Help Print this page 

Document L:2003:037:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 37, 13. helmikuuta 2003

Display all documents published in this Official Journal
Text
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 37
46. vuosikerta
13. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 258/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 259/2003, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 260/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta lampaiden ja vuohien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden hävittämisen sekä elävien lampaiden ja vuohien sekä nautaeläinten alkioiden kauppaa koskevien sääntöjen osalta (1) 7
*Komission asetus (EY) N:o 261/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, eräiden rehulisäaineiden uusien käyttötapojen väliaikaisesta hyväksymisestä (1) 12
Komission asetus (EY) N:o 262/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 2179/2002 soveltamista koskevista erityisistä toimenpiteistä sianliha-alalla 15
Komission asetus (EY) N:o 263/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 264/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 18
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 19
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 24
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus 9 artiklan osalta 39
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top