EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:334:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 334, 22. joulukuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 334

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
22. joulukuuta 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2425, annettu 21 päivänä joulukuuta 2015, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1325 kumoamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2426, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, asetuksen (EU) 2015/1998 muuttamisesta niiden kolmansien maiden osalta, joiden turvavaatimusten on tunnustettu vastaavan siviili-ilmailun turvaamista koskevia yhteisiä perusvaatimuksia ( 1 )

5

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2427, annettu 21 päivänä joulukuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2428, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, päätöksen 2009/791/EY ja täytäntöönpanopäätöksen 2009/1013/EU muuttamisesta koskien luvan antamista Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 168 ja 168 a artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

12

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2429, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, Latvialle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, 168 artiklasta ja 168 a artiklasta poikkeava erityistoimenpide

15

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2430, annettu 21 päivänä joulukuuta 2015, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2015/1334 kumoamisesta

18

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2431, annettu 21 päivänä joulukuuta 2015, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

22

 

*

Komission päätös (EU) 2015/2432, annettu 18 päivänä syyskuuta 2015, Saksan maito- ja rasvalain nojalla maidon laatutarkastuksille myönnetystä valtiontuesta SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)) (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 6295)

23

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2433, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 9168)  ( 1 )

46

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2434, annettu 18 päivänä joulukuuta 2015, haitallisten organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä siltä osin kuin on kyse tietyistä Intiasta peräisin olevista hedelmistä ja vihanneksista annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/237/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 9178)

61

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU–Egypti-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2015, annettu 21 päivänä syyskuuta 2015, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan assosiaation perustavan Euro–Välimeri-sopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” (”peräisin olevat tuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan 4 korvaamisesta [2015/2435]

62

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 899/2012, annettu 21 päivänä syyskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asefaatin, alakloorin, anilatsiinin, atsosyklotiinin, benfurakarbin, butylaatin, kaptafolin, karbaryylin, karbofuraanin, karbosulfaanin, kloorifenapyrin, klortaalidimetyylin, klortiamidin, syheksatiinin, diatsinonin, diklobeniilin, dikofolin, dimetipiinin, dinikonatsolin, disulfotonin, fenitrotionin, flufentsiinin, furatiokarbin, heksakonatsolin, laktofeenin, meproniilin, metamidofossin, metopreenin, monokrotofossin, monuronin, oksikarboksiinin, oksidemetonimetyylin, metyyliparationin, foraatin, fosalonin, prokymidonin, profenofossin, propakloorin, quincloracin, kvintotseenin, tolyylifluanidin, triklorfonin, tridemorfin ja trifluraliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla sekä kyseisen asetuksen muuttamisesta vahvistamalla liite V, jossa luetellaan oletusarvot ( EUVL L 273, 6.10.2012 )

65

 

*

Oikaisu Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin (EU) 2015/1938, annettu 27 päivänä elokuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2015/27) ( EUVL L 282, 28.10.2015 )

65

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top