Help Print this page 

Document L:2006:337:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 337, 05. joulukuuta 2006

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Text
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 337

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
5. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1783/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1784/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta prosessireagenssien osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1785/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2007 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1786/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden III B, IV ja VI muuttamisesta vuoden 2007 tekstiilikiintiöiden osalta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1787/2006, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

21

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta yhteisön puolesta (PECA)

33

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävä teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva pöytäkirja (PECA)

34

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä (PECA)

43

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan yhteisön liittymisestä M2- tai M3-luokan ajoneuvojen yleisen rakenteen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annettuun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 107 ( 1 )

45

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 30 marraskuuta 2006, jäsenvaltioiden vuodeksi 2007 esittämien eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5677)

46

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2006, Bulgarian ja Romanian vuodeksi 2007 esittämien eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä ja päätöksen 2006/687/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5702)

57

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top