Help Print this page 

Document L:2008:285:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 285, 29. lokakuuta 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 285

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
29. lokakuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1061/2008, annettu 28 päivänä lokakuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1062/2008, annettu 28 päivänä lokakuuta 2008, yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista neljännesvuosittaisista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2008 täytäntöönpanosta kausitasoitusta koskevien menettelyjen ja laaturaporttien osalta (1)

3

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/100/EY, annettu 28 päivänä lokakuuta 2008, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 90/496/ETY muuttamisesta suositeltavien päiväannosten, energiasisällön muuntokertoimien ja määritelmien osalta (1)

9

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto

 

 

2008/818/EY

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 2008, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan nojalla

13

 

 

Komissio

 

 

2008/819/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 2008, butraliinin jättämisestä sisällyttämättä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6066)  (1)

15

 

 

2008/820/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 2008, tilapäisestä poikkeamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteessä II säädetyistä alkuperäsäännöistä Swazimaan erityistilanteen huomioon ottamiseksi kehrättyjen ydinlankojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6133)

17

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2008/821/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPOL AFGANISTAN/1/2008, tehty 3 päivänä lokakuuta 2008, Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation (EUPOL AFGANISTAN) johtajan nimittämisestä

20

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/822/YUTP, hyväksytty 27 päivänä lokakuuta 2008, tiettyjen palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa

21

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston yhteinen kanta 2008/652/YUTP, hyväksytty 7 päivänä elokuuta 2008, Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta (EUVL L 213, 8.8.2008)

22

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 732/2008, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2008, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 1100/2006 ja (EY) N:o 964/2007 muuttamisesta (EUVL L 211, 6.8.2008)

22

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top