EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0370

Komission delegoitu asetus (EU) 2024/370, annettu 23 päivänä tammikuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 täydentämisestä vahvistamalla ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja näihin menettelyihin osallistuvien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämistä koskevat säännöt

C/2024/241

EUVL L, 2024/370, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/370/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/370/oj

European flag

Euroopan unionin
virallinen lehti

FI

L-sarja


2024/370

23.4.2024

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2024/370,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2024,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 täydentämisestä vahvistamalla ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja näihin menettelyihin osallistuvien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämistä koskevat säännöt

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta 16 päivänä joulukuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin (EU) 2020/2184 11 artiklassa edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että tietyt ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit eivät suoraan tai välillisesti vaaranna ihmisten terveyden suojelua, vaikuta haitallisesti veden väriin, hajuun tai makuun, lisää mikrobien kasvua tai päästä vieraita aineita liukenemaan veteen suurempina määrinä kuin materiaalin käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista.

(2)

Jotta voidaan varmistaa direktiivin (EU) 2020/2184 11 artiklan yhdenmukainen soveltaminen, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien hygieniaa koskevat vähimmäisvaatimukset on vahvistettu komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2024/368 (2).

(3)

Direktiivin (EU) 2020/2184 11 artiklan 8 kohdan mukaan komissio määrittää kyseisen artiklan soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Näitä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä on käytettävä osoittamaan, että kyseiset tuotteet täyttävät direktiivissä (EU) 2020/2184 säädetyt vaatimukset, ja siten varmistamaan, että markkinoille saatetaan ainoastaan tuotteita, joissa käytetään direktiivin (EU) 2020/2184 mukaisesti hyväksyttyjä lopullisia materiaaleja, kuten direktiivin 11 artiklan 7 kohdassa edellytetään.

(4)

Jotta voidaan varmistaa, että tiedot siitä, että tuotteet ovat direktiivin (EU) 2020/2184 11 artiklassa vahvistettujen hygieniaa koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisia, annetaan kaikkien tuotteiden osalta yhdenmukaisesti, nämä tiedot olisi annettava yhtenäisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen muodossa. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta laatiessaan valmistajan, tuojan tai valtuutetun edustajan tulisi ottaa vastuu siitä, että tuote on täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2024/368 vahvistettujen hygieniaa koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen.

(5)

Koska akkreditointi on olennainen keino todentaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyys, kansallisen akkreditointielimen olisi akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 (3) mukaisesti, jotta ne voidaan hyväksyä ilmoitetuiksi laitoksiksi ja niiden sallitaan suorittaa tässä asetuksessa säädettyjä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä.

(6)

Jotta voidaan varmistaa yhtenäinen laatutaso vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, on tarpeen vahvistaa myös ilmoitettujen laitosten arviointiin osallistuvia, ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskevat vaatimukset. Erityisesti olisi varmistettava, että ilmoittamisesta vastaava viranomainen toimii objektiivisesti ja puolueettomasti. Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset olisi myös velvoitettava turvaamaan saamiensa tietojen luottamuksellisuus, mutta niiden olisi kuitenkin voitava vaihtaa tietoja ilmoitetuista laitoksista kansallisten viranomaisten, muiden jäsenvaltioiden ilmoittamisesta vastaavien viranomaisten ja komission kanssa, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa.

(7)

Tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä ottaen huomioon resurssit, joita tarvitaan jäsenvaltioilta vaadittavien järjestelyjen ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten perustamiseen, sekä sen varmistamiseksi, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset täyttävät ilmoittamisen edellytykset. On vältettävä tilannetta, jossa ilmoitettujen laitosten on käsiteltävä kaikki tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat hakemukset samanaikaisesti, ja varmistettava, että ilmoitetut laitokset voivat kehittää asteittain asianmukaisia valmiuksia tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia varten. Sen vuoksi tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä edelleen niiden tuotteiden osalta, joiden on todettu ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää olevan ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden kansallisten hygieniavaatimusten mukaisia ja joiden kansallisen vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaolo päättyy edellä mainitun päivän jälkeen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’materiaalilla’ kiinteää, puolikiinteää tai nestemäistä ainetta, jota käytetään sellaisen tuotteen valmistukseen, joka on

a)

yhdestä tai useammasta lähtöaineesta valmistettu orgaaninen koostumus; tai

b)

yhdestä tai useammasta ainesosasta valmistettu sementtimäinen koostumus; tai

c)

metallinen, emalinen, keraaminen tai muu epäorgaaninen koostumus;

2)

’lopullisella materiaalilla’ materiaalia, joka on testattava ja hyväksyttävä täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2024/368 vahvistettujen testaus- ja hyväksymisvaatimusten mukaisesti;

3)

’tuotteella’ esinettä, joka joutuu kosketuksiin ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa, joka on valmistettu lopullisista materiaaleista ja joka on tarkoitus saattaa markkinoille;

4)

’kootulla tuotteella’ tuotetta, joka koostuu kahdesta tai useammasta yhteen liitetystä ja yhtenä kokonaisuutena toimivasta komponentista ja joka voidaan purkaa tuhoamatta näitä komponentteja;

5)

’komponentilla’ kootun tuotteen yksilöitävissä olevaa osaa, joka koostuu yhdestä tai useammasta materiaalista;

6)

’testikappaleella’ lopullisesta materiaalista koostuvaa edustavaa kappaletta, jota käytetään testauksessa täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2024/368 vahvistettujen testausmenettelyjen ja -menetelmien mukaisesti;

7)

’hygieniaa koskevilla vähimmäisvaatimuksilla’ täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2024/368 vahvistettuja hygieniavaatimuksia;

8)

’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tuotteita tai teettää niiden suunnittelun ja valmistuksen ja markkinoi niitä omalla nimellään tai tavaramerkillään tai joka suunnittelee ja rakentaa tuotteita omaan käyttöönsä;

9)

’maahantuojalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun tuotteen unionin markkinoille;

10)

’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät;

11)

’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ prosessia, jolla osoitetaan, että tuote täyttää hygieniaa koskevat vähimmäisvaatimukset;

12)

’vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella’ elintä, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, kuten testausta, sertifiointia ja tarkastuksia;

13)

’ilmoitetulla laitoksella’ 5 artiklan mukaisesti ilmoitettua vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta;

14)

’akkreditoinnilla’ asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 10 alakohdassa määriteltyä akkreditointia;

15)

’kansallisella akkreditointielimellä’ asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 11 alakohdassa määriteltyä kansallista akkreditointielintä;

16)

’asettamisella saataville markkinoilla’ tuotteen toimittamista liiketoiminnan yhteydessä unionin markkinoille jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

17)

’markkinoille saattamisella’ tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;

18)

’kevennetyllä testauksella’ testausta, jossa vain osaa täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2024/368 vahvistetuista menettelyistä ja menetelmistä sovelletaan testikappaleisiin, jotka ilmoitettu laitos on hankkinut alku- tai vuositarkastuksen yhteydessä.

2 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

1.   Jos tuote on luokiteltu täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 riskiryhmään 1 tai 2 tai metallikoostumuksen tapauksessa komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/365 (4) liitteessä II olevassa taulukossa 2 (”Metallikoostumusten tuoteryhmät”) tuoteryhmään A tai B, sovelletaan molempia seuraavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä:

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY (5) liitteessä II esitetty moduuli B (EU-tyyppitarkastus), jonka suorittaa ilmoitettu laitos seuraavien spesifikaatioiden mukaisesti:

i)

vaatimustenmukaisuuden arviointiin on sisällyttävä testikappaleen (tuotantotyyppi) tarkastus;

ii)

kaikki täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2024/368 tarkoitetut asianmukaiset testit suorittaa ilmoitettu laitos tai ne suoritetaan sen puolesta;

iii)

ilmoitettu laitos hankkii tarkastettavat testikappaleet tarkastaessaan tuotantopaikkaa b alakohdan ii tai iii luetelmakohdan mukaisesti, paitsi jos tuotteiden tuotantoa ei ole vielä aloitettu;

b)

päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä II esitetty moduuli D (tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus) seuraavien spesifikaatioiden mukaisesti:

i)

laatujärjestelmän arvioi se ilmoitettu laitos, joka on suorittanut a alakohdassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn;

ii)

tuotantopaikan alkutarkastuksen laatujärjestelmän arvioimiseksi ja testikappaleiden hankkimiseksi tyyppitarkastusta varten tekee ilmoitettu laitos;

iii)

tuotantopaikan vuositarkastuksen laatujärjestelmän arvioimiseksi ja testikappaleiden hankkimiseksi a alakohdan mukaisen tyyppitarkastuksen uudelleenarviointia varten tai tämän alakohdan iv luetelmakohdan mukaista kevennettyä testausta varten tekee ilmoitettu laitos;

iv)

ilmoitettu laitos voi suorittaa vuosittain kevennetyn testauksen tai se voidaan suorittaa ilmoitetun laitoksen puolesta, ja valmistaja voi suorittaa testejä osana laatujärjestelmää.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt osoittavat, että tuote on hygieniaa koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on annettava valmistajalle, maahantuojalle tai valtuutetulle edustajalle todistus kummastakin kyseisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetusta vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä. Todistuksen on sisällettävä valmistajan nimi ja osoite, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin päätelmät, todistusta mahdollisesti koskevat ehdot ja hyväksytyn tyypin tunnistamiseen tarvittavat tiedot. Todistuksen on oltava voimassa viisi vuotta.

Ilmoitettu laitos voi peruuttaa kyseiset todistukset ensimmäisen alakohdan b alakohdan iii luetelmakohdassa tarkoitetun vuositarkastuksen tulosten perusteella.

2.   Jos tuote on luokiteltu täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 riskiryhmään 3 tai 4 tai metallikoostumuksen tapauksessa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/365 liitteessä II olevassa taulukossa 2 (”Metallikoostumusten tuoteryhmät”) tuoteryhmään C tai D, sovelletaan molempia seuraavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä:

a)

päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä II esitetty moduuli B (EU-tyyppitarkastus), jonka suorittaa ilmoitettu laitos seuraavien spesifikaatioiden mukaisesti:

i)

vaatimustenmukaisuuden arviointiin on sisällyttävä testikappaleen (tuotantotyyppi) tarkastus;

ii)

kaikki täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2024/368 tarkoitetut asianmukaiset testit suorittaa ilmoitettu laitos tai ne suoritetaan sen puolesta;

iii)

testikappaleet tarkastusta varten toimittaa ilmoitetulle laitokselle valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja;

b)

päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä II esitetty moduuli C (sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus).

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt osoittavat, että tuote on hygieniaa koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on annettava valmistajalle, maahantuojalle tai valtuutetulle edustajalle todistus kyseisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetusta vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä. Todistuksen on sisällettävä valmistajan nimi ja osoite, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin päätelmät, mahdolliset todistuksen voimassaoloa koskevat ehdot ja hyväksytyn tyypin tunnistamiseen tarvittavat tiedot. Todistuksen on oltava voimassa viisi vuotta. Valmistajan on varmistettava ja ilmoitettava, että kyseinen tuote on EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukainen ja täyttää tämän asetuksen mukaiset vaatimukset.

3.   Jos tuote on koottu tuote, sovellettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely määritetään sen yksittäisen komponentin perusteella, joka on luokiteltu täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 korkeimpaan riskiryhmään (korkein riskiryhmä on ryhmä 1 ja alin riskiryhmä ryhmä 4) tai metallikoostumuksen tapauksessa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/365 liitteessä II olevassa taulukossa 2 (”Metallikoostumusten tuoteryhmät”) korkeimmaksi luokiteltuun tuoteryhmään.

4.   Sovellettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely määritetään kootun tuotteen yksittäisen komponentin valmistuksen osalta kyseisen komponentin täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 mukaisen riskiryhmän perusteella tai metallikoostumuksen tapauksessa kyseisen komponentin täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/365 liitteessä II olevan taulukon 2 (”Metallikoostumusten tuoteryhmät”) mukaisen tuoteryhmän perusteella.

5.   Jos tuotteen on osoitettu 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä olevan sovellettavien hygieniaa koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen, valmistajien tai niiden valtuutettujen edustajien on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Laatimalla tai laadittamalla valtuutetulla edustajallaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun siitä, että tuote on hygieniaa koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on oltava rakenteeltaan liitteessä esitetyn mallin mukainen, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan on käännettävä se sen jäsenvaltion vaatimalle yhdelle tai useammalle kielelle, jossa tuote saatetaan markkinoille.

3 artikla

Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä ilmoittamisesta vastaava viranomainen, jonka vastuulla on laatia ja toteuttaa tarvittavat menettelyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointia ja ilmoittamista varten sekä valvoa ilmoitettuja laitoksia, mukaan lukien 5 artiklan noudattamista.

2.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja valvonnan suorittaa kansallinen akkreditointielin asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti.

3.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen siirtää tai antaa muulla tavoin tehtäväksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin, ilmoittamisen tai valvonnan elimelle, joka ei ole valtiollinen yksikkö, kyseisen elimen on oltava oikeushenkilö ja sen on noudatettava soveltuvin osin 4 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Kyseisellä elimellä on lisäksi oltava järjestelyt, joilla katetaan sen toiminnasta syntyvät vastuut.

4.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on otettava täysi vastuu tehtävistä, jotka 3 kohdassa tarkoitettu elin suorittaa.

4 artikla

Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskevat vaatimukset

1.   Ilmoittamisesta vastaava viranomainen on perustettava sillä tavoin, ettei vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten kanssa synny eturistiriitaa.

2.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organisaatioltaan ja toiminnaltaan sellainen, että sen toimien objektiivisuus ja puolueettomuus on turvattu.

3.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen organisaation on oltava sellainen, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittamista koskevan päätöksen tekevät eri toimivaltaiset henkilöt kuin ne, jotka suorittivat arvioinnin.

4.   Ilmoittamisesta vastaava viranomainen ei saa tarjota eikä suorittaa mitään toimintoja, joita vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset suorittavat, eikä konsultointipalveluja kaupallisin tai kilpailullisin perustein.

5.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on turvattava saamiensa tietojen luottamuksellisuus.

6.   Ilmoittamisesta vastaavalla viranomaisella on oltava käytössään riittävä määrä pätevää henkilöstöä tehtäviensä asianmukaista hoitamista varten.

5 artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset

1.   Jotta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voidaan ilmoittaa, sen on täytettävä tässä artiklassa säädetyt vaatimukset.

2.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on perustettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen on oltava oikeushenkilö.

3.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava valmistajan, maahantuojan ja valtuutetun edustajan organisaatiosta ja arvioimistaan tuotteista riippumaton kolmas osapuoli.

4.   Kansallisen akkreditointielimen on akkreditoitava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti. Akkreditoinnin on perustuttava kansainväliseen standardiin EN ISO/IEC 17065:2017. Akkreditointitodistuksessa on todistettava, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on pätevä suorittamaan tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitetut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt.

5.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävistä vastaava henkilöstö eivät saa olla arvioimiensa tuotteiden suunnittelija, valmistaja, maahantuoja, toimittaja, ostaja, omistaja tai käyttäjä eikä minkään tällaisen osapuolen valtuutettu edustaja. Tämä ei sulje pois sellaisten tuotteiden käyttöä, jotka ovat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen toimien kannalta tarpeellisia, tai tuotteiden käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävistä vastaava henkilöstö eivät saa olla suoranaisesti mukana arvioimiensa tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, kaupan pitämisessä tai käytössä eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa niiden suorittaman harkinnan riippumattomuuden kanssa tai vaarantaa niiden luotettavuuden vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimissa, joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on varmistettava, että niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta niiden suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen tai puolueettomuuteen.

6.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ja niiden henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet moitteetonta ammattietiikkaa ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä osoittaen, eikä niihin saa kohdistua mitään sellaista, etenkään taloudellista, painostusta tai johdattelua, joka saattaisi vaikuttaa niiden harkintaan tai vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, varsinkaan sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.

7.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka sille on osoitettu 2 artiklan nojalla ja joita varten se on ilmoitettu, siitä riippumatta, suorittaako vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava aina kunkin sellaisen tuotteen osalta, jota varten se on ilmoitettu, käytössään

a)

tarvittava henkilöstö, jolla on tekninen tietämys ja riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;

b)

tarpeelliset kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, jotta voidaan varmistaa näiden menettelyjen läpinäkyvyys ja toistettavuus;

c)

tarvittavat asianmukaiset toimintalinjat ja menettelyt, joiden perusteella sen ilmoitettuna laitoksena suorittamat tehtävät erotellaan muista toiminnoista;

d)

tarvittavat menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuotteissa käytettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona otetaan asianmukaisesti huomioon.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

8.   Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava

a)

vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki ne vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, joita varten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on ilmoitettu;

b)

riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittamiseen;

c)

asianmukaiset tiedot ja ymmärrys täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2024/368 vahvistetuista hygieniaa koskevista vähimmäisvaatimuksista ja niihin liittyvistä standardeista; sekä

d)

kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selosteita, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.

9.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävistä vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävistä vastaavan henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

10.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole suoraan vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

11.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa suorittaessaan 2 artiklan mukaisia tehtäviään, paitsi sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, jossa ne toimivat. Omistusoikeudet on suojattava.

12.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on osallistuttava asianmukaisiin standardointitoimiin tai varmistettava, että niiden vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävistä vastaava henkilöstö saa niistä tiedon.

6 artikla

Ilmoitettujen laitosten tytäryhtiöt ja alihankinta

1.   Jos ilmoitettu laitos teettää tiettyjä vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyviä tehtäviä alihankintana tai käyttää tytäryhtiötä, sen on varmistettava, että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 5 artiklassa vahvistetut vaatimukset, ja tiedotettava asiasta ilmoittavalle viranomaiselle.

2.   Ilmoitettujen laitosten on otettava täysi vastuu alihankkijoiden tai tytäryhtiöiden suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, mihin nämä ovat sijoittautuneet.

3.   Tehtäviä voidaan teettää alihankintana tai tytäryhtiöllä ainoastaan, jos siitä on sovittu asiakkaan kanssa.

4.   Ilmoitettujen laitosten on pidettävä ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden arviointia sekä työtä, jonka nämä ovat suorittaneet 2 artiklan nojalla.

7 artikla

Ilmoittamista koskeva hakemus

1.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on toimitettava ilmoittamista koskeva hakemus ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut.

2.   Ilmoittamista koskevassa hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:

a)

kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista;

b)

kuvaus 2 artiklassa säädetyistä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joissa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos katsoo olevansa pätevä;

c)

kansallisten akkreditointielinten antamat akkreditointitodistukset, joissa todistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen täyttävän 5 artiklassa asetetut vaatimukset ja sen tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden täyttävän 6 artiklassa asetetut vaatimukset.

8 artikla

Ilmoittaminen

1.   Ilmoittamisesta vastaava viranomainen saa ilmoittaa ainoastaan sellaiset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka ovat täyttäneet 5 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2.   Niiden on tehtävä ilmoitus komissiolle ja muille jäsenvaltioille käyttäen komission kehittämää ja hallinnoimaa sähköistä ilmoitusvälinettä.

3.   Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset tiedot vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista ja 2 artiklassa säädetyistä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä sekä 7 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista akkreditointitodistuksista.

4.   Laitos voi ryhtyä suorittamaan ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan siinä tapauksessa, että komissio tai muut jäsenvaltiot eivät ole esittäneet vastalauseita kahden viikon kuluessa laitoksen ilmoittamisesta.

Ainoastaan tällaista laitosta pidetään tässä asetuksessa tarkoitettuna ilmoitettuna laitoksena.

5.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille myöhemmistä asian kannalta merkityksellisistä muutoksista kyseiseen ilmoitukseen.

9 artikla

Ilmoitettujen laitosten tunnusnumerot ja luettelot

1.   Komissio antaa ilmoitetulle laitokselle tunnusnumeron.

Se antaa vain yhden tällaisen numeron myös silloin, kun laitos ilmoitetaan usean unionin säädöksen nojalla.

2.   Komissio julkaisee tämän asetuksen mukaisesti ilmoitettujen laitosten luettelon, joka sisältää laitoksille annetut tunnusnumerot ja toimet, joita varten ne on ilmoitettu.

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

10 artikla

Muutokset ilmoituksiin

1.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen on todennut tai saanut tietää, ettei ilmoitettu laitos enää täytä 5 artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai ettei se noudata velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on tarvittaessa rajoitettava ilmoitusta taikka peruutettava se toistaiseksi tai kokonaan, riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen tai velvollisuuksien noudattamatta jättämisen vakavuudesta. Sen on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2.   Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se peruutetaan toistaiseksi tai kokonaan tai jos ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, ilmoittaneen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että kyseisen laitoksen asiakirja-aineiston joko käsittelee toinen ilmoitettu laitos tai se pidetään ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen ja markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä niiden saatavilla.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2026.

Sitä sovelletaan kuitenkin 31 päivästä joulukuuta 2032 tuotteisiin, joiden on arvioitu olevan ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden kansallisten hygieniavaatimusten mukaisia ja joiden kansallinen vaatimustenmukaisuustodistus on edelleen voimassa 31 päivänä joulukuuta 2026.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2024.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 435, 23.12.2020, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/368, annettu 23 päivänä tammikuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 soveltamissääntöjen vahvistamisesta ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvissa tuotteissa käytettävien lopullisten materiaalien testaus- ja hyväksymismenettelyjen ja menetelmien osalta (EUVL L, 2024/368,23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/368/oj).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/365, annettu 23 päivänä tammikuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 soveltamissääntöjen vahvistamisesta EU:ssa sallittujen aineiden luetteloihin sisällytettävien lähtöaineiden, koostumusten ja ainesosien testaus- ja hyväksymismenetelmien osalta (EUVL L, 2024/365, 23.4.2024, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/365/oj).

(5)  Euroopan Parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).


LIITE

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1.

Tuotenro ... (tuotteen yksilöllinen tunnus)

2.

Valmistajan ja tapauksen mukaan valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite:......

3.

Tämä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla ....

4.

Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden mahdollistava tuotteen tunniste), mukaan lukien riittävän selkeä värikuva, jonka avulla tuote voidaan tunnistaa: ...

5.

Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on seuraaviin sisältyvien vaatimusten mukainen:

komission delegoitu asetus (EU) 2024/370,

muu unionin yhdenmukaistamissäädös (tapauksen mukaan).

6.

Viittaus niihin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu: ...

...

7.

Ilmoitettu laitos ... (nimi, numero) suoritti ...(toimenpiteen kuvaus)ja antoi todistuksen nro ...

8.

Lisätiedot: ...

Puolesta allekirjoittanut:

(antamispaikka ja -päivämäärä):

(nimi, tehtävä) (allekirjoitus):


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/370/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)


Top