EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 53, 26. helmikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.053.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 53

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
26. helmikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/129/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä, audiovisuaalialaa koskevalla ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media 2007 -ohjelmaan vahvistavalla sopimuksella perustetussa Euroopan unionin ja Sveitsin sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta sopimuksen liitteessä I olevan 1 artiklan ajan tasalle saattamisesta tehtävään sekakomitean päätökseen

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 183/2011, annettu 22 päivänä helmikuuta 2011, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (Puitedirektiivi) liitteiden IV ja VI muuttamisesta (1)

4

 

*

Komission asetus (EU) N:o 184/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen hyväksymisestä kananuorikoiden, kalkkunoiden, toissijaisten lintulajien ja muiden koristetarkoituksiin käytettävien lintujen ja riistalintujen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Calpis Co. Ltd Japan, jota edustaa Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (1)

33

 

*

Komission asetus (EU) N:o 185/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 499/96 muuttamisesta Islannista peräisin olevia tiettyjä kaloja ja kalastustuotteita ja eläviä hevosia koskevien unionin tariffikiintiöiden osalta

36

 

*

Komission asetus (EU) N:o 186/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteen I muuttamisesta

41

 

*

Komission asetus (EU) N:o 187/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta (1)

45

 

*

Komission asetus (EU) N:o 188/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, neuvoston direktiivin 91/414/ETY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse sellaisten tehoaineiden arviointimenettelystä, joita ei ollut markkinoilla kahtena kyseisen direktiivin tiedoksi antamista seuraavana vuonna (1)

51

 

*

Komission asetus (EU) N:o 189/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden VII ja IX muuttamisesta (1)

56

 

 

Komission asetus (EU) N:o 190/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

61

 

 

Komission asetus (EU) N:o 191/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, viljojen myyntihintojen vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen yhteydessä järjestetyissä seitsemännissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa

63

 

 

Komission asetus (EU) N:o 192/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, asetuksessa (EU) N:o 68/2011 säädettyä sianlihan yksityistä varastointia koskevista erityisistä toimenpiteistä

65

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/130/EU

 

*

Komission päätös, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, palveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY nojalla toimivaltaisten viranomaisten sähköisesti allekirjoittamien asiakirjojen maiden rajat ylittävää käsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1081)  (1)

66

 

 

2011/131/EU

 

*

Komission päätös, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, päätöksen 2006/766/EY liitteen II muuttamisesta Fidžin lisäämiseksi sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luetteloon, joista on sallittua tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 1082)  (1)

73

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2009/870/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 2009, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luettelon osalta (EUVL L 315, 2.12.2009)

74

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top