EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0367

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2024/367, annettu 23 päivänä tammikuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 soveltamissääntöjen antamisesta vahvistamalla ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien tai tuotteiden valmistuksessa EU:ssa sallittujen lähtöaineiden, koostumusten ja ainesosien luettelot

C/2024/237

EUVL L, 2024/367, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj

European flag

Euroopan unionin
virallinen lehti

FI

L-sarja


2024/367

23.4.2024

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2024/367,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2024,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 soveltamissääntöjen antamisesta vahvistamalla ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien tai tuotteiden valmistuksessa EU:ssa sallittujen lähtöaineiden, koostumusten ja ainesosien luettelot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta 16 päivänä joulukuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/2184 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä (EU) 2020/2184 säädetään EU:ssa sallittujen aineiden, koostumusten ja ainesosien luettelojen laatimisesta kullekin materiaalityypille (orgaaninen, sementtimäinen, metallinen, emali ja keraaminen tai muu epäorgaaninen materiaali), jotka ovat sallittuja ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien tai tuotteiden valmistuksessa ja jotka kuuluvat mainitun direktiivin 11 artiklan soveltamisalaan. Näihin EU:ssa sallittujen aineiden luetteloihin olisi tarvittaessa sisällyttävä aineiden, koostumusten ja ainesosien käyttöä koskevat ehdot sekä siirtymien raja-arvot, jotka on määritettävä direktiivin (EU) 2020/2184 11 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla hyväksyttyjen menetelmien perusteella. Tällaisia käyttöehtoja voivat olla puhtausvaatimus, lähtöaineen, koostumuksen tai ainesosan fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia koskeva edellytys, niiden valmistusprosessia tai lopullisten materiaalien valmistusprosessia koskeva edellytys, niiden käyttö tietyissä tuotteissa, näiden tuotteiden käyttö tai lisätestausvaatimus. Galvaaniset anodit, kalvot ja ioninvaihtohartsit ovat vedenkäsittelykemikaaleja ja/tai suodatinaineita, ja ne kuuluvat direktiivin (EU) 2020/2184 12 artiklan soveltamisalaan, minkä vuoksi ne eivät kuulu kyseisen direktiivin 11 artiklan soveltamisalaan.

(2)

Direktiivin 11 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (2) 5 artiklan nojalla vahvistamia luetteloita olisi käytettävä lähteenä direktiivin mukaisten ensimmäisten EU:ssa sallittujen aineiden luetteloiden laatimisessa. Yksi näistä luetteloista on komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 (3) liitteessä I vahvistettu luettelo. Luetteloon sisältyviä aineita on kuitenkin arvioitu ainoastaan siltä osin kuin on kyse niiden käytöstä muovisissa elintarvikepakkausmateriaaleissa asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisesti tietyin käyttöehdoin. Lisäksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on todennut, että merkittävä määrä näistä aineista olisi asetettava uudelleenarvioinnissa etusijalle, koska silloin, kun niiden käyttö muovisissa elintarvikepakkausmateriaaleissa hyväksyttiin, ei vahvistettu ainekohtaisen siirtymän raja-arvoa. (4) Kuitenkin se, että nämä aineet on sisällytetty asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteeseen I, tarkoittaa, että ne ovat huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä turvallisia joutuessaan kosketuksiin juomaveden kanssa juomavesituotteiden valmistuksen yhteydessä kuin sellaiset aineet, joita ei ole sisällytetty luetteloon. Sen vuoksi on aiheellista lisätä asetuksen (EY) N:o 1935/2004 5 artiklan nojalla laatimista luetteloista peräisin olevat aineet ensimmäiseen direktiivin 11 artiklan 3 kohdan mukaiseen EU:ssa sallittujen aineiden luetteloon edellyttäen, että näitä lisäyksiä käytetään ainoastaan lähtökohtana direktiivin 11 artiklan 8 kohdan mukaiselle vaatimustenmukaisuuden lisäarvioinnille ja että niiden uudelleenarvioinnissa, joka suoritetaan ensimmäisen EU:ssa sallittujen aineiden luettelon viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, otetaan huomioon kaikki olosuhteet ja juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, joissa niitä voidaan käyttää.

(3)

Siirtymän raja-arvon eli suurimman sallitun pitoisuuden hanasta olisi soveltuvissa tapauksissa perustuttava direktiivin (EU) 2020/2184 liitteessä I olevassa B tai C osassa vahvistettuun muuttujan arvoon tai asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteissä I ja II vahvistettuun ainekohtaisen siirtymän raja-arvoon. Tämä olisi kuitenkin tehtävä sen jälkeen, kun on sovellettu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin perustuvaa korjauskerrointa, jolla otetaan huomioon ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista aiheutuva mahdollinen altistuminen.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteessä I määritetään tarkemmin sallittujen aineiden käyttöolosuhteet sekä riskinarvioinnissa käytetyt FCM-aineiden viitenumerot. Jotta helpotetaan niiden aineiden vaatimustenmukaisuuden arviointia, jotka lisätään ensimmäiseen EU:ssa sallittujen aineiden luetteloon asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteen I perusteella, on aiheellista lisätä niiden FCM-viitenumerot ensimmäisiin EU:ssa sallittujen aineiden luetteloihin.

(5)

Ensimmäisiin EU:ssa sallittujen aineiden luetteloihin sisältyvät viimeiset voimassaolopäivät ovat Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) suosituksen mukaisia ja perustuvat erityisesti lähtöaineen, koostumuksen tai ainesosan vaarallisiin ominaisuuksiin, taustalla olevien riskinarviointien laatuun, siihen, missä määrin kyseiset riskinarvioinnit ovat ajan tasalla, sekä tarpeeseen tarkistaa näitä nimikkeitä porrastetusti.

(6)

Prosessin oikeasuhteisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi olisi sallittava joidenkin EU:ssa sallittujen aineiden luettelossa olevien nimikkeiden yhdistäminen, niiden ulottaminen koskemaan niihin liittyviä lähtöaineita, koostumuksia ja ainesosia tai niiden käyttötarkoitusten ulottaminen muihin materiaalityyppeihin kuin se, jota varten ne on hyväksytty, jos tällaisella yhdistämisellä tai ulottamisella ei ole vaikutusta ihmisten terveyden suojeluun.

(7)

Ensimmäisiin EU:ssa sallittujen aineiden luetteloihin sisältyy jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella ryhmänimikkeitä, jotka kattavat useita lähtöaineita, koostumuksia tai ainesosia. Ryhmien turvallisuuden arvioimiseksi kunkin yksittäisen lähtöaineen, koostumuksen tai ainesosan turvallisuutta on asianmukaisempaa arvioida erikseen. Ensimmäistä EU:ssa sallittujen aineiden luetteloa hyväksyttäessä ei kuitenkaan ollut mahdollista yksilöidä näissä ryhmissä olevia lähtöaineita tai sementtimäisten materiaalien orgaanisia ainesosia. Sen vuoksi ryhmänimikkeet olisi asteittain korvattava EU:ssa sallittujen aineiden luetteloissa ryhmän yksittäisillä lähtöaineilla, koostumuksilla tai ainesosilla, ja talouden toimijan olisi voitava käyttää tällaisia ryhmänimikkeitä ensimmäisen EU:n sallittujen aineiden luettelon osalta ainoastaan siinä tapauksessa, että se pystyy osoittamaan ryhmän lähtöaineen, koostumuksen tai ainesosan turvallisuuden.

(8)

Asianmukaisen ja tehokkaan hakuprosessin varmistamiseksi nimike voidaan uusia edellyttäen, että ilmoitus aikomuksesta ja hakemus toimitetaan asetetussa määräajassa kemikaalivirastolle.

(9)

Lähtöaineita, koostumuksia ja ainesosia koskevat jäsenvaltioiden kansalliset säännökset sekä niiden kansalliset sallittujen aineiden luettelot ilmoitettiin kemikaalivirastolle 12 päivään heinäkuuta 2021 mennessä. Jotta kansallisilla viranomaisilla olisi riittävästi aikaa valmistautua EU:ssa sallittujen aineiden luetteloiden soveltamiseen, tämän säädöksen soveltaminen alkaa 31 päivänä joulukuuta 2026. Kansallisia järjestelmiä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2026. Lisäksi olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä sellaisten aineiden, koostumusten ja ainesosien osalta, jotka on hyväksytty kansallisissa järjestelmissä 13 päivän heinäkuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2026 välisenä aikana edellyttäen, että direktiivin (EU) 2020/2184 liitteessä I olevan B osan mukaisesti nämä aineet eivät ylitä lyijyn (Pb) osalta muuttujan arvoa 5 μg/l hanasta.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin (EU) 2020/2184 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

EU:ssa sallittujen aineiden luettelot

Tässä päätöksessä vahvistetaan

a)

liitteessä I olevassa taulukossa 1 esitetty orgaanisten materiaalien EU:ssa sallittujen lähtöaineiden luettelo ja taulukossa 2 esitetty orgaanisten materiaalien EU:ssa sallittujen lähtöaineryhmien luettelo;

b)

liitteessä II olevassa taulukossa 1 esitetty metallisten materiaalien EU:ssa sallittujen koostumusten luettelo ja taulukossa 2 esitetty metallisten materiaalien EU:ssa sallittujen koostumusryhmien luettelo;

c)

liitteessä III olevassa taulukossa 2 esitetty sementtimäisten materiaalien EU:ssa sallittujen orgaanisten ainesosien luettelo ja taulukossa 3 esitetty sementtimäisten materiaalien EU:ssa sallittujen orgaanisten ainesosien ryhmien luettelo;

d)

liitteessä IV olevassa taulukossa 1 esitetty emalien, keraamisten ja muiden epäorgaanisten materiaalien EU:ssa sallittujen koostumusten luettelo.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1)

’materiaalilla’ kiinteää, puolikiinteää tai nestemäistä ainetta, jota käytetään sellaisen tuotteen valmistukseen, joka on

a)

yhdestä tai useammasta lähtöaineesta valmistettu orgaaninen koostumus; tai

b)

yhdestä tai useammasta ainesosasta valmistettu sementtimäinen koostumus; tai

c)

metallinen, emalinen, keraaminen tai muu epäorgaaninen koostumus;

2)

’monomeerillä’ ainetta, joka pystyy muodostamaan kovalenttisidoksellisia jaksoja muiden samanlaisten tai erilaisten molekyylien kanssa tietyssä prosessissa, jossa on polymeerin muodostumiselle soveltuvat olosuhteet;

3)

’orgaanisella materiaalilla’ materiaalia, joka koostuu pääasiassa hiilipohjaisista aineista;

4)

’monomeeriyksiköllä’ polymeerissä esiintyvää monomeeriaineen reagoinutta muotoa;

5)

’polymeerillä’ ainetta, joka koostuu molekyyleistä, joille on ominaista yhden tai useamman tyyppisten monomeeriyksikköjen muodostama jakso ja jotka jakaantuvat useisiin eri molekyylimassaluokkiin siten, että erot johtuvat pääasiassa monomeeriyksikköjen lukumäärien eroista; polymeeri koostuu seuraavasti:

a)

sen massasta suurempi osa koostuu molekyyleistä, joissa on vähintään kolme monomeeriyksikköä, jotka ovat kovalenttisesti sitoutuneet vähintään yhteen toiseen monomeeriyksikköön tai muuhun reaktanttiin;

b)

sen massasta pienempi osa koostuu keskenään samanpainoisista molekyyleistä;

6)

’polymeroidulla osalla’ aineen koostumuksen osaa, joka koostuu molekyyleistä, joille on ominaista yhden tai useamman tyyppisten monomeeriyksikköjen muodostama jakso. Dimeerien ja trimeerien kaltaiset molekyylit vaikuttavat myös polymeroituun osaan. Termi ’polymeroitu osa’ ei kuitenkaan kata reagoimatonta monomeeriä tai muita reagoimattomia reaktantteja;

7)

’esipolymeerillä’ ainetta, joka on peräisin polymerisaation tyyppisestä reaktiosta ja joka reagoi edelleen materiaalissa tai tuotteessa olevaksi lopulliseksi polymeeriksi;

8)

’sementtimäisen materiaalin orgaanisella ainesosalla’ orgaanista ainetta, jota käytetään sementtimäisten materiaalien valmistuksessa;

9)

’sementillä’ hienoksi jauhettua epäorgaanista materiaalia, joka veteen sekoitettuna muodostaa massan, joka asettuu ja kovettuu hydrataatioreaktioiden ja -prosessien myötä ja joka kovettumisen jälkeen säilyttää lujuutensa ja stabiiliutensa jopa vedessä;

10)

’sementtimäisellä materiaalilla’ materiaalia, joka sisältää hydraulista sementtiä siinä määrin, että se toimii pääasiallisena sideaineena muodostamalla hydratoituneen rakenteen, johon materiaalin käyttäytyminen perustuu;

11)

’tahattomasti lisätyllä aineella’ mitä tahansa seuraavista:

a)

lähtöaineen, sementtimäisen materiaalin orgaanisen ainesosan tai koostumuksen epäpuhtaus;

b)

lähtöaineen tai sementtimäisen materiaalin orgaanisen ainesosan reaktio- tai hajoamistuote, jota muodostuu materiaalin prosessoinnin tai käytön aikana;

c)

lähtöaineen tai sementtimäisen materiaalin orgaanisen ainesosan reaktio- tai hajoamistuote, jota muodostuu materiaalin käytön aikana sen ollessa kosketuksissa veden kanssa;

12)

’metallisella materiaalilla’ metallia tai metalliseosta, jota käytetään joko bulkkimuodossa tai metallipinnoitteena;

13)

’keraamisilla materiaaleilla’ epäorgaanisia moni- tai yksikiteisiä, ei-metallisia kiinteitä materiaaleja, jotka altistetaan valmistusvaiheessa korkealle lämpötilalle;

14)

’emalilla’ lasimaista materiaalia, joka on tuotettu sulattamalla epäorgaanisten aineiden seos yli 1 200 °C:n lämpötilassa lasisulatteeksi;

15)

’suurimmalla sallitulla pitoisuudella hanasta’ (MTCtap) tietystä materiaalista ihmisten käyttöön tarkoitettuun veteen siirtyneen aineen suurinta sallittua pitoisuutta.

3 artikla

Siirtymäsäännös

Lähtöaineita, koostumuksia ja ainesosia, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt 13 päivän heinäkuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2026 välisenä aikana kansallisten säännösten mukaisesti, voidaan käyttää ihmisten käyttöön tarkoitetun veden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien tai tuotteiden valmistukseen 31 päivään joulukuuta 2032 saakka edellyttäen, että nämä lähtöaineet, koostumukset ja ainesosat eivät ylitä direktiivin (EU) 2020/2184 liitteessä I olevassa B osassa vahvistettua muuttujan arvoa 5 μg/l hanasta lyijyn (Pb) osalta.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2026.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2024.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 435, 23.12.2020, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1).

(4)  Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja, entsyymejä ja käsittelyn apuaineita käsittelevä EFSAn lautakunta (CEP), Silano V, et. al., 2020. Scientific Opinion on the review and priority setting for substances that are listed without a specific migration limit in Table 1 of Annex 1 of Regulation 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food. EFSA Journal 2020;18(6):6124,104 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6124.


LIITE I

ORGAANISTEN MATERIAALIEN EU:SSA SALLITTUJEN LÄHTÖAINEIDEN LUETTELO

Taulukko 1

Orgaanisten materiaalien EU:ssa sallittujen yksittäisten lähtöaineiden luettelot

EUPL-numero

EY-numero

CAS-numero

FCM-aineen numero (A)

Lähtöaineen nimi

Tekninen käyttötarkoitus (B)

Juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit (C)

Suurin sallittu pitoisuus hanasta orgaanisten materiaalien osalta (MTCtap, organics), μg/l

Suurin sallittu kokonaispitoisuus hanasta (MTC(T)tap, organics), μg/l (D)

Käyttöehdot

Viimeinen voimassaolopäivä

Lähtöaineen osalta

Muiden merkityksellisten kemiallisten lajien osalta (E)

0001

 

 

1

Albumiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0002

 

 

2

Formaldehydillä saostettu albumiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0003

 

 

7

Asetyylietikkahapon suolat

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0004

 

 

18

Alumiinikalsiumhydroksidifosfiittihydraatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

Alumiinin osalta ks. liite V.

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0005

 

 

21

Hiilihapon suolat

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0006

 

 

24

Puuvillakuidut

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0007

 

 

29

Di-n-oktyylitina-bis(etyylimaleaatti)

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(10)

 

31. joulukuuta 2034

0008

 

 

30

Di-n-oktyylitina-1,4-butaanidioli-bis(merkaptoasetaatti)

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(10)

 

31. joulukuuta 2028

0009

 

 

32

Di-n-oktyylitinadimaleaattipolymeerit (n = 2–4)

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(10)

 

31. joulukuuta 2034

0010

 

 

33

Di-n-oktyylitinatiobentsoaatti-2-etyyliheksyylimerkaptoasetaatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(10)

 

31. joulukuuta 2028

0011

 

 

34

Etyylihydroksimetyyliselluloosa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0012

 

 

35

Etyylihydroksipropyyliselluloosa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0013

 

 

36

Eläin- tai kasviperäiset ravintorasvat ja -öljyt

Polymeerituotannon apuaine

Lisäaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0014

 

 

37

Hydratut eläin- tai kasviperäiset ravintorasvat ja -öljyt

Polymeerituotannon apuaine

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0015

 

 

39

Lasiset mikropallot

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0016

 

 

54

Glyserolimono-oleaatti, esteri askorbiinihapon kanssa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0017

 

 

55

Glyserolimono-oleaatti, esteri sitruunahapon kanssa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0018

 

 

56

Glyserolimonopalmitaatti, esteri askorbiinihapon kanssa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0019

 

 

57

Glyserolimonopalmitaatti, esteri sitruunahapon kanssa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0020

 

 

58

Glyserolimonostearaatti, esteri askorbiinihapon kanssa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0021

 

 

59

Glyserolimonostearaatti, esteri sitruunahapon kanssa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0022

 

 

60

Glysiinin suolat

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0023

 

 

62

Lysiinin suolat

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0024

 

 

63

Mangaanipyrofosfiitti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

Mangaanin osalta ks. liite V.

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0025

 

 

64

Metyylihydroksimetyyliselluloosa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0026

 

 

70

Polyakryylihapon suolat

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2037

0027

 

 

71

γ-hydroksipropyloitu polydimetyylisiloksaani

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

300

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0028

 

 

72

Adipiinihapon glyseroli- tai pentaerytritolipolyesteri, esterit parillisten haarautumattomien C12–C22-rasvahappojen kanssa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Muovit

 

 

(31)

Lähtöaineen puhtaus: fraktio, jonka molekyylien molekyylimassa on alle 1 000 Da, saa olla enintään 5 % (m/m).

31. joulukuuta 2034

0029

 

 

74

Polyetyleeniglykolidirisino-oleaatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

2100

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0030

 

 

75

Alifaattisten (C6–C22)-monokarboksyylihappojen polyetyleeniglykoliesterit ja niiden ammonium- ja natriumsulfaatit

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

Ammoniumin osalta ks. liite V.

 

31. joulukuuta 2037

0031

 

 

76

Butyyli-2-syaani-3-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)akrylaatin polyetyleeniglykolieetteri (EO = 1–30, tyypillisesti 5)

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Muovit

2,5

 

 

Saa käyttää vain PET:ssä.

31. joulukuuta 2034

0032

 

 

77

Butyyli-2-syaani-3-(4-hydroksifenyyli)akrylaatin polyetyleeniglykolieetteri (EO = 1–30, tyypillisesti 5)

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Muovit

2,5

 

 

Saa käyttää vain PET:ssä.

31. joulukuuta 2034

0033

 

 

79

Polyoksialkyyli-(C2–C4)-dimetyylipolysiloksaani

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0034

 

 

81

Propyylihydroksietyyliselluloosa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0035

 

 

82

Propyylihydroksimetyyliselluloosa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0036

 

 

83

Propyylihydroksipropyyliselluloosa

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0037

 

 

84

Luonnosta saatavat silikaatit (paitsi asbesti)

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0038

 

 

85

Luonnosta saatavat silanoidut silikaatit (paitsi asbesti)

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0039

 

 

86

Silyloitu piihappo

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0040

 

 

87

Silanoitu piidioksidi

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

Synteettisen silanoidun amorfisen piidioksidin osalta: primaarihiukkaset 1–100 nm, jotka kasautuvat kokoon 0,1–1 μm ja voivat muodostaa kasaumia, joiden koko vaihtelee 0,3 μm:stä millimetriluokkaan.

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0041

 

 

88

Natriummonoalkyyli-dialkyylifenoksibentseenidisulfonaatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

450

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0042

 

 

90

Tauriinin suolat

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2031

0043

 

 

91

Glykolihapon tetradekyyli-polyetyleeniglykoli(EO = 3–8)eetteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

750

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0044

 

 

92

Trisyklodekaanidimetanoli-bis(heksahydroftalaatti)

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0045

 

 

93

Parafiiniset, jalostetut vahat, saatu maaöljypohjaisista tai synteettisistä hiilivedyistä, alhainen viskositeetti

Monomeeri tai muu reaktantti (perusöljy)

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

2,5

 

 

Keskimääräinen molekyylimassa vähintään 350 Da.

Viskositeetti 100 °C:ssa vähintään 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2 /s). Hiilivetyjen, joiden hiililuku on vähemmän kuin 25, pitoisuus enintään 40 % (m/m).

31. joulukuuta 2028

0046

 

 

94

Jalostetut vahat, saatu maaöljypohjaisista tai synteettisistä hiilivedyistä, korkea viskositeetti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

Keskimääräinen molekyylimassa vähintään 500 Da.

Viskositeetti 100 °C:ssa vähintään 11 cSt (11 × 10-6 m2 /s).

Kivennäishiilivetyjen, joiden hiililuku on vähemmän kuin 25, pitoisuus enintään 5 % (m/m).

31. joulukuuta 2028

0047

 

 

95

Parafiiniset, kirkkaat mineraaliöljyt, saatu maaöljypohjaisista hiilivedyistä

Monomeeri tai muu reaktantti (perusöljy)

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

Keskimääräinen molekyylimassa vähintään 480 Da.

Viskositeetti 100 °C:ssa vähintään 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2 /s). Kivennäishiilivetyjen, joiden hiililuku on vähemmän kuin 25, pitoisuus enintään 5 % (m/m).

31. joulukuuta 2028

0048

 

 

97

Maaöljyhiilivetyhartsit (hydratut)

Monomeeri tai muu reaktantti (hartsi)

Lisäaine

Kaikki

150 (Huomautus: perustuu ilmoitettuun kansalliseen hyväksyntään)

 

 

Hydratut maaöljyn hiilivetyhartsit valmistetaan katalyyttisen tai termisen polymeroinnin avulla krakatusta maaöljyaineksesta saaduista tisleistä peräisin olevista alifaattisista, alisyklisistä ja/tai monobentseeniaryylialkeenityyppiä olevista dieeneistä ja olefiineistä (joiden kiehumisalue ei ylitä 220 °C:ta) sekä näistä tislausfraktioista saaduista puhtaista monomeereistä, minkä jälkeen tehdään tislaus, hydraus ja lisäkäsittely.

Ominaisuudet:

Viskositeetti 120 °C:ssa: > 3 Pa.s. — Pehmenemispiste: > 95 °C määritettynä ASTM-menetelmällä E 28–67

Bromiluku: < 40 (ASTM D1159)

50-prosenttisen liuoksen väri tolueenissa < 11 Gardnerin asteikolla

Aromaattisen monomeerin jäämä ≤ 50 ppm.

31. joulukuuta 2028

0049

 

50-00-0

98

Formaldehydi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(15)

 

31. joulukuuta 2028

0050

 

50-70-4

100

Sorbitoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0051

 

50-81-7

101

Askorbiinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0052

 

56-81-5

103

Glyseroli

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0053

 

57-09-0

104

Heksadekyylitrimetyyliammoniumbromidi

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

300

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0054

 

57-10-3

105

Palmitiinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0055

 

57-11-4

106

Steariinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Polymerisaation apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0056

 

57-13-6

107

Virtsa-aine (urea)

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0057

 

57-50-1

108

Sakkaroosi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0058

 

60-00-4

111

Etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA)

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

60

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0059

 

60-33-3

112

Linolihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0060

 

64-17-5

113

Etanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0061

 

64-18-6

114

Muurahaishappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0062

 

64-19-7

115

Etikkahappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0063

 

65-85-0

116

Bentsoehappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0064

 

67-56-1

117

Metanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0065

 

67-63-0

118

2-propanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0066

 

67-64-1

119

Asetoni

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0067

 

67-68-5

120

Dimetyylisulfoksidi

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0068

 

69-72-7

121

Salisyylihappo

Monomeeri tai muu reaktantti, polymerisaation apuaine, muu (käsittelyn apuaine)

Pinnoitteet

Kumi

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0069

 

71-23-8

122

1-propanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0070

 

71-36-3

123

1-butanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0071

 

71-41-0

124

1-pentanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0072

 

74-85-1

125

Etyleeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0073

 

74-86-2

126

Asetyleeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0074

 

75-01-4

127

Vinyylikloridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,5

 

 

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta.

31. joulukuuta 2028

0075

 

75-07-0

128

Asetaldehydi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(1)

 

31. joulukuuta 2028

0076

 

75-21-8

129

Etyleenioksidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), jos aine reagoi veden kanssa.

31. joulukuuta 2028

0077

 

75-35-4

130

Vinylideenikloridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), kunnes määritysmenetelmä on käytössä.

31. joulukuuta 2028

0078

 

75-37-6

131

1,1-difluorietaani

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0079

 

75-38-7

132

Vinylideenifluoridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0080

 

75-44-5

133

Karbonyylikloridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), jos aine reagoi veden kanssa.

31. joulukuuta 2034

0081

 

75-45-6

134

Klooridifluorimetaani

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

300

 

 

Klooridifluorimetaania alle 1 mg kilogrammassa ainetta

31. joulukuuta 2034

0082

 

76-22-2

136

Kamferi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0083

 

77-62-3

137

2,2’-metyleeni-bis[4-metyyli-6-(1-metyylisykloheksyyli)fenoli]

Lisäaine

Kaikki

 

 

(5)

 

31. joulukuuta 2034

0084

 

77-90-7

138

Tri-n-butyyliasetyylisitraatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(31)

 

31. joulukuuta 2034

0085

 

77-92-9

139

Sitruunahappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0086

 

77-93-0

140

Sitruunahapon trietyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(31)

 

31. joulukuuta 2034

0087

 

77-99-6

141

1,1,1-trimetylolipropaani

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Kaikki

300

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0088

 

78-08-0

142

Vinyylitrietoksisilaani

Lisäaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

2,5

 

 

Saa käyttää vain pintakäsittelyaineena.

31. joulukuuta 2034

0089

 

78-78-4

143

Isopentaani

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0090

 

78-79-5

144

2-metyyli-1,3-butadieeni (isopreeni)

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta.

31. joulukuuta 2028

0091

 

79-06-1

145

Akryyliamidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0092

 

79-09-4

146

Propionihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0093

 

79-10-7

147

Akryylihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2034

0094

 

79-38-9

148

Klooritrifluorietyleeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), kunnes määritysmenetelmä on käytössä.

31. joulukuuta 2034

0095

 

79-39-0

149

Metakryyliamidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0096

 

79-41-4

150

Metakryylihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2034

0097

 

80-05-7

151

2,2-bis(4-hydroksifenyyli)propaani

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Kaikki

2,5

 

 

Tekninen käyttötarkoitus lisäaineena hyväksytään vain muovien osalta.

31. joulukuuta 2028

0098

 

80-07-9

152

4,4’-diklooridifenyylisulfoni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0099

 

80-08-0

153

4,4’-diaminodifenyylisulfoni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0100

 

80-09-1

154

4,4’-dihydroksidifenyylisulfoni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0101

 

80-56-8

155

α-pineeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0102

 

80-62-6

156

Metakryylihapon metyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2034

0103

 

84-74-2

157

Ftaalihapon dibutyyliesteri (DBP)

Lisäaine

Kaikki

6,0

 

(31)

(35)

Saa käyttää vain

a)

pehmitteenä;

b)

teknisenä apuaineena polyolefiineissä enintään 0,05 %:n pitoisuutena tuotteessa.

31. joulukuuta 2028

0104

 

85-44-9

158

Ftaalihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0105

 

85-68-7

159

Ftaalihapon bentsyylibutyyliesteri (BBP)

Lisäaine

Kaikki

300

 

(31)

(35)

Saa käyttää vain

a)

pehmitteenä;

b)

teknisenä apuaineena enintään 0,1 %:n pitoisuutena tuotteessa.

≤ 5 % kaikkien ftalaattien summana.

31. joulukuuta 2028

0106

 

87-18-3

160

Salisyylihapon 4-tert-butyylifenyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

600

Hajoamistuotteiden MTCtap-arvojen osalta ks. taulukko 4.

 

 

31. joulukuuta 2028

0107

 

87-69-4

161

L-(+)-viinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0108

 

87-78-5

162

Mannitoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0109

 

88-24-4

163

2,2’-metyleeni-bis(4-etyyli-6-tert-butyylifenoli)

Lisäaine

Kaikki

 

 

(13)

 

31. joulukuuta 2034

0110

 

88-68-6

164

2-aminobentsamidi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Muovit

2,5

 

 

Saa käyttää vain PET:ssä.

31. joulukuuta 2034

0111

 

88-99-3

165

o-ftaalihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0112

 

89-32-7

166

Pyromelliittianhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5 - ilmaistuna pyromelliittianhydridin ja pyromelliittihapon summana

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0113

 

91-08-7

167

2,6-tolueenidi-isosyanaatti

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(16)

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna isosyanaattiryhmänä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2034

0114

 

91-76-9

168

2,4-diamino-6-fenyyli-1,3,5-triatsiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0115

 

91-97-4

169

3,3′-dimetyyli-4,4′-di-isosyanaattibifenyyli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(16)

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna isosyanaattiryhmänä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2034

0116

 

92-88-6

170

4,4′-dihydroksibifenyyli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

300

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0117

 

93-58-3

171

Bentsoehapon metyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0118

 

93-89-0

172

Bentsoehapon etyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0119

 

94-13-3

173

4-hydroksibentsoehapon propyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0120

 

95-48-7

174

o-kresoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0121

 

96-05-9

175

Metakryylihapon allyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0122

 

96-33-3

176

Akryylihapon metyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2034

0123

 

96-49-1

177

Etyleenikarbonaatti

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

1500 - ilmaistuna etyleeniglykolina

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0124

 

96-69-5

178

4,4’-tiobis(6-tert-butyyli-3-metyylifenoli)

Lisäaine

Kaikki

24

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0125

 

97-23-4

179

2,2’-dihydroksi-5,5’-diklooridifenyylimetaani

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

600

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0126

 

97-53-0

180

Eugenoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(32)

 

31. joulukuuta 2034

0127

 

97-63-2

181

Metakryylihapon etyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2034

0128

 

97-65-4

182

Itakonihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0129

 

97-86-9

183

Metakryylihapon isobutyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2034

0130

 

97-88-1

184

Metakryylihapon butyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2034

0131

 

97-90-5

185

Metakryylihapon diesteri etyleeniglykolin kanssa

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0132

 

98-54-4

186

4-tert-butyylifenoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0133

 

98-83-9

187

α-metyylistyreeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0134

 

99-63-8

188

Isoftaalihappodikloridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(26)

 

31. joulukuuta 2034

0135

 

99-76-3

189

4-hydroksibentsoehapon metyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0136

 

99-96-7

190

p-hydroksibentsoehappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0137

 

100-20-9

191

Tereftaalihappodikloridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(27)

 

31. joulukuuta 2034

0138

 

 

192

Ftaalihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Kaikki

 

 

(27)

 

31. joulukuuta 2034

0139

 

100-42-5

193

Styreeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0140

 

100-51-6

194

Bentsyylialkoholi

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0141

 

100-52-7

195

Bentsaldehydi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

Aineen siirtymä saattaa heikentää juomaveden aistinvaraisia ominaisuuksia, jolloin tuote ei ole komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) …/… [julkaisutoimisto lisää viitteen asiakirjaan C(2024)238] mukainen.

31. joulukuuta 2034

0142

 

100-97-0

196

Heksametyleenitetramiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

(15)

 

31. joulukuuta 2034

0143

 

101-43-9

197

Metakryylihapon sykloheksyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0144

 

101-68-8

198

Difenyylimetaani-4,4’-di-isosyanaatti

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(16)

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna isosyanaattiryhmänä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2034

0145

 

101-90-6

199

Resorsinolidiglysidyylieetteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Vain epäsuorassa kosketuksessa veteen PET-kalvon takana.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA); QMA = 0,0083 dm-1.

31. joulukuuta 2028

0146

 

102-08-9

200

N,N-difenyylitiourea

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

150

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0147

 

102-09-0

201

Difenyylikarbonaatti

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0148

 

102-39-6

202

(1,3-fenyleenidioksi)dietikkahappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0149

 

102-40-9

203

1,3-bis(2-hydroksietoksi)bentseeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0150

 

102-60-3

204

N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroksipropyyli)etyleenidiamiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0151

 

103-11-7

206

Akryylihapon 2-etyyliheksyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0152

 

103-23-1

207

Adipiinihapon bis(2-etyyliheksyyli)esteri

Lisäaine

Kaikki

900

 

(31)

 

31. joulukuuta 2034

0153

 

103-90-2

208

N-(4-hydroksifenyyli)asetamidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0154

 

104-76-7

209

2-etyyli-1-heksanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

1500

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0155

 

105-08-8

210

1,4-bis(hydroksimetyyli)sykloheksaani

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0156

 

105-38-4

211

Propionihapon vinyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(1)

 

31. joulukuuta 2034

0157

 

105-60-2

212

Kaprolaktaami

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

(4)

Kun käytetään pinnoitteissa, saa käyttää ainoastaan kuumavulkanoiduissa pinnoitteissa.

31. joulukuuta 2034

0158

 

105-62-4

213

1,2-propyleeniglykolidioleaatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0159

 

106-14-9

214

12-hydroksisteariinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0160

 

106-31-0

215

Voihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0161

 

106-44-5

216

p-kresoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0162

 

106-46-7

217

1,4-diklooribentseeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

600

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0163

 

106-63-8

218

Akryylihapon isobutyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2034

0164

 

106-89-8

219

Epikloorihydriini

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), jos aine reagoi veden kanssa.

31. joulukuuta 2028

0165

 

106-91-2

220

Metakryylihapon 2,3-epoksipropyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

1,0

 

 

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), jos aine reagoi veden kanssa.

31. joulukuuta 2028

0166

 

106-97-8

221

Butaani

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0167

 

106-98-9

222

1-buteeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0168

 

106-99-0

223

Butadieeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta.

31. joulukuuta 2028

0169

 

107-13-1

225

Akryylinitriili

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0170

 

107-15-3

226

Etyleenidiamiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

600

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0171

 

107-21-1

227

Etyleeniglykoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(2)

 

31. joulukuuta 2034

0172

 

107-92-6

229

Voihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0173

 

108-01-0

230

Dimetyyliaminoetanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

900

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0174

 

108-05-4

231

Etikkahapon vinyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

600

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0175

 

108-24-7

232

Etikkahappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0176

 

108-30-5

233

Meripihkahappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0177

 

108-31-6

234

Maleiinihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

(3)

 

31. joulukuuta 2034

0178

 

108-39-4

235

m-kresoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0179

 

108-45-2

236

1,3-fenyleenidiamiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Sovellettava osoitusraja on 0,1 μg/l.

31. joulukuuta 2028

0180

 

108-46-3

237

1,3-dihydroksibentseeni (resorsinoli)

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

120

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0181

 

108-55-4

238

Glutaarihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0182

 

108-78-1

239

2,4,6-triamino-1,3,5-triatsiini (melamiini)

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

125

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0183

 

108-91-8

240

Sykloheksyyliamiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0184

 

108-95-2

241

Fenoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

150

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0185

 

109-43-3

242

Sebasiinihapon dibutyyliesteri

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(31)

 

31. joulukuuta 2034

0186

 

109-53-5

243

Isobutyylivinyylieetteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), jos aine reagoi veden kanssa.

31. joulukuuta 2034

0187

 

109-66-0

244

Pentaani

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0188

 

109-67-1

245

1-penteeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0189

 

109-99-9

246

Tetrahydrofuraani

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

30

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0190

 

110-15-6

247

Meripihkahappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0191

 

110-16-7

248

Maleiinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

(3)

 

31. joulukuuta 2034

0192

 

110-17-8

249

Fumaarihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0193

 

110-30-5

250

N,N-etyleenibisstearamidi

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0194

 

110-31-6

251

N,N-etyleenibisoleamidi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0195

 

110-44-1

252

Sorbiinihappo

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0196

 

110-60-1

253

1,4-diaminobutaani

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0197

 

110-63-4

254

1,4-butaanidioli

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Kaikki

 

 

(29)

 

31. joulukuuta 2034

0198

 

110-88-3

255

Trioksaani

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0199

 

110-94-1

256

Glutaarihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0200

 

111-06-8

258

Palmitiinihapon butyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0201

 

111-14-8

259

Heptaanihappo

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0202

 

111-20-6

260

Sebasiinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0203

 

111-40-0

261

Dietyleenitriamiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0204

 

111-41-1

262

N-(2-aminoetyyli)etanoliamiini

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

2,5

 

 

Vain epäsuorassa kosketuksessa veteen PET-kalvon takana.

31. joulukuuta 2028

0205

 

111-46-6

263

Dietyleeniglykoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

(2)

 

31. joulukuuta 2034

0206

 

111-66-0

264

1-okteeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

750

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0207

 

111-87-5

265

1-oktanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0208

 

112-27-6

266

Trietyleeniglykoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0209

 

112-30-1

267

1-dekanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0210

 

112-41-4

268

1-dodekeeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0211

 

112-60-7

269

Tetraetyleeniglykoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0212

 

112-80-1

270

Öljyhappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0213

 

112-84-5

271

Erukahappoamidi

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0214

 

112-85-6

272

Beheenihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0215

 

112-86-7

273

Erukahappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0216

 

112-96-9

274

Oktadekyyli-isosyanaatti

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(16)

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna isosyanaattiryhmänä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2034

0217

 

115-07-1

275

Propyleeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0218

 

115-11-7

276

Isobuteeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0219

 

115-27-5

277

Heksaklooriendometyleenitetrahydroftaalihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0220

 

115-28-6

278

Heksaklooriendometyleenitetrahydroftaalihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0221

 

115-77-5

279

Pentaerytritoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0222

 

115-96-8

280

Fosforihapon trikloorietyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0223

 

116-14-3

281

Tetrafluorietyleeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

Kun käytetään pinnoitteissa, saa käyttää vain polymeeristen lisäaineiden monomeerinä.

31. joulukuuta 2028

0224

 

116-15-4

282

Heksafluoripropyleeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

(38)

 

31. joulukuuta 2028

0225

 

117-81-7

283

Ftaalihapon bis(2-etyyliheksyyli)esteri (DEHP)

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

30

 

(31)

(35)

Saa käyttää vain

a)

pehmitteenä; tai

b)

teknisenä apuaineena enintään 0,1 %:n pitoisuutena tuotteessa.

31. joulukuuta 2028

0226

 

119-36-8

284

Salisyylihapon metyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

1500

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0227

 

119-47-1

285

2,2’-metyleeni-bis(4-metyyli-6-tert-butyylifenoli)

Lisäaine

Kaikki

 

 

(13)

 

31. joulukuuta 2028

0228

 

119-61-9

286

Bentsofenoni

Polymerisaation apuaine

Kaikki

30

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0229

 

120-47-8

287

4-hydroksibentsoehapon etyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0230

 

120-61-6

288

Tereftaalihapon dimetyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0231

 

120-80-9

289

1,2-dihydroksibentseeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

300

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0232

 

121-79-9

290

Gallushapon propyyliesteri

Lisäaine

Kaikki

 

 

(19)

 

31. joulukuuta 2034

0233

 

121-91-5

291

Isoftaalihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

(26)

 

31. joulukuuta 2034

0234

 

122-20-3

292

Tri-isopropanoliamiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymerisaation apuaine

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0235

 

122-52-1

293

Fosforihapokkeen trietyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta.

31. joulukuuta 2034

0236

 

123-28-4

294

Tiodipropionihapon didodekyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(14)

 

31. joulukuuta 2034

0237

 

123-31-9

295

1,4-dihydroksibentseeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

30

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0238

 

123-38-6

296

Propionialdehydi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0239

 

123-62-6

297

Propionihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0240

 

123-72-8

298

Butyyrialdehydi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0241

 

123-76-2

299

Levuliinihappo

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0242

 

123-86-4

300

Etikkahapon butyyliesteri

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0243

 

123-95-5

301

Steariinihapon butyyliesteri

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0244

 

123-99-9

302

Atselaiinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0245

 

124-04-9

303

Adipiinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0246

 

124-07-2

304

Kapryylihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0247

 

124-09-4

305

Heksametyleenidiamiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

120

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0248

 

124-26-5

306

Steariinihappoamidi

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0249

 

124-38-9

307

Hiilidioksidi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0250

 

126-13-6

308

Sakkaroosiasetaatti-isobutyraatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0251

 

126-14-7

309

Sakkaroosiokta-asetaatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0252

 

126-30-7

310

2,2’-dimetyyli-1,3-propaanidioli (neopentyyliglykoli)

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5 - ilmaistuna mono- ja dietyleeniglykoleina

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0253

 

126-58-9

311

Dipentaerytritoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0254

 

126-98-7

312

Metakryylinitriili

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0255

 

127-63-9

313

Difenyylisulfoni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

150

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0256

 

127-91-3

314

β-pineeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0257

 

128-37-0

315

2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

150

Hajoamistuotteiden MTCtap-arvojen osalta ks. taulukko 4.

 

 

31. joulukuuta 2034

0258

 

131-17-9

316

Ftaalihapon diallyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0259

 

131-53-3

317

2,2’-dihydroksi-4-metoksibentsofenoni

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(8)

 

31. joulukuuta 2034

0260

 

131-56-6

318

2,4-dihydroksibentsofenoni

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

(8)

 

31. joulukuuta 2034

0261

 

131-57-7

319

2-hydroksi-4-metoksibentsofenoni

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(8)

 

31. joulukuuta 2034

0262

 

136-60-7

320

Bentsoehapon butyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0263

 

137-66-6

321

Askorbyylipalmitaatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0264

 

140-88-5

323

Akryylihapon etyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2034

0265

 

141-22-0

324

Risiiniöljyhappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2100

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0266

 

141-32-2

325

Akryylihapon n-butyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki, lukuun ottamatta kumia

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2034

0267

 

141-43-5

326

2-aminoetanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

Vain epäsuorassa kosketuksessa veteen PET-kalvon takana, paitsi silloin, kun käytetään pinnoitteissa.

31. joulukuuta 2034

0268

 

141-78-6

327

Etikkahapon etyyliesteri

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0269

 

141-82-2

328

Malonihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0270

 

142-62-1

329

Heksaanihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0271

 

143-07-7

330

Lauriinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0272

 

143-08-8

331

1-nonanoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0273

 

143-28-2

332

Oleyylialkoholi

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0274

 

144-62-7

333

Oksaalihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

300

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0275

 

151-56-4

334

Etyleeni-imiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0276

 

301-02-0

335

Öljyhappoamidi

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0277

 

334-48-5

336

n-dekaanihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0278

 

345-92-6

337

4,4’-difluoribentsofenoni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0279

 

373-49-9

338

Palmitoleiinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0280

 

409-21-2

339

Piikarbidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0281

 

461-58-5

340

Disyanodiamidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

3000

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0282

 

498-66-8

341

Bisyklo[2.2.1]hept-2-eeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0283

 

502-44-3

342

Kaprolaktoni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(28)

 

31. joulukuuta 2034

0284

 

504-63-2

343

1,3-propaanidioli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0285

 

505-65-7

344

1,4-butaanidioliformaali

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

(15)

(29)

 

31. joulukuuta 2034

0286

 

506-30-9

345

Arakidihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0287

 

514-10-3

346

Abietiinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0288

 

528-44-9

347

Trimellitiinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(20)

 

31. joulukuuta 2028

0289

 

544-63-8

348

Myristiinihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0290

 

552-30-7

349

Trimellitiinihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(20)

 

31. joulukuuta 2034

0291

 

557-59-5

350

Lignoseerihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0292

 

563-45-1

351

3-metyyli-1-buteeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Muovit

0,1

 

 

Saa käyttää vain polypropyleenissä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), kunnes määritysmenetelmä on käytössä.

31. joulukuuta 2028

0293

 

576-26-1

352

2,6-dimetyylifenoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0294

 

584-09-8

353

Hiilihapon rubidiumsuola

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

600

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0295

 

584-84-9

354

2,4-tolueenidi-isosyanaatti

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(16)

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna isosyanaattiryhmänä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2034

0296

 

585-07-9

355

Metakryylihapon tert-butyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2034

0297

 

592-41-6

356

1-hekseeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

150

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0298

 

599-64-4

358

4-kumyylifenoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0299

 

611-99-4

359

4,4’-dihydroksibentsofenoni

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

(8)

 

31. joulukuuta 2034

0300

 

620-67-7

360

Glyserolitriheptanoaatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0301

 

629-11-8

361

1,6-heksaanidioli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0302

 

630-08-0

362

Hiilimonoksidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0303

 

646-06-0

363

1,3-dioksolaani

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0304

 

689-12-3

365

Akryylihapon isopropyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2028

0305

 

691-37-2

366

4-metyyli-1-penteeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0306

 

693-23-2

367

n-dodekaanidihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0307

 

693-36-7

368

Tiodipropionihapon dioktadekyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(14)

 

31. joulukuuta 2034

0308

 

693-57-2

369

12-aminododekaanihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0309

 

760-93-0

370

Metakryylihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2034

0310

 

818-61-1

371

Akryylihapon monoesteri etyleeniglykolin kanssa

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2034

0311

 

822-06-0

372

Heksametyleenidi-isosyanaatti

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(16)

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna isosyanaattiryhmänä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2034

0312

 

840-65-3

373

2,6-naftaleenidikarboksyylihapon dimetyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0313

 

868-77-9

374

Metakryylihapon monoesteri etyleeniglykolin kanssa

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2034

0314

 

872-05-9

375

1-dekeeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0315

 

872-50-4

376

N-metyylipyrrolidoni

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

3000

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0316

 

919-30-2

377

3-aminopropyylitrietoksisilaani

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

2,5

 

 

3-aminopropyylitrietoksisilaanin uutettavan jäämäpitoisuuden on oltava alle 3 mg/kg täyteainetta, kun sitä käytetään epäorgaanisten täyteaineiden reaktiivisen pinnan käsittelyssä.

MTCtap = 2,5 μg/l, kun sitä käytetään materiaalien ja tuotteiden pinnan käsittelyssä.

31. joulukuuta 2034

0317

 

923-02-4

378

N-metylolimetakryyliamidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0318

 

924-42-5

379

N-metyloliakryyliamidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0319

 

925-60-0

380

Akryylihapon propyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2028

0320

 

931-88-4

381

Syklo-okteeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0321

 

947-04-6

382

Laurolaktaami

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0322

 

948-65-2

383

2-fenyyli-indoli

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

750

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0323

 

991-84-4

384

2,4-bis(oktyylimerkapto)-6-(4-hydroksi-3,5-di-tert-butyylianiliini)-1,3,5-triatsiini

Lisäaine

Kaikki

1500

Hajoamistuotteiden MTCtap-arvojen osalta ks. taulukko 4.

 

 

31. joulukuuta 2034

0324

 

999-61-1

385

Akryylihapon 2-hydroksipropyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5 - ilmaistuna akryylihapon 2-hydroksipropyyliesterin ja akryylihapon 2-hydroksi-isopropyyliesterin summana

 

 

Voi sisältää enintään 25 % (m/m) akryylihapon 2-hydroksi-isopropyyliesteriä (CAS-nro 2918-23-2).

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), kunnes määritysmenetelmä on käytössä.

31. joulukuuta 2028

0325

 

1034-01-1

386

Gallushapon oktyyliesteri

Lisäaine

Kaikki

 

 

(19)

 

31. joulukuuta 2028

0326

 

1072-63-5

387

1-vinyyli-imidatsoli

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0327

 

1120-36-1

388

1-tetradekeeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0328

 

1141-38-4

389

2,6-naftaleenidikarboksyylihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0329

 

1166-52-5

390

Gallushapon dodekyyliesteri

Lisäaine

Kaikki

 

 

(19)

 

31. joulukuuta 2028

0330

 

1187-93-5

391

Perfluorimetyyliperfluorivinyylieetteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Muovit, pinnoitteet, kumi

0,1

 

(38)

Saa käyttää vain

pinnoitteissa; tai

kumissa; tai

— fluori- ja perfluoripolymeereissa, jotka on tarkoitettu tuotteisiin, joiden muuntokerroin (pinta-alan suhde tilavuuteen) on ≤ 0,0067 dm-1.

31. joulukuuta 2028

0331

 

1241-94-7

392

Fosforihapon difenyyli-2-etyyliheksyyliesteri

Lisäaine

Kaikki

120

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0332

 

1302-78-9

393

Bentoniitti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0333

 

1305-62-0

394

Kalsiumhydroksidi

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2034

0334

 

1305-78-8

395

Kalsiumoksidi

Lisäaine

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2034

0335

 

1309-42-8

396

Magnesiumhydroksidi

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2034

0336

 

1309-48-4

397

Magnesiumoksidi

Lisäaine

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0337

 

1309-64-4

398

Antimonitrioksidi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

Antimonin osalta ks. liite V.

 

31. joulukuuta 2028

0338

 

1310-58-3

399

Kaliumhydroksidi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2034

0339

 

1310-73-2

400

Natriumhydroksidi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2034

0340

 

1313-82-2

401

Natriumsulfidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0341

 

1314-13-2

402

Sinkkioksidi

Lisäaine

Polymerisaation apuaine

Kaikki

 

 

Sinkin osalta ks. liite V.

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2034

0342

 

1314-98-3

403

Sinkkisulfidi

Polymeerituotannon apuaine

Lisäaine

Kaikki

 

 

Sinkin osalta ks. liite V.

 

31. joulukuuta 2034

0343

 

1317-33-5

404

Molybdeenidisulfidi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0344

 

1321-74-0

405

Divinyylibentseeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1 - ilmaistuna divinyylibentseenin ja etyylivinyylibentseenin summana.

 

 

Voi sisältää enintään 45 % (m/m) etyylivinyylibentseeniä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), kunnes määritysmenetelmä on käytössä.

31. joulukuuta 2034

0345

 

1323-39-3

406

1,2-propyleeniglykolimonostearaatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0346

 

1330-80-9

408

1,2-propyleeniglykolimono-oleaatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0347

 

1332-58-7

410

Kaoliini

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

Hiukkaset voivat olla ohuempia kuin 100 nm vain jos ne lisätään alle 12 %:n (m/m) pitoisuutena etyylivinyyli-alkoholin (EVOH) kopolymeerin sisimpään kerrokseen monikerroksisessa rakenteessa, jossa suorassa kosketuksessa juomaveteen oleva kerros muodostaa estokerroksen, joka estää hiukkasten siirtymisen veteen.

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0348

 

1333-86-4

411

Hiilimusta

Lisäaine

Kaikki

 

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt MTCtap = 0,1 μg/l

 

Primaarihiukkaset 10–300 nm, jotka kasautuvat kokoon 100–1 200 nm; nämä voivat muodostaa kasaumia, joiden koko vaihtelee 300 nm:stä millimetriluokkaan. Tolueeniin uuttuvat aineet: enintään 0,1 %, määritetään ISO-menetelmän 6209 mukaisesti.

Sykloheksaaniuutoksen UV-absorptio 386 nanometrissä: < 0,02 absorbanssiyksikköä 1 cm:n kyvetissä mitattuna tai < 0,1 absorbanssiyksikköä 5 cm:n kyvetissä mitattuna, määritetään jonkin yleisesti tunnustetun analyysimenetelmän mukaisesti.

Bentso(a)pyreenipitoisuus: enintään 0,25 mg/kg hiilimustaa. Hiilimustan enimmäispitoisuus muoveissa: 2,5 % (m/m).

31. joulukuuta 2034

0349

 

1335-23-5

412

Kuparijodidi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(6)

Kuparin osalta ks. liite V.

 

31. joulukuuta 2028

0350

 

1336-21-6

413

Ammoniumhydroksidi

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

Ammoniumin osalta ks. liite V.

 

31. joulukuuta 2034

0351

 

1338-39-2

414

Sorbitaanimonolauraatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0352

 

1338-41-6

415

Sorbitaanimonostearaatti

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0353

 

1338-43-8

416

Sorbitaanimono-oleaatti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0354

 

1343-98-2

417

Piihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0355

 

1344-28-1

418

Alumiinioksidi

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

Alumiinin osalta ks. liite V.

Kun käytetään täyteaineena tai pigmenttinä (lisäaine), sovelletaan pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2034

0356

 

1401-55-4

419

Tanniinihapot

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

JECFA:n eritelmien mukaisesti.

31. joulukuuta 2034

0357

 

1459-93-4

420

Isoftaalihapon dimetyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0358

 

1477-55-0

421

1,3-bentseenidimetanamiini

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(33)

 

31. joulukuuta 2034

0359

 

1533-45-5

422

4,4’-bis(2-bentsoksatsolyyli)stilbeeni

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0360

 

1623-05-8

423

Perfluoripropyyliperfluorivinyylieetteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

(38)

 

31. joulukuuta 2028

0361

 

1647-16-1

424

1,9-dekadieeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0362

 

1663-39-4

425

Akryylihapon tert-butyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2034

0363

 

1675-54-3

426

2,2-bis(4-hydroksifenyyli)propaani-bis(2,3-epoksipropyyli)eetteri

Monomeeri tai muu reaktantti (hartsi)

Kaikki

450 - ilmaistuna BADGE:na ja sen hydrolyysituotteina

BADGE:n kloorihydriinit MTCtap = 50 μg/l

Bisfenoli A MTCtap = 2,5 μg/l

Epikloorihydriini MTCtap = 0,1 μg/l

(49)

Komission asetuksen (EY) N:o 1895/2005 (EUVL L 302, 19.11.2005, s. 28) mukaisesti.

31. joulukuuta 2034

0364

 

1679-51-2

427

4-(hydroksimetyyli)-1-syklohekseeni

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0365

 

1709-70-2

428

1,3,5-trimetyyli-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksibentsyyli)bentseeni

Lisäaine

Kaikki

 

Hajoamistuotteiden MTCtap-arvojen osalta ks. taulukko 4.

 

 

31. joulukuuta 2034

0366

 

1761-71-3

429

Bis(4-aminosykloheksyyli)metaani

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0367

 

1843-03-4

430

1,1,3-tris(2-metyyli-4-hydroksi-5-tert-butyylifenyyli)butaani

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0368

 

1843-05-6

431

2-hydroksi-4-n-oktyylioksibentsofenoni

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(8)

 

31. joulukuuta 2034

0369

 

2035-75-8

432

Adipiinihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0370

 

2082-79-3

433

Oktadekyyli-3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

300

Hajoamistuotteiden MTCtap-arvojen osalta ks. taulukko 4.

 

 

31. joulukuuta 2034

0371

 

2082-81-7

434

Metakryylihapon diesteri 1,4-butaanidiolin kanssa

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0372

 

2123-24-2

435

Kaprolaktaamin natriumsuola

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(4)

 

31. joulukuuta 2034

0373

 

2146-71-6

436

Lauriinihapon vinyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0374

 

2156-97-0

437

Akryylihapon dodekyyliesteri

 

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0375

 

2162-74-5

438

Bis(2,6-di-isopropyylifenyyli)karbodi-imidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5 - ilmaistuna bis(2,6-di-isopropyylifenyyli)karbodi-imidin ja sen hydrolyysituotteen 2,6-di-isopropyylianiliinin summana

 

 

 

31. joulukuuta 2037

0376

 

2177-70-0

439

Metakryylihapon fenyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2034

0377

 

2210-28-8

440

Metakryylihapon propyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2028

0378

 

2315-68-6

441

Bentsoehapon propyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0379

 

2425-79-8

442

1,4-butaanidioli-bis(2,3-epoksipropyyli)eetteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna epoksiryhmänä. Epoksiryhmän molekyylimassa on 43 Da.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), jos aine reagoi veden kanssa.

31. joulukuuta 2034

0380

 

2432-99-7

443

11-aminoundekaanihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0381

 

2440-22-4

444

2-(2’-hydroksi-5’-metyylifenyyli)bentsotriatsoli

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(12)

 

31. joulukuuta 2034

0382

 

2466-09-3

445

Pyrofosforihappo

Monomeeri tai muu reaktantti

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0383

 

2495-35-4

446

Akryylihapon bentsyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2034

0384

 

2495-37-6

447

Metakryylihapon bentsyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2034

0385

 

2499-59-4

448

Akryylihapon n-oktyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2028

0386

 

2500-88-1

449

Dioktadekyylidisulfidi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0387

 

2561-88-8

450

Sebasiinihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktantti

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2028

0388

 

2682-20-4

451

2-metyyli-4-isotiatsolin-3-oni

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

25

 

 

Saa käyttää vain polymeerien vesidispersioissa ja -emulsioissa.

31. joulukuuta 2034

0389

 

2725-22-6

452

2,4-bis(2,4-dimetyylifenyyli)-6-(2-hydroksi-4-n-oktyylioksifenyyli)-1,3,5-triatsiini

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

250

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0390

 

2768-02-7

453

Vinyylitrimetoksisilaani

Lisäaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

2,5

 

 

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2034

0391

 

2855-13-2

454

1-amino-3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksaani

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

300

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0392

 

2867-47-2

455

Metakryylihapon 2-(dimetyyliamino)etyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0393

 

2998-08-5

456

Akryylihapon sec-butyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(21)

 

31. joulukuuta 2028

0394

 

2998-18-7

457

Metakryylihapon sec-butyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(22)

 

31. joulukuuta 2028

0395

 

3061-75-4

458

Behenamidi

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0396

 

3135-18-0

459

3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksibentsyylifosfonihapon dioktadekyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

Hajoamistuotteiden MTCtap-arvojen osalta ks. taulukko 4.

 

 

31. joulukuuta 2028

0397

 

3173-53-3

460

Sykloheksyyli-isosyanaatti

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(16)

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna isosyanaattiryhmänä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2034

0398

 

3173-72-6

461

1,5-naftaleenidi-isosyanaatti

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(16)

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna isosyanaattiryhmänä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2034

0399

 

3195-78-6

462

N-vinyyli-N-metyyliasetamidi

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

1,0

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0400

 

3290-92-4

463

1,1,1-trimetylolipropaanitrimetakrylaatti

Polymerisaation apuaine

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0401

 

3293-97-8

464

2-hydroksi-4-n-heksyloksibentsofenoni

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(8)

 

31. joulukuuta 2028

0402

 

3333-62-8

465

7-[2H-nafto-(1,2-D)triasoli-2-yyli]-3-fenyylikumariini

Lisäaine

Kaikki

 

 

 

Pigmenttien, väriaineiden ja täyteaineiden puhtautta koskevia vaatimuksia sovelletaan; ks. komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2024/368 liitteessä I oleva 4.6 jakso.

31. joulukuuta 2028

0403

 

3648-18-8

466

Di-n-oktyylitinadilauraatti

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(10)

 

31. joulukuuta 2028

0404

 

3825-26-1

468

Perfluorioktaanihapon ammoniumsuola

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(38)

(39)

Saa käyttää vain toistuvaan käyttöön tarkoitetuissa tarvikkeissa, sintrautuu korkeissa lämpötiloissa.

31. joulukuuta 2028

0405

 

3864-99-1

469

2-(2’-hydroksi-3,5’-di-tert-butyylifenyyli)-5-klooribentsotriatsoli

Lisäaine

Polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

Hajoamistuotteiden MTCtap-arvojen osalta ks. taulukko 4.

(12)

 

31. joulukuuta 2028

0406

 

3896-11-5

470

2-(2’-hydroksi-3’-tert-butyyli-5’-metyylifenyyli)-5-klooribentsotriatsoli

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

(12)

 

31. joulukuuta 2034

0407

 

3965-55-7

471

5-sulfoisoftaalihapon dimetyyliesteri, mononatriumsuola

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

2,5

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0408

 

4066-02-8

472

2,2’-metyleeni-bis(4-metyyli-6-sykloheksyylifenoli)

Lisäaine

Kaikki

 

 

(5)

 

31. joulukuuta 2034

0409

 

4074-90-2

473

Adipiinihapon divinyyliesteri

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

0,1

 

 

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 5 mg kilogrammassa tuotetta.

Saa käyttää vain komonomeerinä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), kunnes määritysmenetelmä on käytössä.

31. joulukuuta 2028

0410

 

4098-71-9

475

1-isosyanaatti-3-isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksaani

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(16)

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna isosyanaattiryhmänä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2034

0411

 

4128-73-8

476

Difenyylieetteri-4,4’-di-isosyanaatti

Monomeeri tai muu reaktantti

Kaikki

 

 

(16)

Jäämäpitoisuus lopullisessa materiaalissa enintään (QM) = 1 mg kilogrammassa tuotetta ilmaistuna isosyanaattiryhmänä.

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA).

31. joulukuuta 2028

0412

 

4130-42-1

477

2,6-di-tert-butyyli-4-etyylifenoli

Polymeerituotannon apuaine

Muu (käsittelyn apuaine)

Kaikki

240

Hajoamistuotteiden MTCtap-arvojen osalta ks. taulukko 4.

 

Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen: jäämäpitoisuus veden kanssa kosketuksissa olevaa pinta-alaa kohti (QMA), kunnes määritysmenetelmä on käytössä.

31. joulukuuta 2028

0413

 

4191-73-5

478

4-hydroksibentsoehapon isopropyyliesteri

Lisäaine tai polymeerituotannon apuaine

Kaikki

 

 

 

 

31. joulukuuta 2034

0414

 

4196-95-6

479

Atselaiinihappoanhydridi

Monomeeri tai muu reaktant