EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:076:FULL

Euroopan unionin virallinen lehti, L 076, 15. maaliskuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 76

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
15. maaliskuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/579, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2023, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Sörmlands Ädel (SMM))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/580, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2023, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

3

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/581, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2023, alueiden komitean yhden jäsenen ja kolmen varajäsenen, joita Puolan tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

5

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/579,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2023,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Sörmlands Ädel” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ruotsin hakemus nimityksen ”Sörmlands Ädel” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Sörmlands Ädel” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Sörmlands Ädel” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.3 ”Juustot” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2023.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 444, 23.11.2022, s. 32.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


15.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/580,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2023,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista ja asetuksen (EY) N:o 2465/96 kumoamisesta 7 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteessä IV luetellaan entiseen presidenttiin Saddam Husseiniin yhteydessä olevat luonnolliset ja oikeushenkilöt, elimet ja yhteisöt, joita koskee varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen ja kielto asettaa varoja tai muita taloudellisia resursseja saataville.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 9 päivänä maaliskuuta 2023 poistaa kaksi luonnollista henkilöä niiden henkilöiden ja yhteisöjen luettelosta, joiden varat on jäädytettävä.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitettä IV olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2023.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Pääjohtaja

Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.


LIITE

Poistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä IV seuraavat kohdat:

”30.

NIMI: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

SYNTYMÄAIKA- JA PAIKKA: Noin 1942, Rawah

KANSALAISUUS: Irakin kansalainen

YK:N TURVALLISUUSNEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMAN 1483 MUKAINEN PERUSTA:

Quds-joukkojen komentaja 2001–2003

Bagdadin ja Taminin entinen kuvernööri”

”43.

NIMI: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

ALIAS: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

SYNTYMÄAIKA- JA PAIKKA: 1945, Ar-Ramadi

KANSALAISUUS: Irakin kansalainen

YK:N TURVALLISUUSNEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMAN 1483 MUKAINEN PERUSTA:

Korkeakoulu- ja tutkimusministeri 1992–1997, 2001–2003

Kulttuuriministeri 1997–2001

Irakin atomienergiajärjestön johtaja ja apulaisjohtaja 1980-luvulla

PASSI: 0018061/104, myönnetty 12. syyskuuta 1993”


PÄÄTÖKSET

15.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/5


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2023/581,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2023,

alueiden komitean yhden jäsenen ja kolmen varajäsenen, joita Puolan tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta 21 päivänä toukokuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/852 (1),

ottaa huomioon Puolan hallituksen ehdotukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 300 artiklan 3 kohdan nojalla alueiden komitea muodostuu alueellisten ja paikallisten julkisyhteisöjen edustajista, joilla on joko alueellisen tai paikallisen julkisyhteisön vaaleissa saatu valtuutus tai jotka ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle.

(2)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä tammikuuta 2020 päätöksen (EU) 2020/102 (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi.

(3)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Ludwik Kajetan WĘGRZYNin erottua tehtävästään.

(4)

Kaksi alueiden komitean varajäsenen paikkaa on vapautunut Elżbieta Anna POLAKin ja Marek Andrzej TRAMŚin erottua tehtävästään.

(5)

Yksi varajäsenen paikka vapautuu, kun Joachim Michał SMYŁA nimetään alueiden komitean jäseneksi.

(6)

Puolan hallitus on ehdottanut Joachim Michał SMYŁAa, joka on paikallisen julkisyhteisön edustaja, jolla on paikallisen julkisyhteisön vaaleissa saatu valtuutus, Radny Powiatu Lublinieckiego (Lubliniecin hallintopiirivaltuuston jäsen), alueiden komitean jäseneksi 30 päivään huhtikuuta 2024, jolloin hänen kansallinen tehtävänsä päättyy sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(7)

Puolan hallitus on ehdottanut seuraavia alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen edustajia, joilla on alueellisen tai paikallisen julkisyhteisön vaaleissa saatu valtuutus, alueiden komitean varajäseniksi 30 päivään huhtikuuta 2024, jolloin heidän kansalliset tehtävänsä päättyvät sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti: Marcin Artur JABŁOŃSKI, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego (Lubuskien voivodikunnan hallituksen jäsen), Andrzej Antoni PŁONKA, Radny Powiatu Bielskiego (woj. śląskie) (Bielskon hallintopiirivaltuuston jäsen (Śląskien voivodikunta)) ja Lucyna Teresa SOKOŁOWSKA, Radna Powiatu Rzeszowskiego (Rzeszówin hallintopiirivaltuuston jäsen),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat alueellisten tai paikallisten julkisyhteisöjen edustajat, joilla on vaaleissa saatu valtuutus, 30 päivään huhtikuuta 2024 alueiden komitean

a)

jäseneksi:

Joachim Michał SMYŁA, Radny Powiatu Lublinieckiego (Lubliniecin hallintopiirivaltuuston jäsen),

ja

b)

varajäseniksi:

Marcin Artur JABŁOŃSKI, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego (Lubuskien voivodikunnan hallituksen jäsen),

Andrzej Antoni PŁONKA, Radny Powiatu Bielskiego (woj. śląskie) (Bielskon hallintopiirivaltuuston jäsen (Śląskien voivodikunta)),

Lucyna Teresa SOKOŁOWSKA, Radna Powiatu Rzeszowskiego (Rzeszówin hallintopiirivaltuuston jäsen).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PEHRSON


(1)  EUVL L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2020/102, annettu 20 päivänä tammikuuta 2020, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 20, 24.1.2020, s. 2).


Top