EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:286I:FULL

Euroopan unionin virallinen lehti, L 286I, 8. marraskuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 286I

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
8. marraskuuta 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2177, annettu 8 päivänä marraskuuta 2022, Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 401/2013 täytäntöönpanosta

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2178, annettu 8 päivänä marraskuuta 2022, Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta

12

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

8.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 286/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2177,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2022,

Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 401/2013 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 2 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 401/2013 ja asetuksen (EY) N:o 194/2008 kumoamisesta (1) ja erityisesti sen 4 i artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 2 päivänä toukokuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 401/2013.

(2)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, antoi 25 päivänä heinäkuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa tuomittiin jyrkästi demokratian puolustajien ja oppositiojohtajien teloitukset Myanmarissa/Burmassa. Korkea edustaja totesi myös, että nämä poliittisin perustein tehdyt teloitukset ovat jälleen yksi askel kohti oikeusvaltion täydellistä purkamista ja jatkoa räikeille ihmisoikeusloukkauksille Myanmarissa.

(3)

Unioni on syvästi huolestunut väkivallan jatkuvasta lisääntymisestä ja kehityksestä kohti pitkittynyttä konfliktia, jolla on alueellisia vaikutuksia. Unioni tuomitsee jatkuvat vakavat ihmisoikeusloukkaukset, myös kidutuksen ja seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan, kansalaisyhteiskunnan, ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien jatkuvan vainon sekä Myanmarin asevoimien siviiliväestöön, myös etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin, kohdistamat hyökkäykset.

(4)

Nopean edistyksen puuttuessa Myanmarin/Burman tilanteessa unioni on useaan otteeseen ilmaissut olevansa valmis hyväksymään uusia rajoittavia toimenpiteitä niitä vastaan, jotka ovat vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista Myanmarissa/Burmassa.

(5)

Ottaen huomioon, että Myanmarin/Burman tilanne jatkuu vakavana, 19 henkilöä ja yksi yhteisö olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 401/2013 liitteessä IV olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Asetus (EU) N:o 401/2013 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 401/2013 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Z. STANJURA


(1)  EUVL L 121, 3.5.2013, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 401/2013 liite IV seuraavasti:

1)

lisätään seuraavat merkinnät luetteloon, jonka otsikko on ”A. 4 a artiklassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt”;

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”66.

Kan Zaw, (alias Dr. Kan Zaw)

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 11.10.1954

Syntymäpaikka: Salin Township, Magwe Region, Myanmar

Sukupuoli: mies

Kan Zaw on ollut investoinneista ja ulkoisista taloussuhteista vastaava ministeri 19. elokuuta 2022 lähtien. Hänet nimitti komentaja Min Aung Hlaingin johtama valtion hallintoneuvosto, jolle siirrettiin valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta 2. helmikuuta 2021 alkaen. Valtion hallintoneuvosto nimitti hänet aiemmin valtiontilintarkastajaksi 1. helmikuuta 2021 tehdyn vallankaappauksen jälkeen.

Hallituksen ministerinä hän on osa sotilashallintoa, joka riisti vallan sotilasvallankaappauksessa ja syrjäytti Myanmarin/Burman laillisesti valitut johtajat. Investoinneista ja ulkoisista taloussuhteista vastaavana ministerinä hän on vastuussa yritystoiminnan ja investointien edistämisestä Myanmarissa/Burmassa ja yhteistyöstä ulkomaisten kumppanien kanssa. Tässä asemassa Kan Zaw tukee aktiivisesti asevoimien pyrkimyksiä houkutella ulkomaisia investointeja, ja siten hän edistää sotilashallinnon rahoitustarpeiden turvaamista. Hän on vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa ja osallistumisesta Myanmarin rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaaviin toimiin.

Lisäksi hän on lähellä useita sotilashallinnon korkea-arvoisia henkilöitä, mukaan lukien komentaja Min Aung Hlaing.

8.11.2022

67.

Htun Htun Oo

(alias Tun Tun Oo)

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 28.7.1956

Sukupuoli: mies

Htun Htun Oo on Myanmarin/Burman korkeimman oikeuden presidentti. Komentaja Min Aung Hlaing vahvisti hänen nimityksensä tähän tehtävään 2. helmikuuta 2021, 1. helmikuuta 2021 tehdyn vallankaappauksen jälkeen.

Htun Htun Oon johtama korkein oikeus on ollut osallisena demokraattisesti valittujen johtajien ja opposition edustajien syytteeseenpanossa. Korkein oikeus ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan ylimpänä oikeusasteena, joka vastaa oikeusvaltioperiaatteen vaalimisesta ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamisesta. Korkeimman oikeuden presidenttinä Htun Htun Oo osallistuu demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävään toimintaan.

Sen jälkeen kun Htun Htun Oo nimitettiin korkeimman oikeuden presidentiksi, hän on lisäksi ollut lähellä sotilashallinnon korkea-arvoisia henkilöitä, mukaan lukien komentaja Min Aung Hlaing.

8.11.2022

68.

Swe Swe Aung (alias Dr. Swe Swe Aung)

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1960

Sukupuoli: nainen

Valtion hallintoneuvosto nimitti Swe Swe Aungin oikeudellisten asioiden ministeriön syyttäjäosaston pääjohtajaksi 31. maaliskuuta 2022.

Swe Swe Aungin johtama syyttäjäosasto on ollut osallisena useissa demokraattisesti valittujen johtajien ja opposition edustajien vastaisissa oikeudenkäynneissä, joissa on rikottu oikeutta puolustautua ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mukaan lukien neljän demokratian puolustajan teloitukseen johtaneet oikeuskäsittelyt. Syyttäjäosaston pääjohtajana Swe Swe Aung osallistuu demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävään toimintaan.

Lisäksi Swe Swe Aung on lähellä useita valtion hallintoneuvostoon kuuluvia ja sotilashallinnon nimittämiä henkilöitä ja johtajia, mukaan lukien komentaja Min Aung Hlaing ja valtakunnansyyttäjä Dr Thida Oo.

8.11.2022

69.

Zaw Min

(alias U Zaw Min)

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1970

Sukupuoli: mies

Valtion hallintoneuvosto nimitti Zaw Minin sisäministeriön vankilaosaston pääjohtajaksi 4. helmikuuta 2021. Tässä asemassa hän vastaa vankiloiden hallinnoinnista Myanmarissa/Burmassa.

Zaw Minin johtama vankilaosasto on ollut osallisena useissa väärinkäytöstapauksissa vankiloissa. Vankeihin on kohdistettu väkivaltaa, heitä on hakattu, kidutettu ja kohdeltu muuten epäinhimillisesti vankiloissa. Lisäksi vankilaviranomaiset ovat rikkoneet vangittujen oikeutta puolustautua. Vankilaosaston pääjohtajana Zaw Min osallistuu demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävään toimintaan.

Lisäksi Zaw Min on lähellä useita valtion hallintoneuvostoon kuuluvia ja sotilashallinnon nimittämiä henkilöitä ja johtajia, mukaan lukien komentaja Min Aung Hlaing ja sisäministeri kenraaliluutnantti Soe Htut.

8.11.2022

70.

U Zaw Lin Aung

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Zaw Lin Aung on entinen sotilashenkilö ja Yangonin alueen vankilaosaston varajohtaja vuoden 2021 lopusta saakka. U Zaw Lin Aung on vastuussa myös Inseinin vankilasta.

Hänen johtamassaan Inseinin vankilassa poliittisiin vankeihin on kohdistettu väkivaltaa. Vankilan henkilökunta on hakannut ja kiduttanut heitä ja kohdellut heitä muuten epäinhimillisesti. Yangonin alueen vankilaosaston varajohtajana ja Inseinin vankilasta vastaavana henkilönä U Zaw Lin Aung osallistuu demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävään toimintaan.

8.11.2022

71.

U Than Swe

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1957 tai 1965

Sukupuoli: mies

Valtion hallintoneuvosto nimitti U Than Swen korruptiontorjuntakomission puheenjohtajaksi 19. elokuuta 2022.

U Than Swen johtama korruptiontorjuntakomissio on pannut täytäntöön politiikkoja, joilla pyritään legitimoimaan sotilasvallankaappausta. Se on muun muassa ollut osallisena demokraattisesti valittujen johtajien vastaisissa oikeudenkäynneissä, kuten korruptiosyytteen nostamisessa valtiollista neuvonantajaa Daw Aung San Suu Kyitä vastaan. Korruptiontorjuntakomission puheenjohtajana U Than Swe osallistuu demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävään toimintaan ja politiikkaan.

8.11.2022

72.

Ko Ko Lwin

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1972 tai 1982

Sukupuoli: mies

Valtion hallintoneuvosto nimitti Ko Ko Lwinin vaalilautakunnan jäseneksi 1. huhtikuuta 2022. Hyväksymällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta 2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkimainingeissa ja vaalilautakunnan jäsenenä toimiessaan, kuten mitätöimällä marraskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todisteita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä, Ko Ko Lwin on ollut suoraan osallisena toimissa, jotka heikentävät demokratian ja oikeusvaltion toteutumista Myanmarissa/Burmassa.

8.11.2022

73.

Min Min Oo

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1962 tai 1967

Sukupuoli: mies

Valtion hallintoneuvosto nimitti Min Min Oon vaalilautakunnan jäseneksi 2. toukokuuta 2022. Hyväksymällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta 2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkimainingeissa ja vaalilautakunnan jäsenenä toimiessaan, kuten mitätöimällä marraskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todisteita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä, Min Min Oo on ollut suoraan osallisena toimissa, jotka heikentävät demokratian ja oikeusvaltion toteutumista Myanmarissa/Burmassa.

8.11.2022

74.

Htun Aung

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1967

Sukupuoli: mies

Myanmarin asevoimien komentaja ylikenraali Min Aung Hlaing nimitti kenraali Htung Aungin Myanmarin ilmavoimien komentajaksi 12. tammikuuta 2022. Tässä asemassa Htung Aung komentaa ja valvoo Myanmarin ilmavoimia.

Myanmarin ilmavoimat ovat hyökänneet siviilikohteisiin eri puolilla Myanmaria ja tappaneet ja vahingoittaneet siviilejä, myös lapsia sekä etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Hyökkäyksiä on kohdistettu myös kouluihin, uskonnonharjoittamispaikkoihin ja terveydenhoitoyksiköihin.

Myanmarin ilmavoimien komentajana kenraali Htung Aung on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta ja Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

Lisäksi kenraali Htung Aung osallistuu Myanmar Economic Holdings Limitedin (MEHL) hallinnointiin. MEHL on sotilasomisteinen monialayritys, joka tarjoaa Myanmarin asevoimille sen operaatioita mahdollistavia taloudellisia ja aineellisia resursseja.

Hän tukee näin ollen toimia, jotka uhkaavat Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta.

8.11.2022

75.

Phone Myat

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Phone Myat on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoimiston 3(BSO 3) komentaja huhtikuusta 2021 lähtien.

Hän toimi aikaisemmin apulaissisäministerinä heinäkuusta 2020 huhtikuuhun 2021 ja läntisen komentoalueen komentajana toukokuusta 2019 heinäkuuhun 2020.

BSO 3:n komentajana Phone Myat komentaa ja valvoo lounaisen komentoalueen (Ayeyarwaddy), eteläisen komentoalueen (Bago ja Magway) sekä läntisen komentoalueen (Rakhine ja Chin) asevoimia.

Asevoimat ovat hänen komennossaan syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, rikoksiin ja julmuuksiin, mukaan lukien surmaamiset, siviileitä vastaan tehdyt maa- ja ilmahyökkäykset sekä joukkomurhat Magwayn alueella, Chinin osavaltiossa ja Bagon alueella.

BSO 3 komentajana Phone Myat on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta ja Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

76.

Aung Soe

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Aung Soe on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoimiston 4 (BSO 4) komentaja tammikuusta 2021 lähtien. Hän toimi aikaisemmin apulaissisäministerinä maaliskuuhun 2018 saakka ja sen jälkeen erikoisoperaatiotoimiston 6 päällikkönä.

BSO 4:n komentajana Aung Soe komentaa ja valvoo asevoimia Tanintharayin alueen rannikon komentoalueella ja kaakkoisella komentoalueella Monin ja Karenin osavaltioissa.

Asevoimat ovat hänen komennossaan syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, rikoksiin ja julmuuksiin, mukaan lukien surmaamiset, siviileitä vastaan tehdyt maa- ja ilmahyökkäykset, laittomat pidätykset ja tykistötulen käyttö. Kayinin/Karenin osavaltiossa, joka on yksi Aung Soen komennossa olevista alueista, on rekisteröity 3993 väkivallantekoa vallankaappauksen ja heinäkuun 2022 välisenä aikana.

BSO 4 komentajana hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

77.

Thet Pon

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Thet Pon on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoimiston 5 (BSO 5) komentaja kesäkuusta 2020 lähtien. Hän toimi aikaisemmin luoteisen komentoalueen komentajana vuoteen 2017 saakka ja Yangonin alueen komentajana vuodesta 2017 kesäkuuhun 2020.

BSO 5:n komentajana Thet Pon komentaa ja valvoo asevoimia ja sotilastuomioistuimia Yangonin alueella.

Maaliskuussa 2021 valtion hallintoneuvosto määräsi Myanmarissa voimaan sotalain, jolla toimeenpano- ja tuomiovalta siirrettiin kunkin sotilaskomentoalueen päällikölle. Heinäkuuhun 2022 mennessä Yangonin alueen sotilastuomioistuimet olivat tuominneet 119 henkilöä kuolemaan, monet heistä poliittisista syistä. Kuolemaan tuomittiin myös neljä demokraattisen opposition jäsentä, jotka teloitettiin Yangonissa.

Lisäksi Yangonin alueen asevoimat ovat syyllistyneet rauhanomaisten mielenosoittajien väkivaltaiseen kohteluun ja surmaamiseen, kuten tappavan voiman käyttö juntan vastaisissa mielenosoituksissa Hlaing Tharyarin kaupungissa Yangonin alueella 14. maaliskuuta 2021.

BSO 5 komentajana Thet Pon on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

78.

Htein Win

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri Htein Win on Myanmarin asevoimien eteläisen komentoalueen komentaja. Komentoalueen komentajana hän komentaa ja valvoo asevoimia Bagon ja Magwayn alueilla.

Asevoimat ovat näillä alueilla syyllistyneet ilmaiskuihin, ratsioihin, tuhopolttoihin, lukuisiin surmiin ja ihmiskilpien käyttämiseen. Asevoimat ovat Magwayn alueella syyllistyneet erityisen julmiin opposition vastaisiin operaatioihin, joissa on noudatettu ”tapa kaikki, polta kaikki, ryöstä kaikki” -strategiaa.

Eteläisen komentoalueen komentajana Htein Win on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

79.

Htin Latt Oo

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri Htin Latt Oo on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) läntisen komentoalueen komentaja heinäkuusta 2020 saakka. Komentoalueen komentajana hän komentaa ja valvoo asevoimia läntisen Rakhinen ja Chinin alueilla.

Asevoimat ovat näillä alueilla syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja rikoksiin, muun muassa ilmaiskuihin, raiskauksiin, ihmiskilpien käyttämiseen, kotien polttamiseen, joukkomurhiin ja laittomiin pidätyksiin.

Läntisen komentoalueen komentajana Htin Latt Oo on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

80.

Than Htike

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Sotilaspassin numero: Kyi-28146

Prikaatikenraali Than Htike on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) luoteisen komentoalueen komentaja 6. tammikuuta 2022 lähtien. Komentoalueen komentajana hän komentaa ja valvoo asevoimia Sagaingin alueilla.

Hänen komennossaan olevat asevoimat ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, suhteettomaan voimankäyttöön ja siviiliväestöön kohdistuneisiin julmuuksiin, mukaan lukien sotilaallinen hyökkäys kouluun Depeyinin kaupungissa Sagaingin alueella. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 13 ihmistä, joista 11 oli lapsia. Sagaingin alueella asevoimat ovat polttaneet yli 20 000 taloa sotilasvallankaappauksen jälkeen.

Luoteisen komentoalueen komentajana Than Htike on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

81.

Nyunt Win Swe

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri Nyunt Win Swe on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) Yangonin alueen komentaja kesäkuusta 2020 lähtien. Tässä asemassa Nyunt Win Swe komentaa ja valvoo asevoimia Yangonin alueella. Hän valvoo yhdessä erikoisoperaatiotoimiston 5 päällikön, kenraaliluutnantti Thet Ponin kanssa Yangonin alueen sotilastuomioistuimia.

Maaliskuussa 2021 valtion hallintoneuvosto määräsi Myanmarissa voimaan sotalain, jolla toimeenpano- ja tuomiovalta siirrettiin kunkin sotilaskomentoalueen päällikölle. Heinäkuuhun 2022 mennessä Yangonin alueen sotilastuomioistuimet olivat tuominneet 119 henkilöä kuolemaan, monet heistä poliittisista syistä. Kuolemaan tuomittiin myös neljä demokraattisen opposition jäsentä, jotka teloitettiin Yangonin alueella.

Lisäksi Yangonin alueen asevoimat ovat syyllistyneet rauhanomaisten mielenosoittajien väkivaltaiseen kohteluun ja surmaamiseen, kuten tappavan voiman käyttö juntan vastaisissa mielenosoituksissa Hlaing Tharyarin kaupungissa Yangonin alueella 14. maaliskuuta 2021.

Yangonin alueen komentajana Nyunt Win Swe on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

82.

U Tay Za

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 18.7.1964

Syntymäpaikka: Yangon, Myanmar

Sukupuoli: mies

U Tay Za on Htoo Group of Companies -yrityksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Se on yksityinen monialayritys, joka toimii useilla eri aloilla, kuten kauppa, pankkitoiminta, kaivostoiminta, matkailu ja ilmailu. U Tay Zalla on tiiviit yhteydet Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) ylimpään johtoon.

U Tay Za tarjosi Htoo Group of Companies -yrityksen kautta taloudellista tukea Tatmadawille vuonna 2017 Rakhinen ”puhdistusoperaatioihin” liittyneessä varainkeruutapahtumassa. Lisäksi U Tay Za on toiminut välittäjänä sellaisen sotilaskaluston tarjoamisessa, jota on käytetty siviiliväestöä ja mielenosoittajia vastaan eri puolilla maata.

Edistämällä asevoimien valmiuksia toteuttaa vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja siviiliväestöön kohdistuneita sortotoimia sekä demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentäviä toimia Myanmarissa/Burmassa U Tay Za antoi tukea Tatmadawille sekä osallistui Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin.

8.11.2022

83.

Aung Moe Myint

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 9.6.1971 tai 28.9.1969

Sukupuoli: mies

Passin numero: 12/YAKANA(N)006981

Aung Moe Myint on kaupan alalla toimivan Dynasty International Company Ltd -yrityksen (DICL) johtaja. Hän on Valko-Venäjän tasavallan kunniakonsuli Myanmarissa. Kaupallisen ja henkilökohtaisen asemansa perusteella, mukaan lukien hänen tiiviit poliittiset ja kaupalliset siteensä Valko-Venäjään, Aung Moe Myint on helpottanut sellaisten aseiden, ampuma-aseiden sekä rajoitusten alaisten tavaroiden ja kaksikäyttötuotteiden hankkimista Myanmarin asevoimille, jota on käytetty siviiliväestöä ja mielenosoittajia vastaan eri puolilla maata.

Edistämällä asevoimien valmiuksia toteuttaa vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja siviiliväestöön kohdistuneita sortotoimia sekä demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentäviä toimia Myanmarissa/Burmassa Aung Moe Myint antoi tukea Tatmadawille sekä osallistui Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin.

8.11.2022

84.

Naing Htut Aung

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 27.1.1968

Sukupuoli: mies

Passin numero: 12/MAKAYA 118765

Naing Htut Aung on kaupan alalla toimivan International Group of Companies -yrityksen (IGGC) johtaja.

Naing Htut Aung tarjosi IGGC:n kautta taloudellista tukea Tatmadawille vuonna 2017 Rakhinen ”puhdistusoperaatioihin” liittyneessä varainkeruutapahtumassa. Lisäksi Naing Htut Aung on toiminut sellaisten aseiden, sotilaskaluston ja kaksikäyttötuotteiden maahantuojana ja välittäjänä Myanmarin asevoimille, joita on käytetty siviiliväestöä ja mielenosoittajia vastaan eri puolilla maata.

Edistämällä asevoimien valmiuksia toteuttaa vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja siviiliväestöön kohdistuneita sortotoimia sekä demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentäviä toimia Myanmarissa/Burmassa Naing Htut Aung antoi tukea Tatmadawille sekä osallistui Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin.

8.11.2022”

2)

lisätään seuraava merkintä luetteloon, jonka otsikko on ”B. 4 a artiklassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet”:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”11.

Valtion hallintoneuvosto (SAC)

Yhteisötyyppi: julkinen

Rekisteröintipaikka: Myanmar

Valtion hallintoneuvosto on Myanmarissa/Burmassa 1. helmikuuta 2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkeen 2. helmikuuta 2021 perustettu julkinen yhteisö. Varapresidentti Myint Swe osallistui vallankaappaukseen julistamalla hätätilan ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan komentaja Min Aung Hlaingille. Komentaja Min Aung Hlaingin johtama valtion hallintoneuvosto perustettiin hoitamaan näitä tehtäviä.

Koska valtion hallintoneuvostolla on valta hoitaa valtion tehtäviä, se on vastuussa politiikoista ja toimista, jotka heikentävät demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa. Lisäksi Valtion hallintoneuvosto on tehnyt päätöksiä, jotka ovat johtaneet siviiliväestön ja poliittisen opposition sortoon, julmuuksiin ja Myanmarin turvallisuusjoukkojen tekemiin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Valtion hallintoneuvosto osallistuu näin ollen Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaaviin toimiin.

8.11.2022”


PÄÄTÖKSET

8.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 286/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/2178,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2022,

Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä huhtikuuta 2013 päätöksen 2013/184/YUTP (1).

(2)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, antoi 25 päivänä heinäkuuta 2022 unionin puolesta julkilausuman, jossa tuomittiin jyrkästi demokratian puolustajien ja oppositiojohtajien teloitukset Myanmarissa/Burmassa. Korkea edustaja totesi myös, että nämä poliittisin perustein tehdyt teloitukset ovat jälleen yksi askel kohti oikeusvaltion täydellistä purkamista ja jatkoa räikeille ihmisoikeusloukkauksille Myanmarissa.

(3)

Unioni on syvästi huolestunut väkivallan jatkuvasta lisääntymisestä ja kehityksestä kohti pitkittynyttä konfliktia, jolla on alueellisia vaikutuksia. Unioni tuomitsee jatkuvat vakavat ihmisoikeusloukkaukset, kuten kidutuksen ja seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan, kansalaisyhteiskunnan, ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien jatkuvan vainon sekä Myanmarin asevoimien siviiliväestöön, muun muassa etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin, kohdistamat hyökkäykset.

(4)

Unioni on useaan otteeseen ilmoittanut, että jos Myanmarin/Burman tilanteessa ei tapahdu nopeaa edistystä, se on valmis hyväksymään uusia rajoittavia toimenpiteitä niitä vastaan, jotka ovat vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista Myanmarissa/Burmassa.

(5)

Ottaen huomioon, että Myanmarin/Burman tilanne jatkuu vakavana, 19 henkilöä ja yksi yhteisö olisi lisättävä päätöksen 2013/184/YUTP liitteessä olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Päätös 2013/184/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/184/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Z. STANJURA


(1)  Neuvoston päätös 2013/184/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Myanmarin/Burman tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 111, 23.4.2013, s. 75).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2013/184/YUTP liite seuraavasti:

1)

Lisätään seuraavat merkinnät luetteloon, jonka otsikko on ”A. 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt”:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”66.

Kan Zaw, (alias Dr. Kan Zaw)

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 11.10.1954

Syntymäpaikka: Salin Township, Magwe Region, Myanmar

Sukupuoli: mies

Kan Zaw on ollut investoinneista ja ulkoisista taloussuhteista vastaava ministeri 19. elokuuta 2022 lähtien. Hänet nimitti komentaja Min Aung Hlaingin johtama valtion hallintoneuvosto, jolle siirrettiin valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta 2. helmikuuta 2021 alkaen. Valtion hallintoneuvosto nimitti hänet aiemmin valtiontilintarkastajaksi 1. helmikuuta 2021 tehdyn vallankaappauksen jälkeen.

Hallituksen ministerinä hän on osa sotilashallintoa, joka riisti vallan sotilasvallankaappauksessa ja syrjäytti Myanmarin/Burman laillisesti valitut johtajat. Investoinneista ja ulkoisista taloussuhteista vastaavana ministerinä hän on vastuussa yritystoiminnan ja investointien edistämisestä Myanmarissa/Burmassa ja yhteistyöstä ulkomaisten kumppanien kanssa. Tässä asemassa Kan Zaw tukee aktiivisesti asevoimien pyrkimyksiä houkutella ulkomaisia investointeja, ja siten hän edistää sotilashallinnon rahoitustarpeiden turvaamista. Hän on vastuussa demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä Myanmarissa/Burmassa ja osallistumisesta Myanmarin rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaaviin toimiin.

Lisäksi hän on lähellä useita sotilashallinnon korkea-arvoisia henkilöitä, mukaan lukien komentaja Min Aung Hlaing.

8.11.2022

67.

Htun Htun Oo (alias Tun Tun Oo)

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 28.7.1956

Sukupuoli: mies

Htun Htun Oo on Myanmarin/Burman korkeimman oikeuden presidentti. Komentaja Min Aung Hlaing vahvisti hänen nimityksensä tähän tehtävään 2. helmikuuta 2021, 1. helmikuuta 2021 tehdyn vallankaappauksen jälkeen.

Htun Htun Oon johtama korkein oikeus on ollut osallisena demokraattisesti valittujen johtajien ja opposition edustajien syytteeseenpanossa. Korkein oikeus ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan ylimpänä oikeusasteena, joka vastaa oikeusvaltioperiaatteen vaalimisesta ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamisesta. Korkeimman oikeuden presidenttinä Htun Htun Oo osallistuu demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävään toimintaan.

Sen jälkeen kun Htun Htun Oo nimitettiin korkeimman oikeuden presidentiksi, hän on lisäksi ollut lähellä sotilashallinnon korkea-arvoisia henkilöitä, mukaan lukien komentaja Min Aung Hlaing.

8.11.2022

68.

Swe Swe Aung (alias Dr. Swe Swe Aung)

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1960

Sukupuoli: nainen

Valtion hallintoneuvosto nimitti Swe Swe Aungin oikeudellisten asioiden ministeriön syyttäjäosaston pääjohtajaksi 31. maaliskuuta 2022.

Swe Swe Aungin johtama syyttäjäosasto on ollut osallisena useissa demokraattisesti valittujen johtajien ja opposition edustajien vastaisissa oikeudenkäynneissä, joissa on rikottu oikeutta puolustautua ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mukaan lukien neljän demokratian puolustajan teloitukseen johtaneet oikeuskäsittelyt. Syyttäjäosaston pääjohtajana Swe Swe Aung osallistuu demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävään toimintaan.

Lisäksi Swe Swe Aung on lähellä useita valtion hallintoneuvostoon kuuluvia ja sotilashallinnon nimittämiä henkilöitä ja johtajia, mukaan lukien komentaja Min Aung Hlaing ja valtakunnansyyttäjä Dr Thida Oo.

8.11.2022

69.

Zaw Min (alias U Zaw Min)

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1970

Sukupuoli: mies

Valtion hallintoneuvosto nimitti Zaw Minin sisäministeriön vankilaosaston pääjohtajaksi 4. helmikuuta 2021. Tässä asemassa hän vastaa vankiloiden hallinnoinnista Myanmarissa/Burmassa.

Zaw Minin johtama vankilaosasto on ollut osallisena useissa väärinkäytöstapauksissa vankiloissa. Vankeihin on kohdistettu väkivaltaa, heitä on hakattu, kidutettu ja kohdeltu muuten epäinhimillisesti vankiloissa. Lisäksi vankilaviranomaiset ovat rikkoneet vangittujen oikeutta puolustautua. Vankilaosaston pääjohtajana Zaw Min osallistuu demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävään toimintaan.

Lisäksi Zaw Min on lähellä useita valtion hallintoneuvostoon kuuluvia ja sotilashallinnon nimittämiä henkilöitä ja johtajia, mukaan lukien komentaja Min Aung Hlaing ja sisäministeri kenraaliluutnantti Soe Htut.

8.11.2022

70.

U Zaw Lin Aung

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Zaw Lin Aung on entinen sotilashenkilö ja Yangonin alueen vankilaosaston varajohtaja vuoden 2021 lopusta saakka. U Zaw Lin Aung on vastuussa myös Inseinin vankilasta.

Hänen johtamassaan Inseinin vankilassa poliittisiin vankeihin on kohdistettu väkivaltaa. Vankilan henkilökunta on hakannut ja kiduttanut heitä ja kohdellut heitä muuten epäinhimillisesti. Yangonin alueen vankilaosaston varajohtajana ja Inseinin vankilasta vastaavana henkilönä U Zaw Lin Aung osallistuu demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävään toimintaan.

8.11.2022

71.

U Than Swe

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1957 tai 1965

Sukupuoli: mies

Valtion hallintoneuvosto nimitti U Than Swen korruptiontorjuntakomission puheenjohtajaksi 19. elokuuta 2022.

U Than Swen johtama korruptiontorjuntakomissio on pannut täytäntöön politiikkoja, joilla pyritään legitimoimaan sotilasvallankaappausta. Se on muun muassa ollut osallisena demokraattisesti valittujen johtajien vastaisissa oikeudenkäynneissä, kuten korruptiosyytteen nostamisessa valtiollista neuvonantajaa Daw Aung San Suu Kyitä vastaan. Korruptiontorjuntakomission puheenjohtajana U Than Swe osallistuu demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävään toimintaan ja politiikkaan.

8.11.2022

72.

Ko Ko Lwin

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1972 tai 1982

Sukupuoli: mies

Valtion hallintoneuvosto nimitti Ko Ko Lwinin vaalilautakunnan jäseneksi 1. huhtikuuta 2022. Hyväksymällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta 2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkimainingeissa ja vaalilautakunnan jäsenenä toimiessaan, kuten mitätöimällä marraskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todisteita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä, Ko Ko Lwin on ollut suoraan osallisena toimissa, jotka heikentävät demokratian ja oikeusvaltion toteutumista Myanmarissa/Burmassa.

8.11.2022

73.

Min Min Oo

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1962 tai 1967

Sukupuoli: mies

Valtion hallintoneuvosto nimitti Min Min Oon vaalilautakunnan jäseneksi 2. toukokuuta 2022. Hyväksymällä kyseisen nimityksen 1. helmikuuta 2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkimainingeissa ja vaalilautakunnan jäsenenä toimiessaan, kuten mitätöimällä marraskuun 2020 vaalien tuloksen ilman todisteita vaalivilpistä sekä nostamalla samoja vaaleja koskevat syytteet vaalivilpistä, Min Min Oo on ollut suoraan osallisena toimissa, jotka heikentävät demokratian ja oikeusvaltion toteutumista Myanmarissa/Burmassa.

8.11.2022

74.

Htun Aung

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 1967

Sukupuoli: mies

Myanmarin asevoimien komentaja ylikenraali Min Aung Hlaing nimitti kenraali Htung Aungin Myanmarin ilmavoimien komentajaksi 12. tammikuuta 2022. Tässä asemassa Htung Aung komentaa ja valvoo Myanmarin ilmavoimia.

Myanmarin ilmavoimat ovat hyökänneet siviilikohteisiin eri puolilla Myanmaria ja tappaneet ja vahingoittaneet siviilejä, myös lapsia sekä etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Hyökkäyksiä on kohdistettu myös kouluihin, uskonnonharjoittamispaikkoihin ja terveydenhoitoyksiköihin.

Myanmarin ilmavoimien komentajana kenraali Htung Aung on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta ja Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

Lisäksi kenraali Htung Aung osallistuu Myanmar Economic Holdings Limitedin (MEHL) hallinnointiin. MEHL on sotilasomisteinen monialayritys, joka tarjoaa Myanmarin asevoimille sen operaatioita mahdollistavia taloudellisia ja aineellisia resursseja.

Hän tukee näin ollen toimia, jotka uhkaavat Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta.

8.11.2022

75.

Phone Myat

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Phone Myat on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoimiston 3(BSO 3) komentaja huhtikuusta 2021 lähtien.

Hän toimi aikaisemmin apulaissisäministerinä heinäkuusta 2020 huhtikuuhun 2021 ja läntisen komentoalueen komentajana toukokuusta 2019 heinäkuuhun 2020.

BSO 3:n komentajana Phone Myat komentaa ja valvoo lounaisen komentoalueen (Ayeyarwaddy), eteläisen komentoalueen (Bago ja Magway) sekä läntisen komentoalueen (Rakhine ja Chin) asevoimia.

Asevoimat ovat hänen komennossaan syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, rikoksiin ja julmuuksiin, mukaan lukien surmaamiset, siviileitä vastaan tehdyt maa- ja ilmahyökkäykset sekä joukkomurhat Magwayn alueella, Chinin osavaltiossa ja Bagon alueella.

BSO 3 komentajana Phone Myat on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta ja Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

76.

Aung Soe

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Aung Soe on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoimiston 4 (BSO 4) komentaja tammikuusta 2021 lähtien. Hän toimi aikaisemmin apulaissisäministerinä maaliskuuhun 2018 saakka ja sen jälkeen erikoisoperaatiotoimiston 6 päällikkönä.

BSO 4:n komentajana Aung Soe komentaa ja valvoo asevoimia Tanintharayin alueen rannikon komentoalueella ja kaakkoisella komentoalueella Monin ja Karenin osavaltioissa.

Asevoimat ovat hänen komennossaan syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, rikoksiin ja julmuuksiin, mukaan lukien surmaamiset, siviileitä vastaan tehdyt maa- ja ilmahyökkäykset, laittomat pidätykset ja tykistötulen käyttö. Kayinin/Karenin osavaltiossa, joka on yksi Aung Soen komennossa olevista alueista, on rekisteröity 3 993 väkivallantekoa vallankaappauksen ja heinäkuun 2022 välisenä aikana.

BSO 4 komentajana hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

77.

Thet Pon

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraaliluutnantti Thet Pon on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) erikoisoperaatiotoimiston 5 (BSO 5) komentaja kesäkuusta 2020 lähtien. Hän toimi aikaisemmin luoteisen komentoalueen komentajana vuoteen 2017 saakka ja Yangonin alueen komentajana vuodesta 2017 kesäkuuhun 2020.

BSO 5:n komentajana Thet Pon komentaa ja valvoo asevoimia ja sotilastuomioistuimia Yangonin alueella.

Maaliskuussa 2021 valtion hallintoneuvosto määräsi Myanmarissa voimaan sotalain, jolla toimeenpano- ja tuomiovalta siirrettiin kunkin sotilaskomentoalueen päällikölle. Heinäkuuhun 2022 mennessä Yangonin alueen sotilastuomioistuimet olivat tuominneet 119 henkilöä kuolemaan, monet heistä poliittisista syistä. Kuolemaan tuomittiin myös neljä demokraattisen opposition jäsentä, jotka teloitettiin Yangonissa.

Lisäksi Yangonin alueen asevoimat ovat syyllistyneet rauhanomaisten mielenosoittajien väkivaltaiseen kohteluun ja surmaamiseen, kuten tappavan voiman käyttö juntan vastaisissa mielenosoituksissa Hlaing Tharyarin kaupungissa Yangonin alueella 14. maaliskuuta 2021.

BSO 5 komentajana Thet Pon on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

78.

Htein Win

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri Htein Win on Myanmarin asevoimien eteläisen komentoalueen komentaja. Komentoalueen komentajana hän komentaa ja valvoo asevoimia Bagon ja Magwayn alueilla.

Asevoimat ovat näillä alueilla syyllistyneet ilmaiskuihin, ratsioihin, tuhopolttoihin, lukuisiin surmiin ja ihmiskilpien käyttämiseen.. Asevoimat ovat Magwayn alueella syyllistyneet erityisen julmiin opposition vastaisiin operaatioihin, joissa on noudatettu ”tapa kaikki, polta kaikki, ryöstä kaikki” -strategiaa.

Eteläisen komentoalueen komentajana Htein Win on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

79.

Htin Latt Oo

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri Htin Latt Oo on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) läntisen komentoalueen komentaja heinäkuusta 2020 saakka. Komentoalueen komentajana hän komentaa ja valvoo asevoimia läntisen Rakhinen ja Chinin alueilla.

Asevoimat ovat näillä alueilla syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja rikoksiin, muun muassa ilmaiskuihin, raiskauksiin, ihmiskilpien käyttämiseen, kotien polttamiseen, joukkomurhiin ja laittomiin pidätyksiin.

Läntisen komentoalueen komentajana Htin Latt Oo on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

80.

Than Htike

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Sotilaspassin numero: Kyi-28146

Prikaatikenraali Than Htike on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) luoteisen komentoalueen komentaja 6. tammikuuta 2022 lähtien. Komentoalueen komentajana hän komentaa ja valvoo asevoimia Sagaingin alueilla.

Hänen komennossaan olevat asevoimat ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, suhteettomaan voimankäyttöön ja siviiliväestöön kohdistuneisiin julmuuksiin, mukaan lukien sotilaallinen hyökkäys kouluun Depeyinin kaupungissa Sagaingin alueella. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 13 ihmistä, joista 11 oli lapsia. Sagaingin alueella asevoimat ovat polttaneet yli 20 000 taloa sotilasvallankaappauksen jälkeen.

Luoteisen komentoalueen komentajana Than Htike on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

81.

Nyunt Win Swe

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Sukupuoli: mies

Kenraalimajuri Nyunt Win Swe on Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) Yangonin alueen komentaja kesäkuusta 2020 lähtien. Tässä asemassa Nyunt Win Swe komentaa ja valvoo asevoimia Yangonin alueella. Hän valvoo yhdessä erikoisoperaatiotoimiston 5 päällikön, kenraaliluutnantti Thet Ponin kanssa Yangonin alueen sotilastuomioistuimia.

Maaliskuussa 2021 valtion hallintoneuvosto määräsi Myanmarissa voimaan sotalain, jolla toimeenpano- ja tuomiovalta siirrettiin kunkin sotilaskomentoalueen päällikölle. Heinäkuuhun 2022 mennessä Yangonin alueen sotilastuomioistuimet olivat tuominneet 119 henkilöä kuolemaan, monet heistä poliittisista syistä. Kuolemaan tuomittiin myös neljä demokraattisen opposition jäsentä, jotka teloitettiin Yangonin alueella.

Lisäksi Yangonin alueen asevoimat ovat syyllistyneet rauhanomaisten mielenosoittajien väkivaltaiseen kohteluun ja surmaamiseen, kuten tappavan voiman käyttö juntan vastaisissa mielenosoituksissa Hlaing Tharyarin kaupungissa Yangonin alueella 14. maaliskuuta 2021.

Yangonin alueen komentajana Nyunt Win Swe on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa heikentävästä toiminnasta sekä Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaavista toimista.

8.11.2022

82.

U Tay Za

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 18.7.1964

Syntymäpaikka: Yangon, Myanmar

Sukupuoli: mies

U Tay Za on Htoo Group of Companies -yrityksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Se on yksityinen monialayritys, joka toimii useilla eri aloilla, kuten kauppa, pankkitoiminta, kaivostoiminta, matkailu ja ilmailu. U Tay Zalla on tiiviit yhteydet Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) ylimpään johtoon.

U Tay Za tarjosi Htoo Group of Companies -yrityksen kautta taloudellista tukea Tatmadawille vuonna 2017 Rakhinen ”puhdistusoperaatioihin” liittyneessä varainkeruutapahtumassa. Lisäksi U Tay Za on toiminut välittäjänä sellaisen sotilaskaluston tarjoamisessa, jota on käytetty siviiliväestöä ja mielenosoittajia vastaan eri puolilla maata.

Edistämällä asevoimien valmiuksia toteuttaa vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja siviiliväestöön kohdistuneita sortotoimia sekä demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentäviä toimia Myanmarissa/Burmassa U Tay Za antoi tukea Tatmadawille sekä osallistui Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin.

8.11.2022

83.

Aung Moe Myint

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 9.6.1971 tai 28.9.1969

Sukupuoli: mies

Passin numero: 12/YAKANA(N)006981

Aung Moe Myint on kaupan alalla toimivan Dynasty International Company Ltd -yrityksen (DICL) johtaja. Hän on Valko-Venäjän tasavallan kunniakonsuli Myanmarissa. Kaupallisen ja henkilökohtaisen asemansa perusteella, mukaan lukien hänen tiiviit poliittiset ja kaupalliset siteensä Valko-Venäjään, Aung Moe Myint on helpottanut sellaisten aseiden, ampuma-aseiden sekä rajoitusten alaisten tavaroiden ja kaksikäyttötuotteiden hankkimista Myanmarin asevoimille, jota on käytetty siviiliväestöä ja mielenosoittajia vastaan eri puolilla maata.

Edistämällä asevoimien valmiuksia toteuttaa vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja siviiliväestöön kohdistuneita sortotoimia sekä demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentäviä toimia Myanmarissa/Burmassa Aung Moe Myint antoi tukea Tatmadawille sekä osallistui Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin.

8.11.2022

84.

Naing Htut Aung

Kansalaisuus: Myanmar/Burma

Syntymäaika: 27.1.1968

Sukupuoli: mies

Passin numero: 12/MAKAYA 118765

Naing Htut Aung on kaupan alalla toimivan International Group of Companies -yrityksen (IGGC) johtaja.

Naing Htut Aung tarjosi IGGC:n kautta taloudellista tukea Tatmadawille vuonna 2017 Rakhinen ”puhdistusoperaatioihin” liittyneessä varainkeruutapahtumassa. Lisäksi Naing Htut Aung on toiminut sellaisten aseiden, sotilaskaluston ja kaksikäyttötuotteiden maahantuojana ja välittäjänä Myanmarin asevoimille, joita on käytetty siviiliväestöä ja mielenosoittajia vastaan eri puolilla maata.

Edistämällä asevoimien valmiuksia toteuttaa vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja siviiliväestöön kohdistuneita sortotoimia sekä demokratiaa ja oikeusvaltiota heikentäviä toimia Myanmarissa/Burmassa Naing Htut Aung antoi tukea Tatmadawille sekä osallistui Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin toimiin.

8.11.2022”

2)

Lisätään seuraava merkintä luetteloon, jonka otsikko on ”B. 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet”:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”11.

Valtion hallintoneuvosto (SAC)

Yhteisötyyppi: julkinen

Rekisteröintipaikka: Myanmar

Valtion hallintoneuvosto on Myanmarissa/Burmassa 1. helmikuuta 2021 tehdyn sotilasvallankaappauksen jälkeen 2. helmikuuta 2021 perustettu julkinen yhteisö. Varapresidentti Myint Swe osallistui vallankaappaukseen julistamalla hätätilan ja siirtämällä valtion lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan komentaja Min Aung Hlaingille. Komentaja Min Aung Hlaingin johtama valtion hallintoneuvosto perustettiin hoitamaan näitä tehtäviä.

Koska valtion hallintoneuvostolla on valta hoitaa valtion tehtäviä, se on vastuussa politiikoista ja toimista, jotka heikentävät demokratiaa ja oikeusvaltiota Myanmarissa/Burmassa. Lisäksi Valtion hallintoneuvosto on tehnyt päätöksiä, jotka ovat johtaneet siviiliväestön ja poliittisen opposition sortoon, julmuuksiin ja Myanmarin turvallisuusjoukkojen tekemiin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Valtion hallintoneuvosto osallistuu näin ollen Myanmarin/Burman rauhaa, turvallisuutta ja vakautta uhkaaviin toimiin.

8.11.2022”


Top