EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972D0441

72/441/EHTY: Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1972, terästeollisuusyritysten soveltamien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta tehdyn päätöksen N:o 31-53 muuttamisesta

OJ L 297, 30.12.1972, p. 42–43 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(28-30.12) P. 30 - 31
English special edition: Series I Volume 1972(30-31.12) P. 22 - 23
Greek special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 101 - 102
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 23 - 24
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 23 - 24
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 164 - 165
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 164 - 165

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1972/441/oj

31972D0441

72/441/EHTY: Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1972, terästeollisuusyritysten soveltamien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta tehdyn päätöksen N:o 31-53 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 297 , 30/12/1972 s. 0042 - 0043
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0164
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(28-30.12) s. 0030
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0164
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(30-31.12) s. 0022
Kreikank. erityispainos: Luku 08 Nide 1 s. 0101
Espanjank. erityispainos: Luku 08 Nide 2 s. 0023
Portugalink. erityispainos: Luku 08 Nide 2 s. 0023


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä joulukuuta 1972,

terästeollisuusyritysten soveltamien hinnastojen ja myyntiehtojen julkistamisesta tehdyn päätöksen N:o 31-53 muuttamisesta (72/441/EHTY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 2-5 artiklan, 60 artiklan sekä 63 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon korkean viranomaisen päätöksen N:o 31/53, sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä joulukuuta 1963 tehdyllä päätöksellä N:o 20/63(1)

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo, että

komissio on antanut 22 päivänä joulukuuta 1972 tehdyssä päätöksessä N:o 72/440/EHTY(2) uuden määritelmän perustamissopimuksen 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista syrjivistä menettelytavoista; siitä seuraa, että yritykset voivat syrjintäkieltoa rikkomatta erotella hintansa käyttäjäryhmien mukaan; ottaen huomioon teräsmarkkinoiden tilanteen ei kuitenkaan näytä olevan tarpeen velvoittaa yrityksiä julkistamaan hinnastoissaan eri kuluttajaryhmiä koskevia eroja; riittää, kun yritykset velvoitetaan ilmoittamaan kyseiset erot komissiolle,

jos jokin yritys soveltaa tällaisia eroja huomattavassa määrin, komissiolle on varattava mahdollisuus velvoittaa yritystä julkaisemaan erot hinnastossa,

tietyt terästeollisuuden tuotteet voidaan vapauttaa julkistamisvelvollisuudesta; kyseessä ovat sellaiset tuotteet, joissa myyjien tai ostajien lukumäärä on pieni ja markkinoiden avoimuus toteutuu ilman hintojen julkistamista, ja

näyttää perustellulta pidentää uusien hinnastojen soveltamisen määräaikaa yhdestä päivästä kahteen päivään,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen N:o 31/53 2 artikla seuraavasti:

"Kaikkien julkaistujen hinnastojen ja myyntiehtojen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) perushinta kutakin tuoteryhmää kohden tai perushinta laatua ja tuoteryhmää kohden;

b) sovellettavat hintalisät, joiden osalta on ilmoitettava:

- mittoja ja pituuksia koskevat hintaerot,

- laatuja ja puhtautta koskevat lisämaksut,

- määrälliset hinnankorotukset ja hinnanalennukset näytettä ja/tai yksilöityä tilausta kohden,

- sallitut poikkeamat, joihin ei sovelleta hintalisää,

- supistettuja sallittuja poikkeamia koskevat korotukset,

- sekä eri tuotteiden toimituksia koskevat tavallisesti sovellettavat hintalisät ja hinnankorotukset;

c) toimituspaikka;

d) hinnoittelutapa;

e) kuormaustapaan liittyvät kulut;

f) ja, tarpeen mukaan:

- jälkikäteen sovellettavat määrälliset alennukset tonnimäärästä, jonka myyjä tosiasiallisesti toimittaa vähintään vuoden kuluessa,

- kauppiaille, myyntijärjestöille tai käyttäjille myönnetyt alennukset, palautukset ja muut hyvitykset;

g) maksuehdot;

h) niiden verojen ja muiden maksujen laji ja suuruus, jotka lisätään hinnaston hintoihin ostajille asetettujen ehtojen mukaan;

i) jos kauppaan sovellettavat ehdot ovat tilauspäivänä voimassa olevan hinnaston mukaiset ja jos niissä on otettu huomioon tarkistuksen mahdollisuus:

- tarkistusta koskevat edellytykset."

2 artikla

Muutetaan päätöksen N:o 31/53 3 artikla seuraavasti:

"Yrityksen hinnasto ei voi sisältää sellaisia tuotteita koskevia hintoja, joita kyseinen yritys ei tosiasiallisesti tarjoa markkinoille."

3 artikla

Muutetaan päätöksen N:o 31/53 4 artikla seuraavasti:

"1. a) Hinnastoja ja myyntiehtoja sovelletaan aikaisintaan kahden päivän kuluttua siitä, kun ne on toimitettu komissiolle;

b) myyjien on pyynnöstä ilmoitettava ne kaikille kiinnostuneille;

c) komissio voi päättää varmistaa niiden levityksen erityisesti tätä varten julkaistulla painatteella.

2. Edellä 1 alakohtaa sovelletaan myös kaikkiin hinnastojen ja myyntiehtojen muutoksiin."

4 artikla

Lisätään päätöksen N:o 31/53 4 artiklan jälkeen 5 artikla seuraavasti:

"5 artikla

1. Terästeollisuuden yritykset voivat jättää julkaisematta hinnastoissaan tiettyihin käyttäjäryhmiin soveltamansa hintaerot,

2. Jos yritykset soveltavat tällaisia eroja, niiden on annettava ne komissiolle tiedoksi. Tämän päätöksen 4 artiklassa olevia säännöksiä on sovellettava.

3. Jos komissio toteaa, että erojen julkistaminen on välttämätöntä niiden lukumäärän ja laajuuden vuoksi, se voi velvoittaa terästeollisuuden yrityksen julkaisemaan hinnastossaan kaikki sen soveltamat erot tai osan niistä."

5 artikla

Päätöksen N:o 31/53 5 artiklasta tulee 6 artikla ja 6 artikla siirtyy 7 artiklan tilalle.

6 artikla

Päätöksen N:o 31/53 7 artiklasta tulee 8 artikla ja se muutetaan seuraavasti:

"8 artikla

Terästeollisuuden yrityksillä on oikeus olla julkistamatta hintojaan seuraavien terästeollisuuden tuotteiden osalta:

1. raakarauta teräksen valmistusta varten,

2. ainoastaan yhteen käyttöön varatut profiilit,

3. orgaanisesti pinnoitetut levyt (muovipinnoitetut ja lakatut levyt),

4. toisen laatuluokan tuotteet ja vajaalaatuiset tuotteet,

5. vakiolaadusta poikkeavat teräkset, joiden hiilipitoisuus on alle 0,6 prosenttia ja joiden kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet eivät ilman muuta ole riittäviä niiden tekemiseksi keskenään vertailukelpoisiksi,

6. samanlaatuiset, niin sanotut fysikaaliset ja magneettiset teräkset, joilla on tiettyjä sähköisiä ja magneettisia ominaisuuksia."

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.

Päätöksen N:o 31/53 teksti, sellaisena kuin se on voimassa tämän päätöksen jälkeen, julkaistaan tiedonantona Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1972.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

S. L. MANSHOLT

(1) EYVL N:o 187, 24.12.1963, s. 2972/63

(2) EYVL N:o L 297, 30.12.1972, s. 39

Top