Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:214:FULL

Euroopan unionin virallinen lehti, L 214, 23. elokuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 214

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
23. elokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1194, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2018, kumppanuuden perustamisesta tehtyyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta

1

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1195, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2018, linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaan sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ( 1 )

3

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen delegoitu päätös N:o 18/18/KOL, annettu 9 päivänä helmikuuta 2018, Norjan marteilioosista (Marteilia refringens) ja bonamioosista (Bonamia ostreae) vapaasta asemasta [2018/1196]

5

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1194,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2018,

kumppanuuden perustamisesta tehtyyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan sekä 207 ja 209 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kumppanuuden perustamisesta tehtyyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin 17 päivänä heinäkuuta 2017 neuvoston päätöksen (EU) 2017/1567 (1) mukaisesti sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen.

(2)

Euroopan atomienergiayhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta pöytäkirjan tekemiseen sovelletaan erillistä menettelyä.

(3)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään kumppanuuden perustamisesta tehtyyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja (2) unionin ja jäsenvaltioiden puolesta.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin ja jäsenvaltioiden puolesta pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (3).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. PETKOV


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2017/1567, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, kumppanuuden perustamisesta tehtyyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin ja jäsenvaltioiden puolesta sekä sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 238, 16.9.2017, s. 1).

(2)  Pöytäkirjan teksti on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L 238, 16 päivänä syyskuuta 2017 yhdessä sen allekirjoittamista koskevan päätöksen kanssa.

(3)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2018/1195,

annettu 16 päivänä heinäkuuta 2018,

linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaan sopimukseen (Interbus-sopimus) liitettävän linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskeva sopimus (Interbus-sopimus) (1), tehtiin unionin puolesta 3 päivänä lokakuuta 2002 neuvoston päätöksen 2002/917/EY (2) mukaisesti, ja se tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 (3).

(2)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä joulukuuta 2014 komission aloittamaan neuvottelut Interbus-sopimukseen liitettävästä pöytäkirjasta, jäljempänä ’pöytäkirja’, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Moldovan tasavallan, Montenegron, Turkin tasavallan ja Ukrainan kanssa.

(3)

Neuvottelut saatiin menestyksekkäästi päätökseen Interbus-sopimuksen sopimuspuolten välisessä kokouksessa 10 päivänä marraskuuta 2017.

(4)

Pöytäkirjan tarkoituksena on helpottaa säännöllisen liikenteen ja säännöllisen erityisliikenteen harjoittamista Interbus-sopimuksen sopimuspuolten välillä ja parantaa näin ollen matkustajaliikenteen yhteyksiä sopimuspuolten välillä.

(5)

Yleisten sääntöjen osalta, erityisesti sekakomitean toimintaa koskien, ja sen soveltamisen helpottamiseksi pöytäkirjaluonnoksessa seurataan pitkälti Interbus-sopimuksessa vahvistettuja sääntöjä.

(6)

Jotta pöytäkirjan hyödyt eivät viivästyisi kohtuuttomasti ja vastaavasti sen mukaan, mitä Interbus-sopimuksessa määrätään, pöytäkirjassa määrätään, että se tulee voimaan sen hyväksyneiden tai ratifioineiden sopimuspuolten osalta, kun neljä sopimuspuolta, unioni mukaan lukien, on hyväksynyt tai ratifioinut sen.

(7)

Sen vuoksi pöytäkirja olisi allekirjoitettava unionin puolesta sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (Interbus-sopimus) pöytäkirja koskien linja-autoilla harjoitettavaa säännöllistä kansainvälistä matkustajaliikennettä ja säännöllistä kansainvälistä erityismatkustajaliikennettä unionin puolesta sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan päätökseen (4).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa pöytäkirja unionin puolesta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2018.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  EYVL L 321, 26.11.2002, s. 13.

(2)  Neuvoston päätös 2002/917/EY, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan sopimuksen (Interbus-sopimus) tekemisestä (EYVL L 321, 26.11.2002, s. 11).

(3)  EYVL L 321, 26.11.2002, s. 44.

(4)  Pöytäkirjan teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


III Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/5


EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN DELEGOITU PÄÄTÖS

N:o 18/18/KOL,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2018,

Norjan marteilioosista (Marteilia refringens) ja bonamioosista (Bonamia ostreae) vapaasta asemasta [2018/1196]

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

ottaa huomioon EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja pöytäkirjan 1, ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 3.1 osan 8a kohdassa tarkoitetun säädöksen

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY (1), annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta, jäljempänä ’direktiivi 2006/88/EY’, sellaisena kuin se on muutettuna ja mukautettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1, ja erityisesti kyseisen säädöksen 53 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

Valvontaviranomainen totesi 7 päivänä heinäkuuta 2010 tekemässään päätöksessä N:o 291/10/KOL Norjan koko rannikkoalueen sekä marteilioosista (Marteilia refringens) että bonamioosista (Bonamia ostreae) vapaaksi vyöhykkeeksi lukuun ottamatta Etelä-Norjassa sijaitsevaa Aust-Agderin lääniä bonamioosin osalta.

Norjan elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 23 päivänä helmikuuta 2017 Maailman eläintautijärjestön (OIE) varhaisvaroitusjärjestelmän (2) kautta epäilystä, joka koski sinisimpukoiden (Mytilus edulis) marteilioositartuntaa. Kyseiset sinisimpukat kasvoivat villinä euroopanostereiden (Ostrea edulis) vesiviljelylaitoksella Bømlon kunnassa Hordalandin läänissä Etelä-Norjassa.

Norjan elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 28 päivänä helmikuuta 2017 päivätyllä sähköpostiviestillä (asiakirja nro 844246) valvontaviranomaiselle samasta epäilystä ja siitä, että sinisimpukoiden ja euroopanostereiden liikkumista vesiviljelylaitokseen ja vesiviljelylaitoksesta oli rajoitettu.

Norjan elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti valvontaviranomaiselle 16 päivänä maaliskuuta 2017 päivätyllä sähköpostiviestillä (asiakirja nro 847935) eurooppalaisen eläintautien ilmoitusjärjestelmän (ADNS) kautta samana päivänä tehdyn ilmoituksen johdosta, että Euroopan unionin vertailulaboratorio nilviäisten tautien tunnistamista varten oli vahvistanut taudin ja että vesiviljelylaitoksen ympärille luotaisiin rajoitusalue.

Direktiivin 2006/88/EY 53 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos epidemiologinen tutkimus vahvistaa tartunnan tapahtuneen merkittävällä todennäköisyydellä, kyseisen jäsenvaltion, vyöhykkeen tai osaston taudista vapaa asema peruutetaan sen menettelyn mukaisesti, jolla kyseinen asema on julistettu.

Norjan kauppa-, teollisuus- ja kalastusministeriö lähetti valvontaviranomaiselle 28 päivänä syyskuuta kirjeen (asiakirja nro 875660), johon oli liitetty Norjan elintarviketurvallisuusviranomaisen 22 päivänä syyskuuta 2017 päivätty ilmoituskirje (asiakirja nro 875658), jossa todetaan, että asetus (3) rajoitusalueen perustamisesta marteilioosin varalta Bømlon kuntaan Norjassa oli hyväksytty, ja vahvistetaan, että asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön (4) mukaisesti ”koko Norjan rannikkoalue kuuluu marteilioosin osalta luokkaan I lukuun ottamatta rajoitusaluetta Bømlon kunnassa Norjassa”.

Valvontaviranomainen katsoo, että edellytykset kyseisen maantieteellisen alueen taudista vapaan aseman peruuttamiseksi Bømlon kunnassa Norjassa täyttyvät.

Näin ollen 7 päivänä heinäkuuta 2010 tehty päätös N:o 291/10/KOL olisi yksinkertaistamisen vuoksi kumottava ja korvattava uudella päätöksellä.

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Norjan marteilioosista (Marteilia refringens) ja bonamioosista (Bonamia ostreae) vapaa asema on kuvattu liitteessä.

2 artikla

Kumotaan päätös N:o 291/10/KOL.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2018.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Norjalle.

5 artikla

Tämä päätös on todistusvoimainen ainoastaan englannin kielellä.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2018.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta, delegointipäätöksellä N:o 494/13/KOL,

Högni S. KRISTJÁNSSON

Asiasta vastaava kollegion jäsen

Carsten ZATSCHLER

Allekirjoittajaa seuraavassa ominaisuudessa: johtaja, oikeus- ja hallintoasiat


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  NOR 24-02-17 OIE Alert.

(3)  Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377 (asetus valvonta-alueesta, joka on perustettu marteilioosin torjumiseksi sinisimpukoissa Bømlon kunnassa, Hordalandin läänissä).

(4)  Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, FOR-2008-06-17-819 (asetus vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden myynnistä sekä tartuntatautien ehkäisemisestä ja valvonnasta vesiviljelyeläimissä).


LIITE

1.

Koko Norjan rannikkoalue on marteilioosista vapaata aluetta lukuun ottamatta rajoitusaluetta Bømlon kunnassa, Hordalandin läänissä Etelä-Norjassa; kyseinen alue kuvataan sinisimpukoissa esiintyvän marteilioosin torjumista varten Bømlon kunnassa, Hordalandin läänissä perustettua valvonta-aluetta koskevan Norjan asetuksen (FOR-2017-09-08-1377), jäljempänä ’asetus’ (1), 2 §:ssä siten, että se on rajattu suoralla viivalla, joka kulkee

Stordin eteläkärjessä olevasta pisteestä (59° 44,805′ N; 5° 27,560′ E) etelään

Bømlon ja Sveion kuntien väliselle rajalle ja siitä kuntarajaa pitkin lounaaseen

merellä sijaitsevaan pisteeseen (59° 34,420′ N; 5° 14,623′ E) ja edelleen länteen kohti merellä sijaitsevaa pistettä (59° 33,72′ N; 5° 05,46′ E). Sen jälkeen viiva kulkee pohjoiseen Austevollin ja Bømlon kuntien väliselle rajalle ja siitä kuntarajaa pitkin länteen

merellä sijaitsevaan pisteeseen (59° 59,948′ N; 5° 19,629′ E) ja edelleen etelälounaaseen

Stordin pohjoiskärjessä olevaan pisteeseen (59° 58,917′ N; 5° 19,114′ E).

Asetukseen liitetty valvonta-alueen kartta on tämän päätöksen lisäyksessä.

2.

Koko Norjan rannikkoalue on bonamioosista (Bonamia ostreae) vapaata vyöhykettä lukuun ottamatta

Aust-Agderin lääniä Etelä-Norjassa.

Lisäys

Image

(1)  Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland, FOR-2017-09-08-1377.


Top