EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1329-20141216

Consolidated text: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1329/2014, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014 , toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 650/2012 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1329/2014-12-16

2014R1329 — FI — 16.12.2014 — 000.003


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1329/2014,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2014,

toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 650/2012 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta

(EUVL L 359 16.12.2014, s. 30)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 195, 23.7.2015, s.  49 (1329/2014,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 009, 14.1.2016, s.  14 (1329/2014,)
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1329/2014,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2014,

toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 650/2012 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisestaEUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 650/2012 ( 1 ), ja erityisesti sen 46 artiklan 3 kohdan b alakohdan, 59 artiklan 1 kohdan, 60 artiklan 2 kohdan, 61 artiklan 2 kohdan, 65 artiklan 2 kohdan ja 67 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 650/2012 soveltamiseksi moitteettomasti olisi vahvistettava useita lomakkeita.

(2)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistuneet asetuksen (EU) N:o 650/2012 hyväksymiseen. Sen vuoksi Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen.

(3)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perintöasioiden komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

1.  Asetuksen (EU) N:o 650/2012 46 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä perintöasiaa koskevaa päätöstä koskevan todistuksen antamiseen, vahvistetaan liitteessä 1 lomakkeena I.

2.  Asetuksen (EU) N:o 650/2012 59 artiklan 1 kohdassa ja 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä virallista asiakirjaa perintöasiassa koskevan todistuksen antamiseen, vahvistetaan liitteessä 2 lomakkeena II.

3.  Asetuksen (EU) N:o 650/2012 61 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä tuomioistuimessa tehtyä sovintoa perintöasiassa koskevan todistuksen antamiseen, vahvistetaan liitteessä 3 lomakkeena III.

4.  Asetuksen (EU) N:o 650/2012 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä eurooppalaisen perintötodistuksen hakemiseen, vahvistetaan liitteessä 4 lomakkeena IV.

5.  Asetuksen (EU) N:o 650/2012 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lomake, jota on käytettävä eurooppalaisen perintötodistuksen antamiseen, vahvistetaan liitteessä 5 lomakkeena V.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä elokuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.
LIITE 1

image

image

image

image

image

image

image
LIITE 2

image

image

image

image

image

image
LIITE 3

image

image

image

image

image
LIITE 4

image

image

image

►(1) C2  

image

►(1) C1  

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
LIITE 5

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image( 1 ) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 107.

Top