EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1107

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1107/70, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1970, tuen myöntämisestä rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen

OJ L 130, 15.6.1970, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 309 - 311
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 360 - 362
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 135 - 137
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 164 - 166
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 97 - 99
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 39 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 54 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; Kumoaja 32007R1370 . Latest consolidated version: 17/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1107/oj

31970R1107

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1107/70, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1970, tuen myöntämisestä rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen

Virallinen lehti nro L 130 , 15/06/1970 s. 0001 - 0003
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 1 s. 0097
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1970(II) s. 0309
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 1 s. 0097
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1970(II) s. 0360
Kreikank. erityispainos: Luku 07 Nide 1 s. 0135
Espanjank. erityispainos: Luku 08 Nide 1 s. 0164
Portugalink. erityispainos: Luku 08 Nide 1 s. 0164


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1107/70,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 1970,

tuen myöntämisestä rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75, 77 ja 94 artiklan,

ottaa huomioon eräiden kilpailuun rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä vaikuttavien säännösten yhdenmukaistamisesta 13 päivänä toukokuuta 1965 tehdyn neuvoston päätöksen () ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

yhteisen liikennepolitiikan olennainen tavoite on poistaa eroja, jotka saattavat vääristää kilpailun edellytyksiä kuljetusmarkkinoilla,

tämän vuoksi on asianmukaista antaa tiettyjä sääntöjä rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen myönnettävästä tuesta, siltä osin kuin tällainen tuki liittyy nimenomaan tämän alan toimintaan,

perustamissopimuksen 77 artiklan mukaan tuki on perustamissopimuksen mukainen, jos se on tarpeen liikenteen alan yhteensovittamiseksi tai jos se on korvausta julkisten palvelujen käsitteeseen olennaisesti kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä,

yhteisistä säännöistä ja menettelyistä, jotka koskevat yhtäältä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamisesta aiheutuvien hyvitysten maksamista ja toisaalta julkisen palvelun velvoitteista rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä aiheutuvien taloudellisten rasitusten hyvittämistä, säädetään 26 päivänä kesäkuuta 1969 annetuissa neuvoston asetuksissa (ETY) N:o 1192/69 ja (ETY) N:o 1191/69 (),

tämän vuoksi on tarpeen määritellä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin jäsenvaltiot voivat ryhtyä sellaisiin yhteensovittamistoimenpiteisiin tai asettaa sellaisia julkisten palvelujen käsitteeseen olennaisesti kuuluvia velvoitteita, joihin liittyy perustamissopimuksen 77 artiklassa tarkoitetun tuen myöntäminen ja joita edellä mainitut asetukset eivät koske,

yhteisön sääntöjen tulisi 13 päivänä toukokuuta 1965 tehdyn neuvoston päätöksen 8 artiklan mukaan koskea valtioiden ja julkisyhteisöjen maksuja rautatieyrityksille; niiden maksujen osalta, jotka suoritetaan sen vuoksi, että mainitussa 8 artiklassa tarkoitettua yhdenmukaistamista ei ole vielä toteutettu, olisi poikettava tämän asetuksen niistä säännöksistä, joissa määritellään jäsenvaltioiden toimivalta ryhtyä sellaisiin yhteensovittamistoimenpiteisiin tai asettaa sellaisia julkisten palvelujen käsitteeseen olennaisesti kuuluvia velvoitteita, joihin liittyy perustamissopimuksen 77 artiklassa tarkoitetun tuen myöntäminen,

näiden maksujen erityisluonteen vuoksi vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta perustamissopimuksen 94 artiklan nojalla säätää erityismenettelystä, jolla komissiolle ilmoitetaan tällaisista maksuista,

on suotavaa, että tiettyjä tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta jäsenvaltion toimenpiteisiin sellaisen tukijärjestelmän toteuttamiseksi, johon komissio perustamissopimuksen 77, 92 ja 93 artiklaa soveltaen on jo ottanut kantaa, ja

komission yhteyteen avustamaan komissiota sen tutkiessa liikenteeseen myönnettyä tukea olisi suotavaa perustaa neuvoa-antava komitea, jossa on jäsenvaltioiden nimeämät asiantuntijat,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tätä asetusta sovelletaan rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen myönnettävään tukeen, jos tuki liittyy nimenomaan tämän alan toimintaan.

2 artikla

Perustamissopimuksen 92 P94 artiklaa sovelletaan rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen myönnettävään tukeen.

3 artikla

Rajoittamatta yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi 26 päivänä kesäkuuta 1969 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 ja julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä 26 päivänä kesäkuuta 1969 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1191/69 säännösten soveltamista jäsenvaltiot saavat vain seuraavissa tapauksissa ja seuraavin edellytyksin toteuttaa sellaisia yhteensovittamistoimenpiteitä ja asettaa sellaisia julkisten palvelujen käsitteeseen olennaisesti kuuluvia velvoitteita, joihin liittyy perustamissopimuksen 77 artiklassa tarkoitetun tuen myöntäminen:

1. Liikenteen alan sovittamiseksi yhteen:

a)

jos tuki rautatieyrityksille, joita asetus (ETY) N:o 1192/69 ei koske, on tarkoitettu hyvitykseksi niistä ylimääräisistä kuluista, joita näillä yrityksillä on verrattuna muihin kuljetusyrityksiin ja jotka kuuluvat johonkin mainitussa asetuksessa säädettyyn säännönmukaistamisryhmään;

b)

siihen asti, kunnes yhteiset säännöt infrastruktuurikustannusten jaosta tulevat voimaan, jos tukea myönnetään yrityksille, jotka vastaavat käyttämäänsä infrastruktuuriin liittyvistä kuluista, kun taas muilla yrityksillä ei ole samanlaisia kuluja. Määritettäessä näin myönnettävän tuen määrää otetaan huomioon ne infrastruktuurikustannukset, joita kilpaileville kuljetusmuodoille ei aiheudu.

c)

jos tuen tarkoituksena on edistää joko:

P yhteisölle yleensä edullisemman kuljetusjärjestelmän ja -tekniikan tutkimusta; tai

P yhteisölle yleensä edullisemman kuljetusjärjestelmän ja -tekniikan kehittämistä.

Tällaisen tuen on rajoituttava tutkimus- ja kehitysvaiheeseen, eikä se saa koskea tällaisen kuljetusjärjestelmän tai -tekniikan kaupallista käyttöä.

d)

siihen asti, kunnes kuljetusmarkkinoille pääsyä koskevat yhteisön säännöt tulevat voimaan, jos tuki myönnetään poikkeuksellisena ja tilapäisenä ja sen tarkoituksena on uudelleenjärjestelyn osana poistaa vakavia rakenteellisia ongelmia aiheuttavaa ylikapasiteettia ja siten edistää kuljetusmarkkinoiden tarpeiden tehokkaampaa tyydyttämistä.

2. Korvaukseksi julkisten palvelujen käsitteeseen olennaisesti kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä:

siihen asti, kunnes asiaa koskevat yhteisön säännöt tulevat voimaan, jos maksut suoritetaan rautatie-, maantie- tai sisävesiliikenteen kuljetusyrityksille hyvityksenä valtion tai julkisyhteisöjen niille asettamista julkisen palvelun velvoitteista, jotka koskevat joko:

P muita hintavelvoitteita kuin asetuksen (ETY) N:o 1191/69 2 artiklan 5 kohdan määritelmässä tarkoitettuja hintavelvoitteita; tai

P sellaisia kuljetusyrityksiä tai sellaista liikennettä, johon mainittua asetusta ei sovelleta.

3. Rajoittamatta perustamissopimuksen 75 artiklan 3 kohdan määräysten soveltamista neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta muuttaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyä luetteloa.

4 artikla

Ennen 13 päivänä toukokuuta 1965 tehdyn neuvoston päätöksen 8 artiklan mukaisesti annettujen yhteisön sääntöjen voimaantuloa ja rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 1191/69 ja asetuksen (ETY) N:o 1192/69 soveltamista 3 artiklan säännöksiä ei sovelleta maksuihin, joita valtio ja julkisyhteisöt suorittavat rautatieyrityksille sen vuoksi, että mainitussa 8 artiklassa tarkoitettua, rautatieyritysten ja valtioiden välisiä taloudellisia suhteita koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista, jonka tarkoituksena on tehdä rautatieyrityksistä taloudellisesti riippumattomia, ei ole toteutettu.

5 artikla

1. Kun jäsenvaltiot perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittavat komissiolle suunnitelmistaan myöntää tai muuttaa tukea, niiden on toimitettava komissiolle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen toteamiseksi, että tällainen tuki on tämän asetuksen säännösten mukainen.

2. Edellä 4 artiklassa tarkoitetut tuet vapautetaan perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdassa määrätystä menettelystä; tuet on ilmoitettava komissiolle kunkin vuoden alussa arvioina ja tilikauden päätyttyä tilintarkastuskertomuksessa.

6 artikla

Komission yhteyteen perustetaan neuvoa-antava komitea, jonka tehtävänä on avustaa komissiota tämän tutkiessa rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen myönnettyä tukea. Komiteassa on komission edustaja puheenjohtajana ja jäsenvaltioiden nimeämät edustajat. Komitean kokoukset on kutsuttava koolle viimeistään 10 päivää ennen kokousta, ja kokouskutsuun on liitettävä tiedot kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kiireellisissä tapauksissa mainittua määräaikaa voidaan lyhentää. Komitean toimintaan sovelletaan perustamissopimuksen 83 artiklaa.

Komitea voi tutkia kaikki tämän asetuksen ja muiden liikenteen alalla myönnettävää tukea koskevien säännösten soveltamista koskevat kysymykset ja antaa niistä lausuntoja.

Komitealle on annettava tiedot kuljetusyrityksille myönnettävän tuen laadusta ja määrästä sekä yleensäkin kaikki tarpeelliset tiedot tällaisesta tuesta heti, kun niistä ilmoitetaan komissiolle tämän asetuksen mukaisesti.

7 artikla

Mitä 3 artiklassa säädetään, ei sovelleta jäsenvaltion toimenpiteisiin sellaisen tukijärjestelmän toteuttamiseksi, johon komissio on jo perustamissopimuksen 77, 92 ja 93 artiklaa soveltaen ottanut kantaa.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1971.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 4 päivänä kesäkuuta 1970.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BERTRAND

() EYVL N:o 88, 24.5.1965, s. 1500/65

() EYVL N:o 103, 2.6.1967, s. 2050/67

() EYVL N:o 178, 2.8.1967, s. 18

() EYVL N:o L 156, 28.6.1969, s. 1

Top