Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:289:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 289, 26. lokakuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 289
45. vuosikerta
26. lokakuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2002/842/CFSP
*Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan unionin osallistumisesta käsiaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen torjumiseen hyväksytyn yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP täytäntöönpanosta Kaakkois-Euroopassa 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1911/2002, annettu 25 päivänä lokakuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 1912/2002, annettu 25 päivänä lokakuuta 2002, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 107. erityisessä tarjouskilpailussa 5
Komission asetus (EY) N:o 1913/2002, annettu 25 päivänä lokakuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 60. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 1914/2002, annettu 25 päivänä lokakuuta 2002, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 279. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1915/2002, annettu 25 päivänä lokakuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 9
Komission asetus (EY) N:o 1916/2002, annettu 25 päivänä lokakuuta 2002, jakokertoimien vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avattuihin tiettyihin tariffikiintiöihin kuuluvien eräiden maitotuotteiden osalta vuoden 2002 lokakuussa esitetyille tuontitodistushakemuksille 10
Komission asetus (EY) N:o 1917/2002, annettu 25 päivänä lokakuuta 2002, tarjouskilpailun avaamisesta vientitodistusten jakamiseksi hedelmä- ja vihannesalalla 12
*Komission asetus (EY) N:o 1918/2002, annettu 25 päivänä lokakuuta 2002, tarkastustodistusta koskevien säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan mukaisessa tuonnissa kolmansista maista annetun asetuksen (EY) N:o 1788/2001 muuttamisesta (1) 15

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/1918/EC
*Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Liettuan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän, teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan pöytäkirjan (PECA) voimaantulosta 25
*Ilmoitus sen teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan pöytäkirjan voimaantulosta, joka liittyy Eurooppa-sopimukseen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosioinnista (PECA) 26
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Slovakian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvän, tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskevan lisäpöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus 27
Komissio
2002/843/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2002, Saksan esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3977) 28
2002/844/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2002, direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta rautatieliikenteen aikataulujen muuttamispäivän osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3997) (1) 30
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top