Help Print this page 

Document L:2007:305:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 305, 23. marraskuuta 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 305

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
23. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1361/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1362/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Salame Cremona (SMM))

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1363/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1364/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1365/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1366/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädetyn pysyvän valkoisen sokerin tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1367/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, viinialan vientitodistusten antamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1368/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1369/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

18

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/67/EY, tehty 22 päivänä marraskuuta 2007, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (1)

22

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/754/EY

 

*

EU–Tunisia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2007, tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, ihmisoikeuksia ja demokratiaa käsittelevän alakomitean perustamisesta

24

 

 

2007/755/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 2007, Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen erityiskoordinaattorin nimittämisestä

28

 

 

Komissio

 

 

2007/756/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5357)

30

 

 

2007/757/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 2007, yhteisön rahoitusosuuden myöntämisestä tietyille eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeville toimille ja tietyille teknisille ja tieteellisille toimille

52

 

 

2007/758/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 2007, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen boskalidin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5477)  (1)

54

 

 

2007/759/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 2007, päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta Brasiliasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja niistä valmistettujen tuotteiden tarkastustiheyden osalta näiden tuotteiden aflatoksiinipitoisuusriskien vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5516)  (1)

56

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/760/YUTP, hyväksytty 22 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

58

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/761/YUTP, hyväksytty 22 päivänä marraskuuta 2007, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta

61

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/762/YUTP, hyväksytty 22 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan unionin osallistumisesta Korean niemimaan energiakehitysjärjestöön (KEDO)

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top