EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0947

Neuvoston päätös (EU) 2024/947, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2024, luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Islannin kanssa Euroopan unionin ja Islannin välisestä sopimuksesta, joka koskee matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtämistä Euroopan unionista Islantiin terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten

ST/5388/2024/INIT

EUVL L, 2024/947, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/947/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/947/oj

European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2024/947

25.3.2024

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2024/947,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2024,

luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Islannin kanssa Euroopan unionin ja Islannin välisestä sopimuksesta, joka koskee matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtämistä Euroopan unionista Islantiin terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 3 ja 4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi aloitettava neuvottelut sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Islannin välillä matkustajarekisteritietojen (PRN) siirtämisestä Euroopan unionista Islantiin terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten, jäljempänä ’sopimus’.

(2)

Sopimuksessa olisi kunnioitettava perusoikeuksia ja noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin Euroopan unionin tuomioistuin on niitä tulkinnut, erityisesti perusoikeuskirjan 7 artiklassa tunnustettua oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, 8 artiklassa tunnustettua oikeutta henkilötietojen suojaan ja 47 artiklassa tunnustettua oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Sopimusta olisi sovellettava kyseisten oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaate perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Sopimuksen määräykset olisi vahvistettava täydentämään sovellettavia kansainvälisiä PNR-standardeja, sellaisina kuin ne sisältyvät kansainväliseen siviili-ilmailun yleissopimukseen, erityisesti sen liitteessä 9 (Facilitation) olevan 9 luvun (Passenger data exchange systems) D jaksoon (Passenger Name Record (PNR) data).

(4)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (1) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausuntonsa 30 päivänä lokakuuta 2023.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan mukaisesti Irlanti on 15 päivänä helmikuuta 2024 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Komissiolle annetaan lupa aloittaa neuvottelut Islannin neuvottelut Euroopan unionin ja Islannin välisestä sopimuksesta, joka koskee matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtämistä Euroopan unionista Islantiin terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten.

2.   Neuvottelut käydään neuvoston antamien ja tämän päätöksen lisäyksessä olevien neuvotteluohjeiden pohjalta.

2 artikla

Komissio nimetään unionin neuvottelijaksi.

3 artikla

1.   Neuvottelut käydään tietojenvaihtoa oikeus- ja sisäasioiden alalla käsittelevää neuvoston työryhmää (IXIM) kuullen, jollei neuvoston komissiolle myöhemmin antamista ohjeista muuta johdu.

2.   Komissio raportoi neuvostolle sekä neuvottelujen kulusta että niiden tuloksista säännöllisin väliajoin ja neuvoston pyynnöstä ja toimittaa sille asiaa koskevat asiakirjat mahdollisimman pian, jotta neuvoston jäsenillä olisi kohtuullisesti aikaa valmistautua asianmukaisesti tuleviin neuvotteluihin.

Komissio toimittaa tarvittaessa tai neuvoston pyynnöstä kirjallisen raportin.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu komissiolle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2024.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VERLINDEN


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/947/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top