Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:042:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 42, 15. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 42
46. vuosikerta
15. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 278/2003, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, Puolasta peräisin olevien tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tuontia koskevista yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä 1
Komission asetus (EY) N:o 279/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 18
Komission asetus (EY) N:o 280/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, CN-koodiin 11010015 kuuluvien vilja-alan tuotteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä 20
Komission asetus (EY) N:o 281/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 113. erityisessä tarjouskilpailussa 21
Komission asetus (EY) N:o 282/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 66. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 283/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 285. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 284/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, tarjouskilpailun avaamisesta vientitodistusten jakamiseksi hedelmä- ja vihannesalalla 25
*Komission asetus (EY) N:o 285/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, tuontitodistusten myöntämisestä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteille muissa kuin maakohtaisissa GATT/WTO-tariffikiintiöissä vuoden 2003 ensimmäiseksi vuosineljännekseksi 28
Komission asetus (EY) N:o 286/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 31
Komission asetus (EY) N:o 287/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 32
Komission asetus (EY) N:o 288/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua B-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 33
Komission asetus (EY) N:o 289/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 34
Komission asetus (EY) N:o 290/2003, annettu 14 päivänä helmikuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 35
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille (seitsemästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 38
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/11/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevan neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenneljännen kerran (pentabromidifenyylieetteri, oktabromidifenyylieetteri) 45

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/102/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 500) 47
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top