksen 77/706/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 183, 19.7.1979, p. 1–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 12 Volume 002 P. 13 - 23
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 003 P. 162 - 171
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 19 - 28
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 120 - 130
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 57 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 20 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2015; Kumoaja 32015D0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/639/oj

31979D0639

79/639/ETY: Komission päätös, tehty 15 päivänä kesäkuuta 1979, neuvoston päätöksen 77/706/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 183 , 19/07/1979 s. 0001 - 0010
Suomenk. erityispainos Alue 12 Nide 2 s. 0019
Kreikank. erityispainos: Luku 12 Nide 2 s. 0013
Ruotsink. erityispainos Alue 12 Nide 2 s. 0019
Espanjank. erityispainos: Luku 12 Nide 3 s. 0162
Portugalink. erityispainos: Luku 12 Nide 3 s. 0162


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä kesäkuuta 1979,

neuvoston päätöksen 77/706/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (79/639/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tavoitteesta vähentää primaarienergian kulutusta raakaöljyn ja öljytuotteiden hankinnan vaikeutuessa 7 päivänä marraskuuta 1977 tehdyn neuvoston päätöksen 77/706/ETY () ja erityisesti sen 5 artiklan,

on kuullut jäsenvaltioita edellä mainitun päätöksen 5 artiklan mukaisesti,

sekä katsoo, että

neuvosto on 21 päivänä kesäkuuta 1976 antanut asetuksen (ETY) N:o 1729/76 () yhteisön energianhankintatilannetta koskevien tietojen toimittamisesta,

neuvosto on 28 päivänä syyskuuta 1978 tehnyt päätöksen 78/890/ETY () raakaöljyn ja öljytuotteiden viennistä jäsenvaltiosta toiseen hankintavaikeuksien ilmetessä tehdyn neuvoston päätöksen 77/186/ETY soveltamisesta,

päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 1 kohdassa määrätään, että raakaöljyn ja/tai öljytuotteiden hankintavaikeuksien ilmetessä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa komissiolla on mahdollisuus jäsenvaltion aloitteesta tai omasta aloitteestaan kuultuaan direktiivissä 73/238/ETY määrättyä ryhmää vahvistaa koko yhteisön tavoitteeksi öljytuotteiden kulutuksen vähentämisen jopa 10 prosentilla tavanomaisesta kulutuksesta,

päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 2 kohdassa määrätään, että kahden kuukauden määräajan kuluttua 1 artiklan 1 kohdan soveltamisesta komissio ehdottaa neuvostolle markkinoiden yhtenäisyyden suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki energian käyttäjät yhteisössä kantavat kriisistä aiheutuvista vaikeuksista oman osuutensa tasapuolisesti, uuden vähentämistä koskevan tavoitteen, joka voi olla enintään 10 prosenttia tavanomaisesta kulutuksesta erikseen jäsenvaltioittain ja jonka ansiosta säästetyt määrät jaetaan jäsenvaltioiden kesken,

päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 2 kohdassa määrätään, että huomattavamman vajauksen osalta komissio voi ehdottaa neuvostolle, että vähentämistä koskeva tavoite asetetaan 10 prosenttia suuremmaksi ja muita energiamuotoja koskevaksi,

päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 3 kohdan soveltamisen ansiosta säästettyjen määrien jakaminen jäsenvaltioiden kesken voi aiheuttaa lisäkustannuksia, joiden arviointi ja suoritus jää kyseisten osapuolten vastuulle, mutta komission olisi voitava jäsenvaltion pyynnöstä antaa suosituksia ja lausuntoja kyseisille jäsenvaltioille jäsenvaltioiden välisen yhteisymmärryksen saavuttamiseksi lisäkustannusten osalta, ja

edellä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi komission olisi tunnettava tarkkaan jäsenvaltioiden energiatilanne, niiden raakaöljyn ja öljytuotteiden hankintatilanne, tosiasialliset korvattavuusmahdollisuudet eri energiamuotojen välillä ja toteutetut kansalliset toimenpiteet energiankulutuksen vähentämiseksi jäsenvaltioissa; jäsenvaltioiden olisi tässä tarkoituksessa annettava komissiolle tiedoksi tarvittavat tiedot,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Tämän asetuksen mukaisesti seuraavien ilmaisujen määritelmät:

a)

"raakaöljyn ja öljytuotteiden tavanomainen kulutus",

b)

"peruskausi",

c)

"hankintapula"

ja

d)

"tavanomainen hankinta"

ovat samat kuin päätöksen 78/890/ETY 1 artiklan a, b, c ja d alakohdassa täsmennetyt määritelmät.

2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

"energian tavanomaisella kulutuksella" päivittäistä keskikulutusta, joka on rekisteröity peruskauden kuluessa, toisin sanoen:

P kotimaista primaarienergian tuotantoa,

P johon lisätään tuonti,

P johon lisätään yhteisöstä tulevat toimitukset,

P josta vähennetään vienti,

P josta vähennetään toimitukset yhteisön maihin,

P johon lisätään tai josta vähennetään varaston muutokset.

Laivapolttoaineita pidetään vietyinä tuotteina.

b)

"korvattavilla öljytuotteilla" raskaan polttoöljyn määríä, joita käytetään voimalaitoksissa ja tarvittaessa muilla, mukaan lukien itse tuottavilla tuotannonaloilla, ja jotka todetaan 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

c)

"korvattavalla energialla" voimalaitoksissa ja muilla, mukaan lukien itse tuottavilla tuotannonaloilla, kulutettua energiamäärää, joka todetaan 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 artikla

1. Päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ilmoitettuihin korvattaviin öljytuotteisiin sovellettujen erillisten vähennysten määrä ei saa olla suurempi kuin olemassa olevat korvattavuusmahdollisuudet hankintavaikeuksien ilmetessä edellä 2 kohdan mukaisesti.

2. Direktiivissä 73/238/ETY säädetty ryhmä tutkii vuosittain sekä hankintavaikeuksien ilmetessä jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tilastotietojen perusteella 10 artiklan mukaisesti öljytuotteiden korvattavuusmahdollisuudet, joilla määritelmän mukaisesti vastataan voimalaitoksiin tarkoitetun raskaan polttoöljyn tarpeisiin, ottaen myös huomioon raskaan polttoöljyn korvattavuusmahdollisuudet muilla, mukaan lukien itse tuottavilla tuotannonaloilla. Tämän tutkimuksen jälkeen komissio huomioi näin todetut korvattavuusmahdollisuudet.

3 artikla

1. Kun komissio vahvistaa päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti öljytuotteiden kulutuksen vähentämistavoitteen 10 prosenttiin asti tavanomaisesta kulutuksesta, se ottaa erityisesti huomioon:

P öljytuotteiden yleisen hankintatilanteen,

P kunkin jäsenvaltioin hankintatilanteen,

P jäsenvaltioiden toteuttamat kulutuksen vähentämistoimenpiteet,

P jäsenvaltioiden allekirjoittamat kansainväliset sitoumukset.

2. Kun komissio ehdottaa neuvostolle päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti erisuuruisen vähentämisen vahvistamisesta muille kuin korvattaville öljytuotteille ja korvattaville öljytuotteille, edellä 1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden lisäksi se ottaa erityisesti huomioon voimalaitosten ja tarvittaessa muiden, mukaan lukien itse tuottavien tuotannonalojen todellisten korvattavuusmahdollisuuksien kullekin jäsenvaltiolle asettamat rajat, jotka todetaan 2 artiklan mukaisesti.

3. Kun komissio ehdottaa neuvostolle päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti öljytuotteiden kulutuksen vähentämistavoitteen vahvistamisesta yli 10 prosenttiin ulottuen myös muihin energiamuotoihin, edellä 1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden lisäksi se ottaa erityisesti huomioon:

P energian yleisen hankintatilanteen,

P odotettavissa olevan raakaöljyn ja öljytuotteiden hankintavaikeuksien keston,

P jo suoritetut maksut jäsenvaltioiden raakaöljyn ja/tai öljytuotteiden varastoiden tasolla.

4 artikla

Sovellettaessa päätöksen 77/706/ETY 1 artiklaa jäsenvaltio voi kulutuksen rajoittamisen sijasta jakaa hallussaan pitämiä raakaöljyn ja/tai öljytuotteiden varastoja niiden lisäksi, jotka sillä on hallussaan direktiiveissä 68/414/ETY ja 72/425/ETY säädetyn velvoitteen nojalla.

5 artikla

1. Päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden kesken jaettaviksi tarkoitetut säästetyt määrät johtuvat kunkin jäsenvaltion edellä mainitun päätöksen 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti soveltamista kulutuksen vähentämistä koskevista erisuuruisista määristä.

2. Jäsenvaltiolla, jonka kulutuksen vähentämisen määrä on suurempi kuin yhteisön keskiarvo, on velvollisuus avustuksen antamiseen, joka on sen kulutuksen, jota se olisi voinut ylläpitää, jos koko yhteisössä olisi sovellettu yhtenäistä vähentämismäärää, ja päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 2 kohdan mukaisen alennetun kulutuksen välinen erotus.

3. Jäsenvaltiolla, jonka kulutuksen vähentämisen määrä on pienempi kuin yhteisön keskiarvo, on oikeus avustuksen saamiseen, joka on sen päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 2 kohdan mukaisen alennetun kulutuksen ja sen kulutuksen, jota se olisi voinut ylläpitää, jos koko yhteisössä olisi sovellettu yhtenäistä vähentämismäärää, välinen erotus.

6 artikla

1. Päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 3 kohdan soveltamisesta johtuvien säästettyjen määrien jakamisesta jäsenvaltioiden kesken mahdollisesti ilmenevät lisäkustannukset ovat jakamisesta hyötyvien osapuolten vastuulla. Näiden lisäkustannusten arviointi on kyseisten osapuolten toimivallassa.

2. Lisäkustannuksia koskevissa kiistoissa komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä antaa suosituksia ja lausuntoja kyseisille jäsenvaltioille.

7 artikla

1. Komissio voi kuulla yhteisölle raakaöljyä ja öljytuotteita toimittavia yrityksiä yleisluontoisten tietojen ja tarvittaessa aiheellisen teknisen avun saamiseksi erityisesti päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanemiseksi päätöksen 78/890/ETY 4 artiklassa määrätyin edellytyksin.

2. Komissio antaa aiheelliset toimenpiteet toteuttaville jäsenvaltioille tiedoksi päätöksen 77/706/ETY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut avustusta koskevat oikeudet ja velvoitteet näiden jäsenvaltioiden osalta.

8 artikla

Tärkeimpien tuotteiden ja kulutusryhmien avulla eritellyt energiankulutusta koskevat tiedot saadaan vastauksista, jotka jäsenvaltiot ovat asetuksen (ETY) N:o 1729/76 mukaisesti toimittaneet komissiolle.

9 artikla

1. Raakaöljyn ja öljytuotteiden tavanomaista kulutusta koskevat tiedot saadaan vastauksista, jotka jäsenvaltiot ovat päätöksen 78/890/ETY 5 artiklan mukaisesti toimittaneet komissiolle.

2. Jos raakaöljyn ja öljytuotteiden hankinnassa ilmenee vaikeuksia, komissio voi pyytää, että nämä tiedot annettaisiin tiedoksi ennusteina niiden yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka se määrittää liitteen mallien mukaan.

3. Hankintatilannetta koskevien tietojen arvioinnin helpottamiseksi erityisesti sovellettaessa päätöksen 77/706/ETY 3 artiklaa komissio voi kuultuaan direktiivissä 73/238/ETY määrättyä ryhmää pyytää jäsenvaltioita antamaan sille tiedoksi 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot yrityksittäin eriteltyinä.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi vuosittain viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2 artiklan mukaisesti ja komission laatimaan malliin perustuen tiedot, joiden avulla voidaan määrittää saman vuoden 1 päivänä lokakuuta olemassa olevat korvattavuusmahdollisuudet.

2. Sovellettaessa päätöksen 77/706/ETY 1 artiklaa jäsenvaltioiden on viipymättä annettava komissiolle tiedoksi tiedot, joiden avulla voidaan määrittää sinä päivänä olemassa olevat todelliset korvattavuusmahdollisuudet.

11 artikla

Sovellettaessa päätöksen 77/706/ETY 1 artiklaa jäsenvaltioiden on annettava kaikki öljytuotteiden kulutuksen vähentämistä koskevat toimenpiteet komissiolle tiedoksi heti kun ne on toteutettu.

12 artikla

Komissio antaa tiedoksi lyhennelmän 9, 10 ja 11 artiklan soveltamisesta saaduista tiedoista heti kun ne ovat saapuneet direktiivin 73/238/ETY 3 artiklassa säädetylle ryhmälle.

13 artikla

Tämän asetuksen soveltamisesta saadut tiedot ovat salassapidettäviä. Siitä huolimatta yleisiä tietoja ja yhteenvetoja, joissa ei ole viittauksia yksittäisiin yrityksiin, voidaan jakaa.

14 artikla

Komissio tutkii jäsenvaltion pyynnöstä neuvotellen direktiivissä 73/238/ETY määrätyn ryhmän kanssa tämän asetuksen soveltamisessa mahdollisesti ilmenneet vaikeudet muuttaakseen tekstiä saadun kokemuksen sekä hankintajärjestelmässä erityisesti yhden tai useamman jäsenvaltion voimalaitosten osalta mahdollisesti tapahtuneiden merkittävien muutosten johdosta.

15 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 1979.

Komission puolesta

Guido BRUNNER

Komission jäsen

() EYVL N:o L 292, 16.11.1977, s. 9

() EYVL N:o L 198, 23.7.1976, s. 1

() EYVL N:o L 311, 4.11.1978, s. 13

Top