EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005D0671-20170420

Consolidated text: Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005 , terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/671/2017-04-20

02005D0671 — FI — 20.04.2017 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/671/YOS,

tehty 20 päivänä syyskuuta 2005,

terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä

(EUVL L 253 29.9.2005, s. 22)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 88

6

31.3.2017
▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2005/671/YOS,

tehty 20 päivänä syyskuuta 2005,

terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

▼M1

a) ’terrorismirikoksilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/541 ( 1 ) tarkoitettuja rikoksia;

▼B

b) ’Europol-yleissopimuksella’ Euroopan poliisiviraston perustamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyä yleissopimusta ( 2 );

c) ’Eurojust-päätöksellä’ Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehtyä neuvoston päätöstä 2002/187/YOS ( 3 );

d) ’ryhmällä tai yhteisöllä’ neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 2 artiklassa tarkoitettuja ’terroristiryhmiä’ sekä erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ( 4 ) liitteenä olevassa luettelossa mainittuja ryhmiä ja yhteisöjä.

2 artikla

Terrorismirikoksia koskevien tietojen toimittaminen Eurojustille, Europolille ja jäsenvaltioille

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä poliisiviranomaistensa tai muiden lainvalvontaviranomaistensa keskuudesta erityisyksikkö, jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus saada ja joka kerää kaikkia asiaankuuluvia tietoja terrorismirikoksiin liittyvästä kansallisten lainvalvontaviranomaisten suorittamasta rikostutkinnasta ja toimittaa ne Europolille 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen tai, jäsenvaltion oikeusjärjestyksen sitä edellyttäessä, useampi kuin yksi viranomainen terrorismiasioiden kansalliseksi Eurojust-yhteyshenkilöksi tai asianmukainen oikeus- tai muu toimivaltainen viranomainen, jolla on oltava kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus saada ja joka voi kerätä kaikkia asiaankuuluvia tietoja terrorismirikoksiin liittyvistä syytetoimista ja tuomioista ja toimittaa ne Eurojustille 5 kohdan mukaisesti.

3.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vähintään 4 kohdassa tarkoitetut rikostutkintatoimia koskevat sekä 5 kohdassa tarkoitetut syytetoimia ja tuomioita koskevat toimivaltaisen viranomaisen keräämät tiedot, jotka liittyvät kahteen tai useampaan jäsenvaltioon vaikuttaviin tai mahdollisesti vaikuttaviin terrorismirikoksiin, toimitetaan

a) käsiteltäväksi Europolille kansallisen lainsäädännön ja Europol-yleissopimuksen määräysten mukaisesti; ja

b) Eurojustille, kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja siltä osin kuin Eurojust-päätöksen säännökset sen sallivat, jotta Eurojust voi hoitaa tehtävänsä.

4.  Europolille 3 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot ovat seuraavat:

a) henkilön, ryhmän tai yhteisön tunnistetiedot;

b) tutkinnan kohteena olevat teot ja niitä koskevat erityiset olosuhteet;

c) asianomainen rikos;

d) yhteydet muihin asiaankuuluviin tapauksiin;

e) viestintätekniikoiden käyttö;

f) joukkotuhoaseiden hallussapidosta johtuva uhka.

5.  Eurojustille 3 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot ovat seuraavat:

a) rikostutkintatoimen tai syytetoimen kohteena olevan henkilön, ryhmän tai yhteisön tunnistetiedot;

b) asianomainen rikos ja sitä koskevat erityiset olosuhteet;

c) tiedot terrorismirikoksia koskevista lopullisista tuomioista sekä näihin rikoksiin liittyvistä erityisistä olosuhteista;

d) yhteydet muihin asiaankuuluviin tapauksiin;

e) oikeusapupyynnöt, mukaan luettuina tutkimusapupyynnöt, jotka on esitetty toiselle jäsenvaltiolle tai jotka toinen jäsenvaltio on esittänyt, ja niihin annetut vastaukset.

▼M1

6.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen toimivaltaisten viranomaisten terrorismirikoksia koskevien rikosoikeudellisten menettelyjen puitteissa keräämät tiedot ovat joko pyynnöstä tai oma-aloitteisesti mahdollisimman pian toisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten saatavilla, jos tietoja voitaisiin käyttää direktiivissä (EU) 2017/541 tarkoitettujen terrorismirikosten ehkäisemisessä, paljastamisessa, tutkinnassa tai niitä koskevassa syytteeseenpanossa kyseisessä jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön ja asiaa koskevien kansainvälisten oikeudellisten välineiden mukaisesti.

▼M1

7.  Edellä olevaa 6 kohtaa ei sovelleta, jos tietojen jakaminen vaarantaisi meneillään olevan tutkinnan tai henkilön turvallisuuden tai jos se olisi kyseisen jäsenvaltion keskeisten turvallisuusetujen vastaista.

8.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden toimivaltaiset viranomaiset saatuaan 6 kohdassa tarkoitetut tiedot toteuttavat hyvissä ajoin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti tarpeelliset toimenpiteet.

▼B

3 artikla

Yhteiset tutkintaryhmät

Jäsenvaltioiden on soveltuvissa tapauksissa toteutettava tarvittavat toimenpiteet perustaakseen yhteisiä tutkintaryhmiä terrorismirikoksiin liittyvän rikostutkinnan suorittamiseksi.

4 artikla

Oikeusapupyynnöt ja tuomioistuimen päätösten täytäntöönpano

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että keskinäistä oikeusapua ja tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat pyynnöt, jotka toinen jäsenvaltio on esittänyt terrorismirikosten yhteydessä, käsitellään kiireellisinä ja ensisijaisina.

5 artikla

Voimassa olevien säännösten kumoaminen

Kumotaan päätös 2003/48/YOS.

6 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen säännösten noudattamiseksi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006.

7 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan Gibraltariin.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

( 2 ) EYVL C 316, 27.11.1995, s. 2, yleissopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27. marraskuuta 2003 tehdyllä pöytäkirjalla (EUVL C 2, 6.1.2004, s. 3).

( 3 ) EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2003/659/YOS (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 44).

( 4 ) EYVL L 344, 28.12.2001, s. 93, yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä kannalla 2005/220/YUTP (EUVL L 69, 16.3.2005, s. 59).

Top