EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:104:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 104, 08. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 104
47. vuosikerta
8. huhtikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista (1) 1
Komission asetus (EY) N:o 649/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 36
*Komission asetus (EY) N:o 650/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 38
*Komission asetus (EY) N:o 651/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 42
*Komission asetus (EY) N:o 652/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, AKT-maista peräisin olevan raa'an ruokosokerin tuonnissa sovellettavan etuuskohteluun oikeuttavan tariffikiintiön avaamisesta puhdistamoiden hankintatarpeisiin 1 päivän maaliskuuta 2004 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisenä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 362/2004 oikaisemisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 653/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, tarjouskilpailun nro EY 51/2004 avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin 44
Komission asetus (EY) N:o 654/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 144/2004 muuttamisesta pysyvän tarjouskilpailun, joka on avattu Ranskan interventioelimen hallussa olevan vehnän myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla, kattaman määrän osalta 47
*Komission asetus (EY) N:o 655/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen elintarvikkeiden nitraattipitoisuuden osalta (1) 48
*Komission asetus (EY) N:o 656/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 752/93 muuttamisesta 50
*Komission asetus (EY) N:o 657/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta 62
*Komission asetus (EY) N:o 658/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjen sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien, jne.) tuonnissa 67
*Komission asetus (EY) N:o 659/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 muuttamisesta 95
*Komission asetus (EY) N:o 660/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen N:o 79/65/ETY liitteen muuttamisesta piirien luettelon osalta 97
*Komission asetus (EY) N:o 661/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 769/2002 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä kumariinin tuonnilla Intiasta tai Thaimaasta, riippumatta siitä, onko kumariinin alkuperämaaksi ilmoitettu Intia tai Thaimaa, koskevan tutkimuksen aloittamisesta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 99
*Komission asetus (EY) N:o 662/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, naudanlihatuotteiden eräiden tariffikiintiöiden hallinnoinnista annettujen asetusten (EY) N:o 936/97 ja (EY) N:o 1279/98 mukaisia tuontitodistushakemuksia koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 103
*Komission asetus (EY) N:o 663/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, hunajan tuotannon ja kaupan pitämisen kehittämiseksi yhteisössä tarkoitettujen toimien soveltamista koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2300/97 muuttamisesta 105
*Komission asetus (EY) N:o 664/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2535/2001 mukaisia maito- ja maitotuotteiden tuontitodistuksia koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi 106
Komission asetus (EY) N:o 665/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 108
Komission asetus (EY) N:o 666/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä 109
*Komission asetus (EY) N:o 667/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 32. kerran 110

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Euroopan parlamentti ja Neuvosto
2004/323/EC
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen, joka täydentää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta, 3 kohdan mukaisesti 112
Neuvosto
*tiedotus tiettyjen yhteisön säädösten soveltamista Monacon ruhtinaskunnan alueella koskevan Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan sopimuksen voimaantulosta 113
Komissio
Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta
2004/324/EC
*Päätös N:o 192, tehty 29 päivänä lokakuuta 2003, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 50 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista koskevista edellytyksistä (1) 114
2004/325/EC
*Päätös N:o 193, tehty 29 päivänä lokakuuta 2003, eläkehakemusten käsittelystä (ETA:n kannalta ja EU:n ja Sveitsin välisen sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti) 123
2004/326/EC
*Suositus N:o 23, annettu 29 päivänä lokakuuta 2003, eläkehakemusten käsittelystä (1) 125
2004/327/EC
*Päätös N:o 194 tehty 17 päivänä joulukuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan yhdenmukaisesta soveltamisesta oleskelujäsenvaltiossa (ETA:n ja EU:n ja Sveitsin välisen sopimuksen kannalta merkityksellinen teksti) (1) 127
2004/328/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 2004, kalojen virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn vyöhykkeen aseman ja ei-hyväksytyillä vyöhykkeillä sijaitsevan näiden tautien osalta hyväksytyn tilan aseman saamista varten toteutettavien ohjelmien kelpuuttamisesta tehdyn päätöksen 2003/634/EY liitteiden I ja II muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1257) (1) 129
2004/329/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2004, Glycine max -lajin sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 2002/57/EY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1258) (1) 133

Oikaisuja
*Oikaistaan komission direktiivi 2003/113/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/64/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta (EUVL L 324, 11.12.2003) 135
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top