EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:280:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 280, 18. lokakuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 280
45. vuosikerta
18. lokakuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1850/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1851/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä tiettyihin kolmansiin maihin koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2002 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1852/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, ostoista, varastoinnista ja myynnistä muodostuvien interventioiden rahoituskulujen laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 1853/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, yhteisön sekä Viron, Latvian ja Liettuan välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2305/95 muuttamisesta ja yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2002 neljännen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1117/2002 muuttamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 1854/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2702/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2879/2000 muuttamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 1855/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden lokakuussa 2002 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 8
Komission asetus (EY) N:o 1856/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 1857/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, muna-alan vientitukien vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 1858/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 1859/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 15
Komission asetus (EY) N:o 1860/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1861/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 11. osittaista tarjouskilpailua varten 19
Komission asetus (EY) N:o 1862/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 20
Komission asetus (EY) N:o 1863/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 21
Komission asetus (EY) N:o 1864/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 22
Komission asetus (EY) N:o 1865/2002, annettu 17 päivänä lokakuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/809/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä lokakuuta 2002, alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä 25
2002/810/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä lokakuuta 2002, alueiden komitean kahden varsinaisen jäsenen ja kahden varajäsenen nimeämisestä 26
2002/811/EC
*Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY liitettä VII täydentävistä ohjeista 27
2002/812/EC
*Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien saattamista markkinoille tuotteina tai tuotteissa koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeen vahvistamisesta 37
2002/813/EC
*Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille koskevien ilmoitusten tiivistelmälomakkeen vahvistamisesta 62
2002/814/EC
*EU—Romania-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002, tehty 14 päivänä toukokuuta 2002, Romanian osallistumista yhteisön Fiscalis-ohjelmaan koskevista ehdoista 84
2002/815/EC
*EU—Liettua-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2002, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2002, yleisistä ehdoista, jotka koskevat Liettuan tasavallan osallistumista yhteisön ohjelmiin 87
Komissio
2002/816/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta varainhoitovuonna 1995 rahoitettuja menoja koskevien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/187/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3771) 88
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top