EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0221

Neuvoston direktiivi 72/221/ETY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 1972, yhteensovitetuista teollisuustoimintaa koskevista vuositilastokatsauksista

OJ L 133, 10.6.1972, p. 57–60 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 503 - 506
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 523 - 526
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 246 - 249
Spanish special edition: Chapter 16 Volume 001 P. 26 - 29
Portuguese special edition: Chapter 16 Volume 001 P. 26 - 29
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 99 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 99 - 103
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 222 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 222 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 222 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 222 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 222 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 222 - 225
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 222 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 222 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 222 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 188 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 188 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 5 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/221/oj

31972L0221

Neuvoston direktiivi 72/221/ETY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 1972, yhteensovitetuista teollisuustoimintaa koskevista vuositilastokatsauksista

Virallinen lehti nro L 133 , 10/06/1972 s. 0057 - 0060
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0099
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(II) s. 0503
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0099
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(II) s. 0523
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 1 s. 0246
Espanjank. erityispainos: Luku 16 Nide 1 s. 0026
Portugalink. erityispainos: Luku 16 Nide 1 s. 0026


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 1972,

yhteensovitetuista teollisuustoimintaa koskevista vuositilastokatsauksista (72/221/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 213 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

komissiolla on sille perustamissopimuksessa annettujen tehtävien suorittamiseksi oltava käytettävissään ajanmukaiset, valtioiden kesken vertailukelpoiset tilastotiedot jäsenvaltioiden teollisuuden ja pienteollisuuden rakenteesta, merkittävyydestä ja kehityksestä,

kun teollista yleiskatsausta valmisteltiin vuonna 1963, komissio piti tarpeellisena kiinnittää jäsenvaltioiden hallitusten huomiota siihen tosiasiaan, että yhteismarkkinoiden teollisen talouden kehittäminen edellyttää, että teollisuustilastoista saadaan tietyt vähimmäistiedot; eri jäsenvaltioista saatavilla oleva tieto on riittämätöntä tai liian vähän vertailukelpoista, ollakseen komission työskentelyn luotettavana perustana,

sillä välin Euroopan talousyhteisö on kehittynyt merkittävästi yhdentymistä kohden; uusi talouspolitiikka ja uudet ohjeistot edellyttävät aloitteiden ja päätösten perustaksi päteviä tilastoja; käytettävissä olevat teollisuuden ja pienteollisuuden tilastot eivät vielä ole laadultaan sen tasoisia kuin tämä taloudellinen tilanne edellyttää,

kyseisten puutteiden vuoksi on nykyisin käytettävissä olevista jäsenvaltioiden teollisuustilastoista vaikeaa saada komission työskentelyn, erityisesti keskipitkän aikavälin talouspolitiikan, teollisuuspolitiikan ja kilpailupolitiikan luotettavaksi perustaksi kelpaavaa tietoa, ja

vertailukelpoista tietoa on saatava jäsenvaltioiden teollisuustoiminnasta ja siitä syystä on välttämätöntä laatia sisällöltään, kattavuudeltaan, käsitteiltään, määritelmiltään, menetelmiltään, teollisuudenalajaottelultaan ja tilastoyksikkökooltaan yhteensovitettuja katsauksia sellaisen selkeän ja yhtenäisen tilastotietokannan kokoamiseksi, jonka avulla on mahdollista eritellä eri teollisuudenalojen tilannetta ja taloudellista kehitystä sekä niiden kasvumahdollisuuksia tai kasvun esteitä; näistä tilastoista saadaan myös tietoa, jota tarvitaan teollisuuden ja pienteollisuuden kansantuoteosuuden laskemiseen sekä muiden tilasto- ja talousyhteenvetojen laadintaan,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on teknisessä yhteistyössä komission kanssa toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet vuotuisten tilastotietojen keräämiseksi yhtenäisten, jäsenvaltioiden teollisuuden rakennetta ja tuotantotoimintaa kuvaavien tilastojen laadintaa varten. Tiedot kerätään ensimmäinen kerran viimeistään vuonna 1974 ja ne koskevat edellistä vuotta.

2 artikla

Tietojen keruun on katettava kaikki teollisuusyritykset ja tarvittaessa pienyritykset, jotka työllistävät vähintään 20 henkilöä ja joiden pääasiallinen toiminta sisältyy johonkin Euroopan yhteisöjen taloudellisen toiminnan nimikkeistön (NACE) teollisuuspääluokkaan, mukaan lukien energia ja vesi sekä rakentaminen (NACE 1-5).

Tietojen keruu on ulotettava kattamaan ainakin kerran viidessä vuodessa myös vähemmän kuin 20 henkilöä työllistävät yritykset. Komissio määrää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, minä vuosina laajemmat katsaukset laaditaan.

Vähemmän kuin 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä koskevat tiedot voidaan kerätä otoksen perusteella.

3 artikla

Tilastoyksikön on oltava yritys, tulosyksikkö ja alueellisten tilastojen kyseessä ollen myös paikallinen yksikkö. Tilastoyksiköt määritellään NACE:n I osastossa.

4 artikla

Tietojen keruun on katettava tämän direktiivin liitteessä luetellut muuttujat. Ensimmäisessä, viimeistään vuonna 1974 alkavassa vaiheessa katsausten ei tarvitse sisältää sulkeissa mainittuja muuttujia koskevia tietoja. Vuoden 1977 katsaukseen, joka kattaa vuoden 1976 tiedot, ja sitä seuraaviin katsauksiin jäsenvaltioiden on kerättävä tiedot kaikista liitteessä luetelluista muuttujista.

Yrityksistä, jotka työllistävät 20-99 henkilöä, kerätään tietoa kuitenkin vain työllistettyjen määrää, liikevaihtoa, kokonaispalkkoja ja maksettuja palkkoja sekä raaka-aineiden, välituotteiden ja teollisuuspalvelujen hankintoja koskevista muuttujista.

Vähemmän kuin 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä koskevaa jaksoittaista tietojen keruuta varten tarvittavista tiedoista komissio laatii ehdotuksen vuoden 1975 loppuun mennessä.

Ensimmäisestä tietojen keruusta lähtien paikallisista yksiköistä (yritys) on kerättävä tiedot seuraavista muuttujista:

- työllistettyjen, muiden kuin kotona työtä tekevien henkilöiden kokonaismäärä,

- maksetut kokonaispalkat, mukaan lukien palkkalistoilla oleville, kotona työtä tekeville maksetut palkat,

- kokonaisinvestoinnit kiinteään pääomaan.

Viimeksi mainittujen tietojen avulla täydennetään yrityskohtaisesti 30 päivänä heinäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin N:o 64/475/ETY(1) mukaisesti vuosittain investoinneista kerättäviä tietoja.

5 artikla

Kansallisen lainsäädännön mukaan, tilastosalaisuuksina pidettäviä tietoja lukuun ottamatta, tulokset toimitetaan vuosittain komissiolle yhteisten taulukoiden muotoon rekisteröityinä ja NACE:n kolminumeroisten teollisuustoimialanimikkeiden mukaan jaoteltuina.

Komissio päättää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tähän yleiseen teollisuustoimialajaotteluun tehtävistä poikkeuksista, tulosten esittämisen yksityiskohdista, mukaan lukien tilastoyksikön koon mukainen jaottelu, sekä muodosta, jossa tulokset on toimitettava komissiolle.

Niiden jäsenvaltioiden, joissa tietojen koonti ja käsittely perustuu muuhun toimialaluokitukseen kuin NACE:een, on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet huolehtiakseen oman nimikkeistönsä mukaisten tulosten muuntamisesta vastaavasti yhteisön nimikkeistön mukaiseksi.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet rajoittaakseen tietojen keruuseen ja käsittelyyn kuluvan ajan mahdollisimman lyhyeksi, jotta komissio saa tulokset käyttöönsä mahdollisimman nopeasti.

7 artikla

Kyseisten tilastotietojen keräämisestä jäsenvaltioissa aiheutuvat kustannukset katetaan kansallisin valtion talousarvioon sisältyvin varoin.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä kesäkuuta 1972.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. THORN

(1) EYVL N:o 131, 13.8.1964, s. 2193/64

LIITE

Muuttujat, joita käytetään kerättäessä tietoja yrityskohtaisesti ja tulosyksiköittäin (TY)

>TAULUKON PAIKKA>

Top