EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:050:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 50, 20. helmikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 50
47. vuosikerta
20. helmikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 288/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 289/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 3
Komission asetus (EY) N:o 290/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 291/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 21. osittaista tarjouskilpailua varten 7
Komission asetus (EY) N:o 292/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 293/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, oliiviöljyn tuontitodistusten myöntämisestä Tunisian tariffikiintiössä 11
Komission asetus (EY) N:o 294/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, tiettyjen ohjeellisten määrien ja toimijakohtaisten enimmäismäärien vahvistamisesta banaanien tuontia yhteisöön koskevien todistusten myöntämiseksi tariffikiintiöissä vuoden 2004 toiseksi vuosineljännekseksi 12
Komission asetus (EY) N:o 295/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2314/2003 muuttamisesta pysyvän tarjouskilpailun, joka on avattu Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla, kattaman määrän osalta 14
*Komission asetus (EY) N:o 296/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2082/92 soveltamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1848/93 muuttamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 297/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä ("Ensaimada de Mallorca" tai "Ensaimada mallorquina") 18
Komission asetus (EY) N:o 298/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 299/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 300/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 301/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 302/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 238/2004 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 26
Komission asetus (EY) N:o 303/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 27
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/9/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön (GLP) tarkastamisesta ja todentamisesta (kodifioitu toisinto) (1) 28
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/10/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (kodifioitu toisinto) (1) 44

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2004/157/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, AKT—EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä Zimbabwen kanssa tehdyn päätöksen 2002/148/EY toimenpiteiden soveltamisajan jatkamisesta 60
Komissio
2004/158/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 2004, päätöksen 92/216/ETY muuttamisesta yhteensovittavien viranomaisten luettelon julkaisemisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 390) (1) 62
2004/159/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 2004, heikosti patogeenisen lintuinfluenssan torjuntatoimenpiteitä täydentävistä rokotuksista Italiassa ja erityisistä siirtoja koskevista valvontatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2002/975/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 393) (1) 63
2004/160/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 2004, päätöksen 2003/71/EY voimassaoloajan muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 394) (1) 65
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2004/000/EC
*Neuvoston yhteinen kanta 2004/161/YUTP, 19 päivältä helmikuuta 2004, Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta 66

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 276/2004, annettu 17 päivänä helmikuuta 2004, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän naudanlihan määräaikaisesta myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä (EUVL L 47, 18.2.2004) 73
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top