Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:209:FULL

Euroopan unionin virallinen lehti, L 209, 20. elokuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 209

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
20. elokuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU, Euratom) 2018/1150, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2018, unionin tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

1

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2018/1151, annettu 2 päivänä elokuuta 2018, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2011/23 muuttamisesta (EKP/2018/19)

2

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

PÄÄTÖKSET

20.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/1


JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2018/1150,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2018,

unionin tuomioistuimen tuomarin nimittämisestä

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 253 ja 255 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan 1 kohdan,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Unionin tuomioistuimen neljäntoista tuomarin ja viiden julkisasiamiehen toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2018. Nimitykset näihin paikkoihin olisi tehtävä 7 päivänä lokakuuta 2018 alkavaksi kaudeksi.

(2)

Tuomareiden ja julkisasiamiesten toimikausi kestää kuusi vuotta.

(3)

Nuno José CARDOSO DA SILVA PIÇARRAa on ehdotettu unionin tuomioistuimen tuomariksi.

(4)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettu komitea on antanut lausuntonsa Nuno José CARDOSO DA SILVA PIÇARRAn soveltuvuudesta unionin tuomioistuimen tuomarin tehtäviin,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään Nuno José CARDOSO DA SILVA PIÇARRA unionin tuomioistuimen tuomariksi 7 päivänä lokakuuta 2018 alkavaksi ja 6 päivänä lokakuuta 2024 päättyväksi kaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2018.

Puheenjohtaja

N. MARSCHIK


SUUNTAVIIVAT

20.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/2


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2018/1151,

annettu 2 päivänä elokuuta 2018,

ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2011/23 muuttamisesta (EKP/2018/19)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 ja 16 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska rahapolitiikkaa ja rahoitusvakautta palvelevan analyysin tarve on rahoitus- ja talouskriisistä, globalisaation seurauksista (esim. rahoitusjärjestelyt sekä ylikansallisten yhteisöjen lisääntynyt monimutkaisuus) ja rahoitusalan innovaatioista johtuen lisääntynyt, maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevia tilastoja olisi parannettava entisestään. Lisäksi neljännesvuosittaisten maksutasetietojen, ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen ja kansallista tilinpitoa (myös sektoritasolla) koskevien tilastojen välistä integraatioita olisi tiivistettävä.

(2)

Vaikka yrityssektori on hyvin tärkeä talouden kannalta, sitä ei ole erikseen eritelty suuntaviivoissa EKP/2011/23 (2). Lisäksi muiden kuin rahalaitosten alasektorin merkitys talouden rahoittajana on kasvussa, minkä vuoksi tällaisten tietojen kerääminen on entistä tärkeämpää avoimuussyistä sekä rahoitus- ja talousanalyysin parantamiseksi.

(3)

Globalisaation ja rahoitusmarkkinoiden integraation vuoksi valuuttakurssiriskit ja valuuttaepätasapainot ovat yhä merkityksellisempiä, kuten G20-ryhmä on todennut tietoaukkoja koskevan aloitteensa yhteydessä. Jotta päästäisiin lähemmäs tavoitetta ymmärtää näitä riskejä paremmin ja jotta saataisiin selkeämpi kuva siitä, miten keskeisten valuuttojen suhteellinen merkitys kehittyy, kattavat tiedot ulkomaisen varallisuusaseman nimellisvaluutoista olisi raportoitava neljännesvuosittain.

(4)

Euroalueen ja sen pääkauppakumppaneiden kahdenvälisten taloustoimien ja ulkomaisten varallisuusasemien perusteellisen analyysin mahdollistamiseksi on syytä parantaa maantieteellistä erittelyä siten, että kaikki G20-maat yksilöidään erikseen. Myös tietojen laatuun liittyvät syyt, esimerkiksi kahdenvälisten poikkeavuuksien analyysi, vaatii kaikkien jäsenvaltioiden osalta kahdenvälisiä taloustoimia ja positioita koskevien tietojen keräämistä kuukausittain.

(5)

Maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tilastojen sekä kansallista tilinpitoa (myös sektoritasolla) koskevien tilastojen yhdenmukaisuudella on erittäin tärkeä merkitys tietojen laadun parantamisessa. Näiden tietoaineistojen kokoamisessa käytetään yhtenäistä metodologiaa, ja näistä kahdesta eri tilastokokonaisuudesta peräisin olevia tietoja yhdistetään usein analyysitarkoituksia varten. Sen varmistamiseksi, että nämä kaksi tietoaineistoa voidaan yhdistää tarkasti, maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevissa tilastoissa on oltava riittävän yksityiskohtaisia instrumentin tyypin mukaan eriteltyjä tietoja.

(6)

Kun näiden uusien tietovaatimusten osalta kootaan ja annetaan euroalueen aggregaattitietoja, olisi samanaikaisesti annettava vastaavat kattavat kansalliset tiedot, jotta mahdollistetaan tietojen mielekäs maidenvälinen analyysi. Julkaistavien kansallisten tietoaineistojen ei tulisi sisältää tietoja, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 2533/98 luottamuksellisia.

(7)

Kansallisilla keskuspankeilla on oltava riittävästi aikaa tehdä tarvittavat muutokset kansallisiin tiedonkeruumenetelmiin; näin ollen niiden on noudatettava näitä suuntaviivoja 1 päivästä maaliskuuta 2021.

(8)

Tästä syystä suuntaviivoja EKP/2011/23 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivoja EKP/2011/23 seuraavasti:

1.

korvataan 1 artiklan 17 alakohta seuraavasti:

”17.

”julkaistavilla kansallisilla tietoaineistoilla” liitteen II taulukoissa 2 ja 4 olevissa sarakkeissa sanojen ”julkaistava alaerä” alla yksilöityjä kansallisia sarjoja, jotka ovat liitteen II taulukoissa 2 ja 4 olevissa muissa sarakkeissa esitettyjen tietojen alaeriä ja jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 2533/98 mukaisesti luottamuksellisia tietoja.”;

2.

poistetaan 2 artiklan 1a kohta;

3.

korvataan 3 a artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EKP toimittaa kansallisille keskuspankeille julkaisemansa euroalueen aggregaatit sekä julkaistavat kansalliset tietoaineistot.”;

4.

muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kansallisten keskuspankkien on, tarvittaessa yhteistyössä 4 artiklassa mainittujen muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, valvottava ja arvioitava EKP:lle toimitettavien tilastotietojen laatua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä V määriteltyjä EKP:n valvontatehtäviä. EKP arvioi tällaisia tietoja samalla tavoin ja oikea-aikaisesti. EKP:n johtokunta esittää EKP:n neuvostolle vuosittain kertomuksen tietojen laadusta ja julkaisee sen.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tiettyä erää koskevat tiedot liitteen II taulukoissa 1–5 ovat euroalueen ja kansallisten tilastojen kannalta suuruusluokaltaan merkityksettömiä tai jos kyseistä erää koskevia tietoja ei voida kerätä kohtuullisin kustannuksin, kyseisistä tiedoista voidaan toimittaa luotettaviin tilastointimenetelmiin perustuvat parhaimmat arviot edellyttäen, ettei tämä heikennä tilastojen analyyttistä arvoa. Tiedot voidaan toimittaa parhaan arvion periaatteen mukaan myös seuraavien liitteessä II olevien taulukoiden 1, 2, 4 ja 6 erittelyjen osalta:

a)

suorista sijoituksista ja muista sijoituksista saatujen ensitulojen alaerät;

b)

muiden ensitulojen ja tulojen uudelleenjaon alaerät;

c)

pääomansiirtojen alaerät pääomataseessa;

d)

johdannaisvelkojen maantieteellinen erittely;

e)

uudelleensijoitetut voittotulot ilman ISIN-koodia olevista sijoitusrahastojen osuuksista;

f)

sijoitustulot ilman ISIN-koodillisten sijoitusrahastojen osuuksista (kunnes katsotaan, että tämä erä voidaan tarkoituksenmukaisesti johtaa keskitetystä arvopaperitietokannasta (CSDB));

g)

setelien rajat ylittävien kuljetusten erittely yksikköarvon mukaan;

h)

virtojen ja kantojen sektorierittely erässä ”käteisraha ja talletukset” (varat) ”muiden sektorien” osalta;

i)

ulkomaisen varallisuusaseman erittely nimellisvaluutan ja jäljellä olevan maturiteetin mukaan.”

5.

Muutetaan liitteitä I ja II näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.

2.   Eurojärjestelmän keskuspankit noudattavat näitä suuntaviivoja 1 päivästä maaliskuuta 2021.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 2 päivänä elokuuta 2018.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Suuntaviivat 2012/120/EU, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista (EKP/2011/23) (EUVL L 65, 3.3.2012, s. 1).


LIITE

Muutetaan suuntaviivojen EKP/2011/23 liitteet I ja II seuraavasti:

1.

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Maksutasetilastot

Euroopan keskuspankki (EKP) edellyttää, että maksutasetilastotiedot toimitetaan kahdella eri raportointitiheydellä eli kuukausittain ja neljännesvuosittain vastaavanpituisilta kalenterijaksoilta. Vuositason tiedot kootaan laskemalla yhteen jäsenvaltioiden kyseiseltä vuodelta ilmoittamat neljännesvuositason tiedot. Maksutasetilastojen on oltava mahdollisimman yhdenmukaisia rahapolitiikan harjoittamista varten toimitettavien muiden tilastotietojen kanssa – tällaisia tilastotietoja ovat erityisesti neljännesvuosittainen kansatalouden tilinpito (ml. sektoreittain) ja kuukausittaiset raha- ja pankkitilastot.

1.1   Kuukausittaiset maksutasetilastot

Tavoite

Tavoitteena on laatia euroalueen kuukausittainen maksutase, josta ilmenevät tärkeimmät rahatalouden tilaan ja valuuttamarkkinoihin vaikuttavat erät (ks. liitteessä II oleva taulukko 1).

Vaatimukset

On tärkeää, että tilastotiedot soveltuvat käytettäviksi euroalueen maksutaseen laskennassa.

Koska kuukausittaisten maksutasetietojen toimitusaika on lyhyt ja tiedot ovat hyvin pitkälle aggregoituja ja koska tietoja käytetään rahapolitiikan harjoittamisessa ja valuuttaoperaatioissa, EKP sallii pakottavissa tapauksissa joitakin poikkeamia kansainvälisistä suosituksista (ks. 2 artiklan 4 kohta). Kirjaamiskäytännön ei tarvitse olla täysin suoriteperusteinen. Jos muunlaisia tietoja ei voida toimittaa määräajan kuluessa, EKP hyväksyy myös arvioidut tai alustavat tiedot, edellyttäen etteivät ne poikkea merkittävästi kansallisista standardeista ja että tällaisten arvioitujen tai alustavien tietojen toimittamisella varmistetaan tietojen riittävä laatu.

Kussakin pääerässä vaaditaan taloustoimien erittely varoihin ja velkoihin (tai vaihtotaseen erien osalta tuloihin ja menoihin). Yleisesti ottaen tästä seuraa, että kansallisten keskuspankkien on eriteltävä kansainväliset taloustoimet niihin, jotka kohdistuvat muissa euroalueen jäsenvaltioissa oleviin, ja niihin, jotka kohdistuvat euroalueen ulkopuolella oleviin. Kansallisten keskuspankkien on tehtävä nämä erittelyt yhdenmukaisella tavalla.

Kun euroalueen jäsenvaltioiden määrässä tapahtuu muutoksia, kansallisten keskuspankkien on muutettava euroalueen maiden kokoonpanon määritelmää siitä päivästä lukien, jona muutos tapahtuu. Euroalueen aikaisempien ja uusien jäsenvaltioiden kansallisilta keskuspankeilta pyydetään niiden luotettavimmat arviot laajentunutta euroaluetta koskevista historiatiedoista.

Jotta euroalueen arvopaperisijoituksia koskevien kuukausittaisten tietojen aggregointi olisi mielekästä, on erotettava toisistaan euroalueella olevien liikkeeseen laskemia arvopapereita koskevat taloustoimet ja euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemia arvopapereita koskevat taloustoimet. Euroalueen arvopaperisaamisissa nettomääräisiä taloustoimia koskevat tilastot laaditaan laskemalla yhteen euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemia arvopapereita koskevat ilmoitetut nettomääräiset taloustoimet. Euroalueen arvopaperiveloissa nettomääräiset taloustoimet laaditaan laskemalla yhteen kotimaisten velkojen yhteismäärään liittyvät nettomääräiset taloustoimet ja euroalueella olevien liikkeeseen laskemiin ja ostamiin arvopapereihin liittyvät nettomääräiset taloustoimet.

Arvopaperisijoitustuloihin sovelletaan vastaavia raportointivaatimuksia ja aggregaattien laatimismenetelmää.

Maksutasetilastojen rahataloudellisen esityksen laatimista varten kansallisten keskuspankkien edellytetään toimittavan tiedot eriteltyinä institutionaalisen sektorin mukaan. Kuukausittaisen maksutaseen yhteydessä käytetään seuraavaa sektorikohtaista erittelyä:

suorat sijoitukset: a) talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki; b) rahamarkkinarahastot; c) julkisyhteisöt; d) muut sektorit,

arvopaperisaamiset ja muut sijoitukset: a) keskuspankki; b) talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki; c) rahamarkkinarahastot; d) julkisyhteisöt; e) muut sektorit.

Kansallisten keskuspankkien edellytetään sellaista maksutaseen sektorikohtaista erittelyä varten, joka mahdollistaa maksutaseen rahataloudellisen esityksen laatimisen, toimittavan tiedot euroalueella olevien liikkeeseen laskemien arvopaperisijoitusten nettomääräisistä taloustoimista eriteltyinä sen institutionaalisen sektorin mukaan, johon liikkeeseenlaskija kuuluu. Lisäksi arvopaperivelat eritellään kotimaisen liikkeeseenlaskijan institutionaalisen sektorin mukaan.

Euroalueen arvopaperivelkoja koskeviin nettomääräisiin taloustoimiin liittyvät sektoreittain eritellyt tilastot laaditaan tämän jälkeen laskemalla yhteen asianomaisten sektorien kotimaiset yhteenlasketut velat nettomääräisinä ja vastaavat euroalueella olevien liikkeeseen laskemien ja ostamien arvopapereiden taloustoimet nettomääräisinä.

Kansalliset keskuspankit (ja tarvittaessa muut toimivaltaiset viranomaiset) keräävät tietoja arvopaperisijoituksista noudattaen yhtä niistä malleista, jotka esitetään liitteessä VI olevassa taulukossa.

1.2   Neljännesvuosittaiset maksutasetilastot

Tavoite

Euroalueen neljännesvuosittaisen maksutaseen tarkoituksena on antaa yksityiskohtaisempia tietoja kansainvälisten taloustoimien tarkempaa analyysiä varten. Myös eri maiden talouden yksityiskohtainen seuranta perustuu neljännesvuosittaisiin maksutasetietoihin.

Näistä tilastoista saadaan tietoja erityisesti euroalueen sektorikohtaisen taseen ja rahoitustaseen laatimista sekä Euroopan komission (Eurostat) kanssa yhteistyössä julkaistavaa unionin/euroalueen maksutasetta varten.

Vaatimukset

Neljännesvuosittaiset maksutasetilastot ovat mahdollisimman tarkoin kansainvälisten suositusten mukaisia (ks. 2 artiklan 4 kohta). Vaadittava neljännesvuosittaisten maksutasetilastotietojen erittely on esitetty liitteen II taulukossa 2. Pääomansiirtoja ja rahoitustasetta koskevat yhdenmukaistetut käsitteet ja määritelmät on esitetty liitteessä III.

Neljännesvuosittaisen vaihtotaseen erittely on samankaltainen kuin kuukausittaisen vaihtotaseen. Tulot on tarpeen eritellä tarkemmin neljännesvuosittain.

Rahoitustaseessa EKP noudattaa muiden sijoitusten erän osalta Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) maksutasetta ja ulkomaista varallisuutta koskevan käsikirjan kuudennen painoksen (Balance of Payments and International Investment Position Manual, jäljempänä BPM6) vaatimuksia. Erittelyjen esitystavassa on yksi eroavaisuus (sektori on etusijalla). Tämä sektorierittely on yksityiskohtaisempi mutta vastaa kuitenkin BPM6:ssä sovellettua erittelyä, jossa instrumentit ovat etusijalla. Käteisraha ja talletukset erotetaan lainoista ja muista sijoituksista, kuten BPM6:n esitystavassa.

Kansallisten keskuspankkien edellytetään erittelevän euroalueen jäsenvaltioihin kohdistuvat taloustoimet ja kaikki muut kansainväliset taloustoimet. Euroalueen arvopaperisaamisissa nettomääräisiä taloustoimia koskevat tilastot laaditaan laskemalla yhteen euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemia arvopapereita koskevat ilmoitetut nettomääräiset taloustoimet. Euroalueen arvopaperiveloissa nettomääräiset taloustoimet laaditaan laskemalla yhteen kotimaisten velkojen yhteismäärään liittyvät nettomääräiset taloustoimet ja euroalueella olevien liikkeeseen laskemiin ja ostamiin arvopapereihin liittyvät nettomääräiset taloustoimet.

Arvopaperisijoitustuloihin sovelletaan vastaavia raportointivaatimuksia ja aggregaattien laatimismenetelmää.

Kansallisten keskuspankkien on lisäksi toimitettava institutionaalisen sektorin mukaan eritellyt neljännesvuosittaiset tiedot. Tämä tietovaatimus on IMF:n standardijaottelua yksityiskohtaisempi. Kansallisten keskuspankkien on toimitettava neljännesvuosittaiset tiedot seuraavien sektoreiden osalta: a) keskuspankit, b) talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki, c) rahamarkkinarahastot, d) julkisyhteisöt, e) muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot, f) vakuutuslaitokset ja eläkerahastot, g) muut rahoituslaitokset, h) yritykset, ja i) kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Neljännesvuosittaisia tietoja koskevat vaatimukset ovat samat kuin kuukausittaisen maksutaseen osalta laadittaessa euroalueen arvopaperivelkoihin liittyviä nettomääräisiä taloustoimia koskevia tilastoja euroalueella olevien liikkeeseenlaskijoiden sektorin mukaan.

Kansantalouden tilinpitojärjestelmän mukaisesti BPM6:ssä suositellaan, että korot kirjattaisiin suoriteperusteisesti. Tämän suosituksen noudattaminen vaikuttaa sekä vaihtotaseeseen (sijoitustuloihin) että rahoitustaseeseen.”;

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Ulkomainen varallisuusasema

Tavoite

Ulkomainen varallisuusasema on koko euroalueen ulkomaisia saamisia ja velkoja koskeva laskelma rahapolitiikan ja valuuttamarkkinoiden analysointia varten. Sen avulla voidaan erityisesti arvioida jäsenvaltioiden ulkoista haavoittuvuutta sekä seurata niiden likvidien varojen kehitystä, jotka ovat rahaa hallussaan pitävän sektorin hallussa ulkomailla. Näillä tilastotiedoilla on keskeinen asema ulkomaita koskevan tilin laatimisessa euroalueen neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa. Myös eri maiden talouden yksityiskohtainen seuranta – myös makrotalouden epätasapainoa koskevan komission menettelyn (*1) puitteissa – perustuu neljännesvuosittaisiin ulkomaista varallisuusasemaa koskeviin tilastoihin.

Vaatimukset

Kansalliset keskuspankit toimittavat neljännesvuosittain ulkomaista varallisuusasemaa varten tilastojakson lopun kantatiedot sekä valuuttakurssien tai muiden hintojen muutoksista johtuvia arvostusmuutoksia koskevat tiedot.

Ulkomaista varallisuusasemaa koskevat tilastotiedot ovat mahdollisimman tarkoin kansainvälisten suositusten mukaisia (ks. 2 artiklan 4 kohta). EKP laskee koko euroalueen ulkomaisen varallisuusaseman kokonaisuutena. Euroalueen ulkomaisen varallisuusaseman erittely on esitetty liitteessä II olevassa taulukossa 4.

Ulkomainen varallisuusasema osoittaa kantatiedot tarkasteluajanjakson lopussa arvostettuna jakson lopun hintoihin. Kantojen arvon muutokset voivat johtua seuraavista seikoista. Ensinnäkin osa kantojen arvon muutoksesta tarkasteluajanjaksona johtuu taloustoimista, jotka on kirjattu maksutaseeseen. Toiseksi osa jakson alun ja lopun välisistä kantatietojen muutoksista johtuu saamisten ja velkojen hintojen muutoksesta. Kolmanneksi, jos kannat on kirjattu muiden valuuttojen kuin ulkomaisen varallisuusaseman laadinnassa käytetyn valuutan määräisinä, myös valuuttakurssien muutokset muihin valuuttoihin nähden vaikuttavat näiden kantojen arvoon. Muista kuin edellä mainituista syistä johtuvia muutoksia pidetään jakson aikana tapahtuneina muina volyymin muutoksina.

Euroalueen virta- ja kantatietojen asianmukainen yhteensovittaminen edellyttää, että hinnoista, valuuttakurssien muutoksista ja muista arvostuseristä johtuvat volyymin muutokset esitetään erikseen.

Ulkomaisen varallisuusaseman sisällön olisi vastattava mahdollisimman tarkoin neljännesvuosittaisen maksutaseen virtatietoja. Käsitteet, määritelmät ja erittelyt ovat niin ikään vastaavanlaiset kuin neljännesvuosittaisessa maksutaseessa.

Ulkomaista varallisuusasemaa koskevien tietojen pitäisi mahdollisimman pitkälle vastata muita tilastoja, erityisesti raha- ja pankkitilastoja sekä rahoitustilinpitoa.

Kuukausittaisen ja neljännesvuosittaisen maksutaseen osalta, kansallisten keskuspankkien edellytetään ulkomaista varallisuusasemaa koskevissa tilastoissa erittelevän toisistaan yhtäältä saamiset ja velat, joissa vastapuolena on toisen euroalueen jäsenvaltion kotimainen yksikkö, ja toisaalta muut kansainväliset saamiset ja velat. Arvopaperisijoitusten osalta edellytetään erittelyä hallussa oleviin euroalueella olevien liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja hallussa oleviin euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemiin arvopapereihin. Euroalueen arvopaperinettosaamisia koskevat tilastot laaditaan aggregoimalla ilmoitetut euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen laskemiin arvopapereihin liittyvät saamiset. Euroalueen arvopaperinettovelkoja koskevat tilastot laaditaan aggregoimalla kotimaiset yhteenlasketut velat ja hallussa olevat euroalueella olevien liikkeeseen laskemat ja ostamat arvopaperit.

Arvopaperisaamiset ja -velat ulkomaisessa varallisuusasemassa laaditaan yksinomaan kantatiedoista.

Kansalliset keskuspankit (ja tarvittaessa muut tilastoviranomaiset) keräävät vähintään neljännesvuosittaiset arvopaperilajikohtaiset kantatiedot saamisista ja veloista noudattaen yhtä niistä malleista, jotka on esitetty liitteessä VI olevassa taulukossa.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1174/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 8), ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1176/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 25).”;"

2.

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan taulukko 2 seuraavasti:

Taulukko 2

Neljännesvuosittainen maksutase

 

Tulot

Menot

Julkaistava alaerä

Vakuutta koskevat tiedot

Menot

1.

Vaihtotase (1)

Geo 4d (2)

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Tavarat

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Tavanomainen tavarakauppa maksutaseen mukaan

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Välityskaupan kohteena olevien tavaroiden nettovienti

Geo 3

 

Geo 1

 

Välityskaupan kohteena olevien tavaroiden ostot (negatiivinen tulo)

Geo 3

 

 

 

Välityskaupan kohteena olevien tavaroiden myynnit

Geo 3

 

 

 

Ei-monetaarinen kulta

Geo 3

Geo 3

 

 

Tuotteistaminen – kauttakulkukauppaan rinnastettavan toiminnan oikaisu

Geo 4

Geo 4

 

 

Palvelut

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Tuotannolliset palvelut

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Huolto- ja korjauspalvelut, muualle luokittelemattomat

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Kuljetus

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Matkailu

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Rakentaminen

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Vakuutus- ja eläkepalvelut

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Rahoituspalvelut

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Rahoituspalvelut, joista peritään maksu sekä muut rahoituspalvelut

Geo 3

Geo 3

 

 

Välilliset rahoituspalvelut (FISIM)

Geo 3

Geo 3

 

 

Henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut, muualle luokittelemattomat

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Muut liike-elämän palvelut

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Tutkimus- ja kehityspalvelut

Geo 3

Geo 3

 

 

Asiantuntijoiden ja liikehallinnon konsulttipalvelut

Geo 3

Geo 3

 

 

Tekniset, kaupankäyntiin liittyvät ja muut liike-elämän palvelut

Geo 3

Geo 3

 

 

Virkistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Julkisyhteisöjen tuottamat tavarat ja tarjoamat palvelut, muualle luokittelemattomat

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Ensitulo

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Palkansaajakorvaukset

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Sijoitustulo

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d) (3)

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Suorat sijoitukset

Geo 4d

Geo 4d

Geo 4d

Geo 4d

Oma pääoma (osingot ja uudelleensijoitetut voitot)

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Suorien sijoitusten kohteena olevassa yrityksessä

Geo 3

Geo 3

 

 

Suorassa sijoittajassa (käänteinen sijoitus)

Geo 3

Geo 3

 

 

Sisaryritysten välillä

Geo 3

Geo 3

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

joista: uudelleensijoitetut voitot

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Velkapaperit

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Suorien sijoitusten kohteena olevassa yrityksessä

Geo 3

Geo 3

 

 

Suorassa sijoittajassa (käänteinen sijoitus)

Geo 3

Geo 3

 

 

Sisaryritysten välillä

Geo 3

Geo 3

 

 

joista: korko välillisille rahoituspalveluille (FISIM)

Geo 3

Geo 3

 

 

joista: korko

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Arvopaperisijoitukset

Geo 4d

Geo 1

Geo 4d

Geo 1

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Osakkeet

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Osingot

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

 

 

 

Sijoitusrahasto-osuudet

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Osingot

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

 

 

 

Uudelleensijoitetut voitot

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

 

 

 

Velkapaperit

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Lyhytaikaiset

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Korko

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 4

Geo 1

Geo 2

Geo 1

Korko

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

 

 

 

Muut sijoitukset

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Yritystulon otot yritysmäisistä yhteisöistä

Geo 3

Geo 3

 

 

Korko

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

joista: korko erityisille nosto-oikeuksille (SDR)

 

Geo 1

 

 

joista: korko välillisille rahoituspalveluille (FISIM)

Geo 3

Geo 3

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Vakuutuksenottajien sijoitustulot vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuista

Geo 3

Geo 3

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

Valuuttavaranto

Geo 3

 

Geo 1

 

joista: korko

Geo 3

 

 

 

Muu ensitulo

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Julkisyhteisöt

Geo 3

Geo 3

 

 

Tuotannon ja tuonnin verot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Tuoteverot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Muut tuotantoverot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Tukipalkkiot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Tuotetukipalkkiot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Muut tukipalkkiot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Luonnonvaran vuokrat

Geo 3

Geo 3

 

 

Muut sektorit

Geo 3

Geo 3

 

 

Tuotannon ja tuonnin verot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Tuoteverot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Muut tuotantoverot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Tukipalkkiot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Tuotetukipalkkiot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Muut tukipalkkiot

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Luonnonvaran vuokrat

Geo 3

Geo 3

 

 

Tulojen uudelleenjako

Geo 4

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Julkisyhteisöt

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot

Geo 3

 

 

 

Sosiaaliturvamaksut

Geo 3

 

 

 

Sosiaalietuudet

 

Geo 3

 

 

Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön

Geo 3, unionin toimielimet

Geo 3, unionin toimielimet

 

 

Muut sekalaiset tulonsiirrot

Geo 3

Geo 3

 

 

Arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon (BKTL) perustuva oma vara

 

Unionin toimielimet

 

 

Muut sektorit

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot

 

Geo 3

 

 

Sosiaaliturvamaksut

Geo 3

Geo 3

 

 

Sosiaalietuudet

Geo 3

Geo 3

 

 

Vahinkovakuutusmaksut, netto

Geo 3

Geo 3

 

 

Vahinkovakuutuskorvaukset

Geo 3

Geo 3

 

 

Muut sekalaiset tulonsiirrot

Geo 3

Geo 3

 

 

joista: henkilökohtaiset tulonsiirrot (kotimaisten ja ulkomaisten kotitalouksien välillä)

Geo 3

Geo 3

 

 

joista: palkansaajien rahalähetykset

Geo 4

Geo 4

Geo 1

Geo 1

Eläkeoikeuksien muutoksen oikaisu

Geo 3

Geo 3

 

 

2.

Pääomatase

Geo 4

Geo 4

Geo 4d

Geo 4d

Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen bruttohankinnat/vähennykset

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Pääomansiirrot

Geo 3

Geo 3

Geo 1

Geo 1

Julkisyhteisöt

Geo 3

Geo 3

 

 

Pääomaverot

Geo 3

 

 

 

Investointiavustukset

Geo 3

Geo 3

 

 

Muut pääomansiirrot

Geo 3

Geo 3

 

 

joista: velan anteeksianto

Geo 3

Geo 3

 

 

Muut sektorit

Geo 3

Geo 3

 

 

Pääomaverot

 

Geo 3

 

 

Investointiavustukset

Geo 3

 

 

 

Muut pääomansiirrot

Geo 3

Geo 3

 

 

joista: velan anteeksianto

Geo 3

Geo 3

 

 


 

Rahoitusvarojen nettohankinta

Velkojen nettohankinta

Netto

Julkaistava alaerä

Rahoitusvarojen nettohankinta

Velkojen nettohankinta

Netto

3.

Rahoitustase

Geo 2 (4)

Geo 1

Geo 1

Geo 2 (4)

Geo 1

Geo 1

Suorat sijoitukset

Geo 4d

Geo 4d

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

Geo 4

Geo 4

 

Geo 2

Geo 2

 

Suorien sijoitusten kohteena olevassa yrityksessä

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Suorassa sijoittajassa (käänteinen sijoitus)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Sisaryritysten välillä

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

a.

Osakkeet

 

 

 

 

 

 

Noteeratut osakkeet

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Sijoitusrahasto-osuudet

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

joista: uudelleensijoitetut voitot

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Velkainstrumentit

Geo 4

Geo 4

 

Geo 2

Geo 2

 

Suorien sijoitusten kohteena olevassa yrityksessä

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Suorassa sijoittajassa (käänteinen sijoitus)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Sisaryritysten välillä

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Velkapaperit

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Lainat

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Kauppaluotot ja ennakot

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Muut velkainstrumentit

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Arvopaperisijoitukset

Geo 4d

Geo 1

 

Geo 4d

Geo 1

 

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Osakkeet

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Noteeratut osakkeet

Geo 2

Geo 1

 

 

 

 

Noteeraamattomat osakkeet

Geo 2

Geo 1

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Noteeratut osakkeet

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Noteeraamattomat osakkeet

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

 

 

 

 

Noteeratut osakkeet

Geo 2

 

 

 

 

 

Noteeraamattomat osakkeet

Geo 2

 

 

 

 

 

Sijoitusrahasto-osuudet

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

 

 

 

 

 

joista: uudelleensijoitetut voitot

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Velkapaperit

Geo 2

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Lyhytaikaiset

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 4

Geo 1

 

Geo 2

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 1

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

 

 

 

 

 

Johdannaiset (pl. valuuttavarantoon kuuluvat) ja työsuhdeoptiot

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

Geo 3

 

 

 

Muut sijoitukset

Geo 4

Geo 4

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2r)

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Muu pääoma

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Käteisraha ja talletukset

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

joista: eurovaluutta

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

joista: eurojärjestelmän sisäiset saamiset/velat

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2r)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Lyhytaikaiset

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pitkäaikaiset

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Lainat

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2r)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Lyhytaikaiset

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pitkäaikaiset

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Kauppaluotot ja ennakot

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

joista: yritykset

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Muut saamiset ja velat

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 3

Geo 3

 

 

 

 

Erityiset nosto-oikeudet (SDR)

 

Geo 1

 

 

Geo 1

 

Valuuttavaranto

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

4.

Tasapainoerät

 

 

 

 

 

 

Tavaroiden ja palveluiden tase

 

 

Geo 4

 

 

Geo 4d

Vaihtotase

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (–) (Vaihtotase ja pääomatase yhteensä)

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (–) (rahoitustase)

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

Virheelliset ja tunnistamattomat erät, netto

 

 

Geo 1

 

 

Geo 1

5.

Lisätietoerät

 

 

 

 

 

 

Suorat sijoitukset (uudistettu suuntaperiaate)

Ulkomaille suuntautuvat

Kotimaahan suuntautuvat

 

Ulkomaille suuntautuvat

Kotimaahan suuntautuvat

 

Sijoitustulo

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

Rahoitustaloustoimet

Geo 1

Geo 1

 

Geo 1

Geo 1

 

(1)

Käsitteitä ja määritelmiä on täsmennetty liitteessä III.

(2)

Vaadittujen maantieteellisten erittelyjen yksityiskohdat on täsmennetty taulukossa 7.

(3)

Vaadittujen sektorikohtaisten erittelyjen yksityiskohdat on täsmennetty taulukossa 8.

(4)

Ml. johdannaisten nettomääräiset taloustoimet (rahoitusvarojen nettohankinta miinus velkojen nettohankinta).”

a)

Poistetaan taulukko 2A.

b)

Korvataan taulukko 4 seuraavasti:

Taulukko 4

Neljännesvuosittainen ulkomainen varallisuusasema

 

Varat (/ulkomaille suuntautuvat)

Velat (/kotimaahan suuntautuvat)

Netto

Julkaistava alaerä

Kanta

Kanta

Valuuttakurssimuutoksista johtuvat arvostusmuutokset

Muista hintamuutoksista johtuvat uudelleenarvostukset

Kanta

Valuuttakurssimuutoksista johtuvat arvostusmuutokset

Muista hintamuutoksista johtuvat uudelleenarvostukset

Muista hintamuutoksista johtuvat uudelleenarvostukset

Varat

Velat

Netto

1.

Rahoitustase  (1)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo2

Geo 1

Geo1 (5)

Suorat sijoitukset

Geo 4d

 

 

Geo 4d

 

 

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d) (3)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Suorien sijoitusten kohteena olevassa yrityksessä

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Suorassa sijoittajassa (käänteinen sijoitus)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Sisaryritysten välillä

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

a.

Osakkeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteeratut osakkeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

b.

Sijoitusrahasto-osuudet

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Velkainstrumentit

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Suorien sijoitusten kohteena olevassa yrityksessä

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Suorassa sijoittajassa (käänteinen sijoitus)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Sisaryritysten välillä

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Velkapaperit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Lainat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

Kauppaluotot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

Muut velkainstrumentit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Arvopaperisijoitukset

Geo 4d

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 4d

Geo 1

 

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Nimellisvaluutta (valuutta 1) (4)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Osakkeet

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Noteeratut osakkeet

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Noteeraamattomat osakkeet

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteeratut osakkeet

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Noteeraamattomat osakkeet

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Sijoitusrahasto-osuudet

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Velkapaperit

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Lyhytaikaiset

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Nimellisvaluutta (valuutta 1)

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 2

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

 

 

 

Jäljellä oleva maturiteetti enintään vuosi

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Jäljellä oleva maturiteetti vähintään vuosi

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Liikkeeseenlaskijan kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

 

 

 

Nimellisvaluutta (valuutta 1)

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Johdannaiset (pl. valuuttavarantoon kuuluvat) ja työsuhdeoptiot

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Geo 1

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Muut sijoitukset

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Geo 4d

Geo 4d

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Nimellisvaluutta (valuutta 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Muu pääoma

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo 2

 

Geo 1

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Käteisraha ja talletukset

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

joista: eurovaluutta

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

joista: eurojärjestelmän sisäiset saamiset/velat

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2r)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Lyhytaikaiset

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pitkäaikaiset

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Nimellisvaluutta (valuutta 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Lainat

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset

Geo 3, IMF

 

 

Geo 3, IMF

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 3, IMF

 

 

Geo 3, IMF

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2r)

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Lyhytaikaiset

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Pitkäaikaiset

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Nimellisvaluutta (valuutta 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 2

Geo2

 

Geo 1

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Kauppaluotot ja ennakot

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Geo 2

Geo 2

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

joista: yritykset

 

 

 

 

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Nimellisvaluutta (valuutta 1)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Muut saamiset ja velat

Geo 1

Geo 2

 

Geo 1

Geo 2

 

 

Geo 1

Geo 1

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

 

 

 

Erityiset nosto-oikeudet (SDR)

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

 

Geo 1

 

2.

Lisätietoerät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitustase yhteensä (pl. valuuttavaranto sekä johdannaiset ja työsuhdeoptiot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimellisvaluutta (valuutta 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahalaitokset

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Julkisyhteisöt

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Muut sektorit

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Muut rahoituslaitokset

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Yritykset

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

 

 

 

Ulkomainen velka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkomainen bruttovelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

Geo 1

 

Ulkomainen nettovelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotimaisen sektorin mukaan (sektori 2d)

 

 

 

Geo 1

 

 

 

 

Geo 1

 

Suorat sijoitukset (uudistettu suuntaperiaate)

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

d)

Poistetaan taulukko 4A.

e)

Korvataan taulukko 7 seuraavasti:

Taulukko 7

Maantieteelliset erittelyt

Geo 0

Geo 1

Geo 2

Geo 3

Geo 4

Geo 4d

Kotimaa + Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Ulkomaat

Euroalueen sisäinen

Euroalueen sisäinen

Euroalueen sisäinen

Euroalueen sisäinen

Euroalueen ulkoinen

Euroalueen ulkoinen

Euroalueen ulkoinen

Euroalueen ulkoinen

 

Unionin sisäinen

Unionin sisäinen

Unionin sisäinen

 

Unionin ulkoinen

Unionin ulkoinen

Unionin ulkoinen

 

 

Yksittäiset unionin jäsenvaltiot, EKP ja Euroopan vakausmekanismi

G20-maat (euroalueen ulkopuoliset)

 

 

Offshore-rahoituskeskukset

joista: Yhdistynyt kuningaskunta

 

 

joista: Hongkong

joista: Yhdysvallat.”

 

 

Unionin toimielimet (pl. EKP ja EVM)

 

 

 

joista: Euroopan investointipankki

 

 

 

Kansainväliset järjestöt (pl. unionin toimielimet)

 

 

 

joista: IMF

 

 

 

G20-maat (euroalueen ulkopuoliset)

 

 

 

Argentiina

 

 

 

Australia

 

 

 

Brasilia

 

 

 

Kanada

 

 

 

Kiina

 

 

 

Intia

 

 

 

Indonesia

 

 

 

Japani

 

 

 

Meksiko

 

 

 

Venäjä

 

 

 

Saudi-Arabia

 

 

 

Etelä-Afrikka

 

 

 

Etelä-Korea

 

 

 

Turkki

 

 

 

Yhdistynyt kuningaskunta

 

 

 

Yhdysvallat

 

 

 

Norja

 

 

 

Sveitsi

 

f)

Korvataan taulukko 8 seuraavasti:

Taulukko 8

Sektorikohtaiset erittelyt

Sektori 1

Sektori 2

Sektori 2d

Sektori 2r

Koko kansantalous

 

Keskuspankki

 

Muut rahalaitokset

 

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki

 

Rahamarkkinarahastot

 

Julkisyhteisöt

 

Muut sektorit

Koko kansantalous

 

Keskuspankki

 

Muut rahalaitokset

 

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki

 

Rahamarkkinarahastot

 

Julkisyhteisöt

 

Muut sektorit

 

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot

 

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

 

Muut rahoituslaitokset

 

Yritykset

 

Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Koko kansantalous

 

Keskuspankki

 

Muut rahalaitokset

 

Julkisyhteisöt

 

Muut sektorit

joista:

 

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot

 

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

 

Muut rahoituslaitokset

 

Yritykset

Koko kansantalous

 

Keskuspankki

 

Muut rahalaitokset

 

Julkisyhteisöt

 

Muut sektorit”

g)

Lisätään seuraava taulukko 9:

Taulukko 9

Nimellisvaluutan erittely

valuutta 1

Euro

Yhdysvaltain dollari

Japanin jeni

Muut valuutat”


(1)  Käsitteitä ja määritelmiä on täsmennetty liitteessä III.

(2)  Vaadittujen maantieteellisten erittelyjen yksityiskohdat on täsmennetty taulukossa 7.

(3)  Vaadittujen sektorikohtaisten erittelyjen yksityiskohdat on täsmennetty taulukossa 8.

(4)  Vaadittujen nimellisvaluutan erittelyjen yksityiskohdat on täsmennetty taulukossa 9.

(5)  Yksityiskohta kuuluu myös kokonaisvaatimukseen.”


Top