EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0078-20130701

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 78/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009 , jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivien 2003/102/EY ja 2005/66/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/78/2013-07-01

2009R0078 — FI — 01.07.2013 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 78/2009,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2009,

jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivien 2003/102/EY ja 2005/66/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 035, 4.2.2009, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

  L 158

1

10.6.2013
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 78/2009,

annettu 14 päivänä tammikuuta 2009,

jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivien 2003/102/EY ja 2005/66/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 1 ),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä ( 2 ),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Sisämarkkinat muodostavat alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla on taattava tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus. Tämän vuoksi on olemassa yhteisön tyyppihyväksyntäjärjestelmä moottoriajoneuvoille. Tekniset vaatimukset moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnälle jalankulkijoiden suojelun suhteen olisi yhdenmukaistettava, jotta eri jäsenvaltioissa ei otettaisi käyttöön erilaisia vaatimuksia ja jotta sisämarkkinoiden moitteeton toiminta varmistettaisiin.

(2)

Tämä asetus on yksi 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ( 3 ) mukaiseen yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvistä erillisistä säädöksistä, jolla vahvistetaan puitteet moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi). Tämän asetuksen johdanto-osan 1 kappaleessa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi direktiivin 2007/46/EY liitteitä I, III, IV, VI ja XI olisi muutettava.

(3)

Kokemus on osoittanut, että moottoriajoneuvoja koskevan lainsäädännön sisältö on usein ollut erittäin yksityiskohtaisen teknistä. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista hyväksyä direktiivin sijaan asetus, jotta vältetään eroavaisuudet niissä toimenpiteissä, joilla säädös saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sekä tarpeeton lainsäädäntöporras jäsenvaltioissa, kun säädöstä ei tarvitse erikseen saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystä ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa 17 päivänä marraskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY ( 4 ) ja etusuojajärjestelmien käytöstä moottoriajoneuvoissa 26 päivänä lokakuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/66/EY ( 5 ), jossa säädetään etusuojajärjestelmien ajoneuvoihin asentamista ja ajoneuvoissa käyttöä koskevista vaatimuksista ja näin ollen jalankulkijoiden suojelun tasosta, olisi sen vuoksi korvattava tällä asetuksella, jotta voidaan varmistaa tämän alan johdonmukaisuus. Sen seurauksena jäsenvaltioiden olisi kumottava lainsäädäntö, jolla kumottu direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(4)

Direktiivin 2003/102/EY täytäntöönpanon toisen vaiheen vaatimukset eivät ole osoittautuneet soveltamiskelpoisiksi. Tässä tilanteessa kyseisen direktiivin 5 artiklan mukaan komission oli esitettävä tarvittavat ehdotukset näiden vaatimusten soveltamiskelpoisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi ja mahdollisesti aktiivisten turvallisuusjärjestelmien hyödyntämiseksi, varmistaen samalla, ettei loukkaantumisille alttiiden tienkäyttäjien turvallisuustaso heikkenisi.

(5)

Komission tilaama tutkimus osoittaa, että jalankulkijoiden suojelemista voidaan parantaa merkittävästi passiivisten ja aktiivisten toimenpiteiden yhdistelmällä, jolla saadaan aikaan nykyisten säännösten antamaa suojaa korkeampi suojelun taso. Tutkimus osoittaa erityisesti, että aktiivinen turvajärjestelmä, hätäjarrutehostin, yhdessä passiivisiin turvallisuusvaatimuksiin tehtyjen muutosten kanssa parantaisi huomattavasti jalankulkijoiden suojan tasoa. Näin ollen on tarkoituksenmukaista säätää hätäjarrutehostinjärjestelmien pakollisesta asentamisesta uusiin ajoneuvoihin. Tarkoituksena ei kuitenkaan olisi korvata korkeatasoisia passiivisia turvajärjestelmiä, vaan pikemminkin täydentää niitä.

(6)

Törmäyksenestojärjestelmillä varustetuilta ajoneuvoilta ei edellytettäisi tiettyjen tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämistä, kun näiden järjestelmien avulla voidaan välttää yhteentörmäykset jalankulkijoiden kanssa sen sijaan, että pelkästään lievennetään törmäysten vaikutuksia. Arvioituaan, voidaanko mainitun teknologian avulla tehokkaasti välttää yhteentörmäykset jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien kanssa, komissio voi antaa ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi siten, että mainittujen törmäyksenestojärjestelmien käyttö otetaan huomioon.

(7)

Koska raskaampien ajoneuvojen määrä kaupunkialueella kasvaa, jalankulkijoiden suojelua koskevia säännöksiä olisi sovellettava sellaisten ajoneuvojen lisäksi, joiden enimmäismassa on enintään 2 500 kg, rajoitetun siirtymäkauden jälkeen kaikkiin tuon massan ylittäviin M1- sekä N1-luokan ajoneuvoihin.

(8)

Jotta voitaisiin tehostaa jalankulkijoiden suojaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, valmistajien, jotka haluavat hakea uusien vaatimusten mukaista tyyppihyväksyntää ennen kuin ne tulevat pakollisiksi, olisi voitava tehdä niin sillä edellytyksellä, että tarpeelliset täytäntöönpanotoimenpiteet ovat jo voimassa.

(9)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä on päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 6 ) mukaisesti.

(10)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä testejä koskeviin määräyksiin liittyviä yksityiskohtaisia teknisiä määräyksiä ja valvonnan tulosten perusteella täytäntöönpanotoimenpiteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(11)

Jotta varmistetaan sujuva siirtyminen direktiivistä 2003/102/EY ja direktiivistä 2005/66/EY tähän asetukseen, asetuksen soveltamista olisi lykättävä tietyn ajanjakson ajan sen voimaantulosta.

(12)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden toteuttaminen ottamalla käyttöön jalankulkijoiden suojelua koskevat yhteiset tekniset vaatimukset, vaan se voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:1 LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan moottoriajoneuvojen ja etusuojajärjestelmien rakentamiseen ja toimintaan sovellettavat vaatimukset, joilla pyritään vähentämään jalankulkijoille ja muille loukkaantumiselle alttiille tienkäyttäjille aiheutuvien vammojen määrää ja vakavuutta ajoneuvojen etuosan törmätessä heihin sekä välttämään sellaisia törmäyksiä.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan

a) M1-luokan moottoriajoneuvoihin, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 11 kohdassa ja sen liitteessä II olevan A kohdan 1 alakohdassa, jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu;

b) N1-luokan moottoriajoneuvoihin, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2007/46/EY 3 artiklan 11 kohdassa ja sen liitteessä II olevan A kohdan 2 alakohdassa, jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu;

c) etusuojajärjestelmiin, jotka on alun perin asennettu edellä kohdassa a ja b tarkoitettuihin ajoneuvoihin tai toimitettu erillisinä teknisinä yksiköinä, jotka on tarkoitettu asennettaviksi kyseisiin ajoneuvoihin.

2.  Tämän asetuksen liitteessä I olevaa 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta

a) N1-luokan ajoneuvoihin; eikä

b) N1-luokan ajoneuvoihin perustuviin M1-luokan ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on suurempi kuin 2 500 kg.

jos kuljettajan istuinpaikan R-piste on etuakselin etupuolella tai pituussuunnassa enintään 1 100 mm etuakselin poikittaisen keskilinjan takapuolella.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’A-pylväällä’ etummaista ja ulointa kattoa tukevaa rakennetta, joka ulottuu ajoneuvon alustasta kattoon;

2) ’hätäjarrutehostinjärjestelmällä’ jarrujärjestelmän toimintoa, joka määrittää hätäjarrutuksen tarpeen ajajan käyttämän jarrutuspaineen mukaisesti ja mainituissa olosuhteissa siten, että se

a) auttaisi ajajaa saavuttamaan tehokkaimman mahdollisen jarrutuksen, tai

b) on riittävä aiheuttamaan jarrujen lukkiutumisen estojärjestelmän täyden tehon käyttämisen;

3) ’puskurilla’ ajoneuvon etuosan alempaa ja ulompaa rakennetta siihen kiinnitettyine osineen, jonka tarkoituksena on suojata ajoneuvoa alhaisella nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä toisen ajoneuvon kanssa; puskuri ei kuitenkaan käsitä mahdollista etusuojajärjestelmää;

4) ’etusuojajärjestelmällä’ erillistä rakennetta tai rakenteita, kuten karjapuskuria tai lisäpuskuria, jonka tarkoituksena on ajoneuvoon alun perin kuuluneen puskurin lisäksi suojata ajoneuvon ulkopintaa vahingoilta törmäystilanteessa, mutta ei kuitenkaan rakenteita, joiden massa on alle 0,5 kg ja joiden tarkoituksena on suojata ainoastaan ajoneuvon valoja;

5) ’enimmäismassalla’ direktiivin 2007/46/EY liitteessä I olevan 2.8 kohdan mukaista valmistajan ilmoittamaa suurinta teknisesti sallittua massaa kuormitettuna;

6) ’M1-luokan ajoneuvoihin perustuvilla N1-luokan ajoneuvoilla’ N1-luokan ajoneuvoja, joiden A-pylväiden etupuolinen osa on rakenteeltaan ja muodoltaan samanlainen kuin perustana olevalla M1-luokan ajoneuvolla;

7) ’N1-luokan ajoneuvoihin perustuvilla M1-luokan ajoneuvoilla’ M1-luokan ajoneuvoja, joiden A-pylväiden etupuolinen osa on rakenteeltaan ja muodoltaan samanlainen kuin perustana olevalla N1-luokan ajoneuvolla.II LUKU

VALMISTAJIEN VELVOLLISUUDET

4 artikla

Tekniset vaatimukset

1.  Jäljempänä olevan 9 artiklan mukaisesti valmistajien on varmistettava, että markkinoille saatettavat ajoneuvot on varustettu liitteessä I olevan 4 kohdan vaatimusten mukaisesti tarkastetulla tyyppihyväksytyllä hätäjarrutehostinjärjestelmällä ja että tällaiset ajoneuvot ovat liitteessä I olevan 2 ja 3 kohdan vaatimusten mukaisia.

2.  Jäljempänä olevan 10 artiklan mukaisesti valmistajat varmistavat, että etusuojajärjestelmät, jotka toimitetaan joko alun perin markkinoille asetettaviin ajoneuvoihin asennettuina tai jotka toimitetaan erillisinä teknisinä yksikköinä, ovat liitteessä I olevan 5 ja 6 kohdan vaatimusten mukaisia.

3.  Valmistajien on toimitettava hyväksyntäviranomaisille asianmukaiset tiedot ajoneuvoa ja etusuojajärjestelmää koskevista eritelmistä ja testiolosuhteista. Näihin tietoihin on sisällyttävä tiedot, jotka ovat tarpeen ajoneuvoon asennettujen aktiivisten turvalaitteiden toiminnan tarkistamiseksi.

4.  Erillisinä teknisinä yksikköinä toimitettavien etusuojajärjestelmien osalta valmistajien on toimitettava hyväksyntäviranomaisille asianmukaiset tiedot järjestelmää koskevista eritelmistä ja testiolosuhteista.

5.  Etusuojajärjestelmiä ei saa erillisinä teknisinä yksikköinä saattaa jakeluun, tarjota myyntiin tai myydä ilman luetteloa ajoneuvotyypeistä, joihin etusuojajärjestelmä on tyyppihyväksytty, eikä ilman selkeitä asennusohjeita. Asennusohjeissa on oltava sellaisia ajoneuvoja varten tarkoitetut kiinnitysohjeet, joihin yksikkö on hyväksytty, jotta yksikkö voidaan asentaa kyseiseen ajoneuvoon liitteessä I olevan 6 kohdan asianomaisten määräysten mukaisesti.

6.  Komissio antaa täytäntöönpanotoimenpiteet, joilla säädetään tekniset säännökset liitteessä I säädettyjen vaatimusten soveltamiseksi. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia muun muassa sitä täydentämällä, hyväksytään direktiivin 2007/46/EY 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

5 artikla

EY-tyyppihyväksynnän hakeminen

1.  Valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle ilmoituslomake, joka on laadittu liitteessä II olevassa 1 osassa olevan mallin mukaisesti, hakiessaan ajoneuvotyypin EY-tyyppihyväksyntää jalankulkijoiden suojelun osalta.

Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntätestauksesta vastaavalle tutkimuslaitokselle hyväksyttävää ajoneuvotyyppiä edustava ajoneuvo.

2.  Hakiessaan EY-tyyppihyväksyntää ajoneuvotyypille, joka on varustettu etusuojajärjestelmällä, valmistajan on toimitettava liitteessä II olevassa 2 osassa olevan mallin mukaisesti laadittu ilmoituslomake hyväksyntäviranomaiselle.

Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntätestauksesta vastaavalle tutkimuslaitokselle hyväksyttävää etusuojajärjestelmällä varustettua ajoneuvotyyppiä edustava ajoneuvo. Kyseisen tutkimuslaitoksen pyynnöstä valmistajan on toimitettava lisäksi erityiset osat tai näytteet käytetyistä materiaaleista.

3.  Hakiessaan erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää etusuojajärjestelmätyypille valmistajan on toimitettava liitteessä II olevassa 3 osassa olevan mallin mukaisesti laadittu ilmoituslomake hyväksyntäviranomaiselle.

Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntätestauksesta vastaavalle tutkimuslaitokselle edustava näyte hyväksyttävästä etusuojajärjestelmätyypistä. Kyseisellä tutkimuslaitoksella on katsoessaan sen tarpeelliseksi oikeus pyytää useampia näytekappaleita. Näytteissä on näyttävä selvästi ja pysyvästi hakijan kauppanimi tai -merkki sekä tyypin kuvaus. Valmistaja varautuu siihen, että EY-tyyppihyväksyntämerkkiä on myöhemmin pidettävä näkyvästi esillä.III LUKU

JÄSENVALTIOIDEN VIRANOMAISTEN VELVOLLISUUDET

6 artikla

EY-tyyppihyväksynnän myöntäminen

1.  Jos asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät, hyväksyntäviranomainen myöntää EY-tyyppihyväksynnän ja antaa EY-tyyppihyväksyntänumeron direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII säädetyn numerointijärjestelmän mukaisesti.

2.  Mainitun tyyppihyväksyntänumeron osaa 3 varten käytetään yhtä seuraavista kirjaimista:

a) ajoneuvojen hyväksyntään jalankulkijoiden suojelun osalta:

 ”A”, jos ajoneuvo täyttää liitteessä I olevan 2 kohdan vaatimukset,

 ”B”, jos ajoneuvo täyttää liitteessä I olevan 3 kohdan vaatimukset;

b) niiden ajoneuvojen etusuojajärjestelmien hyväksyntään, jotka on alun perin asennettu ajoneuvoihin, tai erillisenä teknisenä yksikkönä toimitettavan etusuojajärjestelmän hyväksyntään:

 ”A”, jos etusuojajärjestelmä täyttää liitteessä I olevan 5 kohdan vaatimukset, jotka koskevat 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.2 ja 5.3 kohdan soveltamista,

 ”B”, jos etusuojajärjestelmä täyttää liitteessä I olevan 5 kohdan vaatimukset, jotka koskevat 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.2 ja 5.3 kohdan soveltamista,

 ”X”, jos etusuojajärjestelmä täyttää liitteessä I olevan 5 kohdan vaatimukset, jotka koskevat 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.2 ja 5.3 kohdan soveltamista.

3.  Hyväksyntäviranomainen ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille tai toiselle etusuojajärjestelmätyypille.

4.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa hyväksyntäviranomainen toimittaa EY-tyyppihyväksyntätodistuksen, joka on laadittu seuraavien asiakirjojen mukaisesti:

a) liitteessä III olevassa 1 osassa oleva malli ajoneuvotyypille jalankulkijoiden suojelun osalta;

b) liitteessä III olevassa 2 osassa oleva malli ajoneuvotyypille siihen asennetun etusuojajärjestelmän osalta;

c) liitteessä III olevassa 3 osassa oleva malli etusuojajärjestelmätyypille, joka toimitetaan erillisenä teknisenä yksikkönä.

7 artikla

EY-tyyppihyväksyntämerkki

Jokaisen etusuojajärjestelmän, joka hyväksytään tämän asetuksen mukaisesti ajoneuvon tyyppihyväksyntänä etusuojajärjestelmän asennuksen osalta, tai etusuojajärjestelmän tyyppihyväksyntänä erillisenä teknisenä yksikkönä, on täytettävä tämän asetuksen vaatimukset, ja sille on myönnettävä liitteessä IV säädetty EY-tyyppihyväksyntämerkki, joka on näin ollen kiinnitettävä kyseiseen etusuojajärjestelmään.

8 artikla

Tyypin ja hyväksyntien muutokset

Kaikki muutokset, jotka koskevat ajoneuvon A-pylväiden edessä olevaa osaa tai sen etusuojajärjestelmää ja jotka vaikuttavat ajoneuvon rakenteeseen, pääasiallisiin mittoihin, ajoneuvon ulkopintojen materiaaleihin, kiinnitystapoihin taikka ulkoiseen tai sisäiseen osien järjestelyyn, ja joilla voi olla merkittävä vaikutus testituloksiin, katsotaan direktiivin 2007/46/EY 13 artiklan säännösten mukaisiksi muutoksiksi, joiden vuoksi on haettava uutta tyyppihyväksyntää.

9 artikla

Ajoneuvoihin sovellettava aikataulu

1.  Kansallisten viranomaisten on 16 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä alkaen jalankulkijoiden suojeluun liittyvin perustein kieltäydyttävä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää seuraaville uusille ajoneuvotyypeille:

a) M1-luokan ajoneuvo, joka ei täytä liitteessä I olevassa 4 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä;

b) M1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on 2 500 kg ja joka ei täytä liitteessä I olevassa 2 tai 3 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä;

c) M1-luokkaan perustuva N1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on 2 500 kg ja joka ei täytä tämän asetuksen liitteessä I olevassa 2 tai 4 kohdassa tai 3 ja 4 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä.

2.  Kansalliset viranomaiset eivät 24 päivästä helmikuuta 2011 alkaen jalankulkijoiden suojeluun liittyvin perustein enää saa pitää vaatimustenmukaisuustodistusta pätevänä direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa sovellettaessa, ja niiden on kiellettävä seuraavien uusien ajoneuvojen rekisteröinti myynti ja käyttöönotto, jotka eivät täytä tämän asetuksen liitteessä I olevassa 4 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä:

a) M1-luokan ajoneuvo;

b) M1-luokan ajoneuvoihin perustuva N1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on 2 500 kg;

3.  Kansallisten viranomaisten on 24 päivästä helmikuuta 2013 alkaen jalankulkijoiden suojeluun liittyvin perustein kieltäydyttävä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää seuraaville uusille ajoneuvotyypeille:

a) M1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on enintään 2 500 kg ja joka ei täytä liitteessä I olevassa 3 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä;

b) M1-luokan ajoneuvoihin perustuva N1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on 2 500 kg ja joka ei täytä liitteessä I olevassa 3 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä.

4.  Kansalliset viranomaiset eivät 31 päivästä joulukuuta 2012 alkaen jalankulkijoiden suojeluun liittyvin perustein enää saa pitää vaatimustenmukaisuustodistusta pätevänä direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa sovellettaessa, ja niiden on kiellettävä seuraavien uusien ajoneuvojen, jotka eivät täytä tämän asetuksen liitteessä I olevassa 2 kohdassa tai 3 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto:

a) M1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on 2 500 kg;

b) M1-luokan ajoneuvoihin perustuva N1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on 2 500 kg.

5.  Kansallisten viranomaisten on 24 päivästä helmikuuta 2015 alkaen jalankulkijoiden suojeluun liittyvin perustein kieltäydyttävä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää seuraaville uusille ajoneuvotyypeille:

a) M1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on yli 2 500 kg ja joka ei täytä liitteessä I olevassa 3 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä;

b) N1-luokan ajoneuvo, joka ei täytä liitteessä I olevassa 3 ja 4 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä.

6.  Kansalliset viranomaiset eivät 24 päivästä elokuuta 2015 alkaen jalankulkijoiden suojeluun liittyvin perustein enää saa pitää vaatimustenmukaisuustodistusta pätevänä direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa sovellettaessa, ja niiden on kiellettävä niiden uusien N1-luokan ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jotka eivät täytä tämän asetuksen liitteessä I olevassa 4 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä.

7.  Kansalliset viranomaiset eivät 24 päivästä helmikuuta 2018 alkaen jalankulkijoiden suojeluun liittyvin perustein enää saa pitää vaatimustenmukaisuustodistusta pätevänä direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa sovellettaessa, ja niiden on kiellettävä seuraavien uusien ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto:

a) M1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on 2 500 kg ja joka ei täytä tämän asetuksen liitteessä I olevassa 3 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä;

b) M1-luokkaan perustuva N1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on 2 500 kg ja joka ei täytä tämän asetuksen liitteessä I olevassa 3 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä.

8.  Kansalliset viranomaiset eivät 24 päivästä elokuuta 2019 alkaen jalankulkijoiden suojeluun liittyvin perustein enää saa pitää vaatimustenmukaisuustodistusta pätevänä direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa sovellettaessa, ja niiden on kiellettävä seuraavien uusien ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto:

a) M1-luokan ajoneuvo, jonka enimmäismassa on yli 2 500 kg ja joka ei täytä tämän asetuksen liitteessä I olevassa 3 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä;

b) N1-luokan ajoneuvo, joka ei täytä tämän asetuksen liitteessä I olevassa 3 kohdassa vahvistettuja teknisiä määräyksiä.

9.  Sillä edellytyksellä, että 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti säädetyt toimet ovat tulleet voimaan ja jos valmistaja niin vaatii, kansalliset viranomaiset eivät saa jalankulkijoiden suojeluun liittyvin perustein kieltäytyä myöntämästä ajoneuvotyypille EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää tai kieltää ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa, jos kyseinen ajoneuvo täyttää liitteessä I olevassa 3 tai 4 kohdassa vahvistetut tekniset määräykset, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1–8 kohdan soveltamista.

10 artikla

Säännösten soveltaminen etusuojajärjestelmiin

1.  Jäsenvaltioiden on kieltäydyttävä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uudelle ajoneuvotyypille sen etusuojajärjestelmän osalta tai EY:n erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää uudelle etusuojajärjestelmätyypille silloin, kun etusuojajärjestelmä ei ole liitteessä I olevan 5 ja 6 kohdan vaatimusten mukainen.

2.  Kansalliset viranomaiset eivät etusuojajärjestelmiin liittyvin perustein enää saa pitää vaatimustenmukaisuustodistusta pätevänä direktiivin 2007/46/EY 26 artiklaa sovellettaessa, ja niiden on kiellettävä sellaisten uusien ajoneuvojen rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jotka eivät ole tämän asetuksen liitteessä I olevan 5 ja 6 kohdan vaatimusten mukaisia.

3.  Tämän asetuksen liitteessä I olevassa 5 ja 6 kohdassa säädettyjä vaatimuksia on sovellettava erillisinä teknisinä yksikköinä toimitettaviin etusuojajärjestelmiin direktiivin 2007/46/EY 28 artiklaa sovellettaessa.

11 artikla

Törmäyksenestojärjestelmät

1.  Komission arvioinnin perusteella ajoneuvojen, jotka on varustettu törmäyksenestojärjestelmillä, ei välttämättä tarvitse täyttää liitteessä I olevassa 2 ja 3 kohdassa vahvistettuja testausvaatimuksia, jotta ajoneuvotyypille voidaan myöntää jalankulkijoiden suojeluun liittyvin perustein EY-tyyppihyväksyntä tai kansallinen tyyppihyväksyntä tai jotta niitä voidaan rekisteröidä, myydä tai ottaa käyttöön.

2.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle arvioinnin ja tarvittaessa tämän asetuksen muuttamista koskevat ehdotukset.

Mahdollisten ehdotusten avulla on varmistettava suojatasot, jotka ovat todelliselta vaikutukseltaan ainakin yhtä tehokkaat kuin liitteessä I olevassa 2 ja 3 kohdassa vahvistetut tasot.

12 artikla

Seuranta

1.  Kansalliset viranomaiset toimittavat komissiolle liitteessä I olevassa 2.2, 2.4 ja 3.2 kohdassa tarkoitetun valvonnan tulokset vuosittain ja viimeistään 28 päivänä helmikuuta tulosten hankintavuotta seuraavana vuonna.

Velvoitetta toimittaa kyseisiä tuloksia lakataan soveltamasta 24 päivänä helmikuuta 2014.

2.  Komissio voi liitteessä I olevan 2.2, 2.4 ja 3.2 kohdan mukaisesti toteutetun valvonnan tulosten perusteella hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä tarvittaessa.

Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään direktiivin 2007/46/EY 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.  Komissio, joka toimii hyväksyntäviranomaisten ja asianomaisten osapuolten antamien asianmukaisten tietojen sekä riippumattomien tutkimusten perusteella, seuraa alan teknistä kehitystä tehostettujen passiivisten turvallisuusvaatimusten osalta sekä hätäjarrutehostinjärjestelmän ja muiden sellaisten aktiivisten turvallisuustekniikoiden käytön osalta, joilla voidaan kohentaa loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojaa.

4.  Komissio arvioi 24 päivään helmikuuta 2014 mennessä mainittujen tehostettujen passiivisten turvallisuusvaatimuksen soveltuvuutta ja käyttöä. Komissio tarkastelee, miten tämä asetus toimii hätäjarrutehostimen ja muiden aktiivisten turvallisuustekniikoiden käytön ja tehokkuuden osalta.

5.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa on tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.

13 artikla

Seuraamukset

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisen, johon valmistaja on syyllistynyt, seuraamuksista ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännökset komissiolle 24 päivään elokuuta 2010 mennessä ja ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

2.  Sellaisia rikkomustyyppejä, joista seuraamus voidaan määrätä, ovat ainakin seuraavat:

a) väärien tietojen antaminen hyväksyntämenettelyn tai markkinoilta pois vetämiseen johtavan menettelyn kuluessa;

b) tyyppihyväksynnän testitulosten väärentäminen;

c) sellaisten tietojen tai teknisten erittelyjen ilmoittamatta jättäminen, jotka saattaisivat johtaa markkinoilta pois vetämiseen tai tyyppihyväksynnän peruuttamiseen;

d) kieltäytyminen antamasta tietoja käytettäviksi.IV LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2007/46/EY tämän asetuksen liitteen V mukaisesti.

15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivit 2003/102/EY ja 2005/66/EY tämän asetuksen 16 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta päivästä lukien.

Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 24 päivästä marraskuuta 2009 alkaen, lukuun ottamatta 4 artiklan 6 kohtaa ja 9 artiklan 9 kohtaa, joita sovelletaan voimaantulopäivästä, ja 9 artiklan 2–8 kohtaa, joita sovelletaan niissä säädetyistä päivämääristä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITELUETTELO

Liite I   Ajoneuvojen ja etusuojajärjestelmien testausta koskevat tekniset säännökset

Liite II   Ilmoituslomakkeen mallit, jotka valmistajan on annettava

1 osa

Ilmoituslomake haettaessa ajoneuvotyypin EY-tyyppihyväksyntää jalankulkijoiden suojan osalta.

2 osa

Ilmoituslomake haettaessa etusuojajärjestelmällä varustetun ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää.

3 osa

Ilmoituslomake haettaessa EY-tyyppihyväksyntää etusuojajärjestelmälle erillisenä teknisenä yksikkönä.

Liite III   EY-tyyppihyväksyntätodistusten mallit

1 osa

EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka koskee ajoneuvotyypin tyyppihyväksyntää jalankulkijoiden suojelun osalta.

2 osa

EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka koskee tyyppihyväksyntää etusuojajärjestelmän asennuksen osalta.

3 osa

EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka koskee etusuojajärjestelmän tyyppihyväksyntää erillisenä teknisenä yksikkönä.

Liite IV   EY-tyyppihyväksyntämerkintä

Lisäys

Esimerkki EY-tyyppihyväksyntämerkistä

Liite V   Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen
LIITE I

Ajoneuvojen ja etusuojajärjestelmien testausta koskevat tekniset säännökset

1.

Tässä liitteessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1.1

’Konepellin etureunalla’ tarkoitetaan ylempää ja ulompaa eturakennetta, joka sisältää konepellin sekä lokasuojat, valonheittimen kehyksen ylä- ja sivuosat sekä muut mahdolliset lisäosat.

1.2

’Konepellin etureunan vertailulinjalla’ tarkoitetaan sitä geometristä jälkeä, joka muodostuu 1 000 mm:n mittaisen suorasyrjäviivaimen ja konepellin etupinnan välisistä kosketuspisteistä, kun viivainta siirretään kosketuksessa konepellin etureunaan sen laidasta toiseen siten, että viivain pidetään samansuuntaisena ajoneuvon pystysuoran pitkittäistason kanssa ja kallistettuna 50° taaksepäin ja viivaimen alemman pään etäisyys maasta on 600 mm. Jos ajoneuvon konepelti on 50°:n kulmassa niin, että viivain koskettaa koko mitaltaan tai useista kohdista konepeltiin, vertailulinja määritellään niin, että suorasyrjäviivaimen kallistuskulma on 40°. Jos ajoneuvon muoto on sellainen, että ensimmäinen kosketus tapahtuu viivaimen alapäässä, tätä kosketuskohtaa pidetään konepellin etureunan vertailulinjana kyseisessä sivuttaiskohdassa. Jos ajoneuvon muoto on sellainen, että viivaimen yläpää tulee ensiksi kosketukseen, pidetään konepellin etureunan vertailulinjana kyseisessä sivuttaiskohdassa määriteltyä 1 000 mm:n ulottumamittaa. Jos suorasyrjäviivain osuu tässä menettelyssä puskurin yläreunaan, pidetään puskurin yläreunaa tässä asetuksessa myös konepellin etureunana.

1.3

’1 000 mm:n ulottumamitalla’ tarkoitetaan yläetupinnalla sijaitsevaa geometristä jälkeä, jonka määrittää 1 000 mm:n pituinen taipuisa nauha, jota pidetään ajoneuvon pitkittäistasolla ja joka kierretään puskurin ja konepellin päälle. Nauha pidetään koko mittauksen ajan tiukkana niin, että toinen pää koskettaa maavertailutasoon pystysuoraan puskurin etureunan alapuolella ja toinen pää on kosketuksessa yläetupintaan. Ajoneuvo on tavanomaisessa ajoasennossa.

1.4

’Konepellillä’ tarkoitetaan ulompaa rakennetta, joka sisältää kaikkien ulompien rakenteiden yläpinnan lukuun ottamatta tuulilasia ja A-pylväitä ja niiden takapuolella olevia rakenteita. Tähän rakenteeseen kuuluvat siten konepelti, lokasuojat, rintalevy, pyyhkijän kara ja tuulilasin alakehys, mutta siihen voi kuulua myös muita osia.

1.5

’Yläetupinnalla’ tarkoitetaan ulompaa rakennetta, joka sisältää kaikkien ulompien rakenteiden yläpinnan lukuun ottamatta tuulilasia ja A-pylväitä ja niiden takapuolella olevia rakenteita.

1.6

’Maavertailulinjalla’ tarkoitetaan maanpinnan suuntaista vaakatasoa, joka edustaa maan pintaa, kun ajoneuvo seisoo tasaisella pinnalla käsijarru päällä ja tavanomaisessa ajoasennossa.

1.7

’Tavanomaisella ajoasennolla’ tarkoitetaan ajoneuvon asentoa ajokunnossa maanpinnalla, kun renkaat on täytetty suositeltuun paineeseen, etupyörät osoittavat suoraan eteen, kaikkia ajoneuvon käyttämiseksi tarvittavia nesteitä on suurin mahdollinen määrä, ajoneuvossa on kaikki valmistajan tarjoamat vakiovarusteet, kuljettajan ja etumatkustajan istuimelle on sijoitettu 75 kg:n massa ja jousitus on säädetty ajonopeudelle 40 km/h tai 35 km/h valmistajan määrittelemissä tavanomaisissa ajo-olosuhteissa (koskee varsinkin ajoneuvoja, joissa on aktiivijousitus tai automaattinen korkeudensäätö).

1.8

’Tuulilasilla’ tarkoitetaan ajoneuvon etuikkunaa, joka täyttää kaikki asiaankuuluvat moottoriajoneuvojen kuljettajien näkökenttää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä syyskuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/649/ETY ( 7 ) liitteessä I olevat vaatimukset;

1.9

’Pään suorituskykyperuste (HPC)’ on laskelma törmäyksen aikana koetusta maksimaalisesta kiihtyvyydestä tietyllä aikavälillä. Se lasketaan kiihtyvyysmittarin aikasarjojen resultantista seuraavan lausekkeen maksimiarvona (johon t1 ja t2 vaikuttavat):

image

Lausekkeessa ”a” on resultanttikiihtyvyys ”g”:n kerrannaisena, ja t1 ja t2 ovat iskun kaksi ajankohtaa (sekunteina), jotka määrittävät sen tallennusajan alun ja lopun, josta HPC on maksimiarvo. Niitä HPC:n arvoja, joiden aikaväli (t1–t2) on suurempi kuin 15 ms, ei oteta maksimiarvoa laskettaessa huomioon.

1.10

’Kaarevuussäteellä’ tarkoitetaan sitä ympyrän kaaren sädettä, joka on lähinnä tarkasteltavan osan pyöreää muotoa.

2.

Ajoneuvoille on tehtävä seuraavat testit:

2.1

Puskurin jalkatesti

Yksi seuraavista jalkatesteistä edellytetään suoritettavaksi:

a) Puskurin sääritesti

Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Suurin dynaaminen polven taipumiskulma saa olla enintään 21,0°, suurin dynaaminen polven leikkaussiirtymä enintään 6,0 mm ja kiihtyvyys mitattuna iskulaitteen sääriosan yläpäästä enintään 200 g.

b) Puskurin reisitesti

Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Iskuvoimien hetkellinen summa ajan suhteen saa olla enintään 7,5 kN, ja iskulaitteeseen kohdistuva taivutusmomentti saa olla enintään 510 Nm.

2.2

Konepellin etureunan reisitesti

Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Iskuvoimien hetkellisen summan ajan suhteen ei pitäisi ylittää viitearvoa 5,0 kN, ja iskulaitteeseen kohdistuva taivutusmomentti mitataan ja sitä verrataan viitearvoon 300 Nm.

Testi suoritetaan ainoastaan valvontaa varten ja tulokset on rekisteröitävä kokonaan.

2.3

Konepellin päätesti lapsen/pienen aikuisen päätä edustavalla laitteella

Testi suoritetaan 35 km/h iskunopeudella käyttäen 3,5 kg:n iskulaitetta. HPC saa olla enintään 1 000 2/3:lla konepellin testausalueesta ja enintään 2 000 jäljellä olevalla 1/3:lla konepellin testausalueesta.

2.4

Tuulilasin päätesti aikuisen päätä edustavalla laitteella

Testi suoritetaan 35 km/h iskunopeudella käyttäen 4,8 kg:n iskulaitetta. HPC mitataan ja sitä verrataan viitearvoon 1 000.

Testi suoritetaan ainoastaan valvontaa varten ja tulokset on rekisteröitävä kokonaan.

3.

Ajoneuvoille on tehtävä seuraavat testit:

3.1

Puskurin jalkatesti

Yksi seuraavista jalkatesteistä edellytetään suoritettavaksi:

a) Puskurin sääritesti

Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Suurin dynaaminen polven taipumiskulma saa olla enintään 19,0°, suurin dynaaminen polven leikkaussiirtymä enintään 6,0 mm ja kiihtyvyys mitattuna iskulaitteen sääriosan yläpäästä enintään 170 g.

Lisäksi valmistaja voi määrittää puskuristestissä leveyksiksi enintään yhteensä 264 mm, missä kiihtyvyys mitattuna iskulaitteen sääriosan yläpäästä saa olla enintään 250 g.

b) Puskurin reisitesti

Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Iskuvoimien hetkellinen summa ajan suhteen saa olla enintään 7,5 kN, ja iskulaitteeseen kohdistuva taivutusmomentti saa olla enintään 510 Nm.

3.2

Konepellin etureunan reisitesti

Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Iskuvoimien hetkellistä summaa ajan suhteen verrataan potentiaaliseen enimmäismäärään 5,0 kN, ja iskulaitteeseen kohdistuvaa taivutusmomenttia verrataan potentiaaliseen enimmäismäärään 300 Nm.

Testi suoritetaan ainoastaan valvontaa varten ja tulokset on rekisteröitävä kokonaan.

3.3

Konepellin päätesti lapsen/pienen aikuisen päätä edustavalla laitteella

Testi suoritetaan 35 km/h iskunopeudella käyttäen 3,5 kg:n iskulaitetta. HPC:n on oltava 3.5 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukainen.

3.4

Konepellin päätesti aikuisen päätä edustavalla laitteella

Testi suoritetaan 35 km/h iskunopeudella käyttäen 4,5 kg:n iskulaitetta. HPC:n on oltava 3.5 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukainen.

3.5

HPC saa olla arvoltaan enintään 1 000 1/2:lla lapsen päätä edustavan laitteen testausalueesta, minkä lisäksi se saa olla arvoltaan enintään 1 000 2/3:lla aikuisen ja lapsen päätä edustavan laitteen yhdistetystä testausalueesta. Jäljellä olevalla alueella kummankin päätä edustavan laitteen HPC saa olla enintään 1 700.

4.

Ajoneuvoille on tehtävä seuraavat testit:

4.1

Vertailutesti, jolla todetaan järjestelmän toimintakohta, jossa jarrujen lukkiutumisen estojärjestelmää (ABS) aktivoituu.

4.2

Testi sen toteamiseksi, käynnistyykö hätäjarrutehostinjärjestelmä toimimaan asianmukaisesti, jotta ajoneuvon vauhti hidastuu mahdollisimman paljon.

5.

Etusuojajärjestelmälle on tehtävä seuraavat testit:

5.1

Yksi seuraavista jalkatesteistä edellytetään tehtäväksi 5.1.1 kohdan ja 5.1.2 kohdan mukaisesti:

5.1.1

Etusuojajärjestelmän sääritesti

Kaikki testit suoritetaan 40 km/h iskunopeudella.

5.1.1.1

Edellä olevan 2 kohdan vaatimukset täyttäviin ajoneuvoihin asennettavaksi hyväksytyn etusuojatörmäysjärjestelmän osalta suurin dynaaminen polven taipumiskulma saa olla enintään 21,0°, suurin dynaaminen polven leikkaussiirtymä enintään 6,0 mm ja kiihtyvyys mitattuna iskulaitteen sääriosan yläpäästä enintään 200 g.

5.1.1.2

Edellä olevan 3 kohdan vaatimukset täyttäviin ajoneuvoihin asennettavaksi hyväksytyn etusuojatörmäysjärjestelmän osalta suurin dynaaminen polven taipumiskulma saa olla enintään 19,0°, suurin dynaaminen polven leikkaussiirtymä enintään 6,0 mm ja kiihtyvyys mitattuna iskulaitteen sääriosan yläpäästä enintään 170 g.

5.1.1.3

Sellaisen etusuojajärjestelmän osalta, joka on hyväksytty asennettavaksi ajoneuvoihin, jotka eivät ole 2 kohdan eivätkä 3 kohdan mukaisia, 5.1.1.1 ja 5.1.1.2 kohdassa esitetyt testivaatimukset voidaan korvata testivaatimuksilla, jotka esitetään joko 5.1.1.3.1 kohdassa tai 5.1.1.3.2 kohdassa.

5.1.1.3.1

Suurin dynaaminen polven taipumiskulma saa olla enintään 24,0°, suurin dynaaminen polven leikkaussiirtymä enintään 7,5 mm ja kiihtyvyys mitattuna iskulaitteen sääriosan yläpäästä enintään 215 g.

5.1.1.3.2

Ajoneuvolle suoritetaan kaksi testiä, joista ensimmäisessä etusuojajärjestelmä on kiinnitettynä ja toisessa sitä ei ole. Testiparit suoritetaan tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa sovituissa asianmukaisissa tiloissa. Polven taipumiskulman, polven leikkaussiirtymän ja säären yläosasta mitatun kiihtyvyyden arvot merkitään muistiin. Kussakin tapauksessa etusuojajärjestelmällä varustetun ajoneuvon arvot saavat olla korkeintaan 90 prosenttia sen ajoneuvon arvoista, johon ei ole asennettu etusuojajärjestelmää.

5.1.2

Etusuojajärjestelmän reisitesti

Kaikki testit suoritetaan 40 km/h iskunopeudella.

5.1.2.1

Iskuvoimien hetkellinen summa ajan suhteen saa olla enintään 7,5 kN, ja iskulaitteeseen kohdistuva taivutusmomentti saa olla enintään 510 Nm.

5.1.2.2

Sellaisen etusuojajärjestelmän osalta, joka on hyväksytty asennettavaksi ajoneuvoihin, jotka eivät ole 2 kohdan eivätkä 3 kohdan mukaisia, 5.1.2.1 kohdassa esitetyt testivaatimukset voidaan korvata testivaatimuksilla, jotka esitetään joko 5.1.2.2.1 kohdassa tai 5.1.2.2.2 kohdassa.

5.1.2.2.1

Iskuvoimien hetkellinen summa ajan suhteen saa olla enintään 9,4 kN, ja iskulaitteeseen kohdistuva taivutusmomentti saa olla enintään 640 Nm.

5.1.2.2.2

Ajoneuvolle suoritetaan kaksi testiä, joista ensimmäisessä etusuojajärjestelmä on kiinnitettynä ja toisessa sitä ei ole. Testiparit suoritetaan hyväksyntäviranomaisen kanssa sovituissa asianmukaisissa tiloissa. Iskuvoimien hetkellinen summa ja iskulaitteeseen kohdistuva taivutusmomentti merkitään muistiin. Kussakin tapauksessa etusuojajärjestelmällä varustetun ajoneuvon arvot saavat olla korkeintaan 90 prosenttia sen ajoneuvon arvoista, johon ei ole asennettu etusuojajärjestelmää.

5.2

Etusuojajärjestelmän etureunan reisitesti

Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Iskuvoimien hetkellinen summa ajan suhteen iskulaitteen ylä- ja alaosaan ei pitäisi ylittää viitearvoa 5,0 kN, ja iskulaitteeseen kohdistuvan taivutusmomentin ei pitäisi ylittää viitearvoa 300 Nm. Kumpikin tulos on rekisteröitävä valvontaa varten.

5.3

Etusuojajärjestelmän päätesti lapsen/pienen aikuisen päätä edustavalla laitteella

Testi suoritetaan 35 km/h iskunopeudella ja käyttäen lapsen/pienikokoisen aikuisen päätä edustavaa 3,5 kg:n painoista iskulaitetta. HPC laskettuna kiihtyvyysmittarin aikasarjojen resultantista saa olla kaikissa tapauksissa enintään 1 000.

6.

Etutörmäyssuojajärjestelmän rakennetta ja asentamista koskevat säännökset:

6.1

Seuraavia vaatimuksia sovelletaan samalla tavoin uusiin ajoneuvoihin valmiiksi asennettuihin etusuojajärjestelmiin ja erillisinä teknisinä yksikköinä toimitettaviin tiettyihin ajoneuvoihin asennettaviksi tarkoitettuihin etusuojajärjestelmiin.

6.1.1

Etusuojajärjestelmien osien on oltava rakenteeltaan sellaisia, että niiden kaikkien taipumattomien pintojen, joita voidaan koskettaa halkaisijaltaan 100 mm:n suuruisella pallolla, kaarevuussäde on vähintään 5 mm.

6.1.2

Etusuojajärjestelmän, kaikki kannattimet ja kiinnittimet mukaan lukien, kokonaismassa saa olla enintään 1,2 prosenttia sen ajoneuvon enimmäismassasta, jota varten se on suunniteltu, ja enintään 18 kg.

6.1.3

Kun etusuojajärjestelmä on kiinnitetty ajoneuvoon, se saa ulottua korkeintaan 50 mm ajoneuvon konepellin etureunan vertailulinjaa korkeammalle.

6.1.4

Etusuojajärjestelmä ei saa lisätä ajoneuvoon asennettuna ajoneuvon leveyttä. Jos etusuojajärjestelmä on kokonaisleveydeltään yli 75 prosenttia ajoneuvon leveydestä, järjestelmän päiden on oltava käännettyinä sisäänpäin ajoneuvon ulkopintaa kohden, jotta törmäysvaara olisi mahdollisimman pieni. Tämä vaatimus katsotaan täytetyksi, jos etusuojajärjestelmä on upotettu tai sisällytetty korirakenteeseen taikka järjestelmän pää on käännetty niin, että sitä ei voi koskettaa halkaisijaltaan 100 mm:n pallolla, ja järjestelmän pään ja ympäröivän korirakenteen väli on enintään 20 mm.

6.1.5

Jollei edellä olevasta 6.1.4 kohdasta muuta johdu, etusuojajärjestelmän osien ja sen takana olevan ulkopinnan väli saa olla enintään 80 mm. Takana olevan korin yleisten ääriviivojen paikoittaisia katkoksia (kuten aukkoja säleiköissä, ilmanottoaukkoja jne.) ei oteta huomioon.

6.1.6

Missä tahansa kohdassa ajoneuvon leveyssuunnassa puskurin etummaisen osan ja etusuojajärjestelmän etummaisen osan pitkittäisväli saa olla enintään 50 mm ajoneuvon puskurin tuottamien hyötyjen säilyttämiseksi.

6.1.7

Etusuojajärjestelmä ei saa vähentää merkittävästi puskurin tehoa. Tämä vaatimus katsotaan täytetyksi, jos puskurin yli työntyy enintään kaksi pystysuoraa eikä yhtään vaakasuoraa etusuojajärjestelmän osaa.

6.1.8

Etusuojajärjestelmä ei saa kallistua eteenpäin pystysuorasta linjasta. Etusuojajärjestelmän ylimmät osat saavat ulottua enintään 50 mm ylöspäin tai taaksepäin (tuulilasiin päin) ajoneuvon konepellin etureunan vertailulinjasta etusuojajärjestelmä irrotettuna.

6.1.9

Tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja koskevia vaatimuksia on noudatettava etusuojajärjestelmien asentamisesta huolimatta.

7.

Poiketen siitä, mitä 2, 3 ja 5 kohdassa säädetään, asianomainen hyväksyntäviranomainen voi katsoa, että mikä tahansa ko. kohdissa asetettu testausvaatimus on täytetty vastaavalla testillä, joka on suoritettu muita tämän liitteen testejä koskevien vaatimusten mukaisesti.
LIITE II

Ilmoituslomakkeen mallit, jotka valmistajan on annettava

1 osa

Ilmoituslomake haettaessa ajoneuvotyypin EY-tyyppihyväksyntää jalankulkijoiden suojan osalta.

2 osa

Ilmoituslomake haettaessa etusuojajärjestelmällä varustetun ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää.

3 osa

Ilmoituslomake haettaessa EY-tyyppihyväksyntää etusuojajärjestelmälle, joka toimitetaan erillisenä teknisenä yksikkönä.

1 OSA

MALLI

Ilmoituslomake nro … ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä, jonka aiheena on jalankulkijoiden turvallisuus

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0.   YLEISTÄ

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi:

0.2.1

Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavissa):

0.3

Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon ( 8 ) ( 9 ):

0.3.1

Merkinnän sijainti:

0.4

Ajoneuvoluokka ( 10 ):

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.8

Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet):

0.9

Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite:

1.   AJONEUVON YLEISET RAKENNEOMINAISUUDET

1.1

Valokuvat ja/tai piirustukset edustavasta ajoneuvosta:

1.6

Moottorin sijainti ja järjestely:

9.   KORI

9.1

Korin tyyppi:

9.2

Käytetyt materiaalit ja rakennetavat:

9.23

Jalankulkijoiden suojelu

9.23.1

Ajoneuvon yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen rakenteen, mittojen, asiaankuuluvien vertailulinjojen sekä ajoneuvon etuosan materiaalien osalta (sisältä ja ulkoa) on toimitettava. Tähän kuvaukseen olisi sisällytettävä yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesti asennetuista aktiivisista turvajärjestelmistä.

2 OSA

MALLI

Ilmoituslomake nro … haettaessa ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää etusuojajärjestelmän asennuksen osalta

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on erikoismateriaaleja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0.   YLEISTÄ

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi:

0.2.1

Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavissa):

0.3

Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon (10)  (10) :

0.3.1

Merkinnän sijainti:

0.4

Ajoneuvoluokka (10) :

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.7

EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

0.8

Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet):

0.9

Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite:

1.   AJONEUVON YLEISET RAKENNEOMINAISUUDET

1.1

Valokuvat ja/tai piirustukset edustavasta ajoneuvosta:

2.   MASSAT JA MITAT: (kg, mm) (viitataan piirustukseen tarvittaessa)

2.8

Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna:

2.8.1

Tämän massan jakautuminen akseleille (maksimi ja minimi):

9.   KORI

9.1

Korin tyyppi:

9.24

Etusuojajärjestelmä

9.24.1

Yleisjärjestely (piirustukset tai valokuvat), jossa esitetään etusuojajärjestelmien sijainti ja kiinnitys:

9.24.2

Valokuvat ja/tai piirustukset soveltuvin osin ilmanottosäleiköistä, jäähdyttimen säleiköstä, koristeosista, merkeistä, tunnuksista ja syvennyksistä sekä kaikista muista ulkonevista ja ulkopinnan osista (esim. valaisinlaitteet), joita voidaan pitää olennaisina. Jos ensimmäisessä virkkeessä luetellut osat eivät ole olennaisia, ne voidaan dokumentointia varten korvata valokuvilla, joissa on tarvittaessa mukana mitat ja/tai teksti:

9.24.3

Yksityiskohtaiset tiedot asennustarvikkeista sekä täydelliset asennusohjeet, kiristysmomentit mukaan luettuna:

9.24.4

Piirustus puskureista:

9.24.5

Piirustus ajoneuvon etupään lattialinjasta.

3 OSA

MALLI

Ilmoituslomake nro … etusuojajärjestelmän EY-tyyppihyväksynnästä erillisenä teknisenä yksikkönä

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on erikoismateriaaleja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0.   YLEISTÄ

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi:

0.2.1

Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavissa):

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.7

EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

0.8

Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet):

0.9

Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite:

1.   LAITTEEN KUVAUS

1.1

Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (myös valokuvat tai piirustukset):

1.2

Kokoonpano- ja asennusohjeet:

1.3

Luettelo ajoneuvotyypeistä, joihin laite voidaan asentaa:

1.4

Mahdolliset käyttörajoitukset ja asennusehdot:
LIITE III

EY-tyyppihyväksyntätodistusten mallit

1 osa

EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka koskee ajoneuvotyypin tyyppihyväksyntää jalankulkijoiden suojelun osalta.

2 osa

EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka koskee tyyppihyväksyntää etusuojajärjestelmän asennuksen osalta.

3 osa

EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka koskee etusuojajärjestelmän tyyppihyväksyntää erillisenä teknisenä yksikkönä.

1 OSA

MALLI

enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

EY:n leima Tyyppihyväksyntäviranomainen

Ilmoitus

 EY-tyyppihyväksynnästä ( 11 )

 EY-tyyppihyväksynnän laajennuksesta (11) 

 EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (11) 

 EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (11) 

joka koskee ajoneuvotyyppiä jalankulkijoiden suojelun osalta

14 päivänä tammikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 78/2009, joka on saatettu voimaan…

ja on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o …/… ( 12 ), mukaisesti.

EY-tyyppihyväksyntänumero:

Laajentamisperusteet:

I KOHTA

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi:

0.2.1

Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavissa):

0.3

Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon ( 13 ):

0.3.1

Merkinnän sijainti:

0.4

Ajoneuvoluokka ( 14 ):

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.8

Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) nimi (nimet) ja osoite (osoitteet):

0.9

Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite:

II KOHTA

1.

Lisätiedot (ks. lisäys)

2.

Testien suorittamisesta vastaava tekninen tutkimuslaitos:

3.

Testausselosteen päivämäärä:

4.

Testausselosteen numero:

5.

Mahdolliset huomautukset (katso lisäys):

6.

Paikka:

7.

Päiväys:

8.

Allekirjoitus:

Liitteet

:

Hyväksyntäasiakirjat.

Testausseloste.
Lisäys EY-tyyppihyväksyntätodistukseen nro … ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä jalankulkijoiden suojelun osalta asetuksen (EY) N:o 78/2009 mukaisesti

1.

Lisätiedot

1.1

Lyhyt kuvaus ajoneuvotyypistä sen rakenteen, mittojen, linjojen ja materiaalien osalta:

1.2

Moottorin sijainti: edessä/takana/keskellä ( 15 )

1.3

Vetävät pyörät: edessä/takana (15) 

1.4

Testattavan ajoneuvon massa (siten kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 78/2009 liitteessä I olevan 1.7 kohdan mukaisesti):

 etuakseli:

 taka-akseli:

 yhteensä:

1.5

Asetuksen (EY) N:o 78/2009 liitteen I vaatimusten mukaisten testien tulokset:

1.5.1

Testit 2 kohdassa:Testi

Mitatut arvot

Hyväksytty/Hylätty (1)

Puskurin sääritesti (jos suoritettu)

Taipumiskulma

astetta

 

Leikkaussiirtymä

mm

 

Kiihtyvyys sääriosassa

g

 

Puskurin reisitesti (jos suoritettu)

Iskuvoimien summa

kN

 

Taivutusmomentti

Nm

 

Konepellin etureunan reisitesti

Iskuvoimien summa

kN

 (2)

Taivutusmomentti

Nm

 (2)

Konepellin päätesti lapsen/pienen aikuisen päätä edustavalla laitteella (3,5 kg)

HPC-arvot

alueella A

(12 tulosta (3))

 
 
 

HPC-arvot

alueella B

(6 tulosta (3))

 
 
 

Tuulilasin päätesti aikuisen päätä edustavalla laitteella (4,8 kg)

HPC-arvot

(5 tulosta (3))

 
 

 (2)

(1)   Asetuksen (EY) N:o 78/2009 liitteessä I olevassa 2 kohdassa säädettyjen arvojen perusteella.

(2)   Vain valvontaa varten.

(3)   Komission (täytäntöönpanolainsäädännön) mukaisesti.

1.5.2

Testit 3 kohdassa:Testi

Mitatut arvot

Hyväksytty/Hylätty (1)

Puskurin sääritesti (jos suoritettu)

Taipumiskulma

astetta

 

Leikkaussiirtymä

mm

 

Kiihtyvyys sääriosassa

g

 

Puskurin reisitesti (jos suoritettu)

Iskuvoimien summa

kN

 

Taivutusmomentti

Nm

 

Konepellin etureunan reisitesti

Iskuvoimien summa

kN

 (2)

Taivutusmomentti

Nm

 (2)

Konepellin päätesti lapsen/pienen aikuisen päätä edustavalla laitteella (3,5 kg)

HPC-arvot

(9 tulosta (3))

 
 
 

Konepellin päätesti aikuisen päätä edustavalla laitteella (4,5 kg)

HPC-arvot

(9 tulosta (3))

 
 
 

(1)   Asetuksen (EY) N:o 78/2009 liitteessä I olevassa 3 kohdassa säädettyjen arvojen perusteella.

(2)   Vain valvontaa varten.

(3)   Komission (täytäntöönpanolainsäädännön) mukaisesti.

Huomautukset: (esimerkiksi koskee sekä vasemman- että oikeanpuoleisella ohjauksella varustettuja ajoneuvoja)

1.5.3

Vaatimukset 4 kohdassa:Yksityiskohtaiset tiedot hätäjarrutehostin-järjestelmästä (1).

 

Huomautukset (2):

 

(1)   Annetaan yksityiskohtainen selvitys järjestelmän toimintamenetelmästä.

(2)   Annetaan yksityiskohtainen selvitys järjestelmän tarkistamiseksi toteutetuista testeistä.

2 OSA

MALLI

enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

EY:n leima Tyyppihyväksyntäviranomainen

Ilmoitus

 EY-tyyppihyväksynnästä (15) 

 EY-tyyppihyväksynnän laajennuksesta (15) 

 EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (15) 

 EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (15) 

joka koskee ajoneuvotyyppiä etusuojajärjestelmän asennuksen osalta

asetuksen (EY) N:o 78/2009, joka on saatettu voimaan…

ja on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o…/… (15) , mukaisesti.

EY-tyyppihyväksyntänumero:

Laajennuksen syy:

I KOHTA

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi

0.2.1

Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavissa):

0.3

Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon (15) :

0.3.1

Merkinnän sijainti:

0.4

Ajoneuvoluokka (15) :

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.7

EY-tyyppihyväksyntämerkin kiinnityskohta ja kiinnittämistapa.

0.8

Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) nimi (nimet) ja osoite (osoitteet):

0.9

Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite:

II KOHTA

1.

Lisätiedot (tarvittaessa) (ks. lisäys)

2.

Testien suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos:

3.

Testausselosteen päivämäärä:

4.

Testausselosteen numero:

5.

Mahdolliset huomautukset (ks. lisäys)

6.

Paikka:

7.

Päiväys:

8.

Allekirjoitus:

Liitteet

:

Hyväksyntäasiakirjat.

Testiraportti.
Lisäys EY-tyyppihyväksyntätodistukseen nro … haettaessa ajoneuvon tyyppihyväksyntää etusuojajärjestelmän asennuksen osalta asetuksen (EY) N:o 78/2009 mukaisesti

1.

Mahdolliset lisätiedot:

2.

Huomautukset:

3.

Asetuksen (EY) N:o 78/2009 liitteessä I olevan 5 kohdan vaatimusten mukaisten testien tulokset:Testi

Mitatut arvot

Hyväksytty/Hylätty

Etusuojajärjestelmän sääritesti

— 3 testiasentoa

(jos suoritettu)

Taipumiskulma

astetta

 

Leikkaussiirtymä

mm

 

Kiihtyvyys sääriosassa

g

 

Etusuojajärjestelmän reisitesti

— 3 testiasentoa

(jos suoritettu)

Iskuvoimien summa

kN

 

Taivutusmomentti

Nm

 

Etusuojajärjestelmän etureunan reisitesti

— 3 testiasentoa

(vain valvonta)

Iskuvoimien summa

kN

 

Taivutusmomentti

 

Nm

 

Etusuojajärjestelmän päätesti lapsen/pienen aikuisen päätä edustavalla laitteella (3,5 kg)

HPC-arvot

(vähintään 3 arvoa)

 
 
 

3 OSA

MALLI

enimmäiskoko A4 (210 × 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

EY:n leima Tyyppihyväksyntäviranomainen

Ilmoitus

 EY-tyyppihyväksynnästä (15) 

 EY-tyyppihyväksynnän laajennuksesta (15) 

 EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (15) 

 EY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (15) 

joka koskee erillisenä teknisenä yksikkönä toimitettavaa etusuojajärjestelmätyyppiä

asetuksen (EY) N:o 78/2009, joka on saatettu voimaan…

ja on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o …/… (15) , mukaisesti.

EY-tyyppihyväksyntänumero:

Laajennuksen syy:

I KOHTA

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi:

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty etusuojajärjestelmään (15) :

0.3.1

Merkinnän sijainti:

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:

0.7

EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

0.8

Kokoonpanotehtaan nimi ja osoite (kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet):

0.9

Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite:

II KOHTA

1.

Lisätiedot (ks. lisäys)

2.

Testien suorittamisesta vastaava tekninen tutkimuslaitos:

3.

Testausselosteen päiväys:

4.

Testausselosteen numero:

5.

Mahdolliset huomautukset (ks. lisäys)

6.

Paikka:

7.

Päiväys:

8.

Allekirjoitus:

Liitteet

:

Hyväksyntäasiakirjat.

Testiraportti.
Lisäys EY-tyyppihyväksyntätodistukseen nro …, joka koskee erillisenä teknisenä yksikkönä toimitettavan etusuojajärjestelmätyypin EY-tyyppihyväksyntää asetuksen (EY) N:o 78/2009 mukaisesti

1.

Lisätietoja

1.1

Kiinnitysmenetelmä:

1.2

Kokoonpano- ja asennusohjeet:

1.3

Luettelo ajoneuvoista, joihin etusuojajärjestelmä voidaan asentaa, ja mahdolliset käyttörajoitukset ja tarvittavat asennusehdot:

2.

Huomautukset:

3.

Asetuksen (EY) N:o 78/2009 liitteessä I olevan 5 kohdan vaatimusten mukaisten testien tulokset:Testi

Mitatut arvot

Hyväksytty/Hylätty

Etusuojajärjestelmän sääritesti

— 3 testiasentoa

(jos suoritettu)

Taipumiskulma

astetta

 

Leikkaussiirtymä

mm

 

Kiihtyvyys sääriosassa

g

 

Etusuojajärjestelmän reisitesti

— 3 testiasentoa

(jos suoritettu)

Iskuvoimien summa

kN

 

Taivutusmomentti

Nm

 

Etusuojajärjestelmän etureunan reisitesti

— 3 testiasentoa

(vain valvonta)

Iskuvoimien summa

kN

 

Taivutusmomentti

 

Nm

 

Etusuojajärjestelmän päätesti lapsen/pienen aikuisen päätä edustavalla laitteella (3,5 kg)

HPC-arvot

(vähintään 3 arvoa)

 
 
 
LIITE IV

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKINTÄ

1.

Tämä merkki koostuu:

1.1

Suorakulmiosta, jonka sisällä on pieni e-kirjain ja sen jälkeen sen jäsenvaltion tunnusnumero tai -kirjain, joka on myöntänyt EY-tyyppihyväksynnän1

Saksa

2

Ranska

3

Italia

4

Alankomaat

5

Ruotsi

6

Belgia

7

Unkari

8

Tšekki

9

Espanja

11

Yhdistynyt kuningaskunta

12

Itävalta

13

Luxemburg

17

Suomi

18

Tanska

19

Romania

20

Puola

21

Portugali

23

Kreikka

24

Irlanti

▼M1

25

Kroatia

▼B

26

Slovenia

27

Slovakia

29

Viro

32

Latvia

34

Bulgaria

36

Liettua

49

Kypros

50

Malta

1.2

Suorakulmion lähellä olevasta ”perushyväksyntänumerosta”, joka sisältyy direktiivin 2007/46/EY liitteessä VII tarkoitetun tyyppihyväksyntänumeron 4 kohtaan ja jonka edellä on kaksi lukua, jotka ilmaisevat direktiiviin viimeksi tehdylle huomattavalle tekniselle tarkistukselle annetun järjestysnumeron sinä päivänä, jolloin EY-tyyppihyväksyntä on myönnetty. Tämän asetuksen osalta järjestysnumero on 02.

1.3

Seuraavista muista kirjaintunnuksista, jotka on sijoitettu suorakaiteen yläpuolelle:

1.3.1

”A” merkkinä siitä, että etusuojajärjestelmä on hyväksytty liitteessä I olevassa 5.1.1.1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja soveltuu asennettavaksi liitteessä I olevan 2 kohdan vaatimusten mukaisiin ajoneuvoihin.

1.3.2

”B” merkkinä siitä, että etusuojajärjestelmä on hyväksytty liitteessä I olevassa 5.1.1.2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja soveltuu asennettavaksi liitteessä I olevan 3 kohdan vaatimusten mukaisiin ajoneuvoihin.

1.3.3

”X” merkkinä siitä, että etusuojajärjestelmä on hyväksytty liitteessä I olevassa 5.1.1.3 tai 5.1.2.2 kohdassa sallitulla menettelyllä, joka koskee reisitestin käyttöä, ja soveltuu asennettavaksi vain ajoneuvoihin, jotka eivät ole liitteessä I olevan 2 tai 3 kohdan vaatimusten mukaisia.

1.4

EY-tyyppihyväksyntämerkin on oltava helposti luettava, pysyvä ja selkeästi näkyvillä ajoneuvoon asennettuna.

1.5

Esimerkki EY-tyyppihyväksyntämerkistä esitetään tämän liitteen lisäyksessä.
Lisäys

Esimerkki EY-tyyppihyväksyntämerkistä

image

Edellä esitetyllä EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu laite on etusuojajärjestelmä, jolle on annettu tyyppihyväksyntä Saksassa (e1) tämän asetuksen (02) mukaisesti perushyväksyntänumerolla 1471.

Kirjaintunnus ”X” ilmaisee, että etusuojajärjestelmä on hyväksytty liitteessä I olevassa 5.1.1.3 tai 5.1.2.2 kohdassa sallitulla menettelyllä, joka koskee reisitestin käyttöä.
LIITE V

Direktiivin 2007/46/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2007/46/EY seuraavasti:

1) Korvataan liitteessä I oleva 9.24 kohta seuraavasti:

”9.24

Etusuojajärjestelmät

9.24.1

Yleisjärjestely (piirustukset tai valokuvat), jossa esitetään etusuojajärjestelmien sijainti ja kiinnitys:

9.24.2

Valokuvat ja/tai piirustukset soveltuvin osin ilmanottosäleiköistä, jäähdyttimen säleiköstä, koristeosista, merkeistä, tunnuksista ja syvennyksistä sekä kaikista muista ulkonevista ja ulkopinnan osista, joita voidaan pitää olennaisina (esim. valaisinlaitteet). Jos ensimmäisessä virkkeessä luetellut osat eivät ole olennaisia, ne voidaan dokumentointia varten korvata valokuvilla, joissa on tarvittaessa mukana mitat ja/tai tekstiä:

9.24.3

Yksityiskohtaiset tiedot asennustarvikkeista sekä täydelliset asennusohjeet, kiristysmomentit mukaan luettuna:

9.24.4

Piirustus puskureista:

9.24.5

Piirustus ajoneuvon etupään lattialinjasta.”

2) Korvataan liitteessä III oleva I osan A kohdan 9.24 kohta seuraavasti:

”9.24

Etusuojajärjestelmä

9.24.1

Yleisjärjestely (piirustukset tai valokuvat), jossa esitetään etusuojajärjestelmien sijainti ja kiinnitys:

9.24.3

Yksityiskohtaiset tiedot asennustarvikkeista sekä täydelliset asennusohjeet, vääntömomentit mukaan luettuna:”

3) Muutetaan liite IV seuraavasti:

a) I osassa:

i) Korvataan 58 kohta seuraavasti:”58.  Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EY) N:o 78/2009

L 35, 4.2.2009, s. 1

X

 
 

X”

 
 
 
 
 
 

ii) Poistetaan alaviite 7.

iii) Poistetaan 60 kohta.

b) Lisäyksessä:

i) Korvataan 58 kohta seuraavasti:”58.

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EY) N:o 78/2009

L 35, 4.2.2009, s. 1

N/A (1)

(1)   Ajoneuvon mukana toimitettavan etusuojajärjestelmän on oltava asetuksen (EY) N:o 78/2009 vaatimusten mukainen, varustettava tyyppihyväksyntänumerolla ja merkittävä asianmukaisesti.”

ii) Poistetaan 60 kohta.

4) Muutetaan liitteessä VI oleva lisäys seuraavasti:

a) Korvataan 58 kohta seuraavasti:”58.

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EY) N:o 78/2009”

 
 

b) Poistetaan 60 kohta.

5) Muutetaan liite XI seuraavasti:

a) Lisäyksessä 1:

i) Korvataan 58 kohta seuraavasti:”58.

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EY) N:o 78/2009

X

N/A (1)

 
 

(1)   Ajoneuvon mukana toimitettavan etusuojajärjestelmän on oltava asetuksen (EY) N:o 78/2009 vaatimusten mukainen, varustettava tyyppihyväksyntänumerolla ja merkittävä asianmukaisesti.”

ii) Poistetaan 60 kohta.

b) Lisäyksessä 2:

i) Korvataan 58 kohta seuraavasti:”58.

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EY) N:o 78/2009

N/A

 
 

N/A”

 
 
 
 
 
 

ii) Poistetaan 60 kohta.

c) Lisäyksessä 3:

i) Korvataan 58 kohta seuraavasti:”58.

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EY) N:o 78/2009

X”

ii) Poistetaan 60 kohta.

d) Lisäyksessä 4:

i) Korvataan 58 kohta seuraavasti:”58.

Jalankulkijoiden suojelu

Asetus (EY) N:o 78/2009

 
 

N/A (1)

 
 
 
 
 
 

(1)   Ajoneuvon mukana toimitettavan etusuojajärjestelmän on oltava asetuksen (EY) N:o 78/2009 vaatimusten mukainen, varustettava tyyppihyväksyntänumerolla ja merkittävä asianmukaisesti.”

ii) Poistetaan 60 kohta.( 1 ) EUVL C 211, 19.8.2008, s. 9.

( 2 ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 16. joulukuuta 2008.

( 3 ) EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

( 4 ) EUVL L 321, 6.12.2003, s. 15.

( 5 ) EUVL L 309, 25.11.2005, s. 37.

( 6 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 7 ) EYVL L 267, 19.10.1977, s. 1.

( 8 ) Jos tyypin tunnistustavassa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa tunnuksella ”?” (esim. ABC??123??).

( 9 ) Tarpeeton yliviivataan (joissakin tapauksissa ei tarvitse yliviivata mitään, jos useampi kuin yksi vaihtoehto on voimassa).

( 10 ) Luokiteltu moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymisen puitteiden vahvistamisesta 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) liitteessä II olevan A kohdan mukaisten määritelmien mukaisesti (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

( 11 ) Tarpeeton yliviivataan.

( 12 ) Virallinen lehti: pyydetään lisäämään muutosasetuksen numero.

( 13 ) Jos tyypin tunnistustavassa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa tunnuksella ”?” (esim. ABC??123??).

( 14 ) Kuten moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymisen puitteiden vahvistamisesta 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) liitteessä II olevassa A kohdassa on määritelty (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

( 15 ) Poistetaan tarvittaessa.

Top