EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:081:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 81, 20. maaliskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 81

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
20. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 261/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen kompressorien tuonnissa

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 262/2008, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 263/2008, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2008, voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 264/2008, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2008, siipikarjanliha-alalla sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 265/2008, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2008, munien vientitukien vahvistamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 266/2008, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 267/2008, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2008, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 268/2008, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 269/2008, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2008, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VI ja VII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 270/2008, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2008, viinialan vientitodistusten antamisesta

37

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/24/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun direktiivin 2006/48/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (1)

38

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/25/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

40

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/26/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) annetun direktiivin 2003/6/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

42

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/27/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

45

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/28/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun direktiivin 2005/32/EY sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

48

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/29/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

51

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/30/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (1)

53

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/31/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

57

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/32/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

60

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/33/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

62

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi N:o 2008/34/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2002/96/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

65

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/35/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2002/95/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

67

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/36/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/49/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

69

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/37/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, jälleenvakuutuksesta annetun direktiivin 2005/68/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (1)

71

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/260/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 2008, tiettyjen osapuolten vapauttamisesta tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetusta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskevasta polkumyyntitullista, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 ja jonka voimassaoloa on viimeksi jatkettu ja jota on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 1095/2005, sekä komission asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesti tietyille osapuolille myönnetyn, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin laajennetun polkumyyntitullin suspendoinnin kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1044)

73

 

 

IV   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

EFTAn valvontaviranomainen

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 388/06/KOL, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 61. kerran

81

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top