EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31958R0003(01)

Asetus N:o 3 Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 24 artiklan soveltamisesta

OJ 17, 6.10.1958, p. 406–416 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 63 - 70
English special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 63 - 70
Greek special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 12
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 11
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 11
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 3 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 3 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/3(1)/oj

31958R0003(01)

Asetus N:o 3 Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 24 artiklan soveltamisesta

Virallinen lehti nro 017 , 06/10/1958 s. 0406 - 0416
Suomenk. erityispainos Alue 12 Nide 1 s. 0003
Ruotsink. erityispainos Alue 12 Nide 1 s. 0003
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1952-1958 s. 0063
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1952-1958 s. 0063
Kreikank. erityispainos: Luku 12 Nide 1 s. 0003
Espanjank. erityispainos: Luku 12 Nide 1 s. 0003
Portugalink. erityispainos: Luku 12 Nide 1 s. 0003


ASETUS N:o 3,

Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 24 artiklan soveltamisesta

EUROOPAN YDINENERGIAYHTEISÖN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen 24, 25 ja 217 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

jokaisessa salassapitoluokassa on pantava täytäntöön turvatoimenpiteitä, joita sovelletaan tietoihin, joiden ilmaiseminen voisi vahingoittaa yhden tai useamman jäsenvaltion puolustusta koskevia etuja, ja toimenpiteitä on sovellettava komission valvonnassa sekä näiden tietojen sisältöä koskevin osin että henkilöihin ja yrityksiin, joille tiedoksi tämä on toimitettava jäsenvaltioiden alueella,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET

I Jakso Soveltamisala

1 artikla

Asiaa koskeva soveltamisala

1. Tässä asetuksessa määritetään salassapitoluokat ja turvatoimenpiteet, joita sovelletaan yhteisön saamiin tai jäsenvaltioiden antamiin Euroopan ydinenergiayhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä «perustamissopimus», 24 ja 25 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin.

Tietoja nimitetään jäljempänä «salaisiksi tiedoiksi».

Kun jäsenvaltio antaa 25 artiklassa tarkoitetut tiedot, asetusta sovelletaan kuitenkin ainoastaan, jos tietojen käyttö kuuluu perustamissopimuksen soveltamisalaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevia tiedonantoja, ilmoituksia, asiakirjoja, kohteita, toisintamisvälineitä ja aineistoa pidetään salaisina tietoina.

2 artikla

Perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat sopimukset tai liiketoimet, jotka on tehty tai joita on pidennetty tai uusittu jäsenvaltion ja luonnollisen tai oikeushenkilön välillä sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan, eivät saa olla ristiriidassa asetuksen kanssa.

Sopimukseen perustuvia turvatoimenpiteitä, jotka on pantu täytäntöön ennen tätä asetusta, voidaan kuitenkin soveltaa asetuksen säännösten sijasta kyseisessä sopimuksessa vahvistetun kauden ajan.

3 artikla

Henkilöitä koskeva soveltamisala

Tässä asetuksessa määritettyjen turvatoimenpiteiden soveltamisesta salaisiin tietoihin ja tarvittavien tietojen antamisesta niiden noudattamisen varmistamiseksi ovat vastuussa:

a) yhteisön toimielimet, komiteat, yksiköt ja laitokset;

b) jäsenvaltiot ja niiden viranomaiset;

c) yhteisyritykset;

d) perustamissopimuksen 196 artiklassa tarkoitetut henkilöt ja yritykset.

4 artikla

Yhteisyritykset

Jokaisen yhteisyrityksen perussäännössä määritetään, onko se yhdenvertainen tämän asetuksen soveltamisessa yhteisön toimielinten, yksiköiden ja laitosten tai perustamissopimuksen 196 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten kanssa.

5 artikla

Turvallisuutta koskevaa asetusta täydentävät säännökset

1. Tässä asetuksessa säädettyjä salaisten tietojen suojelemiseen tarkoitettuja säännöksiä on pidettävä vähimmäissäännöksinä.

2. Yhteisö ja jäsenvaltiot täydentävät tarvittaessa turvallisuutta koskevaa asetusta omalla lainkäyttöalueellaan ottaakseen huomioon paikalliset olosuhteet, ja ne voivat vahvistaa asetusta omilla säännöksillään, jos ne eivät kuitenkaan vaaranna salaisten tietojen käsittelyn yhdenmukaisuutta.

II Jakso Järjestely

6 artikla

Turvallisuusvirasto

Komission perustama ja sen alaisena ja vastuulla oleva turvallisuusvirasto:

a) sovittaa yhteen ja valvoo turvatoimenpiteiden yleistä soveltamista;

b) valvoo toimenpiteiden soveltamista yhteisön toimielimissä, komiteoissa, yksiköissä ja laitoksissa;

c) voi valvoa kansallisten viranomaisten välityksellä tai tarvittaessa yhdessä niiden kanssa jäsenvaltioiden alueella tässä asetuksessa tarkoitettujen turvatoimenpiteiden soveltamista salaisiin tietoihin;

d) ehdottaa muutoksia, jotka se katsoo tarpeellisiksi tämän asetuksen soveltamiseksi.

7 artikla

Turvatoimenpiteiden soveltamisesta vastaavat laitokset jäsenvaltioissa

Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä valtion laitos, joka vastaa lainkäyttövaltaansa kuuluvalla alueella tässä asetuksessa säädettyjen turvatoimenpiteiden soveltamisesta tai sovelluttamisesta.

8 artikla

Turvallisuusvalvojat

1. Turvallisuusvirasto nimeää jokaiseen yhteisön toimielimeen, yksikköön ja laitokseen, jossa laaditaan ja säilytetään salaisia tietoja tämän asetuksen soveltamisesta vastaavan toimenhaltijan, jäljempänä «turvallisuusvalvoja».

2. Salaisia tietoja laativien ja hallussaan pitävien jäsenvaltioiden viranomaisten sekä kaikkien perustamissopimuksen 196 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on nimettävä 7 artiklassa tarkoitetun turvallisuudesta vastaavan valtion laitoksen suostumuksella tämän asetuksen soveltamisesta vastaava toimenhaltija, jäljempänä «turvallisuusvalvoja».

3. Turvallisuusvalvojien vastuulla on erityisesti:

a) jäljempänä 23 artiklassa säädetyn kirjaamisen suorittaminen;

b) henkilöitä, joilla on pääsy salaisiin tietoihin, koskevan luokittaisen luettelon pitäminen ajan tasalla;

c) henkilökunnan kouluttaminen salassapidon suojelutehtäviin;

d) turvajärjestelyjä koskevien toimenpiteiden toteuttaminen.

III Jakso Salaisten tietojen luokittelu ja luokittelun poistaminen

9 artikla

Periaate

Salassapitoluokkia sovelletaan ainoastaan välttämättömissä määrin.

10 artikla

Salassapitoluokat

Salaiset tiedot luokitellaan salassapitoasteikossa seuraavasti:

1. EURA-ERITTÄIN SALAINEN: tiedot, joiden luvattomalla ilmaisemisella olisi poikkeuksellisen vakavat seuraukset yhden tai useamman jäsenvaltion puolustusta koskeville eduille;

2. EURA-SALAINEN: tiedot, joiden luvattomalla ilmaisemisella olisi vakavat seuraukset yhden tai useamman jäsenvaltion puolustusta koskeville eduille;

3. EURA-LUOTTAMUKSELLINEN: tiedot, joiden luvaton ilmaiseminen olisi vahingollista yhden tai useamman jäsenvaltion puolustusta koskeville eduille;

4. EURA-RAJOITETTU LEVITYS: tiedot, joiden luvaton ilmaiseminen koskisi yhden tai useamman jäsenvaltion puolustusta koskevia etuja, mutta jotka edellyttävät kuitenkin vähäisempää suojelua kuin luokkaan EURA-LUOTTAMUKSELLINEN kuuluvat asiakirjat.

11 artikla

Luokittelun alalla toimivaltaiset viranomaiset

1. Komissio luokittelee perustamissopimuksen 24 artiklassa tarkoitetut tiedot:

a) väliaikaisesti arvioidessaan, että niiden ilmaiseminen on omiaan vahingoittamaan yhden tai useamman jäsenvaltion puolustusta koskevia etuja;

b) pysyvästi, heti kun jäsenvaltiot ovat antaneet tiedoksi salassapitoluokat, joiden soveltamista ne pyytävät. Tuolloin sovelletaan pyydetyistä tiukinta luokkaa. Komissio antaa sen tiedoksi jäsenvaltioille.

Komissio laatii ja tarkistaa kausittain yhdessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ei-tyhjentävän luettelon tietoluokista, joihin on sovellettava salassapitoluokkaa.

2. Perustamissopimuksen 25 artiklassa tarkoitetun patentti- tai hyödyllisyysmallioikeushakemuksen osalta komissio ilmoittaa alkuperävaltion vaatiman salassapitoluokan toimivaltaisille toimielimille ja yhteisön elimille sekä muille jäsenvaltioille.

12 artikla

Asiakirjojen luokittelu

1. Salaista tietoa koskevan asiakirjan salassapitoluokka ei määräydy kyseiseen tietoon sovelletun luokan mukaan vaan ainoastaan kyseisen asiakirjan sisällön mukaan.

Jotta luokkaan EURA-SALAINEN ja EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluvien asiakirjojen salassapitoa ei vaarannettaisi, viittauksia näihin asiakirjoihin on tehtävä mahdollisimman vähän siten, että niiden sisältöä tai salassapitoluokkaa, johon ne kuuluvat, ei paljastettaisi.

Asiakirjaan sovellettavaan salassapitoluokkaan kuuluvat:

a) asiakirjan jäljennökset;

b) asiakirjat, jotka koskevat asiakirjan avulla tehtyjä tutkimuksia ja tuotantoa.

2. Jos salaisia tietoja koskeva asiakirja koostuu useammasta osasta, sen kaikkiin osiin sovellettava salassapitoluokka määräytyy korkeinta luokkaa edellyttävän osan mukaan.

13 artikla

Salassapitoluokan muutos ja salassapitovelvollisuuden kumoaminen

Salaiseen tietoon sovellettavaa salassapitoluokkaa voidaan muuttaa tai se voidaan kumota perustamissopimuksen 24 artiklan 2 kohdan 5 alakohdan ja 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2 OSA HENKILÖITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

14 artikla

Pääsy salaisiin tietoihin

1. Salaisiin tietoihin pääsy ja niiden hallussapito on sallittava yksinomaan siihen valtuutetuille henkilöille, joiden on tehtäviensä vuoksi ehdottoman tarpeellista tietää tai saada ne.

2. Valtuutusta ei tarvita luokkaan EURA-RAJOITETTU LEVITYS kuuluviin salaisiin tietoihin pääsyyn.

15 artikla

Valtuutus

1. Neuvoston myöntämiä poikkeuksia lukuun ottamatta valtuutus annetaan ainoastaan henkilöille, joille on tehty turvaselvitys 16 artiklan mukaisesti ja jotka ovat saaneet 17 artiklan mukaiset ohjeet.

2. Valtuutus on tehtävä kirjallisesti. Valtuutettu henkilö ei saa pitää hallussaan valtakirjaa.

3. Edellä 8 artiklassa tarkoitetut turvallisuusvalvojat on valtuutettava samoilla edellytyksillä.

4. Valtuutuksen ovat toimivaltaisia antamaan:

a) turvallisuusvirasto toimielinten ja komiteoiden jäsenille sekä yhteisön virkamiehille ja toimenhaltijoille;

b) kaikissa muissa tapauksissa jäsenvaltio, joka vastaa turvaselvityksestä 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

Kaikki yhteisön toimielimet ja jäsenvaltiot tunnustavat turvallisuusviraston antamat valtuutukset.

5. Turvallisuusviraston ja 7 artiklassa tarkoitettujen turvallisuudesta vastaavien valtion laitosten on pidettävä, kun asia niitä koskee, luetteloa henkilöistä, joille sallitaan pääsy luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN ja EURA-SALAINEN kuuluviin salaisiin tietoihin.

16 artikla

Turvaselvitys

1. Turvaselvityksen tarkoituksena on varmistaa, että tarkoitetulla henkilöllä on salaisiin tietoihin pääsyä varten tarvittavat takuut.

Turvaselvityksen laajuus riippuu salassapitoluokasta, jota varten valtuutusta haetaan.

2. Kaikissa tapauksissa turvaselvitys on tehtävä sen jäsenvaltion vastuulla, jonka kansalainen kyseinen henkilö on. Jos henkilö ei ole minkään jäsenvaltion kansalainen, turvaselvityksestä vastaa se jäsenvaltio, jonka alueella henkilöllä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Jos kyseinen henkilö on oleskellut tietyn ajan muussa jäsenvaltiossa kuin edellisessä alakohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa, tai jos hänellä on siteitä jäsenvaltioon, turvaselvityksen tekemisestä vastaavan jäsenvaltion on pyydettävä kyseistä jäsenvaltiota osallistumaan turvaselvityksen tekemiseen. Asianomainen jäsenvaltio toimittaa selvityksen toimenpiteistään turvaselvityksestä vastaavalle jäsenvaltiolle.

3. Turvaselvitystä koskevassa menettelyssä on sovellettava kussakin jäsenvaltiossa asiasta annettuja säädöksiä ja direktiivejä.

Neuvoston myöntämiä toimielinten jäseniä ja yhteisön virkamiehiä ja toimenhaltijoita koskevia poikkeuksia lukuun ottamatta turvallisuusviraston tekemät turvaselvityksiä koskevat pyynnöt on esitettävä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, joka 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vastaa turvaselvityksen tekemisestä. Selvityspyynnön mukana on oltava erillinen, asianosaisten todistama ilmoitus, jossa on annettava kaikki asianosaisten siviilisäätyä, perhettä, toimintoja ja kotipaikkaan koskevat yksityiskohtaiset tiedot viimeisten kymmenen vuoden ajalta.

Jäsenvaltioiden virkamiesten ja toimenhaltijoiden sekä perustamissopimuksen 196 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten osalta turvaselvitys tehdään asianomaisen jäsenvaltion aloitteesta.

4. Kun turvaselvitys on tehty, toimielinten jäseniin sekä yhteisön virkamiehiin ja toimenhaltijoihin on sovellettava seuraavaa menettelyä:

a) Tehtyään selvityksen jäsenvaltio, joka on vastuussa turvaselvityksen tekemisestä 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, toimittaa lausunnon turvallisuusvirastolle. Lausunnossa on mainittava, onko selvityksen tuloksen jälkeen olemassa estettä sille, että kyseiselle henkilölle sallitaan pääsy tietyn luokan salaisiin tietoihin tai että estettä ei ole. Lausuntoa antaessaan jäsenvaltion on otettava huomioon kaikki turvaselvityksen tekemiseen osallistuneen toisen jäsenvaltion sille toimittamat tiedot.

b) Jos a alakohdan mukaisesti laaditussa lausunnossa ei ilmene estettä, turvallisuusvirasto voi antaa valtuutuksen kyseiselle henkilölle katsoessaan, ettei sitä vastaan ole mitään vakavaa syytä. Turvaselvityksen tekemisestä vastaavalle jäsenvaltiolle ilmoitetaan turvallisuusviraston päätöksestä.

c) Jos a alakohdan mukaisesti laadittu lausunto on kielteinen, turvallisuusvirastoa sitoo tämä päätös eikä se voi antaa valtuutusta.

d) Jos valtuutuksen antamisen jälkeen turvallisuusviraston tai jäsenvaltion tietoon tulee tietoja, jotka voivat herättää epäilyjä valtuutetun henkilön esittämien takuiden suhteen, on tiedot toimitettava viipymättä turvaselvityksen teosta 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vastaavalle jäsenvaltiolle. Jäsenvaltion on tarkasteltava uudelleen alkuperäistä lausuntoaan ja ilmoitettava turvallisuusvirastolle arvionsa siitä, onko valtuutus peruutettava. Turvallisuusvirasto myöntyy jäsenvaltion lausuntoon, jos lausunto on myönteinen eikä sitä vastaan ole mitään vakavaa syytä.

17 artikla

Ohjeet

1. Kaikkien yhteisön yksiköihin ja jäsenvaltion viranomaisiin kuuluvien henkilöiden sekä perustamissopimuksen 196 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden, joilla toimensa perusteella on pääsy salaisiin tietoihin, on saatava tehtäviin tullessaan ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin 8 artiklassa tarkoitetuilta turvallisuusvalvojilta salassapidon tarpeellisuutta ja sen säilyttämistä koskevia tietoja.

2. Tietojen antamisessa on korostettava sitä, että salaisten tietojen salassapitovelvollisuuden rikkomista voidaan pitää erityisesti valtion turvallisuuden vaarantavana rikoslain rikkomisena.

3. Nämä ohjeet saaneiden henkilöiden on allekirjoitettava julistus siitä, että he ovat saaneet tarvittavat ohjeet ja täsmennettävä, että he sitoutuvat niitä noudattamaan.

18 artikla

Vierailut ja tietojenvaihto

1. Jos yhteisön toimielimen, yksikön tai laitoksen palveluksessa oleva tai jäsenvaltioiden lainkäyttövallan alainen henkilö joutuu vierailun aikana saamaan tietoonsa tai keskustelemaan luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN ja EURA-SALAINEN kuuluvista salaisista tiedoista, jotka ovat muun laitoksen kuin sen, jonka palveluksessa hän on, tai muun jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisen henkilön hallussa, laitosten tai henkilöiden kesken on tehtävä ennakkosopimus. Sopimuksessa on edellytettävä, että sen laitoksen, johon vierailija kuuluu, tai jos hän ei kuulu mihinkään laitokseen, 7 artiklassa tarkoitetun valtion laitoksen, on lähetettävä tarvittaessa turvallisuusvalvojan varmistama asiakirja, jossa on ilmoitettava tehtävän tavoite sekä kaikki henkilökohtaiset tiedot, joista vierailija voidaan tunnistaa. Tarvittaessa asiakirjassa on täsmennettävä myös valtuutuksen aste.

2. Vierailun kohteena olevan laitoksen turvallisuusvalvojan on opastettava vierailijaa vierailun aikana.

3 OSA SALAISIA TIETOJA KOSKEVAT TURVAJÄRJESTELYT

I Jakso Salaisten tietojen erityinen merkitseminen ja toisintaminen

19 artikla

Erityinen merkitseminen

1. Salassapitoluokat EURA-ERITTÄIN SALAINEN, EURA-SALAINEN ja EURA-LUOTTAMUKSELLINEN on merkittävä liittämällä selvästi näkyvä leima salaisia tietoja koskevien asiakirjojen jokaisen sivun ylä- ja alareunaan.

Luokan EURA-RAJOITETTU LEVITYS osalta riittää, että salaisia tietoja sisältäviin asiakirjoihin liitetään tämä merkintä joko leimalla tai koneella kirjoitettuna asiakirjan jokaisen sivun yläreunaan. Jos asiakirja on liitetty niteen muotoon, merkintä on liitettävä vain niteen ensimmäisen sivun yläreunaan.

2. Luokkaan EURA-LUOTTAMUKSELLINEN ja sitä korkeampiin luokkiin kuuluvien asiakirjojen jokainen sivu on numeroitava. Luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluvissa salaisia tietoja sisältävissä asiakirjoissa on sivujen kokonaismäärä ilmoitettava ensimmäisellä sivulla; jokaisessa asiakirjan kappaleessa on oltava järjestysnumero. Luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluvia salaisia tietoja sisältävän asiakirjan viittauksen on oltava jokaisella käytetyllä sivulla.

3. Jos salaisille tiedoille annettua salassapitoluokkaa muutetaan, on kyseisiin asiakirjoihin liitettävä uutta luokkaa vastaavat merkinnät.

20 artikla

Toisintaminen

1. Salaisten tietojen kokonaisten tai osittaisten toisinnosten, jotka on toteutettu missä tahansa muodossa ja millä välineellä tahansa, on rajoituttava määrältään tiukasti sen hetken välttämättömien tarpeiden täyttämiseen.

2. Luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluvien salaisten tietojen toisintoja (kuten painokset, jäljennökset, katkelmat ja käännökset) voidaan tehdä perustamissopimuksen 24 artiklan mukaisesti toimitetuista salaisista tiedoista ainoastaan turvallisuusviraston suostumuksella, ja perustamissopimuksen 25 artiklan mukaisesti toimitetuista tiedoista ainoastaan sen jäsenvaltion suostumuksella, josta salainen tieto on peräisin.

3. Ennen kuin luokkaan EURA-SALAINEN kuuluvaa salaista tietoa toisinnetaan, on siitä ilmoitettava sen yrityksen tai laitoksen turvallisuusvalvojalle, jonka hallussa salainen tieto on.

4. Kaikkien salaisia tietoja toisintamishetkellä yksilöivien tietojen hakemistoviittaukset on merkittävä tehtyyn toisinnokseen tai tehtyihin toisinnoksiin.

5. Henkilön tai laitoksen, joka tekee aloitteen toisintamisesta, on merkittävä jokaiseen niistä oma tunnus, johon liitetään, jos on kyse luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN tai EURA-SALAINEN kuuluvista salaisista tiedoista, tehtyjen toisintojen kokonaismäärä ja jokaisen kappaleen numero.

II Jakso Salassapidon varjeleminen rakennuksissa

21 artikla

1. Yhteisön yksiköiden tai jäsenvaltioiden viranomaisten on valvottava, että rakennuksia tai rakennusten osia, joissa on luokkaan EURA-LUOTTAMUKSELLINEN ja sitä korkeampiin luokkiin kuuluvia salaisia tietoja, on helppo valvoa ja että niihin eivät pääse luvattomat henkilöt.

2. Jotta henkilöiden pääsyä kyseisiin rakennuksiin tai rakennusten osiin voitaisiin valvoa, asianomaisten viranomaisten on toteutettava toimenpiteitä, joilla voidaan varmuudella tunnistaa työntekijät ja vierailijat. Vierailijoita ei saa jättää yksinään tiloihin, joissa on salaisia tietoja.

3. Tavanomaisten aukioloaikojen jälkeen 1 kohdassa tarkoitetut rakennukset tai rakennusten osat, joissa on salaisia tietoja, on tarkastettava sen varmistamiseksi, että esimerkiksi asiakirjaniteitä sisältävät panssaroidut kaapit on suljettu huolellisesti ja salaiset tiedot on sijoitettu turvaan.

4. Rakennuksia tai rakennusten osia, joissa säilytetään luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluvia salaisia tietoja, on suojeltava valvontahenkilöstön ja hälytysjärjestelmän avulla.

III Jakso Salaisten tietojen säilyttäminen

22 artikla

Panssaroidut kaapit

1. Luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluvia salaisia tietoja on säilytettävä panssaroiduissa kaapeissa, jotka on varustettu kolmoisyhdistelmällisillä lukoilla.

Salaiset yhdistelmät on uusittava jokaisen ne tuntevan työntekijän siirron yhteydessä yhdistelmän ollessa voimassa sekä joka kerran kun salassapito on vaarantunut tai saattaa olla vaarantunut; muutoin yhdistelmät on uusittava puolen vuoden välein.

2. Luokkaan EURA-SALAINEN ja EURA-LUOTTAMUKSELLINEN kuuluvat salaiset tiedot on säilytettävä panssaroiduissa tai teräksisissä kaapeissa, joiden sulkemislaitteet on tarkastettava säännöllisesti ja jotka tunnetaan luotettaviksi.

3. Luokkaan EURA-RAJOITETTU LEVITYS kuuluvat salaiset tiedot on säilytettävä siten, että valtuuttamattomalla henkilöllä ei ole niihin pääsyä.

IV Jakso Salaisten tietojen kirjaaminen

23 artikla

Kaikki luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN ja EURA-SALAINEN kuuluvat salaiset tiedot on kirjattava erityisellä tavalla.

Kirjaamisen avulla on voitava:

- määrittää välittömästi luettelo henkilöistä, jotka ovat tutkineet tai pitäneet hallussa kyseisiä asiakirjoja,

- tunnistaa välittömästi jokaisen kappaleen ja sen jäljennöksen hallussapitäjä.

V Jakso Salaisten tietojen levittäminen

24 artikla

Käytäntöä koskevat säännökset

1. Rakennuksessa tai rakennusryhmän sisällä liikkuvia salaisia tietoja on käsiteltävä niin, että niiden vuoto estetään.

2. Luokkaan EURA-LUOTTAMUKSELLINEN ja sitä korkeampiin luokkiin kuuluvat salaiset tiedot, jotka lähetetään rakennuksen tai rakennusryhmän ulkopuolelle on asetettava kaksinkertaiseen kirjekuoreen. Sisemmässä kirjekuoressa on ilmoitus salassapitoluokasta. Salassapitoluokkaa ei saa ilmoittaa ulommassa kirjekuoressa.

Kaikkien henkilöiden, jotka vastaanottavat salaista tietoa, on vastaanotettava ne paikan päällä tositetta vastaan. Tositteessa, joka ei kuulu mihinkään salassapitoluokkaan, on mainittava salaisen tiedon numero, kappaleen numero ja sen päivämäärä, mutta ei sen sisältöä eikä salassapitoluokkaa. Vastaanottajan on lähetettävä tosite viipymättä lähettäjälle, jonka on varmistettava velvollisuuden täyttäminen.

3. Luokkaan EURA-RAJOITETTU LEVITYS kuuluvia salaisia tietoja on käsiteltävä siten, että niiden salassapito varmistetaan.

25 artikla

Salaisten tietojen levittäminen yhteisössä

1. Luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluvat salaiset tiedot on lähetettävä kuriiripostina kuriirin ja toisen henkilön saattamana.

Luokkaan EURA-SALAINEN ja EURA-LUOTTAMUKSELLINEN kuuluvat salaiset tiedot, jotka lähetetään rajojen ulkopuolelle, on lähetettävä kuriiripostina.

Näitä säännöksiä on sovellettava myös silloin, kun lähettämisestä huolehditaan Euroopan ydinenergiayhteisön etuoikeuksia ja -vapauksia koskevan pöytäkirjan 4 ja 5 artiklassa määrätyin edellytyksin.

2. Edellä 1 kohdassa mainittuja salaisia tietoja voivat myös kuljettaa muut henkilöt, jos:

a) kyseisten henkilöiden pääsy kyseisiin salassapitoluokkiin kuuluviin salaisiin tietoihin on sallittu;

b) salaisia tietoja sisältävät lähetykset on varustettu virallisella sinetillä, jolloin ne vapautetaan tullitarkastuksista;

c) lähetillä on mukanaan todistus, joka on tunnustettu kaikissa niissä maissa, joiden läpi on kuljettava, ja joka valtuuttaa lähetin saattamaan lähetyksen ilmoitettuun osoitteeseen;

d) lähettiä on asianmukaisesti opastettu salaisten tietojen kuljetuksen aikaisista velvollisuuksista.

3. Luokkaan EURA-RAJOITETTU LEVITYS kuuluvien salaisten tietojen lähetystä eivät koske mitkään erityismääräykset. On kuitenkin valvottava, että kukaan valtuuttamaton henkilö ei saa niitä tietoonsa.

26 artikla

Salaisten tietojen liikkuminen jäsenvaltioissa

1. Luokkaan EURA-LUOTTAMUKSELLINEN ja sitä korkeampiin luokkiin kuuluvat salaiset tiedot on lähetettävä lähetin välityksellä. Lähetin on täytettävä 25 artiklan 2 kohdan a ja d alakohdassa säädetyt edellytykset. Luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluvien salaisten tietojen osalta toisen henkilön on saatettava lähettiä.

2. Luokkaan EURA-SALAINEN kuuluvia tietoja voidaan kuitenkin lähettää postitse vakuutettuna kirjeenä. Luokkaan EURA-LUOTTAMUKSELLINEN kuuluvat salaiset tiedot voidaan myös lähettää kirjattuna kirjeenä.

3. Luokkaan EURA-RAJOITETTU LEVITYS kuuluvien salaisten tietojen lähetys tapahtuu 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

27 artikla

Salaisten tietojen kuljetus tehtävien aikana tai kokouksia varten

1. Salaisten tietojen kuljetus tehtävien aikana ja kokouksia varten niiden rakennusten ulkopuolelle, joissa niitä säilytetään, on rajoitettava ainoastaan välttämättömään.

2. Tehtävän aikana kuljetetut salaiset tiedot on, silloin kun niitä ei käytetä, sijoitettava paikkaan, joka tarjoaa kaikki salassapitotakuut 21 ja 22 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltion viranomaisten on alueella, jolla kokous tai tehtävä tapahtuu, annettava tarvittavaa apua. Jos tällainen sijoitus ei ole mahdollista, matkustava henkilö on henkilökohtaisesti vastuussa salaisten tietojen turvallisuudesta käytettyihin turvallisuusmääräyksiin katsomatta. Salaiset tiedot ovat matkustavan henkilön henkilökohtaisella vastuulla, silloin kun niiden saattamista turvaan ei riittävin edellytyksin voida varmistaa.

On erityisesti kiellettyä jättää salaisia tietoja edes väliaikaisesti hotellien kassakaappeihin tai ajoneuvoihin.

3. Salaisia tietoja sisältäviä asiakirjoja ei saa lukea julkisesti.

28 artikla

Salaisten tietojen lähettäminen televiestimillä

1. Luokkaan EURA-LUOTTAMUKSELLINEN ja sitä korkeampiin luokkiin kuuluvia salaisia tietoja voidaan lähettää sähkeellä, radion välityksellä, puhelimella tai teleksillä, jos ne kirjoitetaan salakielellä tavalla, joka vastaa kyseisen asiakirjan salassapitoluokkaa.

2. Luokkaan EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluville salaisille tiedoille tätä lähetystapaa saa käyttää ainoastaan kiireellisissä ja ehdottoman välttämättömissä tapauksissa.

3. Luokkaan EURA-LUOTTAMUKSELLINEN ja sitä korkeampiin luokkiin kuuluvia tietoja koskevien muiden kuin salakielisten viestien välittäminen puhelimitse on kiellettyä.

VI Jakso Salaisten tietojen hävittäminen

29 artikla

Järjestelmällinen hävittäminen

1. Salaisten tietojen tarpeettoman kerääntymisen välttämiseksi on vanhentuneet tai ylimääräiset kappaleet hävitettävä.

Luokkaan EURA-SALAINEN ja EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluvat asiakirjat voidaan hävittää vasta niiden luokituksen ilmoittaneen toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksen jälkeen.

2. Luokkaan EURA-SALAINEN ja EURA-ERITTÄIN SALAINEN kuuluvat salaisia tietoja sisältävät asiakirjat on hävitettävä polttamalla, hajottamalla tai repimällä turvallisuusvalvojan tai tämän tähän tarkoitukseen valtuuttaman ja siitä pöytäkirjan laativan henkilön läsnäollessa.

3. Kaikki ja kaiken tyyppiset toisintamisvälineet, kuten vahaspaperi, hiilipaperi, nauhat, käsinkirjoitetut muistiinpanot, filmien negatiivit, joita on käytetty tuottamiseen tai toisintamiseen, on sen jälkeen, kun säilytettävät kappaleet on tehty, hävitettävä turvallisuusvalvojan antamien ohjeiden mukaisesti.

30 artikla

Hävittäminen hätätilassa

Jokaisen salaisia tietoja hallussa pitävän viranomaisen on laadittava hätätilasuunnitelma, jolla voidaan epätavallisissa olosuhteissa estää luokkaan EURA-LUOTTAMUKSELLINEN ja sitä korkeampiin luokkiin kuuluvia salaisia tietoja joutumasta valtuuttamattomien henkilöiden käsiin.

VIII Jakso Erityiset säännökset

31 artikla

Jos salaisten tietojen luonne estää tiettyjen edellä tarkoitettujen säännösten soveltamisen, turvallisuusvalvoja toteuttaa tai käynnistää aiheelliset toimenpiteet, jotta salaisille tiedoille voidaan varmistaa suojelu, joka tarjoaa tässä asetuksessa säädettyjä takuita vastaavat takuut.

4 OSA TURVALLISUUTTA KOSKEVAN ASETUKSEN RIKKOMISTAPAUKSESSA TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET

32 artikla

Pakollinen ilmoittaminen

1. Tämän asetuksen säännösten mukaiset ohjeet saanut henkilö, joka toteaa tai olettaa turvallisuutta koskevaa asetusta rikotun, on velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä joko turvallisuusvalvojalle tai yksikön päällikölle.

2. Heti kun 1 artiklassa tarkoitettu rikkominen tai sen olettamus viittaa siihen, että luokkaan EURA-LUOTTAMUKSELLINEN ja sitä korkeampiin luokkiin kuuluvia salaisia tietoja on tullut valtuuttamattoman henkilön tietoon, on asiasta ilmoitettava turvallisuusvirastolle tai 7 artiklassa tarkoitetuille valtion laitoksille, jotka arvioivat tosiasiat.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettu olettamus vahvistetaan, turvallisuusvirasto ilmoittaa siitä jäsenvaltioiden 7 artiklassa tarkoitetuille valtion laitoksille, tai päinvastoin kumpikin osapuoli toteuttaa omalta osaltaan kaikki toimenpiteet:

a) rajoittaakseen aiheutetun vahingon mahdollisimman vähäiseksi;

b) estääkseen sen toistumisen.

33 artikla

Ilmoittamismenettely jäsenvaltioille

Turvallisuusvirasto ilmoittaa todetut tosiasiat jäsenvaltioille 7 artiklassa tarkoitettujen valtion laitosten välityksellä.

Asianosaisen jäsenvaltion tai asianosaisten jäsenvaltioiden on, jos ne katsovat tarpeelliseksi, toimitettava toimivaltaisen jäsenvaltion laitokselle pyyntö, joka käynnistää perustamissopimuksen 194 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetun menettelyn.

5 OSA LOPPUSÄÄNNÖKSET

34 artikla

Kolmansien valtioiden kanssa tehdyt perustamissopimukset, sopimukset tai yleissopimukset

Nämä säännökset eivät rajoita kolmansien valtioiden, kansainvälisen järjestön tai kolmannen maan kansalaisen kanssa tehdyistä perustamissopimuksista, sopimuksista ja yleissopimuksista yhteisölle ja/tai jäsenvaltioille aiheutuvia velvollisuuksia.

35 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan neljäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 1958.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

BALKE

Top