EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:343:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 343, 23. joulukuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.343.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 343

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
23. joulukuuta 2011


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/98/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1375/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2011 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 687/2011 kumoamisesta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1376/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Mongeta del Ganxet (SAN))

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1377/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Salva Cremasco (SAN)]

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1378/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Rheinisches Apfelkraut (SMM))

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1379/2011, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, asetusten (EY) N:o 382/2008, (EU) N:o 1178/2010 ja (EU) N:o 90/2011 muuttamisesta CN-koodien ja maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön tuotekoodien osalta naudanliha-alalla sekä muna- ja siipikarjanliha-alalla

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1380/2011, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettuja sileälastaisia lintuja koskevien erityisedellytysten osalta (1)

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1381/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, tehoaineen klooripikriini hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja päätöksen 2008/934/EY muuttamisesta (1)

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1382/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1383/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, vilja-alalla 1 päivästä tammikuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1384/2011, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, vähimmäistullin vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2011 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestettävässä kolmannessa osatarjouskilpailussa

33

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2011/871/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene)

35

 

*

Neuvoston päätös 2011/872/YUTP, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon saattamisesta ajan tasalle, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa sekä päätöksen 2011/430/YUTP kumoamisesta

54

 

 

2011/873/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, valvottujen aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9196)

57

 

 

2011/874/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä joulukuuta 2011, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset kuljetukset unioniin on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa ja muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin käytettävistä todistusmalleista (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9232)  (1)

65

 

 

2011/875/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen Unkarissa tarjottavien postialan rahoituspalvelujen jättämisestä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamisen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9197)  (1)

77

 

 

2011/876/EU

 

*

Komission päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen osapuolten vapauttamisesta tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetusta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskevasta polkumyyntitullista, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 sekä komission asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesti tietyille osapuolille myönnetyn, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetun polkumyyntitullin suspendoinnin ja polkumyyntitullin maksamista koskevan vapautuksen kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9473)

86

 

 

2011/877/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY soveltamiseksi ja komission päätöksen 2007/74/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9523)

91

 

 

2011/878/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 443/2009 tarkoitetusta henkilöautojen valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden alustavien laskelmien vahvistamisesta kalenterivuodelta 2010 (1)

97

 

 

2011/879/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteiden II ja IV muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9518)  (1)

105

 

 

2011/880/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, Egyptistä tuotuihin sarviapilan siemeniin ja tiettyihin siemeniin ja papuihin sovellettavista kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/402/EU liitteen I muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9524)  (1)

117

 

 

2011/881/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, rahoituspäätöksen tekemisestä mehiläisyhdyskuntien häviämistä koskevien vapaaehtoisten seurantatutkimusten tukemiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9597)

119

 

 

2011/882/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, luvan antamisesta purukumin uuden perusaineen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9680)

121

 

 

2011/883/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 79 artiklan 1 kohdan mukaisesta unionin tarkastajien luettelosta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9701)

123

 

 

2011/884/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, kiireellisistä toimenpiteistä, jotka koskevat ei-luvallista muuntogeenistä riisiä Kiinasta peräisin olevissa riisituotteissa, ja päätöksen 2008/289/EY kumoamisesta (1)

140

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvontaa ja tarkkailua varten 5 päivänä maaliskuuta 2008 tehty komission päätös 2008/312/Euratom (EUVL L 107, 17.4.2008)

149

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top