EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:007:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 7, 11. tammikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 7
46. vuosikerta
11. tammikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 41/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 42/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, tarjouskilpailujen avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myymiseksi yksinomaan polttoainealan käyttöön kolmansissa maissa 3
*Komission asetus (EY) N:o 43/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kasvituotteiden paikalliseen tuotantoon yhteisön syrjäisimmillä alueilla myönnettävien tukien osalta 25
*Komission asetus (EY) N:o 44/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, eräitä Venäjän federaation alueelle maanteitse vietäviä naudanliha- ja sianlihatoimituksia koskevasta tiedotusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 2584/2000 muuttamisesta 58
*Komission asetus (EY) N:o 45/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 oikaisemisesta 60
*Komission asetus (EY) N:o 46/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin sovellettavien kaupan pitämistä koskevien vaatimusten muuttamisesta samassa myyntipakkauksessa olevien erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoitusten osalta 61
*Komission asetus (EY) N:o 47/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 liitteen I muuttamisesta 64
*Komission asetus (EY) N:o 48/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoituksia sisältäviä myyntipakkauksia koskevista säännöistä 65
Komission asetus (EY) N:o 49/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän joulukuuta 2002 ja 28 päivän tammikuuta 2003 väliseksi vuosineljännekseksi 68
Komission asetus (EY) N:o 50/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 70
Komission asetus (EY) N:o 51/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 71
Komission asetus (EY) N:o 52/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 72
Komission asetus (EY) N:o 53/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 73

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/9/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 olevan 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevassa lisäpöytäkirjassa määrättyjen edellytysten täyttymisestä 74
Komissio
2003/10/EC
*Komission suositus, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuodeksi 2003 (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5556) (1) 76
2003/11/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston direktiivin 85/511/ETY muuttamisesta elävän suu- ja sorkkatautiviruksen käsittelyä varten hyväksyttyjen kansallisten laboratorioiden luetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5559) (1) 82
2003/12/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta Amerikan yhdysvaltojen ja Sveitsin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5560) (1) 84
2003/13/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, Kreikassa vuonna 2003 pidettäviin esiolympialaisiin osallistuvien hevosten tilapäisestä maahantuonnista (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5561) (1) 86
2003/14/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, päätöksen 2001/783/EY muuttamisesta bluetongue-tautiin liittyvien suoja- ja valvontavyöhykkeiden ja välittömästi teurastettaviksi tarkoitettujen eläinten siirtoihin sovellettavien ehtojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5562) (1) 87
2003/15/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, päätöksen 2002/613/EY muuttamisesta Sloveniassa sijaitsevien hyväksyttyjen keinosiemennysasemien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5564) (1) 90
2003/16/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, kolmansien maiden jäämiä koskevien suunnitelmien väliaikaisesta hyväksymisestä neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2000/159/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5565) (1) 91
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top