EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A1116(01)

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

OJ L 299, 16.11.2005, p. 62–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 128–136 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 208 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 208 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 39 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015

22005A1116(01)

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Virallinen lehti nro L 299 , 16/11/2005 s. 0062 - 0067


Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen

sopimus

tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä "yhteisö", ja

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

jäljempänä "Tanska", jotka

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tavoite

1. Tämä sopimuksen tavoitteena on soveltaa Bryssel I -asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä yhteisön ja Tanskan välisiin suhteisiin tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Sopimuspuolten tavoitteena on, että Bryssel I -asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä sovelletaan ja tulkitaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

3. Tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan määräykset perustuvat Tanskan asemasta tehtyyn pöytäkirjaan.

2 artikla

Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla

1. Tähän sopimukseen liitetyn ja siihen osana kuuluvan Bryssel I -asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka on annettu asetuksen 74 artiklan 2 kohdan nojalla ja jotka Tanska panee tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen annettavien täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta täytäntöön tämän sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, sekä asetuksen 74 artiklan 1 kohdan nojalla annettuja toimenpiteitä sovelletaan yhteisön ja Tanskan välisissä suhteissa kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

2. Tätä sopimusta varten kyseisen asetuksen säännösten soveltamista muutetaan kuitenkin seuraavasti:

a) Asetuksen 1 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta.

b) Asetuksen 50 artiklaan lisätään seuraava kohta (uusi 2 kohta):

"2. Täytäntöönpanon hakija, joka pyytää Tanskan hallintoviranomaisen tekemän, elatusapupäätöstä koskevan päätöksen täytäntöönpanoa, voi siinä jäsenvaltiossa, johon pyyntö on osoitettu, kuitenkin vaatia itselleen 1 kohdassa tarkoitettuja etuuksia, jos hän esittää Tanskan oikeusministeriön todistuksen siitä, että taloudelliset edellytykset saada kokonaan tai osittain maksutonta oikeusapua tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta hänen osaltaan ovat olemassa."

c) Asetuksen 62 artiklaan lisätään seuraava kohta (uusi 2 kohta):

"2. Elatusapua koskevissa asioissa ilmaisu "tuomioistuin" käsittää myös Tanskan hallintoviranomaiset."

d) Asetuksen 64 artiklaa sovelletaan Tanskassa, Kreikassa ja Portugalissa rekisteröityihin avoimella merellä käytettäviin aluksiin.

e) Asetuksen 70 artiklan 2 kohdassa ja 72 ja 76 artiklassa tarkoitetun voimaantulopäivän sijasta sovelletaan sopimuksen voimaantulopäivää.

f) Asetuksen 66 artiklan sijasta sovelletaan tämän sopimuksen siirtymäsäännöksiä.

g) Liitteeseen I lisätään seuraava: "Tanskassa: oikeudenkäymiskaaren (lov om rettens pleje) 246 artiklan 2 ja 3 kohta".

h) Liitteeseen II lisätään seuraava: "Tanskassa byret".

i) Liitteeseen III lisätään seuraava: "Tanskassa landsret".

j) Liitteeseen IV lisätään seuraava: "Tanskassa valittamalla Højesteretiltä Procesbevillingsnævnetin luvalla."

3 artikla

Muutokset Bryssel I -asetukseen

1. Tanska ei osallistu Bryssel I -asetuksen muutosten antamiseen eivätkä nämä muutokset sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

2. Kun asetusta muutetaan, Tanska ilmoittaa komissiolle, aikooko se panna muutosten sisällön täytäntöön vai ei. Ilmoitus on annettava samaan aikaan kun muutokset hyväksytään tai 30 päivän kuluessa sen jälkeen.

3. Jos Tanska päättää panna täytäntöön muutosten sisällön, ilmoituksessa on todettava, voidaanko täytäntöönpanosta päättää hallinnollisesti vai vaatiiko se parlamentin hyväksymisen.

4. Jos ilmoituksessa todetaan, että täytäntöönpanosta voidaan päättää hallinnollisesti, ilmoituksessa on lisäksi todettava, että tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet tulevat voimaan samana päivänä kuin asetuksen muutokset tai että ne ovat tulleet voimaan ilmoittamispäivänä, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhempi.

5. Jos ilmoituksessa todetaan, että täytäntöönpano edellyttää Tanskassa parlamentin hyväksymisen, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) Tanskan lainsäädäntötoimenpiteet tulevat voimaan samana päivänä kuin asetuksen muutokset tai kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhempi;

b) Tanska ilmoittaa komissiolle päivämäärän, jolloin täytäntöönpanoon liittyvät lainsäädäntötoimenpiteet tulevat voimaan.

6. Tanskan ilmoitus siitä, että muutosten sisältö on pantu täytäntöön Tanskassa 4 tai 5 kohdan mukaisesti, luo Tanskan ja yhteisön välille kansainvälisen oikeuden mukaisia keskinäisiä velvoitteita. Asetuksen muutoksia pidetään tällöin muutoksina tähän sopimukseen ja ne katsotaan liitetyiksi tähän sopimukseen.

7. Siinä tapauksessa, että

a) Tanska ilmoittaa, että se on päättänyt olla soveltamatta muutosten sisältöä, tai

b) Tanska ei anna ilmoitusta 2 kohdassa asetetun 30 päivän määräajan kuluessa, tai

c) Tanskassa annetut lainsäädäntötoimenpiteet eivät tule voimaan 5 kohdassa asetetun määräajan kuluessa,

tämän sopimuksen voimassaolon katsotaan päättyvän, paitsi jos osapuolet päättävät toisin 90 päivän kuluessa tai, c alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa, jos Tanskassa annetut lainsäädäntötoimenpiteet tulevat voimaan saman määräajan kuluessa. Sopimuksen voimassaolon päättyminen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua mainitun 90 päivän ajanjakson päättymisestä.

8. Tämä ei vaikuta tuomioistuinmenettelyihin, jotka on pantu vireille ennen 7 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä, eikä sellaisiin asiakirjoihin, jotka on virallisesti laadittu tai rekisteröity virallisiksi ennen mainittua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

4 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1. Tanska ei osallistu Bryssel I asetuksen 75 artiklassa tarkoitetun komitean lausuntojen antamiseen. Asetuksen 74 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyt täytäntöönpanotoimenpiteet eivät sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

2. Kun täytäntöönpanotoimenpiteitä annetaan asetuksen 74 artiklan 2 kohdan nojalla, ne annetaan tiedoksi Tanskalle. Tanska ilmoittaa komissiolle, aikooko se panna täytäntöönpanotoimenpiteiden sisällön täytäntöön vai ei. Ilmoitus on annettava heti täytäntöönpanotoimenpiteiden vastaanottamisen jälkeen tai viimeistään 30 päivän kuluessa siitä.

3. Ilmoituksessa on todettava, että tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet tulevat voimaan Tanskassa samana päivänä kuin täytäntöönpanotoimenpiteet tai että ne ovat tulleet voimaan ilmoittamispäivänä, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhempi.

4. Tanskan ilmoitus siitä, että täytäntöönpanotoimenpiteiden sisältö on pantu täytäntöön Tanskassa, luo Tanskan ja yhteisön välille kansainvälisen oikeuden mukaisia keskinäisiä velvoitteita. Täytäntöönpanotoimenpiteitä pidetään tällöin osana tätä sopimusta.

5. Siinä tapauksessa, että

a) Tanska ilmoittaa päätöksestään olla toteuttamatta täytäntöönpanotoimenpiteiden sisältöä, tai

b) Tanska ei anna ilmoitusta 2 kohdassa asetetun 30 päivän määräajan kuluessa,

tämän sopimuksen voimassaolon katsotaan päättyvän, paitsi jos osapuolet päättävät toisin 90 päivän kuluessa. Sopimuksen voimassaolon päättyminen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua mainitun 90 päivän ajanjakson päättymisestä.

6. Tämä ei vaikuta tuomioistuinmenettelyihin, jotka on pantu vireille ennen 5 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä, eikä sellaisiin asiakirjoihin, jotka on virallisesti laadittu tai rekisteröity virallisiksi ennen mainittua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

7. Jos täytäntöönpano edellyttää poikkeuksellisesti parlamentin hyväksyntää Tanskassa, tämä on mainittava 2 kohdan mukaan tehtävässä Tanskan ilmoituksessa, ja tällöin sovelletaan 3 artiklan 5–8 kohdan määräyksiä.

8. Tanskan on ilmoitettava komissiolle kirjallisena muutokset sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan g–j alakohdassa tarkoitettuihin seikkoihin. Komissio mukauttaa 2 artiklan 2 kohdan g–j alakohtaa vastaavasti.

5 artikla

Bryssel I-asetukseen vaikuttavat kansainväliset sopimukset

1. Kansainväliset sopimukset, joihin yhteisö liittyy Bryssel I -asetuksen sääntöjen mukaisesti, eivät sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

2. Tanska pidättyy liittymästä kansainvälisiin sopimuksiin, jotka saattavat vaikuttaa tähän sopimukseen liitettyyn Bryssel I -asetukseen tai muuttaa sen soveltamisalaa, paitsi jos sopimuksiin liittyminen tapahtuu yhteisön suostumuksella ja jos tämän sopimuksen ja kyseisen kansainvälisen sopimuksen suhde on järjestetty asianmukaisella tavalla

3. Kun Tanska neuvottelee kansainvälisistä sopimuksista, jotka saattavat vaikuttaa Bryssel I -asetukseen, sellaisena kuin se on tähän sopimukseen liitettynä, tai muuttaa sen soveltamisalaa, se sovittaa kantansa yhteen yhteisön kanssa ja pidättyy toteuttamasta toimia, jotka saattaisivat vaarantaa yhteisön kyseisiin neuvotteluihin liittyvän toimivaltansa puitteissa hyväksymän yhteensovitetun kannan tavoitteet.

6 artikla

Sopimuksen tulkintaa koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta

1. Kun jossakin Tanskan tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa otetaan esille tämän sopimuksen pätevyyttä ja tulkintaa koskeva kysymys, asianomaisen tuomioistuimen on pyydettävä yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan tämä kysymys, jos jonkin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen olisi vastaavassa tilanteessa tehtävä samoin Bryssel I -asetuksen sekä sen tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta.

2. Tanskan lain mukaan Tanskan tuomioistuinten on tätä sopimusta tulkitessaan otettava asianmukaisella tavalla huomioon yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sisältyvät ennakkoratkaisut, jotka koskevat Brysselin yleissopimusta ja Bryssel I -asetuksen säännöksiä ja niiden täytäntöönpanoa koskevia yhteisön toimenpiteitä.

3. Tanska voi, samoin kuin neuvosto, komissio ja mikä tahansa jäsenvaltio, pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua tämän sopimuksen tulkintaa koskevaan kysymykseen. Tällaisen pyynnön perusteella annettua yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisua ei sovelleta jäsenvaltioiden tuomioistuinten antamiin lainvoimaisiin tuomioihin.

4. Tanska voi esittää yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksia asioissa, joissa jonkin jäsenvaltion tuomioistuin on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksen, joka koskee jotakin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua säännöstä.

5. Sovelletaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa ja tuomioistuimen työjärjestystä.

6. Jos Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat yhteisöjen tuomioistuimen antamia ennakkoratkaisuja, muutetaan niin, että tämä vaikuttaa Bryssel I -asetusta koskeviin ennakkoratkaisuihin, Tanska voi ilmoittaa komissiolle päätöksestään olla soveltamatta näitä muutoksia tämän sopimuksen osalta. Ilmoitus on annettava samaan aikaan kuin muutokset tulevat voimaan tai 60 päivän kuluessa sen jälkeen.

Tässä tapauksessa sopimuksen voimassaolon katsotaan päättyvän. Voimassaolon päättyminen tulee voimaan kolme kuukautta ilmoituksen jälkeen.

7. Tämä ei vaikuta tuomioistuinmenettelyihin, jotka on pantu vireille ennen 6 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä, eikä sellaisiin asiakirjoihin, jotka on virallisesti laadittu tai rekisteröity virallisiksi ennen mainittua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

7 artikla

Sopimuksen noudattamista koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta

1. Komissio voi nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Tanskaa vastaan asioissa, jotka koskevat tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämistä.

2. Tanska voi esittää komissiolle kantelun, jos jokin jäsenvaltio ei noudata tähän sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

3. Sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat menettelyjä yhteisöjen tuomioistuimessa, sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa ja tuomioistuimen työjärjestystä.

8 artikla

Alueet, joilla sopimusta sovelletaan

1. Tätä sopimusta sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 299 artiklassa tarkoitetuilla alueilla.

2. Jos yhteisö päättää laajentaa Bryssel I -asetuksen soveltamisalaa koskemaan alueita, joilla tällä hetkellä sovelletaan Brysselin yleissopimusta, yhteisö ja Tanska huolehtivat yhdessä siitä, että asetusta sovelletaan myös Tanskaan.

9 artikla

Siirtymäsäännökset

1. Tätä sopimusta sovelletaan vain sellaisiin tuomioistuinmenettelyihin, jotka on pantu vireille sopimuksen voimaantulon jälkeen, ja sellaisiin asiakirjoihin, jotka on virallisesti laadittu tai rekisteröity virallisiksi sopimuksen voimaantulon jälkeen.

2. Jos oikeudenkäynti oli pantu vireille tuomion antaneessa jäsenvaltiossa ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, tuomiot, jotka on annettu tuon ajankohdan jälkeen, on kuitenkin tunnustettava ja pantava täytäntöön sopimuksen mukaisesti,

a) jos oikeudenkäynti tuomiojäsenvaltiossa oli pantu vireille sen jälkeen, kun Brysselin tai Luganon yleissopimus oli tullut voimaan sekä siinä jäsenvaltiossa, missä tuomio on annettu, että siinä jäsenvaltiossa, jolle pyyntö on osoitettu;

b) kaikissa muissa tapauksissa, jos sovelletut toimivaltasäännökset vastaavat tämän sopimuksen määräyksiä tai sellaisen yleissopimuksen määräyksiä, joka asian tullessa vireille oli voimassa sen jäsenvaltion, missä tuomio on annettu, ja sen jäsenvaltion, jolle pyyntö on osoitettu, välillä.

10 artikla

Sopimuksen suhde Bryssel I asetukseen

1. Tämä sopimus ei estä yhteisön muita jäsenvaltioita kuin Tanskaa soveltamasta Bryssel I -asetusta.

2. Sopimusta sovelletaan kuitenkin seuraavissa tapauksissa:

a) toimivaltakysymykset, kun vastaajan kotipaikka on Tanskassa tai kun toimivalta kuuluu Tanskan tuomioistuimille asetuksen 22 tai 23 artiklan mukaan, jota sovelletaan yhteisön ja Tanskan välisiin suhteisiin tämän sopimuksen 2 artiklan nojalla;

b) vireilläolovaikutus ja samassa yhteydessä käsiteltävät kanteet, joista säädetään yhteisön ja Tanskan välisiin suhteisiin tämän sopimuksen 2 artiklan nojalla sovellettavan Bryssel I -asetuksen 27 ja 28 artiklassa, kun tuomioistuinmenettely on käynnistetty sekä jossakin muussa jäsenvaltiossa että Tanskassa;

c) tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat kysymykset, kun Tanska on joko tuomiojäsenvaltio tai jäsenvaltio, jolle pyyntö on osoitettu.

11 artikla

Sopimuksen voimassaolon päättyminen

1. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy, jos Tanska ilmoittaa muille jäsenvaltioille, että se ei halua enää käyttää Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan I osan määräyksiä pöytäkirjan 7 artiklan mukaisesti.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen toiselle sopimuspuolelle antamallaan ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen päivämäärästä.

3. Tämä ei vaikuta tuomioistuinmenettelyihin, jotka on pantu vireille ennen 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä, eikä sellaisiin asiakirjoihin, jotka on virallisesti laadittu tai rekisteröity virallisiksi ennen mainittua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

12 artikla

Voimaantulo

1. Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

2. Sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuudennen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamisesta.

13 artikla

Kielitoisintojen todistusvoimaisuus

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

[1] EYVL L 299, 31.12.1972, s. 32; EYVL L 304, 30.10.1978, s. 1; EYVL L 388, 31.12.1982, s. 1; EYVL L 285, 3.10.1989, s. 1; EYVL C 15, 15.1.1997, s. 1. Konsolidoitu toisinto, ks. EYVL C 27, 26.1.1998, s. 1.

[2] EYVL L 319, 25.11.1988, s. 9.

[3] EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2245/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 10).

[4] EYVL L 204, 2.8.1975, s. 28; EYVL L 304, 30.10.1978, s. 1; EYVL L 388, 31.12.1982, s. 1; EYVL L 285, 3.10.1989, s. 1; EYVL C 15, 15.1.1997, s. 1. Konsolidoitu toisinto, ks. EYVL C 27, 26.1.1998, s. 28.

--------------------------------------------------

LIITE

Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1496/2002, annettu 21 päivänä elokuuta 2002, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 liitteen I (asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset) ja liitteen II (luettelo tuomioistuimista ja toimivaltaisista viranomaisista) muuttamisesta sekä komission asetuksella (EY) N:o 2245/2004, annettu 27 päivänä joulukuuta 2004, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta.

--------------------------------------------------

Top