EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R0488

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 488/78, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1978, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 39.02 C V

OJ L 67, 9.3.1978, p. 21–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 02 Volume 006 P. 139 - 139
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 004 P. 251 - 251
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 004 P. 251 - 251
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 002 P. 107 - 107
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 002 P. 107 - 107

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/1995; Kumoaja 31995R0902

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/488/oj

31978R0488

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 488/78, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1978, tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 39.02 C V

Virallinen lehti nro L 067 , 09/03/1978 s. 0021 - 0021
Suomenk. erityispainos Alue 2 Nide 2 s. 0107
Kreikank. erityispainos: Luku 02 Nide 6 s. 0139
Ruotsink. erityispainos Alue 2 Nide 2 s. 0107
Espanjank. erityispainos: Luku 02 Nide 4 s. 0251
Portugalink. erityispainos: Luku 02 Nide 4 s. 0251


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 488/78,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 1978,

tavaroiden luokittelusta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 39.02 C V

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen tullitariffin nimikkeistön yhdenmukaiseksi soveltamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 16 päivänä tammikuuta 1969 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 97/69(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 280/77(2), ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

tarvitaan säännöksiä yhteisen tullitariffin nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi luokiteltaessa nestemäistä polyisobuteenia, jonka keskimääräinen molekyylipaino on noin 440 (keskimääräinen polymerointiaste noin 8),

neuvoston 28 päivänä kesäkuuta 1968 antaman asetuksen (ETY) N:o 950/68(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2560/77(4), liitteenä olevan yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 27.10 kuuluvat maaöljyt tai bitumisista kivennäisistä saadut öljyt (muut kuin raa'at) ja nimikkeeseen 39.02 polymerointituotteet,

nestemäistä polyisobuteenia voidaan pitää sen ominaisuuksien perusteella 27 ryhmän nimikkeessä 27.10 ja 3 huomautuksessa tarkoitettuna "maaöljynä" sekä 39 ryhmän nimikkeessä 39.02 ja 2 huomautuksessa tarkoitettuna "polymerointituotteena",

nestemäisen polyisobuteenin, jonka keskimääräinen molekyylipaino on noin 440, ominaisuudet vastaavat enemmän nimikkeen 39.02 polymerointituotteen kuin nimikkeen 27.10 maaöljyn ominaisuuksia,

nimikkeessä 39.02 tällaiset tuotteet olisi luokiteltava alanimikkeeseen 39.02 C V, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisen tullitariffin nimikkeistöä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Nestemäinen polyisobuteeni, jonka keskimääräinen molekyylipaino on noin 440 (keskimääräinen polymerointiaste noin 8), kuuluu yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 1978.

Komission puolesta

Étienne DAVIGNON

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 14, 21.1.1969, s. 1

(2) EYVL N:o L 40, 11.2.1977, s. 1

(3) EYVL N:o L 172, 22.7.1968, s. 1

(4) EYVL N:o L 303, 28.11.1977, s. 1

Top