EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:336:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 336, 23. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 336
46. vuosikerta
23. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2256/2003/EY, tehty 17 päivänä marraskuuta 2003, eEurope 2005 -toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan monivuotisen ohjelman (2003—2005) hyväksymisestä (MODINIS) (1) 1
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2257/2003, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 muuttamisesta tutkimuskuvauksen mukaisten tietojen luettelon mukauttamiseksi (1) 6
Komission asetus (EY) N:o 2258/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
Komission asetus (EY) N:o 2259/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti joulukuussa 2003 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 10
Komission asetus (EY) N:o 2260/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2004 toisen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä 12
Komission asetus (EY) N:o 2261/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, joulukuussa 2003 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 14
Komission asetus (EY) N:o 2262/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, joulukuussa 2003 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2004 välisellä kaudella 16
Komission asetus (EY) N:o 2263/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti joulukuussa 2003 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 18
*Komission asetus (EY) N:o 2264/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 2265/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, Saksan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 2266/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten valkoturskan kalastuksen lopettamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1119/2003 kumoamisesta 22
*Komission asetus (EY) N:o 2267/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2003, Saksan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen lopettamisesta 23
*Komission asetus (EY) N:o 2268/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, kolmansista maista tulevien tiettyjen tuotteiden maahantuontia ja kauttakuljetusta koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 812/2003 voimassaolon jatkamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 2269/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen Islannista peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2004 25
*Komission asetus (EY) N:o 2270/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2004 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön 27
*Komission asetus (EY) N:o 2271/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2004 tiettyjen Romaniasta peräisin olevien tuotteiden tuonnille Euroopan yhteisöön 29
*Komission asetus (EY) N:o 2272/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2004 tiettyjen Turkista peräisin olevien tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön 31
*Komission asetus (EY) N:o 2273/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta (1) 33
*Komission asetus (EY) N:o 2274/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Thaimaasta peräisin olevia maniokkijuuria koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta vuonna 2004 39
*Komission asetus (EY) N:o 2275/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Spressa delle Giudicarie) 44
*Komission asetus (EY) N:o 2276/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, tariffikiintiöiden avaamisesta ja kyseisten tariffikiintiöiden puitteissa sovellettavien tullien vahvistamisesta tuotaessa Euroopan yhteisöön tiettyjä Egyptistä peräisin olevia jalostettuja maataloustuotteita 46
*Komission asetus (EY) N:o 2277/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteiden I ja II muuttamisesta (1) 68
Komission asetus (EY) N:o 2278/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Unkarista lähtöisin olevien tiettyjen neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden yhteisöön tuontiin 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen 30 päivään huhtikuuta 2004 asti sovellettavien tullien vahvistamisesta 75
Komission asetus (EY) N:o 2279/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista 90
Komission asetus (EY) N:o 2280/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 91
Komission asetus (EY) N:o 2281/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 93
*Komission asetus (EY) N:o 2282/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen lopettamisesta 94
Komission asetus (EY) N:o 2283/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 95
Komission asetus (EY) N:o 2284/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 97

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/898/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Australian viinikaupasta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta sopimuksesta 99
Sopimus Euroopan yhteisön ja Australian viinikaupasta tehdyn sopimuksen muuttamisesta 100
2003/899/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen osapuolten vapauttamisesta tiettyihin polkupyörän osiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta, Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin polkupyöriin sovellettavasta polkumyyntitullista, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 ja jonka soveltamista jatkettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1524/2000, sekä komission asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesti tietyille osapuolille myönnetyn, Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin laajennetun polkumyyntitullin maksamisen suspendoimisen päättämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4419) 101
2003/900/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2003, kaasuöljyn ja petrolin yhteisestä merkitsemisaineesta veron määräämiseksi tehdyn päätöksen 2001/574/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4607) 107
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top