Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:141:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 141, 31. toukokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 141

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
31. toukokuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 480/2008, annettu 26 päivänä toukokuuta 2008, Euroopan talousyhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 481/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 482/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajilta vaadittavasta ohjelmistojen turvallisuuden varmistusjärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 2096/2005 liitteen II muuttamisesta (1)

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 483/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, tiettyjen nimitysten rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (SAN), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (SMM), Chodské pivo (SMM)]

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 484/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, vilja-alalla 1 päivästä kesäkuuta 2008 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

13

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/404/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 paivänä toukuuta 2008, päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tietyn Italian hallintoalueen julistamista nautojen tuberkuloosista virallisesti vapaaksi sekä tiettyjen Puolan hallintoalueiden julistamista naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaaksi (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1876)  (1)

16

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/405/EY

 

*

Komission suositus, annettu 28 päivänä toukokuuta 2008, seuraavien aineiden riskinvähentämistoimenpiteistä 2-nitrotolueeni ja 2,4-dinitrotolueeni (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2233)  (1)

20

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006; oikaistu toisinto julkaistu EUVL L 136, 29.5.2007)

22

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (EYVL L 268, 24.9.1991)

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top