EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:317:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 317, 9. joulukuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 317

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
9. joulukuuta 2019


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2089, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta EU:n ilmastosiirtymää koskevien vertailuarvojen, EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen ja vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta ( 1 )

17

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2090, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tapauksista, joissa epäillään tai todetaan, ettei ole noudatettu unionin sääntöjä, joita sovelletaan eläinlääkkeissä tai rehun lisäaineina sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden taikka kiellettyjen tai muiden kuin sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden käyttöön tai jäämiin ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2091, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2197 muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisten läheisesti keskenään korreloivien valuuttojen osalta ( 2 )

38

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2092, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa

42

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2093, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 333/2007 muuttamisesta 3-monoklooripropaani-1,2-diolin (3-MCPD) rasvahappoesterien, glysidyylirasvahappoesterien, perkloraatin ja akryyliamidin määrittämisen osalta ( 1 )

96

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2094, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden benfluraliini, dimoksistrobiini, fluatsinami, flutolaniili ja mankotsepi, mekoproppi-P, mepikvatti, metiraami, oksamyyli ja pyraklostrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä ( 1 )

102

 

*

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2095, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, Puolan vuonna 2019 käytettävissä olevan merilohen kalastuskiintiön alentaminen vuoden 2018 liikakalastuksen vuoksi

105

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2019/2096, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, EU:n operaation komentajan nimittämisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) ja päätöksen (YUTP) 2019/948 (EUTM MALI/2/2019) kumoamisesta

108

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/2097, annettu 2 päivänä joulukuuta 2019, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Romania on ehdottanut, nimeämisestä

110

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2098, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, tilapäisistä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetysten kohdalla, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin jonkin kolmannen maan evättyä niiltä pääsyn (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 8092)  ( 1 )

111

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) ( EUVL L 095, 7.4.2017 )

114

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

 

(2)   ETA: n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top