EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0371

Komission delegoitu asetus (EU) 2024/371, annettu 23 päivänä tammikuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 täydentämisestä vahvistamalla yhdenmukaistetut eritelmät ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden merkitsemistä varten

C/2024/242

EUVL L, 2024/371, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/371/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/371/oj

European flag

Euroopan unionin
virallinen lehti

FI

L-sarja


2024/371

23.4.2024

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2024/371,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2024,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 täydentämisestä vahvistamalla yhdenmukaistetut eritelmät ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden merkitsemistä varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta 16 päivänä joulukuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin (EU) 2020/2184 11 artiklassa edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että tietyt ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit eivät suoraan tai välillisesti vaaranna ihmisten terveyden suojelua, vaikuta haitallisesti veden väriin, hajuun tai makuun, lisää mikrobien kasvua tai päästä vieraita aineita liukenemaan veteen suurempina määrinä kuin materiaalin käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista.

(2)

Direktiivin (EU) 2020/2184 11 artiklan 11 kohdan mukaisesti komissiolla on toimivalta antaa delegoituja säädöksiä yhdenmukaistettujen eritelmien vahvistamiseksi näkyvissä oleville, selville ja pysyville merkinnöille, joilla osoitetaan, että ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksissa olevat tuotteet ovat direktiivin (EU) 2020/2184 11 artiklan mukaisia. Tuotteeseen, jolle on annettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus komission delegoidun asetuksen (EU) 2024/370 (2) mukaisesti, on liitettävä tässä asetuksessa säädetty merkintä.

(3)

Merkinnän paikkaa ja muotoilua koskevia yhdenmukaistettuja eritelmiä sovelletaan ihmisten käyttöön tarkoitetun veden vedenottoon, käsittelyyn, varastointiin tai jakeluun tarkoitetuissa uusissa laitteistoasennuksissa tai, kun on kyse korjaustöistä tai laitteistojen uusimisesta, nykyisissä laitteistoissa käytettäväksi tarkoitettuihin tuotteisiin, jotka joutuvat kosketuksiin tällaisen veden kanssa.

(4)

Jotta merkintä olisi riittävän näkyvä ja selkeästi tunnistettava, sen vähimmäiskoko olisi vahvistettava ja merkinnän olisi koostuttava tunnuksesta ja tiedottavasta tekstistä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Direktiivin (EU) 2020/2184 11 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun merkinnän, jäljempänä ’merkintä’, on sisällettävä liitteessä esitetty tunnus. Tunnuksen on oltava vähintään 5 mm korkea.

Jos tuotteeseen ei voida merkitä tai kiinnittää vähimmäiskokoista tunnusta, se on merkittävä tai kiinnitettävä pakkaukseen ja asiakirjoihin.

Tunnus on merkittävä tai kiinnitettävä pysyvästi ja näkyvästi tuotteen yhdelle tai useammalle pinnalle, tuotteen mukana seuraaviin teknisiin ja hallinnollisiin asiakirjoihin, jäljempänä ’asiakirjat’, ja tuotteen pakkaukseen.

2.   Tuotteen asiakirjojen ja pakkauksen merkinnän on sisällettävä myös seuraava tiedottava teksti:

”SOVELTUU JUOMAVESIKÄYTTÖÖN”.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun tiedottavan tekstin on oltava selvästi näkyvissä, ja se on sijoitettava tunnuksen alapuolelle suuraakkosin Helvetica Bolt -kirjasinlajilla ja vähintään 5 millimetrin kirjasinkoolla.

Asiakirjoihin merkittävä tai kiinnitettävä tiedottava teksti on kirjoitettava sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa tuote saatetaan markkinoille, jollei kyseinen jäsenvaltio toisin säädä.

Pakkaukseen merkittävä tai kiinnitettävä tiedottava teksti on kirjoitettava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa tuote saatetaan markkinoille.

Tiedottavassa tekstissä voidaan käyttää myös muita kuin tässä kohdassa edellytettyjä kieliä, jos samat tiedot ovat nähtävissä kaikilla käytetyillä kielillä.

Jos tiedottava teksti käännetään muille kuin tässä kohdassa edellytetyille kielille, käännösteksti on sijoitettava edellytetyillä kielillä olevan tiedottavan tekstin alapuolelle.

4.   Merkinnän värin ja ulkoasun on oltava sellainen, että tunnus erottuu selvästi.

5.   Tuotteeseen, asiakirjoihin ja pakkaukseen voidaan merkitä tai kiinnittää myös lisämerkintöjä edellyttäen, että merkinnän näkyvyys, luettavuus ja merkitys eivät vaarannu.

6.   Merkinnän kaikkien osien on sijaittava tuotteen, asiakirjojen ja pakkauksen lisämerkintöjen läheisyydessä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2026.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2024.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 435, 23.12.2020, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2024/370, annettu 23 päivänä tammikuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 täydentämisestä vahvistamalla ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja näihin menettelyihin osallistuvien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämistä koskevat säännöt (EUVL L, 2024/370, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/370/oj).


LIITE

TUNNUS

Image 1


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/371/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top