Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 256, 30. syyskuuta 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.256.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 256

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
30. syyskuu 2010


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 862/2010/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelmaan (BONUS) (1)

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 863/2010, annettu 29 päivänä syyskuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 967/2006 muuttamisesta kiintiön ulkopuolella tuotetun sokerin vientiin ja ylijäämämaksun perimiseen sovellettavien määräaikojen osalta

15

 

 

Komission asetus (EU) N:o 864/2010, annettu 29 päivänä syyskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

17

 

 

Komission asetus (EU) N:o 865/2010, annettu 29 päivänä syyskuuta 2010, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 446/2010 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn yhteydessä järjestetyssä seitsemännessä yksittäisessä tarjouskilpailussa

19

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/579/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle ja Luxemburgin suurherttuakunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 5 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

20

 

 

2010/580/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

22

 

 

2010/581/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Puolan tasavallalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 168 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

24

 

 

2010/582/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Ranskan tasavallalle ja Italian tasavallalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 5 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

26

 

 

2010/583/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Romanialle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

27

 

 

2010/584/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Latvian tasavallalle annettavasta luvasta soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

29

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 43/10/KOL, annettu 10 päivänä helmikuuta 2010, jolla muutetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.2 jakson 39 kohdan luetteloa kolmansista maista tuotavien elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksytyistä rajatarkastusasemista Islannissa ja Norjassa ja kumotaan 21 päivänä toukokuuta 2008 tehty EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 301/08/KOL

30

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EU) N:o 715/2010, annettu 10 päivänä elokuuta 2010, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon mukauttamiseksi tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 ja tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) tarkistuksen vuoksi (EUVL L 210, 11.8.2010)

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top