EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:337:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 337, 13. joulukuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 337
45. vuosikerta
13. joulukuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2203/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2204/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen 3
*Komission asetus (EY) N:o 2205/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, syrjäisimpien alueiden alustavien hankintataseiden ja yhteisön tukien vahvistamisesta neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 21/2002 muuttamisesta ja oikaisemisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 2206/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 2207/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 2208/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 814/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
Komission asetus (EY) N:o 2209/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 24
Komission asetus (EY) N:o 2210/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 2211/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 28
Komission asetus (EY) N:o 2212/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistushakemusten hylkäämisestä 34
Komission asetus (EY) N:o 2213/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 35
Komission asetus (EY) N:o 2214/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 36
Komission asetus (EY) N:o 2215/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2096/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 37
Komission asetus (EY) N:o 2216/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 38
*Komission direktiivi 2002/94/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin 76/308/ETY tiettyjen säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 41

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/971/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä marraskuuta 2002, jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan yhteisön puolesta vuoden 1996 kansainvälinen yleissopimus vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä (HNS-yleissopimus) tai liittymään siihen yhteisön puolesta 55
2002/972/EC
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, luvan antamisesta Kreikan hallitukselle myöntää tukea Kreikan puuvillantuottajille 82
2002/973/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2002, Ranskan merentakaisten departementtien meriverojärjestelmästä tehdyn päätöksen 89/688/ETY muuttamisesta 83
2002/974/EC
*Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2002, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta ja päätöksen 2002/848/EY kumoamisesta 85
Komissio
2002/975/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2002, heikosti patogeenisen lintuinfluenssan torjuntatoimenpiteitä täydentävistä rokotuksista Italiassa ja erityisistä siirtoja koskevista valvontatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5051) (1) 87
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2002/976/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 12 päivältä joulukuuta 2002, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta ja yhteisen kannan 2002/847/YUTP kumoamisesta 93
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top