Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:217:FULL

Euroopan unionin virallinen lehti, L 217, 27. elokuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 217

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
27. elokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1198, annettu 22 päivänä elokuuta 2018, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà (SAN))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1199, annettu 22 päivänä elokuuta 2018, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Boudin blanc de Rethel (SMM))

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1200, annettu 22 päivänä elokuuta 2018, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Brioche vendéenne (SMM))

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1201, annettu 22 päivänä elokuuta 2018, nimityksen kirjaamisesta aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Kiełbasa krakowska sucha staropolska (APT))

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1202, annettu 22 päivänä elokuuta 2018, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Czosnek galicyjski (SMM))

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1203, annettu 21 päivänä elokuuta 2018, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikainen poikkeus neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan tai Amerikan yhdysvalloissa jalostetun saarnea olevan puutavaran osalta sekä komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/204 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5848)

7

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1198,

annettu 22 päivänä elokuuta 2018,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Oli de l'Empordà”/”Aceite de l'Empordà” (SAN))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Espanjan esittämän pyynnön, joka koski komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/385 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Oli de l'Empordà”/”Aceite de l'Empordà” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Oli de l'Empordà”/”Aceite de l'Empordà” (SAN) koskeva eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Pierre MOSCOVICI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/385, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2015, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà (SAN)) (EUVL L 65, 10.3.2015, s. 4).

(3)  EUVL C 67, 22.2.2018, s. 19.


27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1199,

annettu 22 päivänä elokuuta 2018,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Boudin blanc de Rethel” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 2036/2001 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Boudin blanc de Rethel” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Boudin blanc de Rethel” (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Pierre MOSCOVICI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 2036/2001, annettu 17 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin” annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (EYVL L 275, 18.10.2001, s. 9).

(3)  EUVL C 97, 15.3.2018, s. 13.


27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1200,

annettu 22 päivänä elokuuta 2018,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Brioche vendéenne” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut Ranskan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 738/2004 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Brioche vendéenne” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään nimitystä ”Brioche vendéenne” (SMM) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Pierre MOSCOVICI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 738/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Peras de Rincón de Soto ja Brioche vendéenne) (EUVL L 116, 22.4.2004, s. 5).

(3)  EUVL C 95, 13.3.2018, s. 27.


27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1201,

annettu 22 päivänä elokuuta 2018,

nimityksen kirjaamisesta aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (”Kiełbasa krakowska sucha staropolska” (APT))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puolan hakemus nimityksen ”Kiełbasa krakowska sucha staropolska” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Kiełbasa krakowska sucha staropolska” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Kiełbasa krakowska sucha staropolska” (APT).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.2 ”Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Pierre MOSCOVICI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 53, 13.2.2018, s. 11.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1202,

annettu 22 päivänä elokuuta 2018,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Czosnek galicyjski” (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puolan hakemus nimityksen ”Czosnek galicyjski” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitys ”Czosnek galicyjski” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Czosnek galicyjski” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.6 ”Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2018.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Pierre MOSCOVICI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 110, 23.3.2018, s. 32.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


PÄÄTÖKSET

27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 217/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1203,

annettu 21 päivänä elokuuta 2018,

luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikainen poikkeus neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan tai Amerikan yhdysvalloissa jalostetun saarnea olevan puutavaran osalta sekä komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/204 kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5848)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja sen liitteessä IV olevan A osan I jakson 2.3, 2.4 ja 2.5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY 5 artiklan 1 kohdassa yhdessä sen liitteessä IV olevan A osan I jakson 2.3 kohdan kanssa vahvistetaan erityiset vaatimukset, jotka koskevat Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan saarnea (Fraxinus L.) sekä tiettyjä muita puulajeja olevan puutavaran tuontia unioniin.

(2)

Komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/204 (2) annettiin jäsenvaltioille lupa säätää väliaikainen poikkeus erityisiin vaatimuksiin, joista säädetään direktiivin 2000/29/EY 5 artiklan 1 kohdassa yhdessä kyseisen direktiivin liitteessä IV olevan A osan I jakson 2.3 kohdan kanssa ja jotka koskevat Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan saarnea (Fraxinus L.) olevan puutavaran tuontia unioniin.

(3)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/204 voimassaolo päättyi 30 päivänä kesäkuuta 2018. Se olisi näin ollen korvattava tällä päätöksellä, jotta voidaan varmistaa kyseisen puutavaran unioniin tuonnin jatkuminen.

(4)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/204 soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella siinä säädettyjen vaatimusten soveltamista on aiheellista jatkaa tämän päätöksen mukaisesti.

(5)

Kun kuitenkin otetaan huomioon tiedot, joita saatiin komission Amerikan yhdysvaltoihin tammikuussa 2018 tekemän tarkastuskäynnin aikana, sekä Amerikan yhdysvaltojen kansallisen kasvinsuojelujärjestön kyseisen tarkastuksen aikana ja sen jälkeen toimittamat tiedot, on aiheellista vaatia saarnea olevan puutavaran tarkempaa tarkastamista ja valvontaa Amerikan yhdysvalloissa. Sitä varten olisi vahvistettava erityisiä edellytyksiä, jotka koskevat asiakirjojen, menettelyjen ja merkintöjen tarkastamista, kuljetusta edeltäviä tarkastuksia ja seurantaa hyväksytyillä sahoilla.

(6)

Jotta voitaisiin paremmin arvioida, miten tätä päätöstä sovelletaan, jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedot tapahtuneesta tuonnista.

(7)

Selkeyteen ja oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/204 olisi kumottava.

(8)

Tätä päätöstä olisi sovellettava 30 päivään kesäkuuta 2020, jotta sen täytäntöönpanoa voidaan tarkastella siihen mennessä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lupa poikkeuksen säätämiselle

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2000/29/EY 5 artiklan 1 kohdassa yhdessä sen liitteessä IV olevan A osan I jakson 2.3 kohdan kanssa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan tai Amerikan yhdysvalloissa jalostetun saarnea (Fraxinus L.) olevan puutavaran, jäljempänä ’puutavara’, joka ennen sen siirtoa Amerikan yhdysvalloista täyttää tämän päätöksen liitteessä vahvistetut edellytykset, tuonnin alueelleen.

2 artikla

Kasvien terveystodistus

1.   Puutavaran mukana on oltava Amerikan yhdysvalloissa annettu direktiivin 2000/29/EY 13 a artiklan 3 ja 4 kohdan mukainen kasvien terveystodistus, jossa todistetaan, että puutavara on tarkastuksen jälkeen todettu vapaaksi haitallisista organismeista.

2.   Kasvien terveystodistuksen kohdassa ”Lisätietoja” on oltava seuraavat merkinnät:

a)

maininta ”Komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/1203 säädettyjen Euroopan unionin vaatimusten mukainen”;

b)

nippujen numerot, jotka vastaavat kutakin yksittäistä vietävää nippua;

c)

Amerikan yhdysvalloissa sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten nimet.

3 artikla

Tuontia koskeva raportointi

Tuontijäsenvaltion on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kunkin vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä tiedot tämän päätöksen nojalla kyseisen vuoden aikana tuodun puutavaran lähetysten määristä.

4 artikla

Ilmoitus vaatimustenvastaisuudesta

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille jokaisesta lähetyksestä, joka ei ole tämän päätöksen mukainen. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kahden työpäivän kuluessa tällaisen lähetyksen pysäyttämispäivästä.

5 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/204 kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/204.

6 artikla

Voimassaolon päättyminen

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2020.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä elokuuta 2018

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/204, annettu 3 päivänä helmikuuta 2017, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikainen poikkeus neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan tai Amerikan yhdysvalloissa jalostetun saarnea olevan puutavaran osalta sekä tiettyjen Amerikan yhdysvaltojen alueiden tunnustamisesta vapaaksi Agrilus planipennis Fairmaire -kasvintuhoojasta annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/2416 kumoamisesta (EUVL L 32, 7.2.2017, s. 35).


LIITE

1.   Jalostusvaatimukset

Puutavaran jalostuksessa on noudatettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:

a)

Kuorinta

Puutavarasta poistetaan kuori, lukuun ottamatta joitakin silmämääräisesti erottuvia ja selvästi erillisiä pieniä kuorenpaloja, jotka täyttävät toisen seuraavista vaatimuksista:

i)

niiden leveys on alle 3 cm (pituudesta riippumatta); tai

ii)

jos niiden leveys on yli 3 cm, kunkin yksittäisen kuorenpalan kokonaispinta-ala on alle 50 cm2.

b)

Sahaus

Sahattu puutavara on tuotettu kuoritusta pyöreästä puusta.

c)

Lämpökäsittely

Puutavara lämpökäsitellään koko profiililtaan vähintään 71 °C:n lämpötilassa 1 200 minuutin ajan lämpökäsittelyuunissa, jonka Animal and Plant Health Inspection Service -virasto (APHIS) tai sen hyväksymä taho on hyväksynyt.

d)

Kuivaaminen

Puutavaraa kuivataan APHIS:n tunnustaman teollisen kuivatusohjelman mukaisesti vähintään kahden viikon ajan.

Puutavaran lopullinen kosteuspitoisuus prosentteina kuiva-aineesta saa olla enintään 10 prosenttia.

2.   Laitoksia koskevat vaatimukset

Puutavara on tuotettava, käsiteltävä tai varastoitava laitoksessa, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

APHIS tai sen hyväksymä taho on virallisesti hyväksynyt laitoksen haitallista organismia Agrilus planipennis Fairmaire koskevan sertifiointiohjelmansa mukaisesti;

b)

laitos on rekisteröity APHIS:n verkkosivustolla julkaistuun tietokantaan;

c)

APHIS tai sen hyväksymä taho tarkastaa laitoksen vähintään kerran kuukaudessa, ja sen on todettu täyttävän tämän liitteen vaatimukset. Jos tarkastukset suorittaa APHIS:n hyväksymä taho, APHIS:n on tarkastettava kyseisen tahon työskentely puolivuosittain. Puolivuosittaisiin tarkastuksiin on sisällyttävä asianomaisen tahon menettelyjen ja asiakirjojen tarkastaminen sekä hyväksyttyjen tilojen tarkastukset;

d)

laitoksessa käytetään puutavaran käsittelyyn laitteita, jotka on kalibroitu laitteiden käyttöohjeiden mukaisesti;

e)

laitos pitää APHIS:n tai sen hyväksymän tahon suorittamaa todentamista varten kirjaa menettelyistään, mukaan luettuina käsittelyn kesto, käsittelyn aikaiset lämpötilat sekä kunkin vietävän nipun osalta vaatimustenmukaisuuden tarkastus ja lopullinen kosteuspitoisuus.

3.   Merkinnät

Puutavaran kussakin nipussa on oltava näkyvästi merkittynä sekä nipun numero että maininta ”HT-KD” tai ”Heat Treated - Kiln Dried”. Merkinnän antaa hyväksytyn laitoksen nimetty toimihenkilö tai hänen valvonnassaan toimiva henkilö varmistettuaan, että 1 kohdassa vahvistettuja käsittelyvaatimuksia ja 2 kohdassa vahvistettuja laitoksia koskevia vaatimuksia on noudatettu.

4.   Vientiä edeltävät tarkastukset

APHIS:n tai sen hyväksymän tahon on tarkastettava unioniin vietäväksi tarkoitettu puutavara ennen vientiä sen varmistamiseksi, että 1 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.


Top